. orqfionot I '1.

Document technical information

Format pdf
Size 462.0 kB
First found Jun 9, 2017

Document content analysis

Category Also themed
Language
Italian
Type
not defined
Concepts
no text concepts found

Persons

Organizations

Places

Transcript

'
dlqbt-ocgoild
U8oru,l UA|?-A
ilrslfis qilot, ulqil-sisliul eirq ccf
cl. oi.
:
eo-c--eotr, rtGteir
iltltg : c-oo eil tt-oo
rJet : too
frqq : gmrcil
PART.A
U?r'u
:
e) -tl{ urteu r {I so &geudl un}.u. cJrsr n$,u &. ets u*r.rl 1 .gsr. &.
(3) atrtet oMR rt43ql * a *€t .i,qt uud (ep, (B)o, (qo, (D)o uute
&. i, u*rtl * rq.uou ur.ql e},r il* t{se+4 ,n*. eera* o
tq.dnr,F. oMR
\asqi
t.ue{I 1et
I
It_
'1.
z.
3.
. qE slcu.j l&el.
orqfionot
ulNcurt{sr eu{ urciot-t
r}
...
?
trtt-t 6[F[Q[eil' *uD uq:aqt*tl 3q} do}s ruot uqlm.t & t
(A) o{ID-cu h r4a (n) +elu{ (c) d.ftr{lr+ pl iq.ei*r
'q??r{t-0
Essr +u{ tir.ern} }q.} ?t6icr
&
?
(A) %rotd. (B) uu&[E (O g.i<t (p) e]or+l
4
s.
tB4te uud clq+ucr{ ur.olq.r.ft sle} c[q] od] ?
(A) .rfd, py oltuai. (c) ?,{dl or.t&Q. (cl) Et}
,rgsl sd
4 xg cul.0 ctisc or-t} r& r} ?
(A) ut6 a4i. crid 6n1 c{o
(C) ollr*u t
&.ie pl cd
6: u6{t+'t}
ti
6dtr+ sd
;
ui oJlut
ui ttrttu-r
\
AA
gRi uri &
?
tel +il-uu-ti, gal 6y '&r,s[ (c) rd[qqefi. pll
ar$rfiote
0u8q
til"ro eJnnrtll) o$l-A)
z.
oud[c{l
tdl q,sr *4
(A) orqd G)
8.
s.
tv-z
etd UNi
{
aut &
?
tcl netrr-j Uy 1o) BGnril
gun, rrR.u,q., aeril tB a6rt2qq }dl. crg & ?
?rcrhs
(A) re?re 1n) q^t?rsr (c) qr.le{E 1o) -ugs
te0,-U *Bru sleu uiotu{I
(a) e[qr
ud
a+tr<t 1n) 6Rews
+r{L
.
?
etftr (c) ,!p00t"0. arftr (D) $r$qr.r
to. l.ru'ie+ .uas} sli cS oud & ?
(e) [il,at (g) flIett (C) etotratd (t)) tr,t
11. '?ttrStql' eldt+t, Aq$,j
(A) aigsu\r
.'-t'.
12
'turd qteuq)
(g) rigsr{r rt&cu (c) ei*srxt qla
su+-j Sttqr q.at{ }aei ouq{ or^ruq[ crur{ ufauJ qdQ.
ore{I.
(A) 6?t (B) 6ut (C) qiq (r>t
sc-trti qr,t[ er+ g3o x1a P0.4, t
(A)
?,u6,Til,.r 1$) ola-alouel
1s. .tI{+ dsgi
&ru.tr{l
qraetl
(B) essl
(A)
(D)
?tq:stqt
-
fi
(Cl [ir+Spat{T i.*t
(1) uqcrrelile
