Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava

Document technical information

Format pdf
Size 2.0 MB
First found Jun 9, 2017

Document content analysis

Language
Italian
Type
not defined
Concepts
no text concepts found

Persons

Organizations

Places

Transcript

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2013
Bratislava
január 2014
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2013
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Riaditeľ: Ing. Štefan Zorad, CSc.
Zástupca riaditeľa: doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Vedecký tajomník: Ing. Július Brtko, DrSc.
Predseda vedeckej rady: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Člen snemu SAV : Ing, Štefan Zorad, CSc.
Adresa: Vlárska 3, 833 06 Bratislava
http://www.endo.sav.sk
Tel.: 02/54772800
Fax: neuvedený
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1954
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
100
33
67
12
25
91
73,16
56,15
Vedeckí pracovníci
44
22
22
6
7
38
34,86
34,56
Odborní pracovníci VŠ
26
5
21
5
18
23
10,96
10,63
Odborní pracovníci ÚS
21
2
19
0
0
21
18,62
10,96
Ostatní pracovníci
9
4
5
1
0
9
8,72
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
1
Správa o činnosti organizácie SAV
M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
6
16
2
2
6
12
4
Ženy
1
21
1
1
1
14
7
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
4
7
4
0
0
1
2
3
3
Ženy
16
6
7
3
1
2
5
4
2
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
46,5
49,0
45,2
Ženy
42,0
39,5
40,3
Spolu
43,5
44,3
42,0
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
Zoznam laboratórií ÚEE SAV k 31.12.2013 :
1. LABORATÓRIUM BUNKOVEJ ENDOKRINOLÓGIE - RNDr. Mária Ficková, CSc.
2. LABORATÓRIUM DIABETU A PORÚCH METABOLIZMU - prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
• LDPM sekcia diabetu - Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
• LDPM sekcia obezity - Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
3. LABORATÓRIUM ENDOKRINOLÓGIE ČLOVEKA - MUDr. Richard Imrich, PhD.
4. LABORATÓRIUM FARMAKOLOGICKEJ NEUROENDOKRINOLÓGIE - prof. PharmDr. Daniela
Ježová, DrSc.
5. LABORATÓRIUM FUNKČNEJ NEUROMORFOLÓGIE - RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
6. LABORATÓRIUM MOLEKULOVEJ ENDOKRINOLÓGIE - Ing. Július Brtko, DrSc.
7. LABORATÓRIUM NEUROBIOLÓGIE - doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
8. LABORATÓRIUM NEUROHUMORÁLNYCH REGULÁCIÍ - MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
9. LABORATÓRIUM PRE VÝSKUM STRESU - RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
10. LABORATÓRIUM REGULÁCIE METABOLIZMU - Ing. Štefan Zórad, CSc.
11. LABORATÓRIUM VÝVOJOVEJ GENETIKY - RNDr. Róbert Farkaš, CSc.
Riaditeľom ÚEE SAV je od 15.10.2013 Ing. Štefan Zorad, CSc.
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Počet projektov
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
pre
organizáciu
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA
17
-
102 168,00 102 168,00
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV
8
6
497 678,28 374 457,10 123 221,18
3. Projekty OP ŠF
1
2
294 819,17 294 819,17
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
–
5
12 000,00 12 000,00
-
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
4
-
31 333,00 31 333,00
-
3
spolu
B
-
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového programu
EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET , INTAS, EUREKA,
ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
spolu
pre
organizáciu
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
23 100,00 22 000,00 1 100,00
3
-
9 333,00
9 333,00
-
3
-
63 434,39 63 434,39
-
A
B
-
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu – sekcia obezity
Je expresia Fndc5 génu vo svale a v tukovom tkanive či uvoľňovanie irisínu do cirkulácie
ovplyvnená obezitou, diabetom a cvičením?
Toto bola kľúčová doteraz nezodpovedaná otázka, na ktorú sme hľadali v našej práci odpoveď.
Vedeli sme len to, že irisín je pravdepodobne, cvičením indukovaný sekretorický produkt
kostrového svalu, ktorý spôsobuje metabolickú aktiváciu „hnednutie“ bieleho tukového tkaniva, a
teda zvýšenie celotelového výdaja energie.
Naša práca ukázala, že expresia Fndc5 a hladina irisínu v cirkulácii sú pri diabete 2. typu rozdielne
regulované vo svale, v tukovom tkanive a v cirkulácii. Expresia Fndc5 a cirkulujúca hladina irisínu
sa znížili u pacientov s diabetom 2. typu, pričom vo svalových bunkách diabetických jedincov sa
expresia Fndc5 naopak zvýšila. Tieto výsledky naznačili že existuje faktor, spojený s diabetom 2.
typu, ktorý negatívne ovplyvňuje expresiu Fndc5. Následný in vitro experiment ukázal, že
regulačnými faktormi expresie Fndc5 a uvoľňovania irisínu vo svale by mohli byť zvýšená
glykémia a/alebo vyššia hladina voľných mastných kyselín. Ukázali sme tiež, že cvičenie vôbec
neovplyvňuje expresiu Fndc5 či sekréciu irisínu vo svale. Napriek tomu bol však irisín pozitívne
asociovaný s objemom svalu, s maximálnou silou svalovej kontrakcie či s parametrami
energetického metabolizmu. Irisín je teda ovplyvnený prítomnosťou diabetu 2. typu a má potenciál
modulovať metabolický fenotyp kostrového svalu človeka.
KURDIOVA T, BALAZ M, VICIAN M, MADEROVA D, VLCEK M, VALKOVIC L,
SRBECKY M, IMRICH R, KYSELOVICOVA O, BELAN V, JELOK I, WOLFRUM C,
KLIMES I, KRSSAK M, ZEMKOVA E, GASPERIKOVA D, UKROPEC J, UKROPCOVA B
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012- 4.38)
BALÁŽ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160
Are skeletal muscle & adipose tissue Fndc5 gene expression and irisin release affected
by obesity, diabetes and exercise?
This was a principal question we aimed to answer due to the fact that there is a large controversy
behind the proposed role of irisin, the putative exercise-induced muscle secretory product with
proposed beneficial impact on the adipose tissue and whole body energy metabolism.
The complex approach was undertaken to untangle some of the loose ends:
We could conclude that distinct patterns of Fndc5/irisin in muscle, adipose tissue & circulation
exist. However, concordant in vivo down-regulation in T2D was found. Fndc5 andirisin were
discordantly regulated in diabetic muscle ex vivo and in myotubes in vitro, suggesting that the
whole-body factors, such as glucose and fatty acids, might be important for irisin regulation. We
have also shown that exercise did not affect Fndc5/irisin. However, irisin was positively linked to
muscle mass, strength & metabolism, pointing to common regulatory factors and/or the potential for
irisin to modify muscle phenotype.
5
Správa o činnosti organizácie SAV
KURDIOVA T, BALAZ M, VICIAN M, MADEROVA D, VLCEK M, VALKOVIC L,
SRBECKY M, IMRICH R, KYSELOVICOVA O, BELAN V, JELOK I, WOLFRUM C,
KLIMES I, KRSSAK M, ZEMKOVA E, GASPERIKOVA D, UKROPEC J, UKROPCOVA B
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012-4.38)
BALÁŽ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160
6
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.2. Aplikačný typ
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu – sekcia genetiky
DG9-glykánový index je novým klinickým biomarkerom na odlíšenie HNF1A-MODY od iných
typov diabetu.
Efektívne vyhľadávanie pacientov vhodných na DNA analýzu pomocou biomarkerov, ktoré sú
lacné, presné a dostupné je jednou z najdiskutovanejších úloh vedy v oblasti monogénovej
cukrovky v posledných rokoch. Doposiaľ jediným biomarkerom, ktorý sa uplatňuje v klinickej
praxi hsCRP, ktorý uľahčuje vyhľadávanie pacientov s diabetom HNF1A-MODY. Jeho výhodou je
nízka cena a veľká dostupnosť, nevýhodou senzitivita okolo 90 %. Okrem toho, hs-CRP je
markerom akútneho zápalu, a teda diferenciálna diagnostika môže byť narušená v dôsledku
pridružených infekcií. Preto hľadanie doplnkového biomarkera pokračuje. Výsledky genómových
asociačných štúdií ukázali, že transkripčný faktor HNF1α je kľúčovým regulátorom
fukozylácieglykanov v plazme. Pilotná práca ukázala vplyv mutácií HNF1A na fukozyláciu.
Cieľom tejto štúdie bolo overiť hypotézu vplyvu mutácií HNF1A na glykánové spektrum (DG9glykánový index) vo väčšom súbore pacientov. Na štúdii participovalo niekoľko centier a zúčastnilo
sa jej 188 pacientov s HNF1A-MODY, 118 s GCK-MODY, 40 s HNF4A-MODY, 98 s 1. typom
diabetu, 167 pacientov s 2. typom diabetu a 98 kontrol bez diabetu. U všetkých pacientov sa
stanovil
DG9-glykanový
index,
ktorý
je
pomerom
fukozylovaných
a nefukozylovanýchglykanov.DG9-glykanový index bol signifikantne nižší pri HNF1A-MODY ako
u kontrol, či iných podtypoch diabetu (ROC ≥ 0,90) a umožnil identifikovať troch pacientov
s HNF1A-MODY, ktorí neboli predtým diagnostikovaní. Tátoveľká multicentrická štúdia (na
pomery monogénového diabetu) dokázala, že DG9-glykanový index je dobrým biomarkerom na
odlíšenie HNF1A-MODY od iných typov diabetu. Jeho odlišovacia schopnosť je dokonca vyššia
ako v prípade hsCRP (vyššie priemerné ROC), preto sa do neho vkladajú veľké nádeje. Hlavnou
nevýhodou vyšetrovania DG9-glykanového indexu je technická a finančná náročnosť metodiky, ale
je perspektíva, že sa v budúcnosti tieto nedostatky podarí odstrániť.
THANABALASINGHAM G, HUFFMAN JE, KATTLA, JJ, NOVOKMET M, RUDAN I,
GLOYN AL, HAYWARD C, ADAMCZYK B, REYNOLDS RM, MUZINIC A, HASSANALI N,
PUCIC M, BENNETT AJ, ESSAFI A, POLASEK O, MUGHAL SA, REDZIC I, PRIMORAC D,
ZGAGA L, KOLCIC I, HANSEN T, GASPERIKOVA D, TJORA E, STRACHAN MWJ,
NIELSEN T, STANIK J, KLIMES I, PEDERSEN O, NJØLSTAD PR, WILD SH,
GYLLENSTEN U, GORNIK O, WILSON JF, HASTIE ND, CAMPBELL H, MCCARTHY MI,
RUDD MP, OWEN KR, LAUC G, WRIGHT AF: Mutations in HNF1A result in marked alterations
of plasma glycan profile. Diabetes, 62 (4): 1329-1337, 2012, (IF2012 = 7,895)
DG9-glycan index is the new clinical biomarker for distinguishing HNF1A-MODY from other
subtypes of diabetes.
Recent efforts to improve diagnostic performance by identifying biochemical markers specific for
MODY subtypes have met with varying success. We recently demonstrated that individuals with
HNF1A-MODY have low levels of C-reactive protein and that hs-CRP assays can discriminate well
between HNF1A-MODY and both type 2 diabetes and HNF4A-MODY. However, hs-CRP does not
provide good discrimination between HNF1A-MODY and type 1 diabetes. Furthermore, hs-CRP is
an acute inflammatory marker, and diagnostic discrimination can be disturbed by intercurrent
infection. Therefore searching for additional biomarker continues. A recent genome-wide
association study identified hepatocyte nuclear factor 1-a (HNF1A) as a key regulator of
7
Správa o činnosti organizácie SAV
fucosylation. The pilot study have shown that loss-of-function HNF1A mutations causal for
maturity-onset diabetes of the young (MODY) would display altered fucosylation of N-linked
glycans on plasma proteins and that glycan biomarkers could improve the efficiency of a diagnosis
of HNF1A-MODY. The aim of the study was to test the hypothesis if HNF1A mutations influence
the glycan spectrum (DG9-glycan index) in a larger set of patients. Five European centers
participated on this study, including HNF1A-MODY (n = 188), glucokinase (GCK)-MODY (n =
118), hepatocyte nuclear factor 4-alpha (HNF4A)-MODY (n = 40), type 1 diabetes (n = 98), type 2
diabetes (n = 167) patients and 98 nondiabetic controls. The DG9-glycan index was markedly lower
in HNF1A-induced MODY than in controls or other diabetes subtypes, offered good discrimination
between HNF1A-MODY and both type 1 and type 2 diabetes (C statistic >0.90), and enabled us to
detect three previously undetected HNF1A mutations in patients with diabetes. In conclusion,
glycan profiles are altered substantially in HNF1A-MODY, and the DG9- glycan index has
potential clinical value as a diagnostic biomarker of HNF1A dysfunction. The main disadvantages
of the assessment of DG9-glycan index are the technical and financial requirements, but there is the
perspective that these shortcomings will improve in the near future.
THANABALASINGHAM G, HUFFMAN JE, KATTLA, JJ, NOVOKMET M, RUDAN I,
GLOYN AL, HAYWARD C, ADAMCZYK B, REYNOLDS RM, MUZINIC A, HASSANALI N,
PUCIC M, BENNETT AJ, ESSAFI A, POLASEK O, MUGHAL SA, REDZIC I, PRIMORAC D,
ZGAGA L, KOLCIC I, HANSEN T, GASPERIKOVA D, TJORA E, STRACHAN MWJ,
NIELSEN T, STANIK J, KLIMES I, PEDERSEN O, NJØLSTAD PR, WILD SH,
GYLLENSTEN U, GORNIK O, WILSON JF, HASTIE ND, CAMPBELL H, MCCARTHY MI,
RUDD MP, OWEN KR, LAUC G, WRIGHT AF: Mutations in HNF1A result in marked alterations
of plasma glycan profile. Diabetes, 62 (4): 1329-1337, 2012, (IF2012 = 7,895)
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Intracelulárna kooperácia medzi oocytom a granulóznymi bunkami: parakrinná regulácia
ovariálnych intrafolikulárnych procesov. (Prioritná téma č.18 v rámci MAD o spolupráci SAV
a AV ČR 2012-2014)
V rámci spolupráce s MVDr. E. Nagyovou, CSc. (Ústav živočíšné fyziológie a genetiky AVČR,
Liběchov,
ČR)
študujeme
molekulárne
mechanizmy
parakrinnej
regulácie
ovariálnychintrafolikulárnych procesov (maturáciaoocytu, steroidogenéza) pôsobením faktorov
lokálne produkovaných ovariálnymi bunkami na modele primárnej kultúry oocyt-kumulárnych
komplexov (OCC) a granulóznych buniek izolovaných z ovárií ošípaných. Zistili sme, že inhibícia
tyrozínkinázy receptora pre EGF (EGFR) účinkom jej inhibítorov, AG1478 a lapatinibu (klinicky
používaný pri liečbe karcinómov prsníka), úplne zablokovala expanziu OCC a jadrové zrenie
oocytov indukované pôsobením EGF, ako aj gonadotropínmi. Zároveň sme ukázali, že obidva
inhibítory znížili syntézu progesterónu stimulovanú gonadotropínmi v kumulárnych, ako aj
granulóznych bunkách [1]. Naše predchádzajúce výsledky ukazujú, že proteozomálnaproteolýza [2]
a aktivácia SMAD2/3 signálnej dráhy (aktivovaná účinkom faktorov TGF a BMP) [3] sú zapojené
do regulácie maturácieoocytov a procesu steroidogenézy. Nami sledované procesy sú nevyhnutné
pre úspešnú fertilizáciu, preto naše výsledky môžu byť prínosom v štúdiu molekulárnych
mechanizmov príčin infertility žien.
NAGYOVA E, MLYNARCIKOVA A, NEMCOVA L, KALOUS J, SCSUKOVA S: Lapatinib
inhibits meiotic maturation of oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropinssupplemented medium. Fertility and Sterility, 99 (6): 1739-1748, 2013. (IF2012=4.174)
8
Správa o činnosti organizácie SAV
NAGYOVA E. - SCSUKOVA S. - NEMCOVA L. - MLYNARCIKOVA A. - YI Y.J. SUTOVSKY M. - SUTOVSKY P. Inhibition of proteasomal proteolysis affects expression of
extracellular matrix components and steroidogenesis in porcine oocyte-cumulus complexes.
Domestic Animal Endocrinology, 42 (1): 50-62, 2012. (A) (IF2012=2.377)
NAGYOVA E. - CAMAIONI A. - SCSUKOVA S. - MLYNARCIKOVA A. - PROCHAZKA R. NEMCOVA L. - SALUSTRI A. Activation of Cumulus Cell SMAD2/3 and Epidermal Growth
Factor Receptor Pathways Are Involved in Porcine Oocyte-Cumulus Cell Expansion and
Steroidogenesis. Molecular Reproduction and Development, 78 (6): 391-402, 2011. (A)
(IF2012=2.812)
Coordinationbetweenoocyte
and
granulosa
cells:
paracrineregulation
ovarianintrafollicularprocesses. (Priority ResearchCollaboration 2012-2014 No 18)
of
The aim of the project is to study molecular mechanisms of paracrine regulation of ovarian
intrafollicular processes (oocyte maturation, steroidogenesis) by the action of factors locally
produced by ovarian cells on the models of primary oocyte-cumulus complexes (OCC) and
granulosa cells isolated from porcine ovaries. We have found that inhibition of tyrosine kinase of
epidermal growth factor receptor (EGFR) by the action of its inhibitors, AG1478
and lapatinib(clinically used for mammary cancer therapy), blocked OCC expansion and oocyte
nuclear maturation induced by EGF and gonadotropins. We have shown that both inhibitors
significantly reduced gonadotropin-induced progesterone secretion by granulosa and cumulus cells
[1]. Moreover, our previous results demonstrate that proteosomal proteolysis [2] and activation of
SMAD2/3 signaling pathway (induced by TGF and MBP factors) [3] are involved in regulation of
oocyte maturation and steroidogenesis. These studied processes are indispensable for successful
fertilization and thereby our data might contribute to the study of molecular mechanisms of woman
infertility.
NAGYOVA E, MLYNARCIKOVA A, NEMCOVA L, KALOUS J, SCSUKOVA S:: Lapatinib
inhibits meiotic maturation of oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropinssupplemented medium. Fertility and Sterility, 99 (6): 1739-1748, 2013. (IF2012=4.174)
NAGYOVA E. - SCSUKOVA S. - NEMCOVA L. - MLYNARCIKOVA A. - YI Y.J. SUTOVSKY M. - SUTOVSKY P. Inhibition of proteasomalproteolysisaffectsexpression of
extracellularmatrixcomponents and steroidogenesis in porcineoocyte-cumuluscomplexes.
DomesticAnimalEndocrinology, 42 (1): 50-62, 2012. (IF2012=2.377)
NAGYOVA E. - CAMAIONI A. - SCSUKOVA S. - MLYNARCIKOVA A. - PROCHAZKA R. NEMCOVA L. - SALUSTRI A. Activation of CumulusCell SMAD2/3 and
EpidermalGrowthFactor
Receptor
Pathways
Are
Involved
in
PorcineOocyteCumulusCellExpansion and Steroidogenesis. MolecularReproduction and Development, 78 (6):
391-402, 2011. (IF2012=2.812)
9
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
10
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
35/ 0
0/0
0/0
23 / 0
0/0
0/0
2/0
0/0
0/0
3/0
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v Current
0
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
1
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
0/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
0/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
11
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
1001 / 1
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
241 / 0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
0/1
0/0
indexoch (3, 4)
0/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
Recenzie a posudky pracovníkov
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
1 recenzia pre Physiological Research
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
1 recenzia pre General Physiology and Biophysics
Ing. J. Brtko, DrSc.
1 recenzia pre Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
1 recenzia pre Toxicology Letters
1 recenzia pre Biomedical Papers
1 recenzia pre Endocrine Regulations
1 recenzia grantu VEGA
Mgr. Lucia Gajdošechová
1 recenzia pre General Physiology and Biophysics
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
1 recenzia pre Neuroendocrinology
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
2 recenzie pre Behavioural Pharmacology
1 recenzie pre Psychiatry Research
2 recenzie pre Stress
1 recenzia pre Physiological Research
2 recenzie pre Endocrine Regulations
2 recenzie pre European Journal of Pharmacology
2 recenzie pre Brain Research
1 recenzia pre Journal of Neuroendocrinology
2 recenzie pre Journal of Cardiovascular Pharmacology
1 recenzia pre Brain Research Bulletin
1 recenzia pre Behavioural Processes
1 recenzia pre Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry
1 recenzia pre Neurology Research International
1 recenzia pre Behavioral Brain Research
12
Správa o činnosti organizácie SAV
MUDr. Richard Imrich, PhD.
2 recenzie pre projekty VEGA
1 recenzia pre projekty APVV
2 recenzie pre General Physiology and Biophysics
doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc
2 recenzie pre Physiologial Research
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
2 recenzie pre Endocrine Regulations
2 recenzie pre Biológiu
1 recenzia pre Neurochemistry International
2 recenzie pre Cell Molecular Neurobiology
2 recenzie pre Neuropsychopharmacology
1 recenzia pre Histol Histopatol
1 recenzia pre J Chem Neuroanat
3 recenzie VEGA projektov
2 recenzie APVV projektov
Ing. Katarína Kršková, PhD.
1 recenzia pre Physiologial Research
1 recenzia pre Endocrine Regulations
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
1 recenzia pre Acta Neurobiologiae Experimentalis
1 recenzia pre Česko-slovenská pediatrie
1 recenzia pre projekt VEJA
RNDr. Jana Osacká, PhD.
1 recenzia pre Endocrine Regulations
MUDr. Adela Penesová, PhD
2 recenzie pre Clinical Rheumatology
3 recenzie pre Endocrine Regulations
1 recenzia pre Physiological Research
1 recenzia pre projekt KEGA
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD
2 recenzie pre Endocrine Regulations
1 recenzia zborníkových abstraktov pre MPaRV SR
MUDr. Žofia Rádiková, PhD
1 recenzia pre Physiological Research
Prof. MUDr.Fedor Šimko, CSc.
1 Recenzia na články v roku 2013 v casopisoch:
Lancet
Circulation
Journal of Hypertension
World Journal of Hypertension
Experimental Biology and Medicine
13
Správa o činnosti organizácie SAV
Chronobiology International
Archives of Internal Medicine
Cardiovascular Drugs and Therapy
Bratislava Medical Journal
BioMed Research Inerantional
11 recenzii na granty MZ
5 recenzií na granty APVV
9 recenzií na granty VEGA
9 recenzií na granty SKS (Slov. kard. Spoločnosti)
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
1 recenzia pre Acta Histochemica
1 recenzia pre British Journal of Pharmacology
1 recenzia pre Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
1 recenzia pre Human and Experimental Toxicology
1 recenzia pre Medicinal Chemistry
2 recenzie pre Physiological Research
1 recenzia pre Endocrine Regulations
Ing. Andrej Tillinger, PhD.
1 recenzia pre Physiological Research
Mgr. Jozef Ukropec, PhD
PLOS-One 2x
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 5x
Physiological Research 1x
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD
Physiololgical Research 1x
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
1 recenzia pre General Physiology and Biophysics
1 recenzia pre Physiological Research
1 recenzia pre Endocrine Regulations
Ing. Štefan Zorad, CSc.
1 recenzia pre Journal of Endocrinology
1 recenzia pre Translational Research
1 recenzia pre Hormone Metabolic Research
2 recenzie pre Physiological Research
9 recenzií pre General Physiology and Biophysics
1 recenzia pre Endocrine Regulations
3 recenzie pre projekty APVV
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
14
59+12+8 = 79
17+9+1 =27
Správa o činnosti organizácie SAV
2.5.1. Prednášky a vývesky na medzinárodných konferenciách :
1. BABIC S.- DANEVOVA V.- POKUSA M.-JEZOVA D.: Stress-induced reduction of cell
proliferation in the hippocampus is not modified by treatment with oxytocin antagonist atosiban.7th
International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology, 23. – 27.6. 2013, Košice
2 BAČOVÁ Z. –LEŠŤANOVÁ Z. –ŠTRBÁK V.– BAKOŠ J . Vývinové zmeny cytoskeletových
proteínov a rastových faktorov v hipokampe pod vplyvom oxytocínu, 89. Fyziologické dni, 5.7.2.2013 Praha, Česká republika, Zborník abstraktov s. 78
3. BAČOVÁ Z. –LEŠŤANOVÁ Z. –ŠTRBÁK V. –BAKOŠ J . Developmental effects of oxytocin
on gene expressin of cytoskeletal proteins and growth factors in the rat hippocampus, “New
frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to the art “ 20.-22. 6.2013,
Kovačica, Srbsko, Abstract book p.31
4. BALÁŽIOVÁ D.- VOHNOUT B.- STANÍKOVÁ D.- HUČKOVÁ M.- BALOGOVÁ M.STANÍK J.- KLIMEŠ I.- RAŠLOVÁ K.- GAŠPERÍKOVÁ D.: Mutačná analýza génov LDLR,
ApoB-100 a PCSK9 u slovenských pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Abstrakt
z odbornej konferencie XXIV. Izakovičov memoriál s medzinárodnou účasťou, Donovaly, 26.-27.
September 2013
5. BALÁŽIOVÁ D.- STANÍKOVÁ D.- HUČKOVÁ M.- STANÍK J.- VOHNOUT B.GAŠPERÍKOVÁ D.- RAŠLOVÁ K.- KLIMEŠ I.: DNA diagnostika familiárnej
hypercholesterolémie na Slovensku. IL. Diabetologické dní, Luhačovice, Česká republika, 18.-20.
apríla 2013
6. BAKOŠ J. –LEŠŤANOVÁ Z.–ŠTRBÁK V. –– BAČOVÁ Z. Ligandy oxytocínových
receptorov ovplyvňujú génovú expresiu aj proteínové hladiny neurofilamentov in vitro, 89.
Fyziologické dni, 5.-7.2.2013 Praha, Česká republika, Zborník abstraktov s. 6
7. BAKOŠ J. –LEŠŤANOVÁ Z.–ŠTRBÁK V.–– BAČOVÁ Z. Oxytocin receptor ligands induce
changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells, “New frontiers in physiological research from
scientific truth via friendship to the art “ 20.-22.
6.2013, Kovačica, Srbsko, Abstract book p.32
8. BAKOŠ, J. –LEŠŤANOVÁ, Z.–ŠTRBÁK, V. –– BAČOVÁ, Z. Oxytocin receptor ligands
modulate gene expression and protein levels of nestin and microtubule associated protein 2 in SKN-SH and U87-MG cells, 10th World Congress on Neurohypophysial hormones,. 15-19.7.2013,
Bristol, UK, Book of Abstracts p.26,
9. BARTEKOVÁ M.- BARANČÍK M.- BABIC S.- POKUSA M.- FRIMMEL K.OKRUHLICOVÁ I.- JEŽOVÁ D.: Selected molecular mechanisms involved in stress-induced
changes in the heart. International symposium, Advances in cardiovascular research : from bench to
bedside, 23. – 26. 5. 2013, Smolenice.
10. BIALEŠOVÁ L.- BRTKO J.- MACEJOVÁ D.: The effect of isoflavone genistein on the
expression of selected nuclear receptors and their coregulators. Czech-Slovak Toxicology
Conference – TOXCON 2013, Hradec Králové, Česká republika, 19.-21.06.2013.
11. BIALEŠOVÁ L.- MACEJOVÁ D., Ondková S., Galbavý Š., Brtko J.: Distribution pattern of
selected nuclear receptors expression in human breast carcinoma tissues. Bregenz Sommer School
15
Správa o činnosti organizácie SAV
on Endocrinology: Classical endocrine glands & mesenchymal tissues: Stem Cells, development,
function and regulatory principles, ESE Bregenz, Austria, 28.7.-1.8.2013.
12. BOHÁČOVÁ V., ŠTETKA J., SULOVÁ Z., MACEJOVÁ D., BRTKO J., BREIER A.: May
ligands of nuclear receptors for retinoids all-trans- and 9-cis retinoic acid influence P-glyciprotein
mediated multidrug resistance? XXVII. Xenobiotické symposium, Pavlov u Mikulova, Česká
republika, 27.-30.05.2013.
13. BRTKO J.- MACEJOVÁ D.- Š., BIALEŠOVÁ L.- FICKOVÁ M.- HUNÁKOVÁ L.:
Toxicity of nuclear retinoid X receptors cognate ligands of organotin origin in breast cancer cell
lines: Effects on selected retinoid/retinoid X receptor subtypes expression. Czech-Slovak
Toxicology Conference – TOXCON 2013, Hradec Králové, Česká republika, 19.-21.06.2013.
14. BRTKO J.- MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L.- FICKOVÁ M., Boháčová V., Sulová Z., Breier
A., Hunáková L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic acid/retinoid X
receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines. 49th Congress
of the European Societes of Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Švjajčiarsko, 01.-04.09.2013.
15. BUETTNER M.- JEZOVA D.- MURCK H.: Salivary aldosterone, salt craving and depression
severity - a correlative analysis. 28th Symposium of the Association of Neuropsychopharmacology
and Pharmacopsychiatry (AGNP), 18. – 21.9. 2013, Munich, Germany.
16. DANEVOVÁ V.- BABIC S.- HLAVÁČOVÁ N.- JEŽOVÁ D.: Účinok blokátora
oxytocínových receptorov na úzkostné správanie vyvolané stresom. 55. česko-slovenská
psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1.2013, Lázně-Jeseník, Česká republika.
17. FICKOVÁ M.- HAVRÁNEK T.- BRTKO J.- MACEJOVÁ D.: Reduced expression of genes
for nuclear receptors RXRalpha and RXRbeta by bisphenol A in human mammary cancer cells
(MCF7). 49th Congress of the European Societes of Toxicology (EUROTOX), Interlaken,
Švjajčiarsko, 01.-04.09.2013.
18. FICKOVA M.- HAVRANEK T.- MLYNARCIKOVA A.: Bisphenol A modifies estradiol
effect on MCF7 cell proliferation. Modulation of apoptosis. 2nd Congress on Steroid Research,
Chicago, USA.
https://elsevier.conferenceOnline
services.net/secureProgrammeLogin.asp?conferenceID=3173
19. FICKOVÁ M.- HAVRÁNEK T.- MLYNARČÍKOVÁ A.: Alteration of cell cycle related genes
and their proteins by BPA and BPA-estradiol mixture in MCF7 human breast carcinoma cells. 18th
Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference, TOXCON 2013, Hradec Králové 19.6. –
21.6. 2013, ČR
20. FRANKLIN M.- JEZOVA D.- HLAVACOVA N.- SINGEWALD N.- MURCK H.:
Aldosterone increases earlier than corticosterone in new animal models of depression: Is this an
early marker for depression onset? Summer Meeting of the British Association for
Psychopharmacology, 28. – 31.7. 2013, Harrogate, United Kingdom.
21. GAJDOSECHOVA L.- KRSKOVA K.- OLSZANECKI R.- ZORAD S. An integrative insight
into powerfull IRAP/AT4/OTASE in obesity: A glucose homeostasis, adipose tissue RAS and
oxytocin system. IRAP 2013, 9.9.-11.9. 2013, Monash University Prato, Italy
16
Správa o činnosti organizácie SAV
22. GAJDOSECHOVA L., SUSKI M., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S. Metabolic
health in 12-week-old obese Zucker rats is associated with increase in 14-3-3β and phosphorylation
of AS160 in epididymal adipose tissue. 20th European Congress on Obesity (ECO2013), poster č.
T1:P.109
23. GAŠPERÍKOVÁ D.- STANÍK J.- HUČKOVÁ M.- VALENTÍNOVÁ L.- MAŠINDOVÁ I.BALOGOVÁ M. SLOVENSKÁ SKUPINA PRE ŠTÚDIUM MONOGÉNOVÉHO DIABETU,
KLIMEŠ I.: Vysokocitlivý C-reaktívny proteín je potrebný klinický biomarker pre detekciu
monogénového diabetu typu HNF1A-MODY (MODY3). IL. Diabetologické dni, Luhačovice,
Česká republika, 18.-20. apríla 2013
24. HAVRÁNEK T.– MACHO L. – FICKOVÁ M. Bisfnenol-A stimuluje proliferáciu buniek
ľudského karcinómu prsníka (MCF-7) moduláciou apoptózy a cyklínu-A; 89. Fyziologické dny,
05.-07.02.2013, Praha, Česká republika, Zborník abstraktov, s. 96
25. HAVRÁNEK T.– MACHO L. – FICKOVÁ M.. Bisphenol-A modulates proliferation of
human breast adenocarcinoma cells (MCF-7) by modulating apoptosis and cyclin-A; 15th European
Congress of Endocrinology (ECE2013) 27.04.-01.05.2013, Copehagen, Denmark, Endocrine
Abstracts P502, April 2013 Volume 32, ISSN 1479-6848 (online)
26. HLAVÁČOVÁ N.- MAKATSORI A.- HINGHOFER-SZALKAY H.- JEŽOVÁ D.:
Hormonálna a kardiovaskulárna odpoveď na kombinovaný stresový podnet pri zvýšenej úzkosti
vyvolanej počúvaním hudby. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1.
2013, Lázně-Jeseník, Česká republika.
27. HLAVACOVA N.- WAWRUCH M.- TISONOVA J.- JEZOVA D.: Neuroendocrine activation
during stress in women depends on trait anxiety. 11th World Congress of Biological Psychiatry, 23.
– 27.6. 2013, Kyoto, Japan.
28. CHOVANOVÁ L.- VLČEK M.-, KRŠKOVÁ K.- SPOUSTIL F.- PENESOVÁ A. - RAŠLOVÁ
K.- VOHNOUT B.- KILLINGER Z.- JOCHMANOVÁ I.-, LAZUROVÁ I. RADNER H.STEINER G.- SMOLEN J.- IMRICH R. : Discrimination analysis of multiple genetic risk
markers associated with rheumatoid arthritis in Slovakia eular 2013, 12-15 Jún 2013, Madrid,
Španielsko
poster
29. CHOVANOVA L.- VLCEK M.- KRSKOVA K.- SPOUTIL F.- ROVENSKY J.- BROWNLIE
R.- ZAMOYSKA R. – IMRICH R. : Effect of multiple genetic risk factors associated with
rheumatoid arthritis on immune cell phenotypes.
15th ICI (International Congress of Immunology) 22-27 Aug. 2013, Milano, Taliansko
prednáška
30. CHOVANOVA L.- VLCEK M.- KRSKOVA K.- SPOUTIL F.- J. ROVENSKY R. –
BROWNLIE R. - ZAMOYSKA R.- IMRICH R. : Effect of genetic risk factors on immune cell
phenotypes in patients with rheumatoid arthritis.
V4 International Conference Analytical Cytometry VII, 21-24 Sept. 2013, Mikulov, Česko
prednáška
31. JURČOVIČOVÁ J.- JAKUBÍKOVÁ L.- ŠTOFKOVÁ A. Dvojfázové vychytávanie 2-[18F]
fluoro-2-deoxy-d-glukózy v limbickom systéme potkanov počas adjuvantnej artritídy. 89.
Fyziologické dni, 2013, 5.2. -7. 2. 2013. Praha, prednáška a predsedanie sekcie.
17
Správa o činnosti organizácie SAV
32. KRSKOVA K.- PENESOVA A.- VLCEK M.- IMRICH R.- GAJDOSECHOVA L.- OKSA A.POGLITSCH M.- ZORAD S. Replacement of ACEi by AT1 receptor blocker candesartan changes
pattern of serum angiotensin peptides without effect on glucose metabolism and subcutaneous
adipose tissue. IRAP 2013, 9.9.-11.9. 2013, Monash University Prato, Italy
33. KRSKOVA K.- ZORAD S.- GAJDOSECHOVA L.- IMRICH R.- PENESOVA A.- VLCEK
M.- CHOVANOVA L.- OKSA A. Renin-angiotensin system blockade with AT1 receptor blocker
versus ACE inhibitors - impact on glucose metabolism in hypertensive patients. 20th European
Congress on Obesity (ECO2013), poster č. T1:P.090
34. KRSKOVA K.- ZORAD S.- GAJDOSECHOVA L.- PENESOVA A.- VLCEK M.- IMRICH
R.- CHOVANOVA L.- OKSA A. Selected metabolic effects of ace inhibitor replacement by at1
receptor blocker candesartan in hypertensive patients. 5th International Congress on Prediabetes and
the Metabolic Syndrome, April 18-20, 2013, Vienna, Austria, poster č. 24
35. KVETŇANSKÝ, R.: Our experience with Palkovits´ microdisection technique of the brain.
Prednesené na Scientific Symposium in Honor of the 80th Birthday of Prof. Palkovits, Budapešt,
Hungary, 20. novembra 2013.
36. LACKOVIČOVÁ Ľ.- BÁNOVSKÁ L.- KISS A.- SIVÁKOVÁ I.- BÍZIK J.- MRAVEC B.
Sympatikový nervový systém potencuje rast fibrosarkómu a melanómu, ale neovplyvňuje progresiu
ascitického nádoru u laboratórnych zvierat. 89. Fyziologické dny 5.-7.2.2013, Praha, poster č. 113.
37. LEŠŤANOVÁ Z. – BAČOVÁ Z. –ŠTRBÁK V. –BAKOŠ, J . Vplyv podania oxytocínu a
lipopolysacharidu neonatálnym samičkám potkana na zmenu hladín cytoskeletových proteínov a
rastových faktorov v hipokampe, Fyziologické dni, 5.-7.2.2013 Praha, Česká republika, Zborník
abstraktov s. 116
38. LEŠŤANOVÁ Z. – BAČOVÁ Z. –ŠTRBÁK V. –BAKOŠ, J. . Time effect of oxytocin on
mRNA and protein levels of nestin and microtubule associated protein 2 in glioblastoma cells, 10th
World Congress on Neurohypophysial hormones,. 15-19.7.2013, Bristol, UK, Book of Abstracts
p.118
39. MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L.- BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and
genistein on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in
apoptosis in ACHN human kidney cancer cell line. Czech-Slovak Toxicology Conference –
TOXCON 2013, Hradec Králové, Česká republika, 19.-21.06.2013.
40. MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L.- HAVRÁNEK T.- BRTKO J.- FICKOVÁ M.: Effects of
di(2-ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17β-estradiol on expression of RXRalpha
and RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. 49th Congress of
the European Societes of Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Švjajčiarsko, 01.-04.09.2013.
41. HUNÁKOVÁ L. - MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L. - BRTKO J.: Effects of selected
organotin halides on human breast cancer cell line growth and nuclear all-trans retinoic acid
receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR) subtypes expression. UAE Cancer Congress, Dubai,
03.-05.10.2013.
18
Správa o činnosti organizácie SAV
42. MAJERČÍKOVÁ Z. - UKROPEC J. - UKROPCOVA B. - BALAŽ M. Tkačova R., Kiss A.
Distribucia zink-2-glykoproteinu a tyrozin hydroxylazy v tukovom tkanive pacientov s obezitou a
pľucnou kachexiou. 89. Fyziologické dny 5.-7.2.2013, Praha, poster č. 118.
43. MAŠINDOVÁ I.- VARGA L.- HUČKOVÁ M.- BALOGOVÁ M.- ŠUCHOVÁ Ľ.- PROFANT
M.- KLIMEŠ I.- GAŠPERÍKOVÁ D.: Celoslovenský genetický skríning pacientov s bilaterálnou
nesyndrómovou senzorineurálnou poruchou sluchu. XXIV. Izakovičov memoriál s medzinárodnou
účasťou, Donovaly, 26.-27. September 2013
44. MLYNARCIKOVA A. - HAVRANEK T. - FICKOVA M: Effects of endocrine disruptors
Di(2-ethylhexyl) phthalate and Bisphenol A in a combination with 17β-estradiol on apoptosisrelated genes expression in the MCF-7 breast cancer cells. 18th Interdisciplinary Czech-Slovak
Toxicology Conference TOXCON 2013, Hradec Králové, Česká republika, 19.-21.06.2013.
45. MLYNARCIKOVA A. - HAVRANEK T. - FICKOVA M: Effects of the endocrine disruptor
di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination with 17β-estradiol on expression of apoptosis- and cell
cycle progression-related genes in the MCF-7 breast cancer cell line. Joint meeting of national
physiological societies, “New frontiers in physiological research – from scientific truth via
friendship to the art”, Kovačica, Srbsko, 20-22.06.2013.
46. MLYNARCIKOVA A. - HAVRANEK T. - FICKOVA M: Effects of endocrine disruptors
Bisphenol A and di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination with 17β-estradiol on apoptosisrelated genes in the MCF-7 breast cancer cell line. 49th Congress of the European Societies of
Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Švajčiarsko, 01.-04.09.2013.
47. MURCK H. - BUETTNER M. - JEZOVA D.: Role of mineralcorticoid receptors in major
depression. 11th World Congress of Biological Psychiatry, 23. – 27.6. 2013, Kyoto, Japan.
48. PENESOVA A.- KRSKOVA K.- ZORAD S.- HOLUBKOVA A.- GARAFOVA A.- VLCEK
M.- IMRICH R.- JEZOVA D.: Metabolic abnormalities in young subjects with hypertension in
comparison to obese and lean healthy individuals – a pilote study
5th International Congress of Prediabetes and Metabolic Syndrome, 18-20 Apr. 2013, Viedeň,
Rakúsko
Poster
49. POKUSA M.- GAJDOŠECHOVÁ L.- KRŠKOVÁ K.- CSÁNOVÁ A.- ZORAD Š.FRANKLIN M.- JEŽOVÁ D.: Vybrané metabolické parameter v tukovom tkanive a animálnom
modeli depresie. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1. 2013, LázněJeseník, Česká republika.
50. PROKOPOVÁ B.- KRÍŽOVÁ L. - VLČEK M.- PENESOVÁ A.- HLAVÁČOVÁ N.KOLLÁR B.- TURČÁNI P.- JEŽOVÁ D.: Vybrané psychologické charakteristiky u pacientov so
sklerózou multiplex. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1. 2013, LázněJeseník, Česká republika.
51. SCSUKOVA S. –MLYNARCIKOVA A. - SMOLIKOVA K.- ROLLEROVA E.: Effects of
titanium dioxide and silver nanoparticles on in vitro steroid hormone secretion by porcine ovarian
granulosa cells. 18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference TOXCON 2013,
Hradec Králové, Česká republika. 19.-21.6.2013.
19
Správa o činnosti organizácie SAV
52. SCSUKOVA S.- MLYNARCIKOVA A. – SMOLIKOVA K .- ROLLEROVA E.: Effects of
selected nanoparticles on in vitro steroid hormone secretion by porcine ovarian granulosa cells. 41st
Annual Conference of the European Teratology Society, Stresa, Taliansko, 8.-11.9.2013.
53. STANÍK J.- GAŠPERÍKOVÁ D.- HUČKOVÁ M.- VALENTÍNOVÁ L.- STANÍKOVÁ D.MAŠINDOVÁ I.- BALOGOVÁ M.- SLOVENSKÁ SKUPINA PRE ŠTÚDIUM
MONOGÉNOVÉHO DIABETU- KLIMEŠ I.: Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna 2013
54. STANÍKOVÁ D.- BALOGOVÁ M.- STANÍK J.- HUČKOVÁ M.,-TICHÁ Ľ- VIRGOVÁ D.PETRÁŠOVÁ M.- LOBOTKOVÁ D.- KLIMEŠ I.- GAŠPERÍKOVÁ D: Monogenic obesity
caused by mutations in the MC4R gene in Slovak obese children. 19th Middle European Worshop
of Paediatric Endocrinology. Endocr Regul. 2013 October;47(3):229.
55. STANÍK J.- ROSOĽANKOVÁ M.- HUČKOVÁ M.- VALENTÍNOVÁ L.- MAŠINDOVÁ I.MIKULAJOVÁ S.- STANÍKOVÁ D.- KYŠKOVÁ S.- Slovak Congenital Hyperinsilinism Study
Group, Ľ. Tichá, D. Gašperíková a I. Klimeš: Pharmacogenetics in channelopathies causing
congenital hyperinsulinism. 19th Middle European Worshop of Paediatric Endocrinology. Endocr
Regul. 2013 October;47(3):228
56. ŠTOFKOVÁ A. JURČOVIČOVÁ J. Hormonal and Adipokine Profile in Relation to
Metabolic Impairment in Rat Model of Rheumatoid Arthritis. 2nd World Congress on
Controversies, Debates and Consensus on Bone Muscles and Joint Diseases 20. 11. – 24. 11. 2013,
Brusel, Belgicko, e-poster.
57. VALENTÍNOVÁ L.- BEER L.- OSBAK K.- VAN DE BUNT M.- TRIBBLE N.D.- STEELE
A. M.- WENSLEY K. J.- EDGHILL E. L.- COLCOUGH J.- BARRETT A.- RUNDLE J. K.RAIMONDO A.- GRIMSBY J.- ELLARD S.- GLOYN A. L.: Raritné dvojité mutácie
v glukokináze s prejavmi GCK-MODY a ich funkčná charakterizácia. XXIII. Diabetologické dní
s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna 2013
58. VALENTÍNOVÁ L.- HUČKOVÁ M.- MAŠINDOVÁ I.- BALOGOVÁ M.- STANÍK J.KLIMEŠ I.- GAŠPERÍKOVÁ D.: Testovanie možnosti využívania DHPLC metódy na DNA
diagnostiku monogénovej cukrovky - Izakovičov memoriál s medzinárodnou účasťou, Donovaly,
26.-27. September 2013
59. VARGA L.- MASINDOVA I.- KABATOVA Z.- HUCKOVA M.-KLIMES I.GASPERIKOVA D.- PROFANT M.: Screening for hereditary causes of SNHL in Slovak deaf
population and it’s practical consequences. Konferencie 20th IFOS World Congress Seoul Korea,
1.-5. June 2013
2.5.2. Prednášky a vývesky na domácich konferenciách :
1. BABIC S. - JEŽOVÁ D.: Brain plasticity and stress. The Miniconference of the PhD Students,
Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, 10.6. 2013, Bratislava.
20
Správa o činnosti organizácie SAV
2. BARTEKOVÁ M. - BARANČÍK M. - BABIC S. - POKUSA M. - FRIMMEL K. OKRUHLICOVÁ L. - RADOŠINSKÁ J.- JEŽOVÁ D.: Molekulárne mechanizmy zahrnuté v
odpovediach srdca na chronický imobilizačný stres. 41. konferencia Komisie experimentálnej
kardiológie, 16. –18.10. 2013, Martin.
3. BALÁŽIOVÁ D.- STANÍKOVÁ D.- HUČKOVÁ M.- STANÍK J.- VOHNOUT B.- RAŠLOVÁ
K.- KLIMEŠ I.- GAŠPERÍKOVÁ D.: DNA analýza génov zodpovedných za familiárnu
hypercholesterolémiu (LDLR, ApoB-100 a PCSK9) u Slovenských pacientov. Študentská vedecká
konferencie Prif UK v Bratislave, 24. Apríl 2013
4. BALÁŽIOVÁ D.- VOHNOUT B.- STANÍKOVÁ D.- HUČKOVÁ M.- BALOGOVÁ M.STANÍK J.- KLIMEŠ I.- RAŠLOVÁ K.- GAŠPERÍKOVÁ D.: DNA analýza monogénovej
familiárnej hypercholesterolémie u slovenských pacientov. Kongrese Slovenskej kardiologickej
spoločnosti, Bratislava, 10.-12. Október 2013
5. BIALEŠOVÁ L.- BRTKO J.- ONDKOVÁ S.- GALBAVÝ Š.- MACEJOVÁ D.: Selected
nuclear receptors expression in human breast carcinoma tissues. Genetic Toxicology and Cancer
Prevention Conference, Smolenice, Slovenská republika, 13.-16.10.2013.