(2) Re}-qleclr
1+1=-Qrru{[
(D)-1
- (Ar4, (8I2, (Cr3, (D),1
(c) - (A)-2, (8I1, (C>3, (DI4
(D) - (A>1, (B)-4, (C)-2, (DI3
(B)
s
'l
l-
*-{ dttd ?
dti urql R^tq q?ie sr}.
(A) - (A)-3, (8F4, (CF2,
?
au5
13. u.[{. qua} s,n 6q{Lre& Er"r} euqr & ?
(el Elt (n) {rr (c) oJHt fol drfa,or{
lL
&
fpl
Xr,r
ui oF+rd
t0-ro eJqnrdt) orsr?-A)
Qr-s
qafdauot
16.
4fis t&o 1dI qa, Ai, Au orf, t} t
(A) Q-tct-ri 1n) e,u.tdlli (c) qRurra*{i. fU eu.+u oleri
ar$tuu] ]qu & t
77. qpudtl qtII q?gu]
r
18. -{I{ruqie{l sd
tg.
ui
tq+
E[4 eqLu..r-0, te{[
?
1a; {il.seecucr (B) +wtFrt-+tir,tu-r (C) o{ru+-oq.9-+tcre (D)
oi.outrdli i*t tU felou aU{ eit ric,ie ,sdl ?
(A)
fls{ fsl Uaqt1 (C): ot&.t 1o1 q)ac{
N.
'd.tu.[}
n.
g,rTtri *ilSQer qo tr,trcru'u 3q1 sqtl ?
(A) ?nur (B) EeuE (3) r{rds 6oy olfteur.ut}
-}DI
Ir
€,eua,rxr+rLq..n
q{qtt' a.4xtl
urrjuufQt qt2at
gptdctord-ru auai sR. 91.0
]aet E,ru,tT 6tdL.ru &
uu{ utr,trtr
?
&?
(A) de ui. slea,u (n) tot uti ,r{
(c) {16
Eir+is (D) e{la. 1ai .11?,
'ou [Q4 ! ou fQ{ !
g .u.t d..t 4dl ?€' GB.u-tl
ui
'
n.
,t10,{ eL6€,
q{e
sa.}.)
(a) ,rr[$ 6y gctat] (C) gdsll 1p) udu
2L 'r[?t[A' urquEs sqr. s[4d q e{ uEi ?
(A) tfituotori. pl sr-il tcl q.s. au-ll (p) 6qu{sa. *s.ttq
25. -nfuu RcuA gq.u ruoee0 rqu* & t
(a) lqrq 1n) or.4tGt (c) y.?,!r (p) urerefter
26. .ua' ELat-tl utBe uJtt rerral.
(a) alia (B) otto{I (C) oucle p1 ue-su{.
27. olnudl tuli.a.tu Rctu ct{t} sler u[il.a $] t
(a) tqsu.d oteft 1nl 6t3. 5Bh, (C) 6ue,isr '&tt[ 1p) t16e'uegl [email protected] qE
zB. S1{ g:r,t Urr,j ZouO mel t} t
(,usst. wil.)
q).ro pJqrudDoun-al
(A) al.r.t1 G) q.+j tct tustit (p) .{$.atq
zs. t' t4au uuw sl &,i }ci srql sl & ?
1e1 t'tuulQ,d 1r) '{Astq{'t (C) ttQqtr'd 6p) uilWutni
30. '*l,.t -ul s5[' au q6 gq[ tioreqi4 Qqrqi o,u% & ?
(A) 6?nrrq UU (B) actctuu tCl ult&tittqrs0 (D) q$5t1
ctt?,e['Ratrol
31. -tl{ uuteu $.tLtt +ui t.ur usutqiell 3q] ,,ilA B ?
(e) wstct+\i - qt4ltqe e),[ tD [lstut - EU
tcl tsuRtn '- E [trur,r, d(t3q fol 6tqr4?rL - d{
gz. ril.ort [ier.* st{ il' - e,[o€?tts ru].il 3fu er.oa s,grq).