6. FICKOVÁ M. - KOVÁČIKOVÁ Z. - MACEJOVÁ D.- BRTKO J.: The effect of of Bisphenol
A in combination with estradiol on the activity of antioxidant enzymes in human breast carcinoma
cells. Genetic Toxicology and Cancer Prevention, Smolenice 13. – 16. októbra 2013.
7. GAJDOŠECHOVÁ L., KRŠKOVÁ K., ZORAD S. Úloha tukového tkaniva pri rozvoji
inzulínovej rezistencie. XXIII. Diabetologické dni Bratislava, 12.-14. júna 2013
8. SOLÁRIKOVÁ P.- BREZINA I.- HLAVÁČOVÁ N.: Reakcia salivárneho kortizolu pri
psychosociálnom stresovom podnete vo vzťahu k pohlaviu. Osobnosť v kontexte kognícií,
emocionality a motivácií IV, 27. – 28.11. 2013, Bratislava.
9. CHOVANOVA L.- VLCEK M.- KRSKOVA K.- PENESOVA A.- RADIKOVA Z.-,
ROVENSKY J.-, CHOLUJOVA D.- SEDLAK J.- IMRICH R.. PBMC from patients with
rheumatoid arthritis are mopre sensitive to LPS stimulation and effect of cortisol. 5th International
Student Medical Congress Košice 2013, 26-28 Jún 2013, Košice
prednáška
10. CHOVANOVÁ L.- VLČEK M.- ROVENSKÝ J.- IMRICH R.. Effects of Multiple (Genetic)
Risk Factors Associated with Rheumatoid Arthritis on Immune Cell Phenotypes VII. Siťajovo
predvianočné sympózium, 6-7. Dec. 2013, Piešťany
prednáška
11. KRŠKOVÁ K.- GAJDOŠECHOVÁ L.- OLSZANECKI R.- POGLITSCH M. - ZORAD S.
Funkčný lokálny renín-angiotenzínový systém v tukovom tkanive - fakt alebo hypotéza? XXIII.
Diabetologické dni Bratislava, 12.-14. júna 2013
LENKO V.- OBŠITNÍK M.- ONDRIŠ M.: Význam TRUS riadenej punkcie a aspirácie v liečbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. 20. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti
SLS, Trnava, 12.-14.6.2013.
12. LENKO V., OBŠITNÍK M., ONDRIŠ M.: Význam TRUS riadenej punkcie a aspirácie v liečbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. 20. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS,
Trnava, 12.-14.6.201
21
Správa o činnosti organizácie SAV
13. LEŠŤANOVÁ Z. – BAČOVÁ Z. –ŠTRBÁK . –BAKOŠ J.. Vývinový vplyv neonatálneho
podania oxytocínu na lipopolysachridom indukovanú stimuláciu imunitného system, Nové trendy
vo vývinovej toxikológii a teratológii, Bratislava, 27.11.2013
14. MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L.- HAVRÁNEK T.- BRTKO J.- FICKOVÁ M.: Di(2ethylhexyl)-phtalate: Effects on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor
subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Genetic Toxicology and Cancer Prevention
Conference, Smolenice, Slovenská republika, 13.-16.10.2013.
15. PENESOVÁ A.- KRŠKOVÁ K.- ZÓRAD Š.- HOLÚBKOVÁ A.- GARAFOVÁ A.- VLČEK
M.- IMRICH R.- JEŽOVÁ D. Metabolické abnormality u mladých pacientov s hypertenziouPilotná štúdia XXIII. Diabetologické dni, 12-14 jún 2013, Bratislava
Poster
16. VARGOVIČ, P. – UKROPEC, J. – KVETŇANSKÝ, R.: Opakovaný stres zvyšuje produkciu
endogénnych katecholamínov v adipocytoch mezenterického tukového tkaniva potkana. Prednesené
na VII. Ročníku Drobnicovho memoriálu, Bojná, 16.-18. sept. 2013, strana 54-55.
17. VLČEK M.- CHOVANOVÁ L.- KRŠKOVÁ K.- ŠPOUTIL F.- PENESOVÁ A.- RAŠLOVÁ
K.- VOHNOUT B.-, ROVENSKÝ J.- KILLINGER Z.- JOCHMANOVÁ I.- LAZÚROVÁ I.RADNER H.- STEINER G. - SMOLEN J.-, IMRICH R. Genetické rizikové fatory reumatoidnej
artritídy v slovenskej populácii
57. zjazd slovenských a českých reumatológov, 26-28 Sept. 2013, Žilina, Slovensko
poster
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
1. BRTKO J.- MACEJOVÁ D.- GALBAVÝ Š.- BIALEŠOVÁ L.- PODOBA J.: Expression
mRNA pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. The
4th Congress of the Polish Thyroid Association, Lodz, Poland, 11.-13.03.2013.
2. BRTKO J.- MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L.- GALBAVÝ Š.: Expresia podtypov retinoidných
a rexinoidných jadrových receptorov a ich koregulátorov v karcinómoch štítnej žľazy. XXXVI.
Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, Plzeň, Česká republika, 10.-12.10.2013.
3. GAŠPERÍKOVÁ D.: Od DNA analýzy ku klinickým biomarkerom: Nové možnosti diagnostiky
monogénového diabetu. XXI. Nové trendy v prevencie aterosklerózy, 13-14.2.2013, City Hotel
Bratislava, sympózium s medzinárodnou účasťou
4. JEŽOVÁ D.- HLAVÁČOVÁ N.: Ovplyvnenie hormónu aldosterónu – nový smer vo vývoji
anxiolytík. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1. 2013, Lázně-Jeseník,
Česká republika.
5. JEZOVA D.- HLAVACOVA N.: Hyperaldosteronism in an animal model - changes in
depression-like behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. 11th World
Congress of Biological Psychiatry, 23. – 27.6. 2013, Kyoto, Japan.
22
Správa o činnosti organizácie SAV
6. JEZOVA D.- HLAVACOVA N.: Aldosterone - A Bridge Between Cardiovascular and Mood
Disorders? 18th World Congress on Heart Disease, 26. – 29.7. 2013, Vancouver, Canada.
7. KVETŇANSKÝ, R.: „Activity of the adrenomedullary and other catecholaminergic systems in
stress“.Pozvaná prednáška na 17th International Symposium on Chromaffin Cell Biology,
Rouen, Francúzsko, 13.-17. júla 2013
8. KVETŇANSKÝ R.: „Stress-induced regulation of molecular genetic mechanisms in neuroendocrine-immune systems“.Pozvaná prednáška na Európskom kongrese pre neurovedy „FENS
Featured Regional Meeting“ v Prahe, 11.-15. September 2013.
9. MRAVEC B. Neuro-endocrine-immune interactions in etiopathogenesis of somatic diseases.
FENS 11. - 14. 9. 2013; Praha
10. ŠTRBÁK V. – BAČOVÁ Z. Cell swelling, novel regulatory signal affecting various functions.
Ligandy oxytocínových receptorov ovplyvňujú génovú expresiu aj proteínové hladiny
neurofilamentov in vitro. “New frontiers in physiological research from scientific truth via
friendship to the art “ 20.-22. 6.2013, Kovačica, Srbsko, Abstract book p.19. Invited lecture.
11. ŠTRBÁK V.– BAČOVÁ Z.– RAVINGEROVÁ T.. Cell swelling-induced hormone secretion
– pathophysiological implications. The 10th International Congress Cell volume regulation – novel
therapeutic targets & pharamcological approaches. Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no
4, p. 64. ISSN 1682-0363. Invited lecture
12. UKROPCOVÁ B.: Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance
trained overweight/obese individuals. EFSD/Lilly Symposium, Bad Homburg, Germany
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
1. BRTKO J.- BIALEŠOVÁ L.-LENKO V.- MACEJOVÁ D.: The road to nuclear receptors and
their cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Genetic
Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, Slovenská republika, 13.-16.10.2013.
2. FICKOVÁ M.- KOVÁČIKOVÁ Z.- MACEJOVÁ D.- BRTKO J.: The effect of of Bisphenol
A in combination with estradiol on the activity of antioxidant enzymes in human breast carcinoma
cells. Genetic Toxicology and Cancer Prevention, Smolenice 13. – 16. októbra 2013.
3. JEŽOVÁ D.: Úzkosť ako zložka či následok stresovej reakcie. Osobnosť v kontexte kognícií,
emocionality a motivácií IV, 27. – 28.11. 2013, Bratislava.
4. JURČOVIČOVÁ J. : Je narušený transport glukózy do mozgu v experimentálnom
autoimunitnom zápale ? Ústav experimentálnej garmakológie SAV, Bratislava, 11.3.2013
5. KVETŇANSKÝ R.: „Does chronic or repeated stress produce pathological changes in the
organism: Effect of catecholaminergic systems“.
Pozvaná prednáška na 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology,
23.-27. júna 2013 v Košiciach
23
Správa o činnosti organizácie SAV
6. ŠTRBÁK, V. Účasť zmien bunkového objemu v patogenéze ochorení. 6. ročník Memoriál
Dionýza Oravca, 12.decembra 2013, Bratislava. Pozvaná prednáška.
7. UKROPCOVÁ B.: Účinky fyzickej (in)aktivity: Dialóg svalu s telom. Lekárska Fakulta UK
v Bratislave. 12. Február 2013
8. UKROPCOVÁ B.: Kostrový sval ako mediátor benefičného účinku pravidelného cvičenia.
XVIII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 10.-12. Október 2013
9. UKROPCOVÁ B. - MADEROVÁ D.- KURDIOVÁ T.- BALÁŽ M.- KLIMEŠ I.GAŠPERÍKOVÁ D.- VICIAN M.- ZEMKOVÁ E.- UKROPEC J.: Kostrový sval v patogenéze
chorôb z nedostatku pohybu. Národný kongres telovýchovného lekárstva: „Aktuálne problémy
telovýchovného lekárstva“, 22 – 23.11.2013, Bratislava.
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
1. BRTKO J.: Nuclear receptors. Department of Medical Chemistry and Biochemistry. Medical
Faculty, Palacky University, Olomouc, Česká republika, 26.03.2013.
2. BRTKO J.: Úloha selénu, selenoenzýmov a selenoproteínov na úrovni bunky a v integrovanom
organizme. Faculty of Natural Sciences, Department of Cell Biology and Genetics, Olomouc, Česká
republika, 23.04.2013.
3. BRTKO J.: Nukleárne receptory a ich biologicky aktívne ligandy vo vzťahu k regulačným
procesom na úrovni bunky a v terapii niektorých nádorových ochorení. Faculty of Natural Sciences,
Department of Cell Biology and Genetics, Olomouc, Česká republika, 24.04.2013.
4. BRTKO J.- MACEJOVÁ D.- BIALEŠOVÁ L.- BOBÁLOVÁ J.: Nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Technische Universität,
Dresden, Nemecko, 22.10.2013.
5. BRTKO J.: Nukleárne receptory a ich biologické aktívne ligandy vo vzťahu k regulačným
procesom na úrovni bunky a v terapii niektorých nádorových ochorení. Ústav analytické chemie
AV ČR, v. v. i., Brno, Česká republika, 20.11.2013.
6. HLAVACOVA N.: Aldosterone and Mood Disorders: Anxiogenic and depressogenic actions.
Instituto de Investigaciones Biotechnológicas, USAM-CONICET de Buenos Aires, 11.11. 2013,
Argentina.
7. JEZOVA D.: Aldosterone and Mood Disorders: therapeutic and clinical implications. Instituto
de Investigaciones Biotechnológicas, USAM-CONICET de Buenos Aires, 11.11. 2013, Argentina.
8. JURČOVIČOVÁ J.: Je narušený transport glukózy do mozgu v experimentálnom
autoimunitnom zápale? Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava 11. 3. 2013.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
9. ŠTRBÁK V. visting professor Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Serbia:
May 31st: for undergraduate students of Pharmacy. Cell volume regulation – specific features of
osmotically – induced secretion. And June 1st: for PhD students Cell volume regulation –
pathophysiological implications.
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent 0
2.7.2. Prihlásené vynálezy 0
2.7.3. Predané licencie 0
2.7.4. Realizované patenty 0
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2h Experti hodnotiaci národné projekty
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
KEGA
1
Ing. Július Brtko, DrSc.
VEGA
1
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
VEGA
2
RNDr. Alexander Kiss, DrsC.
APVV
3
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
VEGA
1
MUDr. Adela Penesová, PhD.
KEGA
1
MUDr. Richard Imrich, PhD.
VEGA
2
MUDr. Richard Imrich, PhD.
APVV
1
Ing. Štefan Zorad, CSc.
APVV
3
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
MZ
11
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
APVV
5
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
VEGA
9
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
SKS
9
Meno pracovníka
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD
2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Doktorandi dennej formy
Mgr. Stanislav Babic – prijatý 1.9.2009
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
ukončil úspešnou obhajobou 8/2013
Mgr. Miroslav Baláž – prijatý 1.9.2010
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Vykonal dizertačnú skúšku
Mgr. Dominka Balážiová – prijatá 1.9.2012
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
Ing. Lucia Bialešová – prijatá 1.9.2010
študijný odbor: 4.1.22. študijný program: Biochémia
školiteľ: Mgr. Dana Macejová, PhD
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Agneša Csánová – prijatá 1.9.2013
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
Mgr. Lucia Gajdošechová - prijatá 1.9.2011
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Ing. Štefan Zorad, CSc.
Vykonal dizertačnú skúšku
Mgr. Tomáš Havránek – prijatý 1.9.2011
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Vykonal dizertačnú skúšku
Mgr. Lucia Chovanová – od 1.9.2009
študijný odbor: 4.2.10. Fyziológia živočíchov
školiteľ: MUDr. Richard Imrich, PhD.
ukončila úspešnou obhajobou 8/2013
Mgr. Timea Kurdiová – prijatá 1.9.2009 (štúdium predĺžené)
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Vykonala dizertačnú skúšku
26
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Patrik Krumpolec – prijatý 1.9.2013
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Mgr. Zuzana Lešťanová – prijatá 1.9.2012
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Mgr. Zuzana Majerčíková – prijatá 1.9.2011
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Ivica Mašindová – prijatá 1.9.2010
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Lívia Mikuška (rod. Pallová) – prijatá 1.9.2009 štúdium prerušené
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
V súčasnosti na materskej dovolenke
MUDr. Martina Mravcová – od 1.9.2013
študijný odbor: 7.1.3 Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: MUDr. Richard Imrich, PhD.
Mgr. Michal Pokusa – prijatý 1.9.2011
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
Vykonal dizertačnú skúšku
Mgr. Kvetoslava Smolíková – prijatá 1.9.2010
študijný odbor: 4.2.10. študijný program: Fyziológia živočíchov
školiteľ: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Vykonala dizertačnú skúšku
Ing. Lucia Toporová – prijatá 1.9.2013
študijný odbor: 4.1.22. študijný program: Biochémia
školiteľ: Ing. Július Brtko, DrSc.
Doktorandské štúdium – externá forma
MUDr. Andrea Gálusová
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: MUDr. Adela Penesová, PhD.
vykonala dizertačnú skúšku
MUDr. Alexandra Garafová
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: MUDr. Adela Penesová, PhD.
vykonala dizertačnú skúšku
27
Správa o činnosti organizácie SAV
MUDr. Daniela Staníková, rod Lesayová - prijatá od 1. 9. 2009
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: prof. MUDr. I. Klimeš, DrSc.
Doktorandi školení pre iné vzdelávacie inštitúcie
Doktorandi, školení pre iné inštitúcie, ktorí na ÚEE SAV vykonávajú vedeckú časť štúdia
v plnom rozsahu
Mgr. Veronika Danevová - prijatá od 1. 9. 2011 /FaF UK/
študijný odbor: 7.3.2. študijný program: farmakológia
školiteľ: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Lucia Fiačanová - prijatá od 1. 9. 2013 /FaF UK/
študijný odbor: 7.3.2. študijný program: farmakológia
školiteľ: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
MUDr. Michaela Jakubová – prijatá 1.9.2013 (LF UK)
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patlogická fyziológia
školiteľ: MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Mgr. Katarína Lejavová - prijatá od 1. 9. 2011 /LF UK/
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
školiteľ špecialista: RNDr. R. Kvetňanský, DrSc.
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Ludmila Pečeňová - prijatá od 1. 9. 2011 /PriF UK/
študijný odbor: 4.2.1. študijný program: Genetika
školiteľ: RNDr. R. Farkaš, CSc.
Mgr. Barbora Prokopová - prijatá od 1. 9. 2011 /FaF UK/
študijný odbor: 7.3.2. študijný program: farmakológia
školiteľ: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Silvia Vallová – prijatá 1.9.2013 (LF UK
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Doktorandi školení s účasťou školiteľa špecialistu (nezapočítaní v tabuľke):
MUDr. Lucia Krížová – prijatá od 1.9.2010 pre LF UK
Študijný odbor: 7.1.11. študijný program: Neurológia
Školiteľ-špecialista: prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
Vykonala dizertačnú skúšku
MUDr. RNDr. Lukáš Varga – prijatý od 1.9.2009 pre LF UK
Študijný odbor: 5119 Otorinolaryngológia
Školiteľ-špecialista: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
Úspešne obhájil
28
Správa o činnosti organizácie SAV
Doktorandi školení pracovníkmi ÚEE SAV, ktorí sú zároveň pracovníkmi fakulty
(nezapočítaní v tabuľke):
Mgr. Noémi Hegedűsová - prijatá od 1. 9. 2011 /LF UK/
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Lucia Miková (rod. Bánovská) - prijatá od 1. 9. 2011 /LF UK/
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Vykonala dizertačnú skúšku
Mgr. Michaela Vrabcová - prijatá od 1. 9. 2008 /LF UK/
študijný odbor: 7.1.3. študijný program: Normálna a patologická fyziológia
školiteľ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013
Forma
Počet k 31.12.2013
Doktorandi
celkový počet
Počet ukončených doktorandúr
v r. 2013
Ukončenie z dôvodov
z toho
novoprijatí
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
4
11
1
3
1
1
-
-
-
-
Interná z iných zdrojov
-
7
-
3
-
-
-
-
-
-
Externá
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Spolu
4
21
1
6
1
1
-
-
-
-
Súhrn
25
7
2
-
-
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
29
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
interné
prof. PharmDr.
štúdium
Daniela Ježová
hradené
Mgr. Stanislav
4.2.10 fyziológia DrSc., Ústav Prírodovedecká
z
9 / 2009 8 / 2013
Babic
živočíchov
experimentálnej
fakulta UK
prostrie
endokrinológie
dkov
SAV
SAV
interné
MUDr. Richard
štúdium
Imrich PhD.,
hradené
Mgr. Lucia
4.2.10 fyziológia
Ústav
Prírodovedecká
z
9 / 2009 8 / 2013
Chovanová
živočíchov
experimentálnej
fakulta UK
prostrie
endokrinológie
dkov
SAV
SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Univerzita/vysoká škola a fakulta
Názov študijného
Názov študijného
Číslo ŠO
odboru (ŠO)
programu (ŠP)
Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU
biochémia
biochémia
4.1.22
fyziológia
živočíchov
normálna a
patologická
fyziológia
fyziológia živočíchov
4.2.10
normálna a patologická
7.1.3
fyziológia
Prírodovedecká fakulta UK
Lekárska fakulta UK
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Ing. Július Brtko, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová,
prof. PharmDr. Daniela Ježová,
DrSc.
DrSc.
(4.2.10. fyziológia živočíchov
(Farmaceutická fakulta UK)
PrifUK)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, prof. PharmDr. Daniela Ježová,
Mgr. Stanislav Babic , PhD.
(PhD., Prírodovedecká fakulta
UK)
30
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Správa o činnosti organizácie SAV
DrSc.
DrSc.
(7.3.2. farmakológia FaFUK) (Lekárska fakulta UK)
prof. PharmDr. Daniela Ježová,
DrSc.
(7.3.3. farmaceutická chémia
FaFUK)
prof. PharmDr. Daniela Ježová,
DrSc.
(4.1.22. biochémia JLF UK)
prof. PharmDr. Daniela Ježová,
DrSc.
(7.1.26. klinická farmakológia
LFUK)
Mgr. Daniela Gašperíková,
prof. MUDr. Iwar Klimeš,
CSc. (fyziológia živočíchov)
DrSc. (Lekárska fakulta UK)
prof. MUDr. Iwar Klimeš,
DrSc. (normálna a patologická
prof. MUDr. Iwar Klimeš,
fyziológia)
DrSc. (Farmaceutická fakulta
UK) - do 1. 3. 2013
prof. MUDr. Iwar Klimeš,
DrSc. (vnútorné choroby)
(SVP IIa)
Mgr. Lucia Chovanová, PhD.
(PhD., Prírodovedecká fakulta
UK)
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
(SVP IIa)
Ing. Marcela Lauková, PhD.
(SVP IIa )
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
12
0
9
0
287
0
672
0
Celkový počet hodín v r. 2013
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
1.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových a
bakalárskych prác
16
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
36
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
16
Naformátováno: zarovnání
na střed
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
25
Naformátováno: zarovnání
na střed
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
12
5.
31
Správa o činnosti organizácie SAV
6.
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
8
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác
11
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác
15
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
4
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do odborových komisií vysokých škôl
pre doktorandské štúdium (podľa nového postupu).
Ing. Július Brtko, DrSc.
- člen odborovej komisie študijného programu Biochémia študijného odboru 4.1.22 na LF
UK, Bratislava
- člen odborovej komisie študijného programu Biochémia študijného odboru 4.1.22 na
FCHPT STU, Bratislava
- člen odborovej rady doktorského študijného programu Všeobecné lekárstvo študijného
odboru Lekárska farmakológia na LF v Plzni Karlovej univerzity v Prahe - študijný odbor v
zahraničí
RNDr. Robert Farkaš, CSc.
- člen odborovej komisie študijného programu Genetika študijného odboru 4.2.4 na PriF UK,
Bratislava
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
- člen odborovej komisie študijného programu Fyziológia živočíchov študijného odboru
4.2.10 na PriF UK, Bratislava
Prof.MUDr.Fedor Šimko,CSc.
Predseda odborovej komisie Normálna a patologická fyziológia a hlavný garant odboru
Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt
a univerzít a správnych rád univerzít :
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof.MUDr.Fedor Šimko,CSc.
Člen VR LFUK
Člen VR SLK
Člen VR MZ
Člen VR ÚNPF SAV
Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo
vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa)
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
Získal hodnosť PhD. z odboru fyziológia živočíchov na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave 26.8.2013
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Získal vyšší kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník IIa dňa 3.12.2013
Mgr. Lucia Chovanová
Získala hodnosť PhD. z odboru fyziológia živočíchov na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave 27.8.2013
Ing. Marcela Lauková, PhD.
Získal vyšší kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník IIa dňa 3.12.2013
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Získal vyšší kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník IIa dňa 23.5.2013
33
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
1.
Pracovisko v zahraničí: Neurobiologická výskumná jednotka Univerzitnej nemocnice, Kodaň a
Ústav translačnej neurobiológie, Ballerup, Dánsko (Neurobiology Research Unit, University
Hospital Copenhagen, Denmark; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S,
Ballerup, Denmark, (Dr. J.D. Mikkelsen).
2.
Pracovisko v zahraničí: Ústav organickej chémie a biochémie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr. Lenka Maletinská,
CSc. A Ing. Blanka Železná, CSc)
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD
Pracovisko v zahraničí: Ústav organickej chémie a biochémie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr.
Lenka Maletinská, CSc., Ing. Blanka Železná, CSc
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
XXIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, Slovensko, 12.06.-14.06.2013
Slovenská
lekárska
spoločnosť,
Slovenská
diabetologická
spoločnosť
v
spolupráci
s
Ústavom
experimentálnej
endokrinológie
Vás
pozývajú
na
XXIII.
Diabetologické
dni
s
medzinárodnou
účasťou
12.
–
14.
jún
2013,
Hotel
DoubleTree
by
Hilton,
Bratislava
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
3
4
3
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
34
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
Česká neuropsychofarmakologicá spoločnosť (funkcia: člen - volené členstvo)
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
European Peptide Society (funkcia: člen)
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen)
European Peptide Society (funkcia: člen)
Federation of European Neuroscience Societies (funkcia: člen
Ing. Július Brtko, DrSc.
Česká a Slovenská neurochemická spoločnosť (funkcia: člen)
European Peptide Society (funkcia: člen)
European Thyroid Association ETA (funkcia: člen – volené členstvo)
Mgr. Veronika Danevová
Česká neuropsychofarmakologicá spoločnosť (funkcia: člen - volené členstvo)
RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Genetics Society of America (funkcia: člen)
Mgr. Lucia Gajdošechová
European Peptide Society (funkcia: člen)
Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
Európska asociácia pre štúdium diabetu EASD (funkcia: člen)
Medzinárodná diabetologická federácia IDF (funkcia: člen)
Európska spoločnosť pre humánnu genetiku ASHG (funkcia člen)
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen - volené členstvo)
The Physiological Society (funkcia: člen)
RNDr. Miroslava Hučková
Európska spoločnosť pre humánnu genetiku ASHG (funkcia člen)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Academia Europaea (funkcia: člen)
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum CINP (funkcia: člen)
Česká a Slovenská Neurochemická spoločnosť (funkcia: podpredseda)
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: vedecký tajomník výboru)
European Neurochemical Society (funkcia: člen)
European Peptide Society (funkcia: člen)
Regional Central/Eastern Europe CINP (funkcia: člen výboru)
doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc
European Peptide Society (funkcia: člen)
International Society for Neuroimmunomodulation (funkcia: člen)
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen)
35
Správa o činnosti organizácie SAV
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc
Americká diabetologická spoločnosť ADA (funkcia: člen)
Európska asociácia pre štúdium diabetu EASD (funkcia: člen)
Európska federácia národných endokrinologických spoločností EFES (funkcia: člen)
Federácia dunajských sympózií o diabetes mellitus FID (funkcia: člen medzinárodného
organizačného výboru)
Medzinárodná diabetologická federácia IDF (funkcia: člen)
Medzinárodná endokrinologická spoločnosť ISE (funkcia: člen)
Európska spoločnosť pre humánnu genetiku ASHG (funkcia člen)
Ing. Katarína Kršková, PhD.
European Peptide Society (funkcia: člen)
Mgr. Ivica Mašindová
Európska spoločnosť pre humánnu genetiku ASHG (funkcia člen)
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen)
European Association for Cancer Research (funkcia: člen)
MVDr. Katarína Ondičová, PhD.
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen)
MUDr. Adela Penesová, PhD
European Society of Hypertension (funkcia: člen)
Mgr. Michal Pokusa
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen - volené členstvo)
Mgr. Barbora Prokopová
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen - volené členstvo)
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (funkcia: člen)
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.,
Internationa Society for Pathophysiology – Council member
European Peptide Society (funkcia: člen)
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
členka Európskej Asociácie pre Štúdium Obezity (EASO) zastupovala Obezitologickú sekciu
Slovenskej Diabetologickej Spoločnosti, zasadnutí riadiačeho výboru EASO, Liverpool, UK
Mgr. Lucia Valentínová
Európska asociácia pre štúdium diabetu EASD (funkcia: člen)
Európska spoločnosť pre humánnu genetiku ASHG (funkcia člen)
Ing. Štefan Zorad, CSc.
European Peptide Society (funkcia: člen)
36
Správa o činnosti organizácie SAV
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Imrich Richard
Miroslav Vlček
Ježová Daniela
Typ programu/projektu/výzvy
ESF CSP-Naples
SAV - NSC (Taiwan)
ERC - Starting Grants
FP7-PEOPLE-2013-Fellowships
Počet
hodnotených
projektov
10
10
30
21
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
riešenia
V roku 2013 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV participoval na riešení mnohých
významných multilaterálnych ako aj bilaterálnych projektoch v rámci medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce (MVTS).
V rámci spolupráce s MVDr. E. Nagyovou, CSc. (Ústav živočíšné fyziológie a genetiky
AVČR, Liběchov, ČR) Mgr. Soňa Scsuková, CSc. so svojimi spolupracovníkmi študujú
molekulárne mechanizmy parakrinnej regulácie ovariálnych intrafolikulárnych procesov (maturácia
oocytu, steroidogenéza) pôsobením faktorov lokálne produkovaných ovariálnymi bunkami na
modeli primárnej kultúry oocyt-kumulárnych komplexov (OCC) a granulóznych buniek
izolovaných z ovárií ošípaných. Sledované procesy sú nevyhnutné pre úspešnú fertilizáciu, preto
naše výsledky môžu byť prínosom v štúdiu molekulárnych mechanizmov príčin infertility žien.
Riešenie bilaterálneho projektu s názvom: Interakcia výživy a oxytocínu vo vzťahu k
neuroendokrinným, metabolickým a kardiovaskulárnym funkciám (zodpovedný riešiteľ: prof.
PharmDr. D. Ježová, DrSc.) s vedeckými ustanovizňami na Taiwane prinieslo výsledky
týkajúcich sa chronického stresu na tkanivá podieľajúce sa na syntéze a odbúravaní
lipoproteínových molekúl. Vystavenie stresu malo za následok pokles aktivity lipoproteínovej
lipázy (LPL) v tukovom tkanive, ktorá sa podieľa na uskladnení mastných kyselín. Zaujímavé
pôvodné nálezy sa získali pri skúmaní vplyvu stresu a atosibanu a antagonistu oxytocínu na úrovni
nadobličky, pri ktorom sa využili metodické prístupy taiwanských partnerov.
Pokračovalo sa v spolupráci s Neurobiologickou výskumnou jednotkou Univerzitnej nemocnice,
Kodaň a Ústav translačnej neurobiológie, Ballerup, Dánsko (Neurobiology Research Unit,
University Hospital Copenhagen, Denmark; Department of Translational Neurobiology,
NeuroSearch A/S, Ballerup, Denmark, (Dr. A.Kiss, DrSc./Dr. J.D. Mikkelsen).
V spolupráci s „Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch, National Institute of
Child and Human Development“, NIH, Bethesda, USA sa ďalej úspešne pokračovalo v riešení
projektu: Biomarkery pre skorú detekciu a terapiu nádorov nadobličky: Molekulárna
patogenéza a klinické koreláty. Zvierací model metastatického feochromocytómu dáva tak
jedinečnú príležitosť pre predklinické hodnotenie liečby rakoviny rôznymi liekmi, radiofarmakami,
a rôznymi zobrazovacími technikami. Tento model je obzvlášť užitočný pre štúdium fyziológie
metastatického feochromocytómu Doc. MUDr. B. Mravec, PhD./Prof. K. Pacák)
V rámci riešenia ďalšieho bilaterálneho projektu s vedeckými ustanovizňami na Taiwane sa
sledoval vplyv podávania agonistu PPARgama pioglitazónu na vývoj hypertenzie a metabolické
parametre SHR potkanov (Dr. Š. Zorad, CSc.).
Pokračovalo sa v spolupráci s „European Foundation for the Study of Diabetes“ v rámci
ktorej sa raelizovala pilotná štúdia, zameraná na zmeny profilu svalovo špecifických mikroRNA
v cerebrospinálnom likvore účinkom akútnej fyzickej záťaže u trénovaných zdravých jedincov (Dr.
B. Ukropcová, PhD.).
37
Správa o činnosti organizácie SAV
Široký tematický záber riešenia vedeckých problémov ako aj adekvátny metodický potenciál
pracoviska tvorili i v roku 2013 seriózny základ pre účasť viacerých vedecko-výskumných tímov
pracoviska v spolupráci s renomovanými vedeckými pracoviskami v krajinách Európskej Únie, v
USA a v Ázii.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
38
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
ÚEE SAV ako jedno z najlepších pracovísk SAV si konštantne udržuje vysokú úroveň v počte
a v kvalite publikácií ako aj v citovanosti. V roku 2013 bolo publikovaných 35 impaktovaných
publikácií (v roku 2013 – 34) s priemerným IF 2,96 (v roku 2012 – 3,59), pričom priemerný IF
prvých desiatich najlepších publikácií bol 4,61 (v roku 2012 – 5,50). Je však potrebné spomenúť
nerovnomerný príspevok jednotlivých laboratórií k celkovej publikačnej aktivite ústavu.
Po nástupe nového vedenia ÚEE SAV sa súčasne črtá aj nástup novej generácie vedúcich
jednotlivých laboratórií. Považujeme za pozitívne spojenie ambicioznej mladej generácie vedcov
s generáciou skúsených a vo svete uznávaných vedeckých pracovníkov a veríme, že prinesie ďalšie
zvýšenie kvality vedeckého bádania a publikačnej aktivity.
V blízkej budúcnosti čakajú ÚEE SAV nasledovné výzvy:
-transformácia inštitúcie na VVI
-sťahovanie sa do nových priestorov v budove Pavilónu lekárskych vied, SAV
-spájanie sa laboratórií v rámci ÚEE ako aj v rámci príbuzných ústavov do väčších celkov
-čo najväčšia účasť vo výzvach rámci Horizon 2020
Vedenie ústavu spolu s Vedeckou radou ÚEE SAV vyvinú maximálne úsilie, aby sme
v spomenutých výzvach úspešne obstáli t.j. aby sme sa do novej budovi sťahovali ako organizácia
organizačne, vedecky a finačne plne konsolidovaná a schopná obstáť v širšej konkurencii. Jedným
z nástrojov zvyšovania kvality vedeckej práce bude rozšírenie vysielania ukončených doktorandov
na dlhodobé študijné pobyty na kvalitné zahraničné pracoviská a prirodzené spájanie jednotlivých
laboratórií na základe príbuznosti riešenej problematiky s cielom uspieť s väčšími spoločnými
projektami vo výzvach domacich a zahraničných grantových agentúr.
39
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
STU Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): nezmluvná spolupráca
RNDr. Ján Bakoš, PhD. (Laboratórium neurohumorálnych regulácií)
Začiatok spolupráce: január 2012
Zameranie: Fluorescenčná mikroskopia fixovaných neuronálnych buniek
Zhodnotenie: V roku 2013 sme pokračovali v spolupráci s doc. Paulíkovou z FCHPT, STU
zameranú na hodnotenie morfológie neuroblastómových a glioblastómových
buniek pod vplyvom ligandov oxytocínových receptorov. Táto spolupráca sa rozšírila na vedenie
bakalárskej práce A. Reichovej, ktorá vykonáva experimenty na oboch spolupracujúcich
inštitúciách.
Publikácia:
BAKOS, Jan – STRBAK, Vladimir – PAULIKOVA, Helena – KRAJNAKOVA, Lucia –
LESTANOVA, Zuzana – BACOVA, Zuzana. Oxytocin receptor ligands induce changes in
cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of Mollecular Neuroscience. 2013; vol. 50, n. 3, pp.
462-468
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta, UK, Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca na projekte APVV
RNDr. Ján Bakoš, PhD. (Laboratórium neurohumorálnych regulácií)
Začiatok spolupráce: máj 2010
Zameranie: Projekt sa zaoberá autistickými pacientami.
Zhodnotenie: V roku 2013 sme pokračovali v spolupráci s Fyziologickým ústavom pod vedením
Prof. MUDr.Ostatníkovej, PhD.
Publikácia:
HUSÁROVÁ, Veronika–– LAKATOŠOVÁ Silvia–– PIVOVARČIOVÁ, Anna–– BAKOŠ, Ján––
DURDIAKOVÁ, Jaroslava–– KUBRANSKÁ, Aneta–– OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Brief report:
Plasma oxytocin is lower in children with Asperger syndrome and associated with autistic trait
attention to detail Open Journal of Psychiatry, 3, 399-402 (B)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty:
Technische Universität, Dresden, Nemecko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): nezmluvná spolupráca
Ing. Július Brtko, DrSc., Mgr. Dana Macejová, PhD
Laboratórium molekulovej endokrinológie
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: MNU-aktivovaná karcinogenéza mliečnej žľazy u potkana
Zhodnotenie: Mgr. Dana Macejová, PhD. aktívne participovala pri organizovaní a uskutočnení
experimentov na potkanoch kmeňa Sprague-Dawley.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): nezmluvná spolupráca
Ing. Július Brtko, DrSc., Ing. Lucia Bialešová
Laboratórium molekulovej endokrinológie
40
Správa o činnosti organizácie SAV
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: Experimenty na transfekovaných stabilných líniách buniek
Zhodnotenie: Ing. Lucia Bialešová aktívne participovala pri uskutočnení in vitro experimentov s
cieľom sledovania účinkov izoflavónov a organocínových zlúčenín
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Farmaceutická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): VEGA grant
RNDr. Mária Ficková, PhD.
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: Skríning biologických aktivít vybraných druhov liečivých rastlín a identifikácia ich
aktívnych zložiek
Zhodnotenie: Hodnotila sa biologická aktivita, t.j. antiproliferačný účinok/toxicita lyofilizátov
vodných extraktov listov Cornus pendula a, Cornus kousa (Cornaceae) na ľudských nádorových
bunkách prsníka (línia MCF7). Rast inhibičný účinok sa mení v závislosti od času expozície
a dávky, pričom aktivity jednotlivých extraktov sa výrazne medzi sebou líšia.
Antiproliferačnú/cytotoxickú účinnosť vyjadruje hodnota ED50, jej nižšia hodnota znamená vyššiu
aktivitu. V našich podmienkach bol v každom časovom intervale: 24h, 48h a 72h, bol z oboch
testovaných účinnejší extrakt Cornus kousa(vs. C. pendula).
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie,
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (Laboratórium funkčnej neuromorfológie)
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: Pokračovali sme v sledovaní distribúcie melatonínových (MT1) receptorov a
katecholamínov (TH imunoreaktivity) v cievach normálnych a hypertenzných potkanov (Mgr. Ľ.
Molčan z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie, PriF UK v Bratislave, vedúci katedry prof.
RNDr. Michal Zeman, DrSc.). Cieľom štúdia je objasnenie skutočnosti či dochádza ku kolokalizácii
MT1 a TH v mezenteriálnej artérii a hrudnej aorte u normálnych a hypertenzných potkanov.
Zhodnotenie: V roku 2012 sme začali spoluprácu na horeuvedenú tému a v rámci tohto výskumu
sme vyšetrovali výskyt MT1 a TH v mezenteriálnej artérii a hrudnej aorte u normálnych a
hypertenzných potkanov. Predbežné výsledky našich spoločných výsledkov naznačujú možnosť
kolokalizácie MT1 s TH čo by znamenal nový pohľad na reguláciu týchto ciev.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta UK,
Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
Začiatok spolupráce: 2007
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (Laboratórium funkčnej neuromorfológie)
Zameranie: Pokračovanie v štúdiu o priestorovom rozmiestnení a vzťahov ciev v slezine človeka.
Zhodnotenie: V roku 2007 začala spolupráca s MUDr. Paulínou Gálfiovou z Ústavu histológie a
embryológie LF UK (doc. MUDr. Štefan POLÁK, CSc.) Bratislava v problematike výskumu
mikroštruktúry ľudskej sleziny a jej zmien vo vybraných ochoreniach. V roku 2013 pokračovala
spolupráca opäť zameraná hlavne na získavanie ľudského materiálu pre ďalšie spoločné štúdie na
úrovni konfokálneho mikroskopu a príprava podkladov pre publikácie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
Začiatok spolupráce: 2013
41
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (Laboratórium funkčnej neuromorfológie)
Zameranie: V roku 2013 sme otvorili štúdium o účinku antipsychotík vo vzťahu k jemnému
chronického stresu. Zamerali na azenapín (AZE), pomerne málo študovanú látku v
experimentálnych modeloch. Našim cieľom bolo a je zistiť do akej miery môže mierny opakovaný
stres po dobu 21 dní interferovať s centrálnym účinkom AZE.
Zhodnotenie: Nová spolupráca s Doc. MUDr. Jánom Pečeňákom, CSc., prednostom Psychiatrickej
kliniky LF UK a UN, priniesla prvé predbežné výsledky o centrálnom účinku AZE. V roku 2013
sme vyšetrovali expresiu Fos proteínu v neurónoch predného mozgu v oblastiach septa, striata,
prefrontálneho kortexu a nucleus accumbens po jeho jednorazovom podaní. Tieto predbežné
výsledky ukázali na veľmi nerovnomernú distribúciu efektu AZE v študovaných oblastiach. Na
základe týchto predbežných výsledkov sa ukazuje, že táto téma môže priniesť originálne výsledky a
preto budeme pokračovať v ďalšom období.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie grantu APVV
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. (Laboratórium neurobiológie)
Začiatok spolupráce: máj 2011
Zameranie: riešenie grantu APVV
Zhodnotenie: V roku 2013 sme s pracovníkmi Ústavu patologickej fyziológie pokračovali v riešení
problematiky neurobiológie nádorových chorôb.
Skúmala sa úloha hypotalamického zápalu pri vzniku nádorovej kachexie. Pri zvolenom nádorovom
modeli sme nepozorovali výraznejšie zápalové zmeny na úrovni hypotalamu, čo naznačuje, že
rozdielne nádory môžu podmieňovať nádorovú kachexiu rozličnými mechanizmami.
Publikácie:
Lackovicova L, Gaykema RP, Banovska L, Kiss A, Goehler LE, Mravec B. The time-course of
hindbrain neuronal activity varies according to location during either intraperitoneal or
subcutaneous tumor growth in rats: single Fos and dual Fos/dopamine β-hydroxylase
immunohistochemistry. J Neuroimmunol 2013; 260: 37-46.
Banovska L, Lackovicova L, Mravec B. Nádorová kachexia z neurobiologického hľadiska: vplyv
hypotalamického zápalu. Monitor mediciny 2013; 1-2: 9-13.
Mravec B. Nervový systém: patofyziológia. SAP, Bratislava 2013;132 s.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Strojnícka fakulta, STU Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): nezmluvná spolupráca
MUDr. Adela Penesová, PhD. (Laboratórium endokrinológie človeka)
Začiatok spolupráce: september 2010
Zameranie: Hodnotenie pulzovej frekvencie po stresovom podnete (ortostáze) a hodnotenie
dynamiky účinku inzulínu po rozličných podnetoch napr. počas orálneho tolerančného testu či
počas hyperinzulinemického euglykemického zámku.
Zhodnotenie: V roku 2013 sme s kolektívom prof. Ladislava Dedíka z STU hodnotili dynamiku
odpovede inzulínu počas orálneho glukózového tolerančného testu či počas hyperinzulinemického
euglykemického zámku ako aj matematické modelovanie stresovej odpovede na ortostázu. Kolektív
prof. Dedíka vyvinul nové modely na ich hodnotenie.
Publikácie:
Hlaváčová E, Chrenová J, Rausová Z, Vlček M, Penesová A, Dedík L. Identification of regulatory
mechanism of orthostatic response. World Academy of Science, Engineering and Technology
2013;77:715-721. ISSN 2010-376X.
Hlaváčová E, Chrenová J, Rausová Z, Vlček M, Penesová A, Dedík L, Matematický nástroj
v modelovaní biologického procesu nameraných veličín ortostatického testu. Automatizácia
42
Správa o činnosti organizácie SAV
a riadenie v teórii a praxi, ARTEP 2013, Workshop, Stará Lesná. Publikácia v zborníku 09-1- 09-7
ISBN 978-80-553-1330-6
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty:
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD. (Sekcia obezity, Laboratórium diabetu
a porúch metabolizmu)
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: Šport a zdravie – Vplyv pohybovej aktivity na metabolické zdravie človeka.
Zhodnotenie: Pokračovanie veľmi aktívnej spolupráce s Katedrou kinantropológie FTVŠ
v Bratislave (prof. Mgr. Erika Zemková, PhD, Mgr. Milan Sedliak, PhD; Prof. Dušan Hamar, PhD,
Doc Oľga Kyselovičová, PhD), spojené s úspešným ukončením štúdie Európskej federácie na
výskum diabetu, zameranej na účinky trojmesačného tréningového programu na metabolické
zdravie jedincov so sedavým spôsobom života. V spolupráci s FTVŠ sa ešte na rozhraní rokov
2012/2013 realizoval tréningový program ako aj komplexná kinantropologická a silová
fenotypizácia jedincov pred a po uskutočnení tréningového programu. Následné aktivity v roku
2013 boli okrem publikovania získaných výsledkov spojené so štúdiom odpovede špecificky
trénovaných jedincov (triatlon vs. cross fit) na akútnu proprioceptívne stimulujúcu záťaž.
Vyšetrenia boli spojené aj s biologického materiálu a budú v plnej miere vyhodnotené na začiatku
roka 2014. Spolupráca bola do roku 2013 podporovaná výhradne grantom EFSD & Lilly
(zodpovedná riešiteľka MUDr. Barbara Ukropcová, PhD) a nepriamo v rámci projektu VEGA
“Účinok vytrvalostného a silového tréningu na sekrečný profil a charakteristiky kostrového svalu a
primárnych bunkových kultúr kostrového svalu u obéznych prediabetikov.” (zodpovedná riešiteľka
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD). Záujem o ďalšiu aktívnu spolupráce s FTVŠ pri uskutočňovaní
tréningových štúdií podnietil vznik ďalších grantových podaní v roku 2013 (APVV a Taiwan NSCSAV).
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty:
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - ETH, Zurich, Švajčiarsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
Mgr. Jozef Ukropec, PhD., MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
(Sekcia obezity, Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu)
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: Endokrinná aktivita a mikroRNA profil kostrového svalu vo vzťahu
k metabolickému zdraviu a patogenéze diabetu 2. typu
Zhodnotenie: Naša spolupráca s profesorom Christianom Wolfrumom podporovaná spoločnými
záujmami v oblasti výskumu a energetického metabolizmu už v minulosti viedla k veľmi
zaujímavým zisteniam, ktoré boli publikované v renomovaných zahraničných časopisoch (EMBO
Mol Med, Journal of Physiology, Molecular Metabolism). V súčasnosti spolupracujeme na projekte
zameranom na endokrinnú aktivitu kostrového svalu, ktorú skúmame in vitro na modeli primárnych
buniek ľudského kostrového svalu od donorov s rôznym metabolickým fenotypom. Spolupráca s
ETH nám umožňuje využiť prístrojové vybavenie a metodiky na in vitro fenotypizáciu buniek,
ktoré sú na našom pracovisku prakticky nedostupné (zobrazovací systém Opereta od PerkinElmer či
XF-Extracellular Flux Analyzer od Seahorse Biosciences). V spojení so skvelým tímom na
pracovisku v Zürichu je významným prínosom pre riešenie našich výskumných zámerov. V roku
2013 sme v rámci študijného pobytu Mgr Miroslava Baláža (financovaného NŠP-SR) študovali
jednak úlohu adipokínov (biologicky aktívnych produktov tukového tkaniva) pri regulácii
metabolizmu v tukovom tkanive človeka (publikácie v príprave) a následne sme sa zamerali na
štúdium potenciálnej úlohy svalovo špecifických miRNA hľadiska rozvoja metabolických ochorení
ako aj ich vzťahu k zmenám spôsobeným pravidelným cvičením.
43
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Chirurgická klinika Slovenskej ZU.
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD. (Sekcia obezity, Laboratórium diabetu
a porúch metabolizmu)
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: Význam tukového tkaniva a kostrového svalu v patogenéze obezity a inzulínovej
rezistencie.