'
:
(e) dtau (gl hBetr. (c) udlru (D) 6qeur
33. '-i. qr get q.s q$ .tsul t u{ uetudl.' - tt43tQ, qreuq}.
(A) a+um4ti (s) usq.ui[qer (c) .qfdt: (o) tr.1,
Y.
eefd.
tr1t3 rrteisutj 6eucr$
(A) RrU ?rxru+ cr.ell useei 1nl
R?Ee[4t uig to] ,tgO
(q q.6,.tutttsl,i. r,$ [ior4 (o) tq) 8S'0 us fr<rr r& 0-
'
3s. 'rd ,r*e stq[ uua ur.,et[ t{+r{ O.' - u<lEul wuq].
(el a+tdts (rl .qr.qndi (cl {tq (o) et't'4q
%. 'adfill.s' u4sut{ Geuoleu $t{[ eq].
(A) sreu'l} +tilql mdt dd qa{. (B) d.d.l. oteu4 }lir+ <g}dl sd[.
(B) U6rtr-tt totc btuotE SQI il sl$ ui,. (D) etsrt'0. s(I tu elo !
s7. .suuteg{[lt[e{[ qq,g, - trEuqlot+l e,te{ etf.[.
t.\) rote{} ?r }ttk, .ug tgl c.ug qg
g) tur. 3 ?t rR qt{dl to) ttutuq.l ui ?t duu+{
38. ttq. cli qfl - s&q.d-tl ue[ eqL[q)
(A) gtiui. tirt ttu{
(C) ?ilt
rur,tq,te{t
G) tilt ui griui. 6tttct? ot'rd t{l
e1,:tf{ qQ &. 1p): tiqi *q{ 53t T scft tefi
Q.quBq.u
qr,t
ui
.te{}.
i
;
Qko pJqruO)oun-e)
tr-s
(A) Urt G) u1*r tcl Eq.r^tr 1o) rt4
(A) AE fsl ei.{ (c) euRi orer{ (D) (?
41. tqqle{L e,rg q.4 qeqc[I r0 &. - tr,tlBr ucrrr sd f4r.tBd eqrti r] t
(a) qr0,tu 18) ardefi (C) Edtru 6p) l.iEnfl
4L qrstqi E^au \s4u+1 oilq sd EqRr. atdQ. & t
(a) +[uer+ G)
'1i
drr+ to[
s?BL
(c) u]u614 (D) urfQ:rer
{ci 6r?16r? q\! E' -
t+.nt, l'il,CI eeutq}.
(A) E tsl U.a't (c) al*t+u (D) qa.tct?
'9.uglg[3qi d 36 ]trueet[ .rs[, - l,,ti.Ba leo.ul usrt aefal.
($ ald.tdcr (B) R.64pIt€d tcl rioiAE sldt€.r py eut4uqeA
-\
45.
IT
.ti tr
*'F
tel su6a}' - <.us.r.t hsgsr eqfq}.
tal {ql d0 gsrt srarl &. tsl {,q} d-ut[ gsru saud.
(q dql al4 uil gs*r raua+l. tol dq) gst elel suarrl ecil.
'dc}
gsru
qnt{l
o[Id orq.r,r &.'
- uL .rtsr-j s<tttqrsr riltfi trLtq]
(A) qru q.3 o{kt orcL{[. 1n) d o[ku ouqsrql.
(q E oflc ou6 €. fol u?t{ o[Io otq.tt.
.
'tt{, auilel oralQu qi{Ii qx}ql ua}'u qruol uxil.
,..tr{L 6q.t4 B.t & Ui 6tt.[ fu{t t}. oto[c1-[ .{t$t ?,trltf, .tt*.tU
r xeft d[d.-tt'eo& ]rrqcrL otee ui rrd[ @q.qrcuq: q.-u.q{ ouee. t rrucn I
47.