Zhodnotenie: Aj v roku 2013 pokračovala mimoriadne úspešná spolupráca s MUDr. Marekom
Vicianom, PhD a prof. MUDr. Jurajom Olejníkom, CSc zameraná na štúdium úlohy lipidov
v patogenéze diabetu 2. typu ako aj na špecifické účinky pravidelnej pohybovej aktivity u aeróbne a
silovo trénovaných jedincov na metabolické a funkčné charakteristiky kostrového svalu. Spolupráca
s Chirurgickou klinikou nám v minulosti umožnila zavedenie biopsie ľudského kostrového svalu
(m. vastus lateralis) pomocou Bergstromovej ihly (2007), ktorá sa v súčasnosti využíva aj na odber
vzoriek svalu od pacientov za účelom diagnostiky neuromuskulárnych a muskulárnych ochorení.
Túto techniku samozrejme hojne využívame v rámci našich klinických štúdií, na získavanie vzoriek
kostrového svalu. Okrem toho nám spolupráca s chirurgickou klinikou umožnila odber vzoriek
subkutánneho a viscerálneho tuku ako aj kostrového svalu od morbídne obéznych jedincov, ktorí
absolvovali chirurgický laparoskopický výkon adjustabilná bandáž žalúdka. Výsledky tejto
spolupráce boli prezentované na mnohých domácich aj medzinárodných odborných podujatiach.
V súčasnosti pracujeme na viacerých spoločných publikáciách ako aj na príprave ďalšieho
spoločného projektu.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Division of Endocrinology and Metabolism
Department of Medicine III Medical University of Vienna & Centre of Excellence High Field MR,
Dpt. of Radiology AKH, Austria
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projektová spolupráca
Mgr. Jozef Ukropec, PhD., MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. (Sekcia obezity, Laboratórium diabetu
a porúch metabolizmu)
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: Účinok pravidelného cvičenia na in vivo metabolizmus kostrového svalu vo
vzťahu k metabolickému zdraviu a patogenéze diabetu 2. typu
Zhodnotenie: V roku 2011 sa začala mimoriadne zaujímavá spolupráca s dr. Martinom Krššákom z
Lekárskej fakulty univerzity vo Viedni, umožňujúca využitie unikátnej metodiky magnetickej
rezonančnej spektroskopie na sledovanie in vivo metabolického obratu v ľudskom kostrovom svale.
Pilotná publikácia, v ktorej sa porovnávajú dva rôzne metodické prístupy na stanovenie dynamiky
energetického metabolizmu v mitochondriách svalu in vivo s názvom „Interrelation of 31P-MRS
Metabolism Measurements in Resting and Exercised Quadriceps Muscle of Overweight-to-Obese
Sedentary Individuals“ vyšla v časopise NMR in Biomedicine 2013. Výsledky našej spolupráce sa
premietli aj pri vzniku publikácie Kurdiová a spol Journal of Physiology 2013. V roku 2013 sa nám
podarilo získať podporu na projekt cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, ktorý významne podporí
naše snahy pri ďalšom štúdiu energetického metabolizmu a fyziologických mechanizmov spojených
a metabolickou aktiváciou “hnednutím” tukového tkaniva u človeka.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
STU Bratislava
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): nezmluvná spolupráca
MUDr. Miroslav Vlček, PhD., MUDr. Adela Penesová, PhD. (Laboratórium endokrinológie
človeka)
Začiatok spolupráce: január 2011
Zameranie: Testovanie glykemického indexu zdraviu prospešných látok v ľudskom organizme
44
Správa o činnosti organizácie SAV
Zhodnotenie: V roku 2013 sme s kolektívom doc. Šturdíka z FCHPT, STU testovali vplyv zdraviu
prospešných látok na ľudský organizmus a to konkrétne beta glukánu na hladinu glykémie
u človeka.
Publikácie:
Mikušová L, Penesová A, Bobrík M, Šturdík E. The role of diet and exercise in obesity prevention.
Slovak Journal of Health Sciences 2013;4(1):33-46
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave.
Názov aplikácie/objekt výskumu: Nahradenie súpravy ELISA na stanovenie diaminooxidázy
(DAO) rádioenzymatickým stanovením aktivity DAO pre účely diagnostiky histamínovej
intolerancie (HIT).
Začiatok spolupráce: 1.1 2013
Stručný opis aplikácie/výsledku: Z dôvodu ukončenia výroby ELISA súpravy na stanovenie
aktivity DAO sme sa spolupodielali na vypracovaní rádioenzymatickej metodiky stanovenia.
Posledný krok v stanovení aktivity DAO – stanovenie uvoľnenej rádioktivity 3H-pyrrolínu sa
rutinne vykonáva v ÚEE SAV s použitím merača beta žiarenia Perkin Elmer TriCarb 2910.
Zhodnotenie : V období od 7.5. 2013 do konca roka 2013 bolo vykonaných 3 282 meraní aktivity
DAO na merači TriCarb 2910 čo znamená, že rovnaký počet pacientov bol vyšetrený na HIT.
Porovnaním aktivity DAO u pacientov s rôznym vekom (do 20 rokov, od 20 rokov do 50 rokov
a nad 50 rokov) sa zistilo, že v slovenskej populácii je najrizikovejšou skupinou pre HIT skupina
pacientov s vekom pod 20 rokov.
Maschkanova E1., Denská P1., Jakubčová E1., Zuzulová M1., Zorad S2.: Meranie aktivity DAO
v sérach pacientov pri podozrení na histamínovú intoleranciu. 1Onkologický ústav sv. Alžbety,
Bratislava, 2Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava.
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
45
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
Názov kontraktu: COLLABORATION CONTRACT
Partner(i): ÚEE SAV a Attoquant Diagnostics GmbH, Vienna, Austria
Začiatok spolupráce: 24.1. 2013
Ukončenie spolupráce: Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 0 ( bezplatný prístup k patentovanej
technológii RAS FINGERPRINTING
Stručný opis výstupu/výsledku: Technológia RAS FINGERPRINTING je stanovenie množstva
peptidových hormónov (najmä angiotenzíny a oxytocín) najmodernejšiou hmotnostnou
spektrometriou. Spoločne sme vyvinuli technológiu stanovenia endogénnych angiotenzínových
peptidov v tukovom tkanive.
Zhodnotenie: Tento kontrakt nám umožňuje prístup k špičkovej analytickej technológii, čo
bolo využité na analýzu angiotenzínových peptidov v sérach pacientov s hypertenziou
sledovaných v ÚEE SAV. Pripravuje sa spoločné podanie projektu v rámci Horizon 2020.
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
46
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
Mgr. Soňa Scsuková, CSc Národný štipendijný program SR na
člen výberovej komisie
podporu mobility uchádzačov zo
(menovaná ministrom
zahraničia
školstva SR)
prof. PharmDr. Daniela
Ježová, DrSc.
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti člen
prof. PharmDr. Daniela
Ježová, DrSc.
Akreditačná komisia – poradný orgán
vlády SR
člen
prof. PharmDr. Daniela
Ježová, DrSc.
ALLEA – organizácia Európskych
akadémií
viceprezident
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Národný štipendijný program Slovenskej člen výberovej komisie
republiky pre štipendijné pobyty
(menovaný ministrom
uchádzačov zo Slovenska
školstva)
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
47
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Dátum alebo
Meno
Spoluautori
Typ
Názov
zverejnenia
počet za rok
Daniela Ježová
Daniela Ježová
RNDr. Ján Bakoš,
PhD
MUDr. Adela
Penesová, PhD.
MUDr. Barbara
Ukropcová, PhD.
MUDr. Barbara
Ukropcová, PhD.
Mgr. Jozef
Ukropec, PhD.
Ústredie
Depresia a
slovenskej
PB
stres – vieme
kresťanskej
sa brániť?
inteligencie, Quo
vadis, Bratislava
Nominovaná
v čitateľsko STV1, STV2,
PB, TL, TV, diváckej
ankete
Slovenka, Internet
IN
Slovenka roka
2013
Hormóny
1. Súkromné
IN
v našom tele
Gymnázium,
Bratislava
TV Markíza,
IN ,TV
Umelé sladidlá
Reflex
Metamorfóza
tukového
tkaniva : ďalší http://www.medipo
IN
prísľub
rtal.sk,
riešenia
obezity
20. Európsky
obezitologický
Diabetes a obezita
kongres v
TL
Ročník 13, 26, s.
meste Beatles,
105-108, 2013.
Liverpool,
Anglicko
5.3.2013
02-03/2013
15.11.2013
26.06.2013
26.11.2013
Šarm.
http://www.plus
ka.sk/zena/zdra
Cukrovku
vie/cukrovkumôžete dostať mozete-dostat27.11.2013
aj z chémie
aj-z-chemiev potravinách
potravinach.htm
l
IN
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
48
Správa o činnosti organizácie SAV
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet Typ
Počet Typ
prednášky/besedy
2
tlač
2
TV
rozhlas
0
internet
5
exkurzie
publikácie
multimediálne nosiče
dokumentárne filmy
Počet
3
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
XXIII. Diabetologické dni
medzinárodná
s medzinárodnou účasťou
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
Bratislava,
Slovensko
12.06.-14.06.2013
-
9.3. Účasť na výstavách
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
0
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
Ing. Július Brtko, DrSc.
Biomarkers and Environment (Česká republika) (funkcia: člen)
Biomedical Papers (Česká republika) (funkcia: člen)
Thyroid Research (Poľsko) (funkcia: deputy editor)
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: člen)
MUDr. Richard Imrich, PhD.
General Physiology and Biophysic (funkcia: editor)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Neuroendocrinology (UK, USA) (funkcia: editor)
Psychoneuroendocrinology (funkcia: člen)
International Journal of Endocrinology (USA) (funkcia: editor)
Endocrine Regulations (funkcia: člen redakčnej rady)
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae (funkcia: editor)
49
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Biológia, sekcia Zoológia (funkcia: člen redakčnej rady medzinárodného časopisu )
Endocrine Regulations (funkcia: hlavný redaktor )
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
Cellular and Molecular Neurobiology (funkcia: člen)
Endocrine Regulations (funkcia: člen redakčnej rady)
Journal of Gravitation Physiology (USA) (funkcia: člen)
Neuroendocrinology Letters (Švédsko) (funkcia: člen)
Neuroscience News (USA) (funkcia: člen)
Stress (GB,USA) (funkcia: člen
Mgr. Alžbeta Mlynarčíková, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: editor)
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: člen redakčnej rady medzinárodného časopisu)
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: člen redakčnej rady medzinárodného časopisu )
Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Endocrine Regulations (funkcia: assistent/managing editor)
Prof.MUDr.Fedor Šimko,CSc.
člen redakčnej rady:
Journal of Hypertension
Frontiers in Bioscience
World Journal of Hypertension
Bratislava Medical Journal
Cardiology Letters
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
- General Physiology and Biophysics (funkcia: člen )
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta (Member of the International Advisory Board)
- Physiological Research (Prague) (funkcia: člen)
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: člen redakčnej rady medzinárodného časopisu)
50
Správa o činnosti organizácie SAV
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosťSLS (funkcia: člen)
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Mgr. Miroslav Baláž
Slovenská diabetologická spoločnosť (funkcia :člen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia :člen)
Ing. Lucia Bialešová
Slovenská biochemická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
Ing. Július Brtko, DrSc.
Slovenská biochemická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia: člen )
SETOX (funkcia: člen )
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Slovenská biochemická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Mária Ficková, CSc.
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská diabetologická spoločnosť (funkcia: člen)
SETOX (funkcia: člen )
Mgr. Lucia Gajdošechová
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Slovenská farmaceutická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
Slovenská spoločnosť pre neurovedy pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
51
Správa o činnosti organizácie SAV
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Slovenská farmaceutická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen výboru)
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Slovenká spoločnosť pre neurovedy pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Katarína Kršková, PhD.
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Mgr. Tímea Kurdiová
Slovenská diabetologická spoločnosť (funkcia :člen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia :člen)
RNDr. R. Kvetňanský, DrSc.
podpredseda výboru Slovenskej spoločnosti pre neurovedy pri SAV
emeritný člen Učenej spoločnosti pri SAV
Mgr. Dana Macejová, PhD.
Slovenská biochemická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia: člen )
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Lucia Miková
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenska spoločnosť pre neurovedy (funkcia: člen)
Slovenská onkologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie (funkcia: člen)
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenska spoločnosť pre neurovedy (funkcia: člen)
MVDr. Katarína Ondičová, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Slovenská diabetologická spoločnosť SLS
Obezitologická sekcia, SDS (funkcia: člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLD (funkcia: člen)
Prof.MUDr.Fedor Šimko,CSc.
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská patofyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
52
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: čestný člen výboru)
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Slovenská diabetologická spoločnosť (funkcia :člen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia :člen)
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Slovenská diabetologická spoločnosť (funkcia :člen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (funkcia :člen)
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská reumatologická spoločnosť (funkcia: člen)
Ing. Štefan Zorad, CSc.
Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia : člen )
Slovenská diabetologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu – sekcia obezity :
Podľa veľkých klinických štúdií sú jedným z najúčinnejších faktorov prevencie chronických
ochorení informácie. Edukácia má šancu motivovať ľudí k dlhodobej zmene životného štýlu, a je
často účinnejšia ako farmakoterapia. O edukáciu sa snažíme vo všetkých klinických štúdiách,
v rámci ktorých dobrovoľníkov zrozumiteľnou formou informujeme o cieľoch výskumu ako aj
o príčinách, dôsledkoch a prevencii obezity a diabetu.
Uverejňujeme on-line populárne články zamerané na benefity pravidelnej fyzickej aktivity.
Cieľom je tiež zvýšiť informovanosť slovenskej odbornej lekárskej verejnosti prostredníctvom
článkov v slovenských odborných lekárskych časopisoch či webových portáloch (Diabetes
a obezita, Via practica, http://www.mediportal.sk,http://www.diaslovakia.sk).
V spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti sme už tretí rok za
sebou (201-2013) pripravili sekciu prednášok v rámci Slovenských obezitologických dní
venovanú najmä prezentácii výsledkov našej výskumnej práce.
Aktívne sa zúčastňujeme projektu Noc výskumníka, v rámci ktorej verejnosti približujeme
metodické i myšlienkové pozadie našej výskumnej práce ako aj aplikáciu jej výsledkov
v každodennom živote.
53
Správa o činnosti organizácie SAV
Činnosť
10.
knižnično-informačného
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
knihy a zviazané periodiká
1113
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
118
Počet titulov dochádzajúcich periodík
12
z toho zahraničné periodiká
7
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
0
kúpou
0
darom
0
výmenou
0
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
0
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
378
odborná literatúra pre dospelých
1
výpožičky periodík
0
prezenčné výpožičky
0
MVS iným knižniciam
0
MVS z iných knižníc
0
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
0
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
65
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
65
54
pracoviska
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
0
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Knižnica je v zmysle Štatistického úradu SR stagnujúca, nemá pracovníka na plný úväzok
(nehospodárne ), neposkytuje širokej verejnosti základné knižnično – informačné služby a jej
knižničný fond nie je obnovovaný. Vedie sa prehľad a zakladajú sa dochádzajúce periodiká,
výskumné správy a stará sa o archiváciu ostatných knižničných jednotiek. (1113) .
55
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
RNDr. R. Kvetňanský, DrSc.
- člen Vedeckého kolégia SAV pre molekulovú a bunkovú biológiu
- je jedným z 20 zakladajúcich členov Učenej spoločnosti SAV
- člen Komisie SAV pre vesmírne aktivity
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- podpredseda SAV pre II. oddelenie vied
- člen vedeckej rady SAV
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
- podpredsedníčka (do júna 2013), člen (od júla 2013) SAV pre vzdelávanie a doktorandské
štúdium - doteraz
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
Ing. Július Brtko, DrSc.
- VK SAV pre chemické vedy (člen)
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- VK SAV pre lekárske vedy (člen)
RNDr. R. Kvetňanský, DrSc.
- VK SAV pre molekulovú a bunkovú biológiu (člen)
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
- VK SAV pre lekárske vedy (predseda)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
Ing. Július Brtko, DrSc.
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo (člen)
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- Komisia pre transformáciu SAV (člen)
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)
- Komisia SAV pre ekonomické otázky (člen)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (predseda)
- Komisia SAV pre rovnosť príležitostí (predseda)
56
Správa o činnosti organizácie SAV
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Prof.MUDr.Fedor Šimko,CSc.
Komisia VEGA č. 9 pre lekárske a farmaceutické vedy (člen)
57
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Výdavky
Skutočnosť k v tom:
31.12.2013
zo ŠR
spolu
z toho:
ŠF EÚ vr.
spolufinan.zo
ŠR
z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ vr.
spolufinan.zo
ŠR
Výdavky spolu
2 070 690,22
1 453 976,07
281 570,15
616 714,15
0,00
Bežné výdavky
v tom:
mzdy (610)
2 052 752,77
1 436 038,62
281 570,15
616 714,15
0,00
702 262,51
636 052,41
35 049,41
66 210,10
0,00
252 272,60
225 606,86
11 437,86
26 665,74
906 268,16
464 031,35
235 082,88
442 236,81
5 076,00
5 076,00
0,00
0,00
102 168,00
102 168,00
0,00
0,00
31 333,00
31 333,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
6 400,00
6 400,00
0,00
0,00
191 949,50
110 348,00
0,00
81 601,50
100 680,00
100 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 601,50
0,00
0,00
81 601,50
17 937,45
17 937,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 937,45
17 937,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
tovary a služby (630)
z toho: časopisy
VEGA projekty
MVTS projekty
CE
vedecká výchova
bežné transfery (640)
z toho: štipendiá
transfery partnerom
projektov
Kapitálové výdavky
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
kapitálové transfery
z toho: transfery partnerom
projektov
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Príjmy
Príjmy spolu
Nedaňové príjmy
Skutočnosť v tom:
k
rozpočtové z mimorozp.
31.12.2013
zdrojov
spolu
684 114,83
67 400,68
616 714,15
67 400,68
67 400,68
14 300,68
14 300,68
0,00
v tom:
príjmy z prenájmu
58
0,00
0,00
0,00
0,00
Správa o činnosti organizácie SAV
príjmy z predaja výrobkov a
služieb
iné
Granty a transfery (mimo
zdroja 111)
v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné
zahraničné
z toho: projekty rámcového
programu EÚ
iné
53 100,00
53 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616 714,15
0,00
616 714,15
504 161,88
0,00
504 161,88
504 161,88
0,00
504 161,88
0,00
0,00
0,00
112 552,27
0,00
112 552,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14.
Iné
činnosti
významné
organizácie
SAV
Máme povolenie Úradu verejného zdravotníctva SR /ako jeden z mála ústavov SAV/ pre prácu
s nasledujúcimi rádionuklidmi: 3H, 14C, 32P, 35S, 45Ca, 51Cr, 125I (beta a gama žiariče), ktorá sa
uskutočňuje v sledovanom pásme zahŕňajúcom sedem miestností.
V súčasnosti je toto naše pracovisko vybavené beta meračom PerkinElmer Tri-Carb 2910TR a
meračom gama žiarenia PerkinElmer 2470 Automatic Gamma Counter WIZARD. V
roku 2013 bolo na merači beta žiarenia Tri-Carb zmeraných 3 282 vzoriek pre potreby
Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, 1425 vzoriek pre potreby pracovníkov nášho
ústavu, 20 vzoriek pre potreby Ústavu experimentálnej onkológie SAV a 455 vzoriek pre potreby
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Na merači gama žiarenia bolo zmeraných 2 927 vzoriek
pre potreby ÚEE SAV a 2 927 vzoriek pre potreby Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
V roku 2013 sme s pomocou finančných prostriedkov získaných zo štrukturálnych fondov doplnili
a uviedli do prevádzky sadu prístrojov: kryostat, rotačný sánkový mikrotóm, inverzný mikroskop,
pipetovaciu stanicu, laminárny box, bioanalyzátor pre DNA, RNA a proteíny, multifunkčný
mikroplatničkový spektrofotomer s kontinuálne voliteľnou vlnovou dĺžkou, systém na masívne
paralelné sekvenovanie nukleových kyselín vrátane automatizovanej prípravy templátu pre masívne
paralelné sekvenovanie, ergometrický bicykel, ručný obojsmerný doppler pre vyšetrenie ciev a
systém na záznam EEG
Pracovník ÚEE SAV Richard Imrich bol menovaný za
rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky
Horizont 2020 pre prioritu "Zdravie, demografické zmeny a blahobyt".
národného
2014 až
delegáta
2020 -
Pracovníčka ÚEE SAV Daniela Ježová bola nominovaná za členku evaluačného panelu European
Research Council (ERC) pre "Starting Grants", konkrétne panelu LS4 "Physiology,
Pathophysiology and Endocrinology".
Pracovník ÚEE SAV Stefan Zorad bol menovaný za predsedu komisie pre obhajoby európskych
PhD v University of Jaén, Jaén, Španielsko.
Pracovníci ústavu /prof. Klimeš, dr.Gašperíková, dr.Staník/ sú zakladateľmi „Národného registra
monogénových foriem cukrovky na Slovensku“ a po rozhodnutí MZ SR o jeho začlenení do NCZI
sa
aj
v roku
2013
podieľali
na
aktualizácii
údajov
registra.
60
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Štrbák Vladimír
Medaila SAV za podporu vedy
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Ing. Július Brtko, DrSc.
Pozdravný list Slovenskej Endokrinologickej spoločnosti k životnému jubileu – za významný
prínos v odbore molekulárnej endokrinológie.
Oceňovateľ: Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská endokrinologická spoločnosť
Mgr. Lucia Chovanová
Najlepšia prezentácia International Student Medical Congress in Kosice ISMCK 2013
Oceňovateľ: organizačný výbor ISMCK
Opis: 2. miesto v súťaži o najlepšiu prezentáciu v sekcii “PhD Student’s Works – Clinical part” na
International Student Medical Congress in Kosice ISMCK 2013
Nataša Hlaváčová
Cena Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS pre mladého slovenského farmakológa za
najlepšiu publikáciu v roku 2012
Oceňovateľ: Slovenská farmakologická spoločnosť SLS
Opis: cena za najlepšiu publikáciu v roku 2012: „Hlavacova N, Wes PD, Ondrejcakova M, Flynn
ME, Poundstone PK, Babic S, Murck H, Jezova D. Subchronic treatment with aldosterone induces
depression-like behaviours and gene expression changes relevant to major depressive disorder. Int
J Neuropsychopharmacol. 15(2):247-65, 2012.
Mgr. Barbora Prokopová
Grant Farmaceutickej fakulty UK
Oceňovateľ: FaF UK Bratislava
Opis: Získanie grantu Farmaceutickej fakulty UK č. FaFUK/64/2013 na podporu riešenia
vedeckého projektu.
15.2. Medzinárodné ocenenia
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
Cena Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti za najlepšiu originálnu odbornú prácu
z oblasti psychofarmakológie a psychofarmakoterapie publikovanú v roku 2012.
Oceňovateľ: Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (ČNPS)
Opis: cena ČNPS za najlepšiu originálnu odbornú prácu z preklinickej oblasti publikovanú v roku
2012: „Babic S., Ondrejcakova M., Bakos J., Racekova E., Jezova D.: Cell proliferation in the
hippocampus and the heart is modified by exposure to repeated stress and with memantine. Journal
of Psychiatric Research, 46: 526-532, 2012.
61
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Cestovný/pobytový grant
Oceňovateľ: Česká neuropsychofarmakologická spoločnosť (ČNPS)
Opis: cestovný grant Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti vďaka ktorému sa mohla
aktívne zúčastniť na 11th World Congress of Biological Psychiatry v Kyote, Japonsku.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
Predlžená funkcia „Visiting Professor“ v Center of Alcohol Studies, Rutgers University,
Piscataway, N.J. USA od 1. júla 2013
62
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
63
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Riaditeľ organizácie SAV:
..............................................
Ing. Štefan Zórad, CSc.
64
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Ing. Július Brtko, DrSc.
100
1.00
2.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
50
0.58
3.
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
100
1.00
4.
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
100
1.00
5.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
100
1.00
6.
akad. MUDr. Ladislav Macho, DrSc.
20
0.20
7.
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
51
0.51
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
100
1.00
2.
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
100
1.00
3.
RNDr. Robert Farkaš, CSc.
100
1.00
4.
RNDr. Mária Ficková, CSc.
100
1.00
5.
Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
100
1.00
6.
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
100
1.00
7.
MUDr. Richard Imrich, PhD.
48
0.35
8.
doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc.
50
0.50
9.
doc. MUDr. Boris Krahulec, PhD.
20
0.20
10. Ing. Katarína Kršková, PhD.
100
1.00
11. Ing. Marcela Lauková, PhD.
100
1.00
12. MVDr. Ján Líška, CSc.
10
0.10
13. Mgr. Dana Macejová, PhD.
100
1.00
14. Mgr. Alžbeta Mlynarčíková, PhD.
100
1.00
15. doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
51
0.51
16. RNDr. Jana Osacká, PhD.
100
1.00
17. MUDr. Adela Penesová, PhD.
50
0.50
18. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
10
0.10
19. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
100
1.00
20. Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
120
1.20
21. prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
50
0.50
65
Správa o činnosti organizácie SAV
22. Ing. Andrej Tillinger, PhD.
100
1.00
23. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
100
1.00
24. Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
100
1.00
25. MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
100
1.00
26. Ing. Štefan Zórad, CSc.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
100
0.51
2.
Mgr. Milan Beňo, PhD.
100
1.00
3.
Mgr. Denisa Beňová, PhD.
51
0.51
4.
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
100
1.00
5.
Mgr. Lucia Chovanová, PhD.
100
0.51
6.
MVDr. Katarína Ondičová, PhD.
10
0.10
7.
Mgr. Martina Orečná, PhD.
100
1.00
8.
MUDr. Juraj Staník, PhD.
30
0.30
9.
RNDr. Martina Škopková, PhD.
100
0.95
10. Mgr. Lucia Valentínová, PhD.
100
1.00
11. Ing. Peter Vargovič, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Miroslav Baláž
16
0.16
2.
Mgr. Dominika Balážiová
10
0.10
3.
MUDr. Lucia Bánovská
10
0.10
4.
Ing. Lucia Bialešová
16
0.16
5.
Ing. Jana Blašková
100
1.00
6.
Mgr. Veronika Danevová
10
0.10
7.
Mgr. Renáta Dörnhöferová
50
0.50
8.
Mgr. Lucia Gajdošechová
10
0.10
9.
Mgr. Tomáš Havránek
10
0.10
10. RNDr. Miroslava Hučková
100
1.00
11. Mgr. Timea Kurdiová
100
0.51
12. Mgr. Katarína Lejavová
10
0.10
13. MUDr. Vladimír Lenko
10
0.10
14. Mgr. Zuzana Lešťanová
10
0.10
15. Bc. Tatiana Lipovská
100
1.00
16. Mgr. Zuzana Majerčíková
10
0.10
17. Mgr. Ivica Mašindová
16
0.16
66
Správa o činnosti organizácie SAV
18. Mgr. Michal Pokusa
10
0.10
19. Mgr. Barbora Prokopová
10
0.10
20. Ing. Milada Rakická
50
0.50
21. Ing. Nina Ratulovská
100
1.00
22. Mgr. Kvetoslava Smolíková
16
0.16
23. MUDr. Daniela Staníková
30
0.30
24. Mgr. Zuzana Strapatá
100
1.00
25. Mgr. Martina Sůrová
100
1.00
26. MUDr. RNDr. Lukáš Varga
30
0.30
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Magdaléna Bardáčová
100
1.00
2.
Alena Blechová
100
1.00
3.
Mária Danihelová
80
0.80
4.
Gizela Gajdošíková
30
0.30
5.
Slávka Gorčíková
100
1.00
6.
Martin Hudec
100
0.83
7.
Soňa Hudecová
100
0.75
8.
Daniela Chalupková
100
1.00
9.
Katarína Janatová
100
1.00
10. Dagmar Janovová
100
1.00
11. Marta Lániová
100
1.00
12. Mária Mackovičová
100
1.00
13. Ľubica Máleková
26
0.26
14. Lucia Marková
50
0.55
15. Katerína Mihaleje
100
0.64
16. Alica Mitková
100
1.00
17. Milan Šajánek
100
1.00
18. Marta Šišoláková
100
1.00
19. Katarína Vrzalová
100
1.00
20. Dana Zemeková
150
1.16
21. Ľudmila Žilavá
100
1.00
Ostatní pracovníci
1.
Peter Bitto
100
1.00
2.
Anna Buzeková
100
1.00
3.
Štefan Čechovič
100
1.00
67
Správa o činnosti organizácie SAV
4.
Ing. Vladimír Kukliš
100
1.00
5.
Darina Mackovičová
100
1.00
6.
Mária Ondrisková
100
1.00
7.
Helena Píšová
100
1.00
8.
Filip Ruppert
100
0.17
9.
Regina Žužičová
80
0.80
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
MUDr. Roman Dunčko, PhD.
30.4.2013
0.33
2.
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
31.8.2013
0.19
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Roman Hafko, PhD.
20.6.2013
0.00
2.
MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
31.8.2013
0.21
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Silvia Horecká
30.9.2013
0.33
2.
Ing. Inge Ivašková
30.11.2013
0.67
3.
Mgr. Lívia Mikuška
31.8.2013
0.11
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Mária Danihelová
31.12.2013
0.80
2.
Martin Hudec
30.4.2013
0.33
3.
Soňa Hudecová
31.3.2013
0.25
4.
Marta Lániová
31.12.2013
1.00
5.
Katerína Mihaleje
31.12.2013
0.64
6.
Adela Slováčková
30.4.2013
0.33
8.10.2013
0.75
Ostatní pracovníci
1.
Silvester Osvald
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Miroslav Baláž
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
2.
Mgr. Dominika Balážiová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
Ing. Lucia Bialešová
Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie
4.1.22 biochémia
3.
68
Správa o činnosti organizácie SAV
STU
4.
Mgr. Agneša Csánová
Univerzita Komenského v
Bratislave
4.2.10 fyziológia živočíchov
5.
Mgr. Lucia Gajdošechová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
6.
Mgr. Tomáš Havránek
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
7.
Mgr. Zuzana Lešťanová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
8.
Mgr. Zuzana Majerčíková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
9.
Mgr. Ivica Mašindová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
10. Mgr. Lívia Mikuška
12. Mgr. Michal Pokusa
4.2.10 fyziológia živočíchov
Univerzita Komenského v 7.1.3 normálna a patologická
Bratislave
fyziológia
Prírodovedecká fakulta UK 4.2.10 fyziológia živočíchov
13. Mgr. Kvetoslava Smolíková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.10 fyziológia živočíchov
14. Ing. Lucia Toporová
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
4.1.22 biochémia
11. MUDr. Martina Mravcová
Prírodovedecká fakulta UK
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
1.
Mgr. Veronika Danevová
Farmaceutická fakulta UK
2.
Mgr. Lucia Fiačanová
3.
MUDr. Michaela Jakubová
Univerzita Komenského v
Bratislave
Univerzita Komenského v
Bratislave
4.
Mgr. Katarína Lejavová
Lekárska fakulta UK
5.
MUDr. Lucia Miková
Lekárska fakulta UK
6.
Mgr. Barbora Prokopová
Farmaceutická fakulta UK
7.
Mgr. Silvia Vallová
Univerzita Komenského v
Bratislave
8.
RNDr. MUDr. Lukáš Varga
Lekárska fakulta UK
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
Externí doktorandi
1.
MUDr. Andrea Gálusová
Lekárska fakulta UK
2.
MUDr. Alexandra Garafová
Lekárska fakulta UK
3.
MUDr. Daniela Staníková
Lekárska fakulta UK
69
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: 7RP
1.) Integrovaná infraštruktúra pre štrukturálnu biológiu (Integrated Structural Biology
Infrastructure)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Robert Farkaš
1.1.2013 / 31.12.2015
FP7 211252
nie
University of Oxford, Roosevelt Drive, Oxford OX3 7BN, UK
15
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky :
Participáciou na projekte INSTRUCT (Integrated Structural Biology Infrastructure, 7FP), ktorý sa
sústreďuje na riešenie kľúčových biomedicínskych problémov a na budovanie a integráciu
potrebnej infraštruktúry, sme realizovali viacúčelové subklonovanie génu Met, kódujúceho bHLHPAS proteín Drosophila zapojený do signalizácie juvenilného hormónu (JH). V rámci tohto zámeru
sme celú dĺžku cDNA Met ako aj jednotlivé štruktúrne a funkčné domény, resp. ich kombinácie,
klonovali do transformačných pUAST-NTAP, pUAST-CTAP a attB-pNE3 vektorov a do
bakteriálneho expresného vektoru pET46-Ek/LIC. Prvá polovica zámeru sa sústreďuje na získanie
elementárnych funkčných informácií o jednotlivých doménach MET proteínu ich ektopickou
expresiou na divom resp. mutantnom Met- pozadí jako aj analýzu proteín-proteínových interakcií
izoláciou interakčných partnerov MET tandémovou afinitnou purifikáciou pre účely ich identifikácie
hmotnostnou spektrometriou. Náplňou druhej polovice zámeru je expresia jednotlivých domén MET
proteínu v BL21(DE3)-pLys, BL21(DE3)-RIL alebo BL21(DE3)-RP baktériach za účelom ich
afinitnej purifikácie pre potreby štrukturálnej RTG-analýzy, ktorú plánujeme uskutočniť so
zahraničným partnerom. Dosiaľ sme získali 15 klonov MET v pET46-Ek/LIC vektore, ktoré v
súčasnosti podrobujeme sekvenčnej verifikácii. Všetky za uplynulý rok získané klony v pUASTNTAP aj pUAST-CTAP vektoroch a väčšinu v attB-pNE3 vektore sme už sekvenačne verifikovali
a potvrdili ich úspešné klonovanie „in frame“.
Programy: bilaterálne - iné
1.) Metabolické zdravie a sekrečný profil svalu v aeróbnych a rezistentných trénovaných
obéznych pre-diabetických jedincov. (Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic
and resistance trained obese pre-diabetic individuals)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Barbara Ukropcová
1.5.2010 / 31.5.2013
Evidenčné číslo projektu:
70
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD): 22341,36 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2333 €
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom tejto klinickej intervenčnej štúdie je komplexne zhodnotiť a porovnať účinok silového a
aeróbneho tréningu na metabolické zdravie, fyzickú zdatnosť a sekrečný profil kostrového svalu
sedavých jedincov s rizikom metabolického ochorenia. V rokoch 2011-2012 sa zrealizovala
klinická časť štúdie, v spolupráci s FTVŠ, ktorá zastrešovala tréningovú časť ako aj funkčnú
kinantropologickú diagnostiku. Komplexný štúdiový protokol vrátane 3-mesačného silového (n=15)
alebo vytrvalostného (n=11) tréningového programu absolvovalo 26 dobrovoľníkov v troch
etapách. Vzorky svalu, získané svalovou biopsiou z musculus vastus lateralis, sa použili na
založenie primárnych bunkových kultúr a imunohistochémiu. V tomto roku sme realizovali
proteínové ereje, s cieľom stanoviť profil cytokínov/myokínov vo svale a jeho zmeny účinkom
tréningu. Relizovali sme pilotnú štúdiu, zameranú na zmeny profilu svalovo špecifických
mikroRNA v cerebrospinálnom likvore účinkom akútnej fyzickej záťaže u trénovaných zdravých
jedincov.
Dokončili sme a úspešne opublikovali prácu zameranú na myokín irisín, v ktorej sa venujeme aj
jeho regulácii akútnym cvičením a tréningom. V ďalšej etape sa klinické výsledky budú dopĺňať s
výsledkami molekulárne genetických a biochemických stanovení vo vzorkách plazmy, séra a v
kostrovom svale, odobratých pred a po ukončení tréningového programu, resp. v sére
a v cerebrospinálnom likvore, odobratých pred a po akútnej fyzickej záťaži.Na štúdium
metabolizmu svalu in vivo sme využili metodiku 31P MRS v spolupráci s Centrom-Excelentnosti
Viedenskej unicverzity.
In extenso publikácie :
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA B.
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (4.38 - IF2012)
VALKOVIČ L., UKROPCOVÁ B., CHMELÍK M., BALÁŽ M., BOGNER W., SCHMID AI.,
FROLLO I., ZEMKOVÁ E., KLIMEŠ I., UKROPEC J., TRATTNIG S., KRŠŠÁK M. Interrelation
of (31) P-MRS metabolism measurements in resting and exercised quadriceps muscle of
overweight-to-obese sedentary individuals. NMR Biomed. 2013 Dec;26(12):1714-22. doi:
10.1002/nbm.3008. (IF - 3,446)
- Ostatné krátke práce, krátke práce v zborníkoch zo sympózií, krátke práce uverejňované ako
súbor príspevkov zo sympózií aj keď sú uverejnené v CC časopisoch:
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., LIEBISH G., VICIAN M., VLCEK, M.,
SRBECKY
M., OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G.,
71
Správa o činnosti organizácie SAV
GASPERIKOVA D., UKROPEC J. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical inactivity and muscle mitochondrial function. In Treatment
Strategies – Diabetes, 2013, vol. 5 issue 1, p.42-43.
Pozvané prednášky v zahraničí :
UKROPCOVÁ B.: Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained
overweight/obese individuals. EFSD/Lilly Symposium, Bad Homburg, Germany, May 2013.
Pozvané prednášky na Slovensku :
UKROPCOVÁ B.: Účinky fyzickej (in)aktivity: Dialóg svalu s telom. Lekárska Fakulta UK
v Bratislave. 12. Február 2013
UKROPCOVÁ B.: Kostrový sval ako mediátor benefičného účinku pravidelného cvičenia. XVIII.
Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 10.-12. Október 2013
UKROPCOVÁ B., MADEROVÁ D., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ
D., VICIAN M., ZEMKOVÁ E., UKROPEC J.: Kostrový sval v patogenéze chorôb z nedostatku
pohybu. Národný kongres telovýchovného lekárstva: „Aktuálne problémy telovýchovného
lekárstva“, 22 – 23.11.2013, Bratislava.
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách:
BALÁŽ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160 (poster)
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., VICIAN M., VLCEK M., SRBECKY M.,
OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G., GASPERIKOVA D.,
UKROPEC J.: Physical inactivity and muscle mitochondrial function in diabetes are associated with
specific changes in plasma lipidome. 20th European Congress on Obesity, Liverpool, UK, 12-14.máj
2013, In Obes Facts, vol. 6, Suppl.1, 2013, p166, ISBN 978-3-318-02450-0, (poster).
BALÁŽ M., KURDIOVÁ T., MADEROVÁ D., VICIAN M., JELOK I., GAŠPERÍKOVÁ D.,
ZEMKOVÁ E., KRŠŠAK M., WOLFRUM CH., UKROPEC J., UKROPCOVÁ B.: A novel
myokine irisin: in vivo and in vitro changes with obesity and metabolic status“. 20 th. European
Congress on Obesity, ECO 2013, Liverpool, 12.-15. máj 2013, abstrakt publikovaný v Obesity
facts, ISSN 1662-4025, aktívna účasť (prednáška).
UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., ZEMKOVÁ E., JELOK I., KYSELOVIČOVÁ
O., UKROPEC, J, KRŠŠAK, M.: The effects of three months exercise training on physical fitness,
adiposity and muscle energy metabolism in obese individuals. 5th International Congress on
Prediabetes and the Metabolic Syndrome, April 2013, Vienna, Austria (poster).
Aktívna účasť na domácich konferenciách:
UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., MADEROVÁ D., VICIAN M., ZEMKOVÁ E.,
UKROPEC J.: Zmeny v spektre myokínov, bioaktívnych sekrečných produktov kostrového svalu,
vo vzťahu k obezite a diabetu 2. typu. XI. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou,
14.-16. november 2013, Dudince, aktívna účasť (prednáška).
72
Správa o činnosti organizácie SAV
BALÁŽ M., KURDIOVÁ T., MADEROVÁ D., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D., VICIAN M.,
ZEMKOVÁ E., HAMAR D., UKROPEC J., UKROPCOVÁ B.: Je hnedý tuk a energetický
metabolizmus človeka regulovaný irisínom? Diabetes, cvičenie a irisín vo svale. XXIII.
Diabetologické dni v Bratislave, 12.-14. jún 2013, aktívna účasť (poster). Program/abstrakty str. 112
2.) Plasticita tukového tkaniva a kostrového svalu v metabolickom zdraví a v inzulínovej
rezistencii. (Adipose tissue and skeletal muscle plasticity in metabolic health and in insulin
resistance)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Ukropec
1.7 2010 - 31.7.2013
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
EFSD: 40184,12 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2666 €
Dosiahnuté výsledky:
Kostrový sval je najväčším a zatiaľ najmenej preskúmaným endokrinne aktívnym orgánom.
Sekrečné produkty svalu – myokíny – sa zo svalu uvoľňujú najmä pri kontrakcii a ovplyvňujú
množstvo fyziologických procesov v celom organizme. Predpokladá sa, že zmena spektra
myokínov je jedným z mediátorov pozitívneho účinku cvičenia na zdravie ako aj súčasťou
patogenézy chronických ochorení, ako je diabetes 2. typu či kardiovaskulárne ochorenia. Cieľom
štúdie je (i) identifikovať rozdiely v sekrečnom (endokrinnom) profile kostrového
svalu a primárnych buniek kostrového svalu od chudých, obéznych, prediabetikov diabetikov 2.
typu; (ii) študovať účinok vybraných látok na sekréciu myokínov (sekrečné produkty kostrového
svalu) in vitro; (iii) sledovať účinok myokínov na metabolizmus lipidov, diferenciáciu adipocytov a
na expresiu markerov zápalu v primárnych ľudských adipocytoch. Skompletizovali sme súbor
primárnych buniek m. vastus lateralis od jedincov (chudých, obéznych, prediabetikov a diabetikov
2. typu) s komplexným klinickým fenotypom inzulínová senzitivita, nepriama kalorimetria,
magnetická rezonancia a magnetická rezonančná spektroskopia, oGTT, profil pohybovej aktivity
pomocou akcelerometra...), čo nám umožnilo analyzovať súvislosti medzi in vivo a in vitro
fenotypmi. V roku 2013 sme uskutočnili molekulárno-biologické analýzy vzoriek získaných v
rámci bunkového experimentu na primárnych diferencovaných svalových bunkách, s cieľom
sledovať účinok rôznych mastných kyselín na sekrečnú aktivitu a mitochondriálnu biogenézu
myotúb chudých, obéznych, prediabetických a diabetických jedincov. Pomocou RT PCR sme
stanovili génové expresie vybraných sekrečných produktov kostrového svalu. A protilátkové array
sa použili na stanovenie spektra špecifických myokínov, ktoré diferencované svalové bunky
produkujú médií. V spolupráci s ETH v Zurichu (prof. Wolfrum) sme tohto roku realizovali
bunkový experiment na primárnych sortovaných svalových bunkách ako aj na primárnych myších
adipocytoch, s cieľom sledovať profil myokínov ako aj reguláciu akumulácie lipidov vo forme
kvapôčiek neutrálnych lipidov v bunkách kostrového svalu človeka ako aj lipolýzy in vitro. Cieľom
73
Správa o činnosti organizácie SAV
bolo definovať špecifické myokíny a mikroRNA, ktoré by mohli mať potenciál ovplyvniť jednak
metabolický fenotyp svalu, ale aj metabolizmus na celotelovej úrovni.
In extenso publikácie:
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA B.
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (4.38 - IF2012)
MROSEK N., MEISSBURGER B., MATAKI C., ROEDER E., UKROPEC J., KLIMES I.,
GASPERIKOVA D., NAWROTH PP., RUDOFSKY G., AUWERX J., SCHOONJANS K.,
WOLFRUM C. Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue
1 (Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. Mol Metab. 2013 Mar 16;2(3):314-23.
doi: 10.1016/j.molmet.2013.03.003. (IF-N.A. - 2 years history)
VALKOVIČ L., UKROPCOVÁ B., CHMELÍK M., BALÁŽ M., BOGNER W., SCHMID AI.,
FROLLO I., ZEMKOVÁ E., KLIMEŠ I., UKROPEC J., TRATTNIG S., KRŠŠÁK M. Interrelation
of (31) P-MRS metabolism measurements in resting and exercised quadriceps muscle of
overweight-to-obese sedentary individuals. NMR Biomed. 2013 Dec;26(12):1714-22. doi:
10.1002/nbm.3008. (IF - 3,446)
Ostatné krátke práce, krátke práce v zborníkoch zo sympózií, krátke práce uverejňované ako
súbor príspevkov zo sympózií aj keď sú uverejnené v CC časopisoch:
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., LIEBISH G., VICIAN M., VLCEK, M.,
SRBECKY M., OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G.,
GASPERIKOVA D., UKROPEC J. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical inactivity and muscle mitochondrial function. In Treatment
Strategies – Diabetes, 2013, vol. 5 issue 1, p.42-43.
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách:
KURDIOVA T., BALÁŽ M., VICIAN M., CHALLA T.D., GASPERIKOVA D., WOLRUM, C.,
UKROPCOVA B., UKROPEC J.: The accumulation of lipid droplets but not mitochondrial cotent
is decreased in cultured myotubes from patients with type 2 diabetes. Keystone Symposia –
Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado, USA, 27.1-1.2.2013. J3042, p. 160 (poster)
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., VICIAN M., VLCEK M., SRBECKY M.,
OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G., GASPERIKOVA D.,
UKROPEC J.: Physical inactivity and muscle mitochondrial function in diabetes are associated with
specific changes in plasma lipidome. 20th European Congress on Obesity, Liverpool, UK, 12-14.máj
2013, In Obes Facts, vol. 6, Suppl.1, 2013, p166, ISBN 978-3-318-02450-0, (poster).
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., LIEBISH G., VICIAN M., VLCEK M.,
SRBECKY M., OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G.,
GASPERIKOVA D., UKROPEC J. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical inactivity and muscle mitochondrial function. 49th annual
meeting of EASD, Barcelona, Spain, 23-27. september, 2013, In: Diabetologia, vol.56, Suppl.1,
2013, p.S307, ISSN:0012-186X, (poster).
74
Správa o činnosti organizácie SAV
Aktívna účasť na domácich konferenciách:
UKROPEC J., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., VALENTÍNOVÁ L., VLČEK M., VICIAN M.,
OLEJNÍK J., KLIMEŠ I., SCHMITZ G., GASPERÍKOVA D., UKROPCOVÁ B.: Výsledky
komplexnej lipidomickej analýzy plazmy a tukového tkaniva pri obezite a diabete 2 typu, vzťah s
pohybovou aktivitou. XI. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, 14.-16. november
2013, XXIII. Diabetologické dni v Bratislave, 12.-14. jún 2013, aktívna účasť (prednáška).
KURDIOVÁ T., UKROPCOVÁ B., LIEBISCH G., BALÁŽ M., VICIAN M., VLČEK M.,
SRBECKÝ M., OLEJNÍK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMEŠ I., SCHMITZ G.,
GAŠPERÍKOVÁ D., UKROPEC J.: Komplexná lipidomická analýza plazmy ukazuje na zníženie
LPC u obéznych a diabetikov 2. Typu. XXIII. Diabetologické dni v Bratislave, 12.-14. jún 2013,
aktívna účasť (prednáška). Program/abstrakty str. 68
3. Účinok dlhodobej suplementačnej terapie rastovým hormónom na celotelový metabolizmus
a fenotyp tukového tkaniva u dospelých s deficitom rastového hormónu: 5-ročné sledovanie.