tru a,g,.r.q[ raet sl &. oea1 Ra ati oB.0 tpr }uq,gui. qcurd Etqr q.D
Iteu ?,u,1 r). +{l'ti e+rq ui. ot[4eu-t r{urtllq ri.qR-t} tJL d; utg 6tt t}
ugR. ui. tJq.r aurL sl6 qeu -u{ +tuQ. Etqrd auiet} tt ,utns ol.t t}."
-u.{ rurreui. e}-[ trq,eu art t} z
(A) tLQBtd glct {l G)
ct,stc1.[l (C)
gs
1t%13
stqr.[I 1q ,,frg uieq.t {I
(r{rsur Uur}l
tr-o
trlro etnrdDouur-e)
,48.
orutc[l
t tttER.{I ?tUct t{[ sd
?
(A) Xr,tttlk (r) ra{l't {Br}
(c) +u{'ri euou ati. qft1614.;q,9 ,tr{I.{
*
e,ilqgu
:-.
.{I{.il aarlt qi{ti e'{t .{t{ autqr ut}'u qruq atrql
q1
lmti. r*t
'ttntl t);
oile + ll4 ctg I
1g olrRri.
?,uebt
titr.t
Fn+ul
d {te1
.Eeuqa,-[ ols.
49.
oJQRtd.u
elA{L 3ttt
af<1'gutr
sE [',ttaui-& ?
ra
'h'-1
(A) uucltscu. (n) 6ett<u (q uu[Qusdr (D) oi<'[e.tu
50. 'eu-t +uqi t}' alq s&qu s[4al s{ e,u66 q.u'{qT 6} ?
(A) ,tt
t q.tnil 13) t{?q {u{
tCl r+*t 'tnrl 1p)
r
t.
4qq Rtr't
PART-B
[iauot-A
r
1.
:
'0{+ ra}+ euttn qtstr[
tae[a, 6rur epL
',ia qurdl.([ uouliql t66aq e{u,t & trt g:r+{ ELa.$ q$
'EEsl' qt<t[i uttttl utmq].
(4)
qi. t}'
-
atet(ll
L'qQ:*tq.u' et[*'t]"qeur[ttt. ryeu.cl.
i 'tt{'tr la}'u aEFu? qtjqql 6rn et"t} :
z gs.{ ui }qqe[I.tu tt6[q t{el 't'[e { rtui & t
3.
'aU6q2o[eU' eUsqUe{l ,UteLUi +ttQ. S,t1
UgUf.il
?'[ttc|[
3.
qal u.Q.4 rttR. R.el 4uts+L
t{aruil..wu.q1.
c.t,.U
(4)
6l.c.tl efUq
&
?
O.ro
*
4.
pJqruO)0r^gu?,-e)
'tt{'n uq}+
au6-6n
1{rqi taen 6il,
epL
(3)
t1"'r.[11'1" g,'tL(.t
qetql.
\d3 qd{el.+
+tets+{
<tei1LnL qstqt.
dtr?.t ttoel*tl
atq(u
4:
'&tr.[ q*qil'
66lstgt
*
' s.
'tR'tt
rurQ.
qtl
+tterl a,r.*r.[[u]
.n
st{al. steL
usr?.
el,il.
na)'u
quqrri
6tr eq) :
6r,usr!+t[ ER euqq. sroruu4 etl
(4)
bulilqdl eefd] r] t
?
-:
.
6.
.*tt
.
dlu euorqt *Sr s{ ti q}oar il{s qr,[
"g6Q.d quetai gq..t ot0. t). $1 gq.ti.'Ud, +t1d, u+[--t, olcrftt
Ui. tfttrtlgf otqqqrtu Uqc,fiqi qreL*. +i*tft r,[e.[..{er{r.*l.i.pil 0H
tH c't+udld tflol, tq[i.r'refl ili.oftcu 6q%dl{. rg[d.. ir{erqi{} &r
qrqrru uurou{It dlrl., irt ry oq+1[{ ?i+tft r,[e.[a} dLai.. oc-r
{ utR t}. ?it1Q. d o1.r1 ailq t}. uq.t d ili+Erltctr.ul r,il.q eL?,eu