(The Effect of a Long-Term Growth Hormone Supplementation on the Whole-Body Metabolic
Characteristics and Adipose Tissue Phenotype in Growth Hormone Deficient Adults: the 5-yr
follow-up. )
Zodpovedný riešiteľ:
Jozef Ukropec
Trvanie projektu:
1.1.2011 / 1.6.2013
Evidenčné číslo projektu: WS689054
Organizácia
je áno
koordinátorom projektu:
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
0
inštitúcií:
Pfizer: 0 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
V roku sme v spolupráci s Laboratóriom endokrinológie človeka (dr. Richard Imrich, dr. Miroslav
Vlček) ukončili klinickú časť štúdie, spojenú s náborom a komplexnou metabolickou
fenotypizáciou dospelých pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorí boli v priebehu
posledných piatich rokov substituovaní hRH (n=18) ako aj fenotypizácu zdravých jedincov s
rovnakým pohlavím, vekom a BMI (n=18). Podskupina pacientov s deficitom rastového hormónu
pred substitúciou hRH sa u nás zúčastnila klinickej štúdie v rokoch 2005-2006, čo nám poskytlo
jedinečnú možnosť sledovať zmeny metabolického fenotypu aj fenotypu tukového tkaniva u týchto
špecifických pacientov. Pripravili sme dve publikácie, dve z nich ktoré sú v tomto okamihu
v rezencnom konaní. Vzorky tukového tkaniva sa v súčasnosti ďalej spracovávajú za účelom
imunohistochemických stanovení a charaktrizácie proteínovéh zloženia (protilátková erej), s cieľom
sledovať efekt substitúcie hRH na metabolický a zápalový fenotyp tukového tkaniva.
Publikácie zaslané do tlače:
75
Správa o činnosti organizácie SAV
BALAZ M., UKROPCOVA B., KURDIOVA T., GAJDOSECHOVA L., VLCEK M.;
JANAKOVA Z., PURA M., GASPERIKOVA D., TKACOVA R., KLIMES I., PAYER J.,
WOLFRUM C., UKROPEC J.: Zinc-α2-glycoprotein, a key factor in growth hormone-induced
changes in adipose tissue lipid metabolism. Submitted for publication in The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism (JCEM).
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách:
BALÁŽ M., UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., PENESOVÁ A., VLČEK M., BELAN V.,
KLIMEŠ I., PAYER J., IMRICH R., GAŠPERÍKOVÁ D., UKROPEC J.: Adult growth hormone
deficiency and metabolic disease are associated with a substantial reduction in adipose tissue
expression levels of zinc-α2-glycoprotein: Effect of GH supplementation. European Congress on
Obesity, ECO 2013, Liverpool, 12.-15. máj 2013, abstrakt publikovaný v Obesity facts, ISSN 16624025, aktívna účasť (poster)
Aktívna účasť na domácich konferenciách:
BALÁŽ M., JANÁKOVÁ Z., UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BALOGOVÁ M., PENESOVÁ P.,
VLČEK M., MÁDEROVÁ D., BELAN V., KISS A., KLIMEŠ I., IMRICH R., GAŠPERÍKOVÁ D.,
UKROPEC J.: Obezita a diabetes 2. typu sa spájajú s výrazným poklesom produkcie zink-α2glykoproteínu v podkožnom tukovom tkanive. XXIII. Diabetologické dni v Bratislave, 12.-14. jún 2013,
aktívna účasť (poster). Program/abstrakty str. 30
BALÁŽ M., UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BELAN V., STRAUB L., VLČEK M.,
MÁDEROVÁ D., PAYER J., KLIMEŠ I., IMRICH R., GAŠPERÍKOVÁ D., WOLFRUM C.,
UKROPEC J.: Pozitívny vplyv rastového hormónu na metabolický fenotyp tukového tkaniva je
sprostredkovaný zink-α2-glykoproteínom. XI. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou,
14.-16. november 2013, Dudince, aktívna účasť (prednáška).
UKROPEC J., BALÁŽ M., KURDIOVÁ T., BELAN V., VLČEK M., PAYER J., KLIMEŠ I.,
GAŠPERÍKOVÁ D., UKROPCOVÁ B.: Účinok suplementácie rastovým hormónom na metabolický
profil a charakteristiky tukového tkaniva pacientov s deficitom rastového hormónu. XI. Slovenské
obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, 14.-16. november 2013, Dudince, aktívna účasť
(prednáška).
4.) Interakcia výživy a oxytocínu vo vzťahu k neuroendokrinným, metabolickým a
kardiovaskulárnym funkciám. (Interaction of nutrients and oxytocin in modulating
neuroendocrine, metabolic and cardiovascular functions.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniela Ježová
1.5.2011 / 1.5.2013
SAS-NSC JRP 2010/07
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
22.000,- Eur
76
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Skúmali sa dôsledky chronického stresu na tkanivá podieľajúce sa na syntéze a odbúravaní
lipoproteínových molekúl. Vystavenie stresu malo za následok pokles aktivity lipoproteínovej
lipázy (LPL) v tukovom tkanive, ktorá sa podieľa na uskladnení mastných kyselín. Signifikantne
zvýšená bola génová ako aj proteínová expresia apolipopoproteínu C3 (ApoC3), ktorý je
inhibítorom LPL. ApoC3 je zložkou lipoproteínových častíc malej hustoty a je spájaný s nárastom
krvnej koncentrácie triacylglycerolov (Pokusa a spol. 2014a). Tieto, ako aj ďalšie nedávno získané
výsledky na našom, aj Tajvanskom pracovisku odkývajú nové, dosiaľ nepoznané mechanizmy,
a preto vyžadujú potvrdenie viacerými metodickými prístupmi. Rozhodli sme sa preto publikovať
len niektoré čiastkové výsledky vo forme abstraktov a plnohodnotný rukopis zaslať do tlače až po
inkorporovaní výsledkov intenzívnej experimentálnej činnosti vykonávanej na oboch pracoviskách
v ostatných troch mesiacoch.
Pri chronickom strese sa môže oslabovať reakcia stresových hormónov. Popísali sme, že zvýšenie
sekrécie hormónu oxytocínu vyvolané akútnym stresovým podnetom môže pretrvať aj po
niekoľkonásobnom opakovaní podnetu, ak je tento podnet dostatočne intenzívny (Danevova a spol.
2013). Sledovali sme preto vplyv chronického podávania antagonistu oxytocínových
a vazopresínových receptorov na dôsledky opakovaného stresu. Výsledky ukázali, že podávanie
atosibanu ovplyvňuje génovú expresiu oxytocínových receptorov v hypotalame, ale nemá vplyv na
proliferáciu buniek v mozgu (zaslané do tlače).
Zaujímavé pôvodné nálezy sa získali pri skúmaní vplyvu stresu a atosibanu na úrovni nadobličky,
pri ktorom sa využili metodické prístupy Tajvanských partnerov (Pokusa a spol 2014b). Vystavenie
opakovanému stresu ako aj subchronické podávanie atosibanu viedli k zníženiu génovej expresie
soľou indukovateľnej kinázy (SIK), ktorá negatívne ovplyvňuje expresiu génov pre enzýmy
zúčastňujúce sa syntézy steroidných hormónov. Pozorovali sa zmeny expresie viacerých
steroidogénnych faktorov. Získané výsledky predstavujú prvé informácie o možnom vplyve
oxytocínových ako aj vazopresínových receptorov na steroidogenézu v nadobličke v stresových
podmienkach. Pri poslednej pracovnej návšteve partnerského pracoviska sa vykonali doplňujúce
analýzy k týmto dôležitým nálezom rak, aby bolo možné zhrnúť nové poznatky do kvalitnej
publikácie.
Publikácie:
DANEVOVA V., KVETNANSKY R., JEZOVA D. Kinetics of oxytocin response to repeated
restraint stress and/or chronic cold exposure. In Hormone and Metabolic Research, 2013, vol. 45,
no. 12, p. 845-848. (IF=2,146)
BABIC S., POKUSA M., DANEVOVA V., DING SHIH-TORNG, JEZOVA D. Treatment with
atosiban results in reduction of stress-induced anxiety, hypothalamic oxytocin receptor gene
expression and increased release of copeptin without altering stress-induced decrease in
hippocampal cell proliferation (zaslané do tlače)
Vybrané abstrakty:
BABIC S., DANEVOVA V., POKUSA M., JEZOVA D. Stress-induced reduction of cell
proliferation in the hippocampus is not modified by treatment with oxytocin antagonist atosiban. 7th
International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology, Abstract book, 2013, p. 18.
77
Správa o činnosti organizácie SAV
BARTEKOVÁ M., BARANČÍK M., BABIC S., POKUSA M., FRIMMEL K., OKRUHLICOVÁ
Ľ., RADOŠINSKÁ J., JEŽOVÁ D. Selected molecular mechanisms involved in stress-induced
changes in the heart. Advances in Cardiovascular Research: from bench to bedside, Program and
Book of Abstracts, 2013, p. 54.
DANEVOVÁ V., BABIC S., HLAVÁČOVÁ N., JEŽOVÁ D: Účinok blokátora oxytocínových
receptorov na úzkostné správanie vyvolané stresom. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 52.
POKUSA M., GAJDOŠECHOVÁ L., KRŠKOVÁ K., CSÁNOVÁ A., ZORAD Š., FRANKLIN
M., JEŽOVÁ D. Vybrané metabolické parametre v tukovom tkanive v animálnom modeli depresie.
In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 51.
POKUSA M., LIN H.J., GAJDOŠECHOVÁ L., BABIC S., DANEVOVÁ V., DING S.T., ZÓRAD
Š., JEŽOVÁ D. Vplyv chronického stresu na úzkostné správanie a expresiu génov regulujúcich
metabolizmus lipoproteínov. 56. Česko-slovenská psycho-farmakologická konference, Lázně
Jeseník, 8. – 12. 1. 2014a (v tlači)
POKUSA M., CHOU H.Y.E., DING S.T., BABIC S., JEŽOVÁ D. Vplyv blokády oxytocínových a
vazopresínových receptorov na steroidogenézu v nadobličkách počas stresu. 90. Fyziologické dni,
Bratislava, 4. – 6. 2. 2014b (v tlači)
5. Zavedenie animálneho modelu depresie založenom na tryptofánovej deplécii (Developing a
rat model of depression based on tryptophan deficiency)
Zodpovedný riešiteľ:.Daniela Ježová
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: Proof of Concept Funding, Oxford Brookes University
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0
Čerpané financie: 1100 €
Dosiahnuté výsledky:
Získali sme doplňujúce údaje k mechanizmom, ktorými deplécia aminokyseliny tryptofánu
vyvoláva depresii podobný stav u samíc potkanov. Ukázali sme, že konzumácia diéty s nízkym
obsahom tryptofánu navodí zníženie koncentrácií horčíka s dopadom na glutamátovú
neurotransmisiu a táto zmena je rezistentná na podávanie antidepresíva paroxetínu. Pripravuje sa
rukopis publikácie. O testovanie účinkov nových liečiv v našom novozavedenom animálnom
modeli rezistentnej depresie u samičiek už prejavila záujem zahraničná farmaceutická firma.
Abstrakty:
FRANKLIN M., JEZOVA D., HLAVACOVA N., SINGEWALKD N., MURCK H. Aldosterone
increases earlier than corticosterone in new animal models of depression: Is this an early marker for
depression onset? In Journal of Psychopharmacology, 2013, vol. 27, no. 8, suppl., p. 19.
6. Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hľadaní nových
mechanizmov ovplyvňujúcich. (Study of interactions between reactive oxygen species and nitric
oxide in search for novel mechanisms of hypertension)
78
Správa o činnosti organizácie SAV
Ima Dovinová
Zodpovedný riešiteľ:
Štefan Zorad
Zodpovedný riešiteľ v ÚEE SAV
1.1.2011 / 31.12.2013
Trvanie projektu:
SAS-NSC JRP 2010/01
Evidenčné číslo projektu:
nie
Organizácia je koordinátorom projektu:
UNPF SAV
Koordinátor:
3
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
3000 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Sledoval sa vplyv podávania agonistu PPARgama pioglitazónu na vývoj hypertenzie a metabolické
parametre SHR potkanov. Mladé pre-hypertenzívne potkany vo veku 5 týždňov dostávali dávku 10
mg/kg/deň pioglitazónu počas 2 týždňov a ich kontroly fyziologický roztok. Pioglitazón
signifikantne znižoval priebeh zvyšovania krvného tlaku a hladiny sérového cholesterolu. Na druhej
strane pioglitazón signifikantne zvyšoval expresiu angiotenzínového AT1 receptora v tukovom
tkanive bez vplyvu na expresiu PPARgama, aP2, UCP1, AGT a ACE.
Publikácie :
DOVINOVÁ I., BARANCIK M., MAJZUNOVA M., ZORAD S., GAJDOSECHOVA L.,
GRESOVA L., CACANYIOVA S., KRISTEK F., BALIS P., CHAN J.Y.H. : Effects of PPARγ
Agonist Pioglitazone on Redox-Sensitive Cellular Signaling in Young Sponaneously Hypertensive
Rats. PPAR Research, vol. 2013, Article ID 541871, 11 pages, 2013.
Medziústavná bilaterálna spolupráca nefinancovaná
1. Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie (prof. D. Ježová) rieši spoločný projekt
s Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, CONICET, Buinos Aires, Argentína (Dr. B.
Fuchsová) na tému „Chronic stress impact on neuronal membrane glycoprotein M6a: pathway and
regulation analysis“. Absolvovali sa vzájomné výmenné pobyty a na ÚEE sa vykonal spoločný
experiment. Výsledky sú v štádiu analýzy.
Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie (prof. D. Ježová) rieši spoločný projekt
s Ústavom experimentálnej medicíny Maďarskej akadémie vied, Budapešť (Dr. D. Zelena) na tému
„Specific features of stress regulation during the perinatal period“. Absolvovali sa vzájomné
výmenné pobyty a na oboch pracoviskách sa vykonali spoločné experimenty. Výsledky sú v štádiu
analýzy.
2. Mapovanie aktivovaných neurónov (Fos imunohistochémia) v hypotalamickej oblasti
mozgu po akútnom podaní "Vareniklínu" (Mapping of activated neurons in the hypothalamus of
rat after acute treatment with Varenicline)
Spoluriešiteľská inštitúcia: Neurobiology Research Unit, University Hospital Copenhagen,
Denmark; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S, Ballerup, Denmark
Zodpovední riešitelia: Alexander Kiss
Jens D. Mikkelsen
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2015
Pracovisko v zahraničí: Neurobiologická výskumná jednotka Univerzitnej nemocnice, Kodaň a
Ústav translačnej neurobiológie, Ballerup, Dánsko (Neurobiology Research Unit, University
Hospital Copenhagen, Denmark; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S,
Ballerup, Denmark, (Dr. J.D. Mikkelsen).
79
Správa o činnosti organizácie SAV
Predmet spolupráce: Pokračovanie v spolupráci na tému "Mapovanie aktivovaných neurónov (Fos
imunohistochémia) v hypotalamickej oblasti mozgu po akútnom podaní "Vareniklínu"
(Varenicline, obchodné meno - Champix). (Mapping of activated neurons in the hypothalamus of
rat after acute treatment with Varenicline). Táto látka bola vyvinutá ako nápomocná látka fajčiarom
na zastavenie návyku na fajčenie. Vareniklín mimikuje efekt nikotínu v organizme. Redukuje
potrebu fajčenia ako aj symptómy závislosti na nikotín tak, že obsadzuje receptory v mozgu, ktoré
nikotín stimuluje a čiastočne ich udržuje stimulované čím zabraňuje závislosti na cigaretový
nikotín. Našou úlohou bolo zistiť či akútne podanie Vareniklínu ovplyvňuje aktivitu
hypokretínových (HCRT) a melanín koncentrujúcich (MCH) neurónov, ktoré sa spoločne vyskytujú
v zona incerta, perifornikálnom jadre a laterálnom hypotalame a sú zapojené do regulácie príjmu
potravy a metabolizmu látok. Aktivitu neurónov sme vyhodnocovali na základe expresie Fos
peptidu v spomínaných fenotypoch neurónov.
Stručná charakteristika dosiahnutých výsledkov: Výsledky poukázali na výraznú expresiu Fos
len v HCRT neurónoch. Fos aktivujúci efekt Vareniklínu bol totálne neúčinný v MCH neurónoch.
Jednoznačná reakcia len HCRT neurónov poukazuje na výlučný účinok Vareniklínu na
jednosmernú HCRT reguláciu bez kompenzačného regulačného mechanizmu MCH neurónov.
Publikácie:
MAJERČÍKOVÁ Z., Van WEERING H., SCSUKOVÁ S., MIKKELSEN J.D., KISS A. A new
approach of light microscopic immunohistochemical triple-staining: combination of Fos labeling
with diaminobenzidine-nickel and neuropeptides labeled with Alexa488 and Alexa555 fluorescent
dyes. Endocr Regul 46, 217-223, 2012.
3. Vplyv nových analógov grelínu s agonistickou aktivitou na reguláciu príjmu potravy a
aktivitu hypotalamických neurónov zapojených do jej regulácie u myší C57Bl/6. (Effect of new
ghrelin analogs, with agonistic and antagonistic activities on the food intake regulation and the
activity of hypothalamic neurons involved in the food intake regulation in C57Bl/6 male mice )
Spoluriešiteľská inštitúcia: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry), Flemingovo nám.
2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
Zodpovední riešitelia:RNDr. Alexander Kiss, Zdenko Pirník
Lenka Maletinská, Blanka Železná
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2012 – 31.12.2015
Pracovisko v zahraničí: Ústav organickej chémie a biochémie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr. Lenka Maletinská,
CSc. A Ing. Blanka Železná, CSc)
Predmet spolupráce: Vplyv nových analógov ghrelínu s agonistickým (DprGhr) ako aj
antagonistickým (DLysGHRP) účinkom na reguláciu príjmu potravy a aktivitu hypotalamických
neurónov zapojených do jej regulácie u myší C57Bl/6. (Effect of new ghrelin analogs, with
agonistic and antagonistic activities on the food intake regulation and the activity of hypothalamic
neurons involved in the food intake regulation in C57Bl/6 male mice).
Stručná charakteristika dosiahnutých výsledkov: Hypotalamus hrá dôležitú úlohu v regulácii
príjmu potravy, pričom jeho jednotlivé jadrá a oblasti sú pod kontrolou niekoľkých
orexigénnych a anorexigénnych peptidov. Cieľom vzájomnej spolupráce bolo charakterizovanie
účinku nových periférne aplikovaných agonistov a antagonistov grelínu (orexigénneho
neuropeptidu tvoreného v žalúdku) na príjem potravy a aktivitu katecholaminergických (KA)
neurónov nucleus hypothalamicus arcuatus (ARC). Výsledky ukázali mimoriadne rozsiahlu
aktiváciu KA neurónov s prítomnosťou Fos proteínu, t.j. markera reflektujúceho stimuláciu
neurónov. Reakcia príjmu potravy u myší bola adekvátnak charakteru podávaných syntetických
analógov ghrelínu. Výsledky s vyše 50% stimuláciou TH neurónov v ARC sú v literatúre takmer
neopísané a ojedinelé. V rroku 2013 sme skompletizovali výsledky a zaslali publiokáciu do tlače.
80
Správa o činnosti organizácie SAV
Publikácie:
PIRNIK Z., MAJERČÍKOVÁ Z., HOLUBOVÁ M., PYCHOVÁ M., ZELEZNÁ, B.,
MALETÍNSKA L., KISS A. Effect of ghrelin receptor agonist and antagonist on the activity of
arcuate nucleus tyrosine hydroxylase containing neurons in C57BL/6 male mice exposed to normal
or high fat diet. Neurochem Int 2013. (zaslaná)
4. Pracovisko v zahraničí: : Oxford NIHR Biomedical Research Centre, Churchill Hospital,
Oxford, U.K. (prof. Katahrine R. Owen) a Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and
Metabolism, University of Oxford, UK /Prof. A. Gloyn/
Zodpovedný riešiteľ : Iwar Klimeš
Predmet spolupráce: Identifikácia nových biomarkerov v oblasti monogénového diabetu
V rámci medzinárodnej spolupráce v celoeurópskej multicentrickej štúdii participovalo 457
pacientov s HNF1A-MODY (46 z SK), 404 s GCK-MODY (88 Z SK), 54 a HNF4A-MODY (2
z SK), 98 s 1. typom diabetu, 167 pacientov s 2. typom diabetu a 98 kontrol bez diabetu. Zistili sme,
že DG9-glykanový index bol signifikantne nižší pri HNF1A-MODY ako u kontrol, či iných
podtypoch diabetu (ROC ≥ 0.90) a umožnil identifikovať troch pacientov s HNF1A-MODY, ktorí
neboli predtým diagnostikovaní. DG9 glykánový index sa po javí ako potencionálny užitočný
klinický biomarker vhodný na identifikáciou pacientov s HNF1A dysfunkciou.
Okrem toho sa rozvinula spoluráca v oblasti identifikácie nových genetických príčin
monogénového diabetu metódou sekvenovania novej generácie, v rámci ktorej bolo zaslaných na
Univerzitu v Oxforde DNA 7 rodín s klinickým podozrením na MODY diabetes, ale bez nálezu
mutácie v doteraz známych génoch.
Publikácie:
THANABALASINGHAM G, HUFFMAN JE, KATTLA JJ, NOVOKMET M, RUDAN I, GLOYN
AL, HAYWARD C, ADAMCZYK B, REYNOLDS RM, MUZINIC A, HASSANALI N, PUCIC
M, BENNETT AJ, ESSAFI A, POLASEK O, MUGHAL SA, REDZIC I, PRIMORAC D, ZGAGA
L, KOLCIC I, HANSEN T, GASPERIKOVA D, TJORA E, STRACHAN MW, NIELSEN T,
STANIK J, KLIMES I, PEDERSEN OB, NJØLSTAD PR, WILD SH, GYLLENSTEN U,
GORNIK O, WILSON JF, HASTIE ND, CAMPBELL H, MCCARTHY MI, RUDD PM, OWEN
KR, LAUC G, WRIGHT AF.: Mutations in HNF1A result in marked alterations of plasma glycan
profile. DIABETES 62 (4), pp. 1329-37, 2013 Apr. IF 2012 = 7.895
5. Regulácia expresie génov enzýmov syntetizujúcich katecholamíny je závislá na špecificite
stresora (Stressor-specific regulation of catecholamine biosynthetic enzyme gene expression)
Spoluriešiteľská inštitúcia: New York Medical College, Valhalla, USA
Zodpovední riešitelia: RNDr. Richard Kvetňanský
Esther L. Sabban
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2010-2015
Treba uviesť, že v predchádzajúcich rokoch bol projekt financovaný zo zahraničných
zdrojov. Aj v roku 2013 sa pokračovalo v riešení tohto, pre obe strany výhodného projektu, avšak
náklady neboli oficiálne financované špecifickým grantom.
V našom laboratóriu na ÚEE SAV v Bratislave sa realizovali náročné experimenty na
myšiach, ktoré mali vyradený gén kortikoliberínu (CRH). Takéto CRH-KO a WT myši sme
vystavili akútnemu a opakovanému imobilizačnému stresu na rôzne časové intervaly a extirpovali
drene nadobličiek, ktoré sme v zamrazenom stave zaslali na spolupracujúce pracovisko do USA. Na
81
Správa o činnosti organizácie SAV
americkom pracovisku sa realizovala analýza vzoriek zameraná predovšetkým na sledovanie
expresie a translácie enzýmov syntézy katecholamínov a ich transportérov, ako aj urokortínu-2
a angiotenzínových a bradykinínových receptorov.