7.
d
so}, &ati. r,Uert 11c+ict+l qBlU qe[C].
'[I{ urtcu qqpis.&
auqR
OQ
:
(5)
{qti 'i
sl. ctl {,tttgta olq,L tgo[, g.tue{ + erd qt^}; a,r.tr
oqti
qfl6r? ?q dt uu*ri q}erqRi ur4 {.eq[ u q[d, uer Elti ,let
erdi. go[t{ qr $3. "fl oc.u ete.d} slq cl +iqtd al,"j +cct e. d
-r.
{
4 cut d
ulrtQL.t .r u4rr+ ctl
'0{ autdl qR ,il.r} qrrl
&
oii
aret ?rd
ri,er qrs&qi
%tq.,,
u{iwrr sil, :
(s)
riltd oud t u[.r], ot.t[ cq. t] q.sreq
o[d atq11 arUi ,t[d,,olq[ .[ +tfQ. UteL
(rusq
tui)
O.ro eJqruO 1tutr-.$)
Qr-e
Re[ouc
9.
oQ ts) tgl t td,tdur*d,Qfi ott4 A* s.ot. dxua.r eu&r.0
ltitilutR+4-tL tr*t ar&su{i $qlt{H. }ns ebil.
qtruu{ ttuuuuql '[iuq{tB r RRi qlm{e uqrtq.'[ quBc[I ]u,rdl
at&qre ebil :
(s)
[ieuor-o
.{I{q} ouaqf}&e erqreJ,E 0 ERd Uo{i qu} :
q'or.crrrl qc.0 R+.[ t{{14 t&td otg t4tta r}. da4l, q{ t{tta
3 ili r,uuctt l,uoa rs<r) 'ue{I. tdl \a,e[ .t gl,t rr] g.uRa, t+sCI, @qdl
e1q d1 ul.ouroetqdL qs[I uquf, ou{, s}.t o1 u}tloofqpu,
rt{
orq}
s},r o'[ [4Qqu.
&uqi aute{I U?r'lI Xrou Lr,ilBo onouql qftqd{ 3{, qt*oe,
t{e[ c[t t] :
{ttR u4ln 0 uaq ou4 {
r&, uet a}
qRf
otc0,i uaqr
re,l dl uq4 r+il q$ rqt tri qel. (trDuqlor ilrr{) utRd s16.tl r
q&e.6u-[ ur -rorol'j uLl e.rul. oq..trr[ +rts q[q.rdl ui.etl oud r]
drr u-r{ u}. +i+gR ctl odefr u.tld.4 o[[eqi. r q[oL{ t}. ta} ?,u.tl
uuetl U3rl. uu) ?,tI-[ ue{ Ire}. trt.ilrs .#t qu.r e'uq).1 \i
ugtd orett quou cqcn[ qter-il Ca.g.au,tt roe 1r].1 +q]4q CiA
tglsll "AG E.
-tH'u Rqq) t^$[ oud A
[iq,r qr Uauil qr out{fto qr$l
zso etoelql Rotq erlil :
(1) a[u<t anr3L?$ : *.tr ruZ nrtr q.r] ?
ukt[q-u - otttdl.t tt*gRrri f,ct tl rtld*tu - x.d.actu 6n€, ?rugr?Bt
fu
13.
]
- qstq$ - 'ttdl Uod{
+e{I; *.ot Wr.r &' atr i1a.t} 6t2 - Rrhc irruu}.{l .rar
- r.rtatqu{L u?rgtt$ -
urtr..[ atau
atet(u
(2)
+u{L
{ +ttu.ts[
- ure{ r{t aaqr -ru{qral - +{t+1 q,B.u - +{
.tts'0 btugt - rl3 q,r.-.,.,-rr ^ {rtt4 ilqtR - W\ u*ilq$'u.{,
- got ui, qtoudltl -ritl-! u6t t * Ou*tnra:"
u?ilq.-u.
.
iind
o
(3)

Similar documents

×

Report this document