Získali sa unikátne výsledky, ktoré ukázali, že expresia urokortínu-2 sa v dreni nadobličiek
zvýšila po akútnej imobilizácii viac ako 30-násobne. IMO tiež indukovala 6-násobne expresiu CRH
a dvojnásobne expresiu CRH receptorov typu 1. Súhrnne, tieto výsledky naznačujú, že stresom
vyvolaný vzostup hladín kortikosterónu je zodpovedný za výrazný vzostup hladín urokortínu-2 po
IMO strese. Takže urokortín-2 pôsobí ako významný modulátor adrenomedulárnej funkcie
(Tillinger et al., 2013).
Bradykinín, ktorý pôsobí cez bradykinín B2 receptory, je silným stimulátorom biosyntézy
a uvoľňovania katecholamínov v dreni nadobličiek a hrá významnú úlohu pri odpovedi drene na
stresový podnet. Zistili sme, že po imobilizácii dochádza k 9-násobnému vzostupu mRNA
bradykinínového B2 receptora. Tento vzostup bol zablokovaný u CRH-KO myší, čo indikuje
potrebu glukokortikoidov pri upregulácii B2 receptora za stresu (Nostramo et al. 2013).
Publikácie:
TILLINGER A., NOSTRAMO R., KVETŇANSKÝ R., SEROVA L., SABBAN E. L.: Stressinduced changes in gene expression of urocortin 2 and other CRH peptids in rat adrenal medulla:
involvement of glucocorticoids.
Journal of
Neurochemistry, 2013, 125: pp. 185-192. DOI: 10.1111/jnc.12152.
(3,973 – IF2013)
Typ: ADCA
NOSTRAMO R., TILLINGER A. SEROVA L., KVETŇANSKÝ R., SABBAN, E. L.:
Bradykinin B2 reeptor in the adrenal medulla of male rats and mice: Glucocorticoid-dependent
increase with immobilization stress.
Endocrinology,
2013, 154 (10): pp. 3729-3738. (4,717 – IF2013)
Typ: ADCA
6. Biomárkery pre skorú detekciu a terapiu nádorov nadobličky: Molekulárna patogenéza
a klinické koreláty. (Biomarkers for Early Detection and Therapy of Adrenal Gland Tumors:
Molecular Pathogenesis and Clinical Correlates)
Zodpovední riešitelia: Boris Mravec
Richard Kvetňanský
Karel Pacák
Spoluriešiteľská inštitúcia:
Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch, National Institute of Child and Human
Development, NIH, Bethesda, USA
Jedná sa o projekt, ktorý sa realizuje v rámci dohody o spolupráci medzi SAV a National
Institute of Child and Human Development, NIH, Bethesda, USA. Ide o veľmi výhodnú
spoluprácu, ktorá bola oficiálne podpísaná v roku 2010.
Dosiahnuté výsledky:
Projekt sa realizuje na myšiach aj u ľudí, u ktorých sa analyzujú nádory drene nadobličiekfeochromocytómy, ktoré produkujú enormné množstvá katecholamínov. Zvierací model
metastatického feochromocytómu dáva jedinečnú príležitosť pre predklinické hodnotenie liečby
rakoviny rôznymi liekmi, radio-farmakami, a rôznymi zobrazovacími technikami. Tento model je
obzvlášť užitočný pre štúdium fyziológie metastatického feochromocytómu.
82
Správa o činnosti organizácie SAV
V ostatnom období sa projekt zameriava na sledovanie vzniku a vývoja feochromocytómu
u zvierat vystavených akútnemu a opakovanému stresu. Dosiahnuté výsledky sa kompletizujú a
neboli dosiaľ publikované.
7. Regulácia enzýmu PNMT syntetizujúceho adrenalín za stresu
(Regulation of PNMT, the enzyme regulating adrenaline biosynthesis in stress)
Zodpovední riešitelia: Richard Kvetňanský
Dona L. Wong
Spoluriešiteľská inštitúcia: Department of Molecular and Developmental
Neurobiology, Harvard Medical School, Belmont, MA, USA
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom spolupráce bolo vyvinúť model na sledovanie potenciálnej úlohy adrenalínu
pri ochoreniach spojených so stresovými situáciami. Ak chronická nadprodukcia adrenalínu
spôsobuje ochorenie, potom máme možnosť terapeutického zásahu do regulácie stresomindukovanej expresie syntézy adrenalínu, funkcie adrenergických receptorov a účinku
kortikosteroidov na syntézu adrenalínu. Terapeutické zásahy je potrebné naďalej študovať.
8. Vplyv nových analógov grelínu s agonistickou aktivitou na reguláciu príjmu potravy a
aktivitu hypotalamických neurónov zapojených do jej regulácie u myší C57Bl/6. (Effect of new
ghrelin analogs with agonist activity on food intake regulation and on
the activity of neurons in hypothalamic structures of C57Bl/6 male mice involved in the food intake
regulation )
Spoluriešiteľská inštitúcia: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry), Flemingovo nám.
2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
Zodpovední riešitelia:Zdenko Pirník, Alexander Kiss
Lenka Maletinská, Blanka Železná
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2013 – 2016
Pracovisko v zahraničí: Ústav organickej chémie a biochémie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr.
Lenka Maletinská, CSc., Ing. Blanka Železná, CSc)
Predmet spolupráce: Vplyv nových analógov grelínu s agonistickou aktivitou na reguláciu príjmu
potravy a aktivitu hypotalamických neurónov zapojených do jej regulácie u myší C57Bl/6. (Effect
of new ghrelin analogs with agonist activity on food intake regulation and on
the activity of neurons in hypothalamic structures of C57Bl/6 male mice involved in the food intake
regulation).
Stručná charakteristika dosiahnutých výsledkov: Hypotalamus hrá dôležitú úlohu v regulácii
príjmu potravy, pričom jeho jednotlivé jadrá a oblasti sú pod kontrolou niekoľkých orexigénnych a
anorexigénnych peptidov. Cieľom vzájomnej spolupráce bolo charakterizovanie účinku CART
(cocaine- and amphetamine-regulated transcript) peptidu na vnútrobunkovú signalizáciu resp. na
aktivitu mozgových jadier zapojených do regulácie príjmu potravy ako aj periférne aplikovaného
analógu grelínu (orexigénneho neuropeptidu tvoreného v žalúdku) a jeho antagonistu na príjem
potravy a ich vplyv na aktivitu TH neurónov u myší dlhodobo chovaných na štandardnej resp.
vysokotukovej diéte.
Správa o činnosti organizácie SAV
Výsledky práce boli spracované vo forme publikácii, ktoré sú aktuálne v recenznom konaní resp.
boli aktuálne akceptované v zahraničnom IF časopise
Publikácie:
83
Správa o činnosti organizácie SAV
NAGELOVÁ V., PIRNIK Z., ZELEZNÁ B., MALETÍNSKA L. CART (cocaine- and
amphetamine-regulated transcript) peptide specific binding sites in PC12 cells have characteristics
of CART peptide receptors. Brain Res. 2013 Dec 27
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Protektívne účinky neuropeptidov (Protective effects of neuropeptides)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zuzana Bačová
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0132/12
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
5.906,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu sa uskutočnili experimenty, v ktorých sa testovali účinky prolaktínu na
neuroblastómové bunkové línie (SK-N-SH, SH-SY5Y) a glioblastómovú bunkovú líniu U-87MG.
Prolaktín zvyšuje expresiu cytoskeletárnych proteínov nestínu a MAP-2 a oxytocínového receptoru
u neuroblastómových ale nie u glioblastómových buniek. Zvýšenie množstva sledovaných
proteínov u neuronálneho typu buniek bolo pozorované vďaka in-cell-westernblotu.
Publikácie :
BAKOS J., STRBAK V., PAULIKOVA H., KRAJNAKOVA L., LESTANOVA Z., BACOVA Z.
Oxytocin receptor ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of
Mollecular Neuroscience. 2013; vol. 50, n. 3, pp. 462-468.
LEŠŤANOVÁ Z., BAČOVÁ Z., HAVRÁNEK T.,BAKOŠ J. Neuropeptidy vo vývine mozgu –
potenciál na protekciu proti zápalovým zmenám. In Dubovický M: Trendy vo vývinovej toxikológii
a teratológii. 2013, pp. 59-73; ISBN 978-80-971042-2-1
ŠTRBÁK, V. Cell volume –role in obesity and its maintenance. Minireview. Invited review. In
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013, vol. 14, no 2, p. 45-48. ISSN 18208665.
ŠTRBÁK, V. Cell volume conferences. In Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no 4, p. 812. ISSN 1682-0363.
BAČOVÁ Z., LEŠŤANOVÁ Z., ŠTRBÁK V., BAKOŠ J . Vývinové zmeny cytoskeletových
proteínov a rastových faktorov v hipokampe pod vplyvom oxytocínu, Zborník abstraktov z 89.
Fyziologických dní v Prahe, ISBN 978-80-87432-06-8, s. 78, 2013
84
Správa o činnosti organizácie SAV
BAČOVÁ Z., LEŠŤANOVÁ Z., ŠTRBÁK V., BAKOŠ J . Developmental effects of oxytocin on
gene expressin of cytoskeletal proteins and growth factors in the rat hippocampus, Abstract book
p.31. “New frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to the art “20.-22.
6.2013, Kovačica, Srbsko, ISBN 978-86-904799-6-2
ŠTRBÁK V., BAČOVÁ Z. Cell swelling, novel regulatory signal affecting various functions.
Abstract book p.19. “New frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to
the art “20.-22. 6.2013, Kovačica, Srbsko, ISBN 978-86-904799-6-2. Invited lecture.
ŠTRBÁK V., BAČOVÁ Z., RAVINGEROVÁ T. Cell swelling-induced hormone secretion –
pathophysiological implications. The 10th International Congress Cell volume regulation – novel
therapeutic targets & pharamcological approaches. Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no
4, p. 64. ISSN 1682-0363. Invited lecture
2.) Skríning biologických aktivít vybraných druhov rastlín a identifikácia ich aktívnych
konštituentov (Biological activities of selected plants and identification of their active contituents.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Mária Ficková
1.1.2011 / 31.12.2014
1/0059/11
nie
FaF UK
1
918,- Eur
Dosiahnuté výsledky :
Hodnotila sa biologická aktivita, t.j. antiproliferačný účinok/toxicita lyofilizátov vodných extraktov
listov Cornus pendula a, Cornus kousa (Cornaceae) na ľudských nádorových bunkách prsníka
(línia MCF7). Rast inhibičný účinok sa mení v závislosti od času expozície a dávky, pričom aktivity
jednotlivých extraktov sa výrazne medzi sebou líšia. Antiproliferačnú/cytotoxickú účinnosť
vyjadruje hodnota ED50, jej nižšia hodnota znamená vyššiu aktivitu. V našich podmienkach bol v
každom časovom intervale: 24h, 48h a 72h, bol z oboch testovaných účinnejší extrakt Cornus
kousa(vs. C. pendula).
3. Molekularno-geneticka a proteomicka analyza vyvinovo-spriahnutej
metabolickej funkcie rodiny (komplexu) hormonalne responzivnych a
obligatnych malat dehydrogenaz u Drosophila melanogaster.
(Molecular-genetic and proteomic analysis of developmentally-linked
metabolic function of hormonally responsive and obligatory malate
dehydrogenases complex in Drosophila melanogaster.)
Robert Farkaš
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ
v organizácii SAV
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0109/13
Áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
85
Správa o činnosti organizácie SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Koordinátor:
1
PriF UK, Katedra genetiky
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 6076 €
Čerpané financie:
Stručná charakterisitika dosiahnutých výsledkov
Dosiahnuté výsledky:
S cieľom pokračovať v podrobnej alelickej identifikácii MDH lokusov sme v uplynulom roku
pokračovali v zahájenej analýze fenotypov jwednotlivcýh aliel a transgénov dvoch kľúčových
génov hormonálne regulovaných malát dehydrogenáz, MDH87C a MDH97E, za využitia nových
aliel, deficiencií ako aj na báze derivátov P-elementov generovaných transgénnych inzercií. Oba
tieto gény kódujú pre postembryonálny vývoj kľúčové hormonálne regulované malát
dehydrogenázy, ktorých odstránenie vedie k stagnácii vývinového progresu v 1. resp. 2. instare na
obdobie až 2 týždňov príp. k letalite. Použitím už osvedčených aliel Men4, Men6, a delécií
Df(3R)kar3l, Df(3R)kar-lG27 a Df(3R)kar-Sz31 v kombinácii s MennNC1, Men nNC2, Men nNC3, Men
nNC4
, Men nNC5, Men nNC6 a Men nGB1 sme nielen potvrdili význam MDH87C pre tranzíciu medzi 1. a
2. instarom, ale aj expresivitu tohto fenotypu pri každej zo zvolených kombinácií aliel a deficiencií.
Fenotyp uvedených heteroalelických kombinácií bolo možné “zachrániť” exogénne riadenou
ektopickou expresiou P{EP}MenEP377, P{EP}MenEP507 alebo P{EP}MenEP1250, alebo tiež nutričnou
suplementáciou oxalacetátu, čím sa potvrdil fenotyp s jednotným metabolickým základom
charakterizovaným deficienciou oxalacetátu. Avšak, ako sme tentokrát zistili podrobnou
manipuláciou teplotných podmienok pri použití hs-Gal4 driveru, každá z troch trnasgénnych línií,
P{EP}MenEP377, P{EP}MenEP507 a P{EP}MenEP1250, prispieva k ektopickej záchrane fenotypu
rôznou mierou. Nutričná manipulácia s pyruvátom zatiaľ nevyvolala žiadne detekovateľné účinky.
Je pozoruhodné, že nové RNA interferenčné transgénne línie MenGD6873 a MenGD16565 (pod
kontrolou hs-Gal4 alebo Act5C-Gal4 driverov) neboli tak efektívne v induckii stagnačného
fenotypu pre 1. resp. 2. instar ako pôvodná injikácia dsRNA do preblastodermových embryí. Tento
výsledok bude v najbližšom období prehodnotený analýzou hladiny príslušných mRNA MDH87C,
obzvlášť so zreteľom na izoformy MDH87C proteínov, ako aj doplnený screeningom na
potenciálne efektívnejšie -Gal4 drivery. Doterajšie štúdie s robustnou ektopickou expresiou
P{EP}MenEP377, P{EP}MenEP507 ani P{EP}MenEP1250 na štandardnom pozadí nenaznačili vyvolanie
pozorovateľného antimorfného resp. dominantne negatívneho fenotypu.
Potvrdili sme, že u génu MDH97E bola situácia na rozdiel od MDH87C odlišná pretože
spomedzi troch novo testovaných aliel (Men-bYB0142, Men-b03094, Men-bd11068) len Men-bd11068 v
kombinácii s deléciou Df(3R)Exel6207 vyvolala jednoznačný predpokladaný a pre RNAi
charakteristický stagnačný fenotyp postihujúci 1. a 2. larválny instar. Spolu s predošlými v
minulosti získanými výsledkami máme takto okrem Df(3R)Exel6207 k dispozícii 3 fenotypicky
účinné alely MDH97E (Men-bEY01197, Men-bKG02266 a Men-bd11068). Podobne ako u MDH87C aj u
génu MDH97E robustná ektopická expresia transgénov P{EP}Men-bEP470, P{EP}Men-bEP3349 a
Men-be03094 na štandardnom pozadí nenaznačili vyvolanie pozorovateľného antimorfného resp.
dominantne negatívneho fenotypu.
Séria reciprokých krížení, nazatiaľ s alelami Men4, Men6, MenG02709 a Men5-SZ-3451 pre gén
MDH87C a Men-bKG02266, Men-bd11379, Men-bGS8066 a Men-bEP3349 pre gén MDH97E nepotvrdila
možnosť prítomnosti sekundárnych mutácií, ktoré by mohli prispievať na pozadí študovaných
mutácií k známemu stagnačnému fenotypu v 1. alebo 2. larválnom instare.
4.) Určenie frekvencie výskytu jednotlivých podtypov cukrovky typu MODY na Slovensku
(Epidemiology and genetics of MODY subtypes in Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Daniela Gašperíková
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0151/11
86
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
10.565,- Eur
Dosiahnuté výsledky :
V roku 2013 sme sa v rámci projektu zamerali na výskyt de novo mutácii v registri pacientov
s diabetu typu MODY a to nielen v rámci Slovenska, ale ja v rámci Českej republiky v spolupráci
s tímom Prof. MUDr. Jana Lebla, CSc. z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN
v Motole, Praha. V našej štúdii spomedzi 922 pacientov z dvoch národných MODY centier sa
identifikovalo 150 probandov bez rodinnej anamnézy diabetu (napriek tomu, že viacgeneračný
výskyt diabetu je pre diabetes MODY typický), ale spĺňajúcich zostávajúce diagnostiké kritériá.
DNA analýzou génov GCK , HNF1A a HNF4A sa identifikovala mutácia u 58 osôb. Spomedzi nich
u 11 probandov vznikli mutácie de novo. V našom súbore pacientov MODY z dvoch národných
centier podiel de novo mutácií v GCK , HNF1A a HNF4A génoch predstavoval 7,3 % z 150 rodín
bez rodinnej anamnézy diabetu a 1,2 % zo všetkých pacientov odoslaných na DNA analýzu
MODY. Toto je doposiaľ najväčší súbor MODY pacientov s de novo mutáciami. Výsledky ukazujú
oveľa vyššiu frekvenciu de novo mutácií, než sa predtým predpokladalo. Z tohto dôvodu, DNA
analýza najčastejších MODY génov má význam aj u starostlivo vybraných osôb bez rodinnej
anamnézy diabetu (ale spĺňajúcich ostatné kritériá pre MODY).
Druhým dôležitým výsledkov v roku 2013 je riešenie úlohy DG9 glykánovéh profilu v plazme
pacientov s mutáciou v géne HNF1A. V rámci medzinárodnej spolupráce v celoeurópskej
multicentrickej štúdii participovalo 457 pacientov s HNF1A-MODY (46 z SK), 404 s GCK-MODY
(88 Z SK), 54 a HNF4A-MODY (2 z SK), 98 s 1. typom diabetu, 167 pacientov s 2. typom diabetu
a 98 kontrol bez diabetu. Zistili sme, že DG9-glykanový index bol signifikantne nižší pri HNF1AMODY ako u kontrol, či iných podtypoch diabetu (ROC ≥ 0.90) a umožnil identifikovať troch
pacientov s HNF1A-MODY, ktorí neboli predtým diagnostikovaní. DG9 glykánový index sa po
javí ako potencionálny užitočný klinický biomarker vhodný na identifikáciou pacientov s HNF1A
dysfunkciou
Publikácie :
STANIK J., DUSATKOVA P., CINEK O., VALENTINOVA L., HUCKOVA M., SKOPKOVA
M., DUSATKOVA L., STANIKOVA D., PURA M., KLIMES I., LEBL J., GASPERIKOVA D.,
PRUHOVA S.: De novo mutations of GCK, HNF1A and HNF4A may be more frequent in MODY
than previously assumed. DIABETOLOGIA, 2013 Dec 10. IF 2012 = 6.487
THANABALASINGHAM G., HUFFMAN JE., KATTLA JJ., NOVOKMET M., RUDAN I.,
GLOYN AL., HAYWARD C., ADAMCZYK B., REYNOLDS RM., MUZINIC A., HASSANALI
N., PUCIC M., BENNETT AJ., ESSAFI A., POLASEK O., MUGHAL SA., REDZIC I.,
PRIMORAC D., ZGAGA L., KOLCIC I., HANSEN T., GASPERIKOVA D., TJORA E.,
STRACHAN MW., NIELSEN T., STANIK J., KLIMES I., PEDERSEN OB., NJØLSTAD PR.,
WILD SH., GYLLENSTEN U., GORNIK O., WILSON JF., HASTIE ND., CAMPBELL H.,
MCCARTHY MI., RUDD PM., OWEN KR., LAUC G., WRIGHT AF..: Mutations in HNF1A
result in marked alterations of plasma glycan profile. DIABETES 62 (4), pp. 1329-37, 2013 Apr. IF
2012 = 7.895
87
Správa o činnosti organizácie SAV
Abstrakty :
STANIK J., GASPERIKOVA D., HUCKOVA M., VALENTINOVA L., STANIKOVA D.,
MICHALEK J., BARAK L., SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES
I.: Clinical homogeneity and genetic heterogeneity of patients with familial young-onset diabetes:
the Slovak national data. Poster v rámci odborného podujatia IDF world diabetes congres
Melbourne 2013, 2.-6. December 2013
GASPERIKOVA D., STANIK J., VALENTINOVA L., HUCKOVA M., BALOGOVA M.,
SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES I.: Spectrum of glucokinase
(GCK) gene mutations and prevalence of monogenic diabetes type GCK-MODY in Slovakia.
Poster v rámci odborného podujatia IDF world diabetes congres Melbourne 2013, 2.-6. December
2013
VALENTÍNOVÁ L., HUČKOVÁ M., MAŠINDOVÁ I., BALOGOVÁ M., STANÍK J., KLIMEŠ
I., GAŠPERÍKOVÁ D.: Testovanie možnosti využívania DHPLC metódy na DNA diagnostiku
monogénovej cukrovky. Abstrakt z odbornej konferencie XXIV. Izakovičov memoriál
s medzinárodnou účasťou, Donovaly, 26.-27. September 2013
STANÍK J., GAŠPERÍKOVÁ D., HUČKOVÁ M., VALENTÍNOVÁ L., STANÍKOVÁ D.,
MAŠINDOVÁ I., BALOGOVÁ M., SLOVENSKÁ SKUPINA PRE ŠTÚDIUM
MONOGÉNOVÉHO DIABETU, KLIMEŠ I.: Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. Diabetologických dní s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna 2013
VALENTÍNOVÁ L., BEER L., OSBAK K., VAN DE BUNT M., TRIBBLE N.D., STEELE A. M.,
WENSLEY K. J., EDGHILL E. L., COLCOUGH J., BARRETT A., RUNDLE J. K., RAIMONDO
A., GRIMSBY J., ELLARD S., GLOYN A. L.: Raritné dvojité mutácie v glukokináze s prejavmi
GCK-MODY a ich funkčná charakterizácia. Abstrakt z XXIII. Diabetologických dní
s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna 2013
GAŠPERÍKOVÁ D., STANÍK J., HUČKOVÁ M., VALENTÍNOVÁ L., MAŠINDOVÁ I.,
STANÍKOVÁ D., MICHÁLEK J.: Genetic heterogeneity of patients with Familial Young-Onset
Diabetes: data from the Slovak nation-wide survey in years 2003-2012. Abstrakt z odbornej
konferencie European Journal of Human Genetics, Paríž, Francúzsko, 8.- 11.june 2013
5. Výskum inervácie vybraných modelov nádorov: morfologicko-funkčná charakterizácia
(Investigation of innervations in selected experimental tumor models: morphological-functional
characterization)
Zodpovedný riešiteľ:
Ľubica Horváthová
Trvanie projektu:
1.1.2013-31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 2/0016/13
Organizácia
jeáno
koordinátorom projektu:
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských1
0
inštitúcií:
5844 EUR
Čerpané financie:
88
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnutých výsledky:
V tkanive fibrosarkómu indukovaného u laboratórnych potkanov intraperitoneálnou alebo
subkutánnou aplikáciou BP6-TU2 fibrosarkómových buniek sme preukázali prítomnosť
nervových štruktúr prostredníctvom detekcie viacerých neuronálnych markerov. Okrem toho
sme sa v experimentoch zamerali aj na štúdium inervácie nádorového tkaniva v ďalších
nádorových modeloch, konkrétne v tkanive melanómu indukovaného u laboratórnych myší
subkutánnou aplikáciou B16F10 melanómových buniek a v tkanive feochromocytómu
indukovaného u laboratórnych myší intraperitoneálnou aplikáciou feochromocytómových
buniek MPC 4/30PRR. Po extirpácii nádorov boli tieto histologicky spracované. Okrem
základného farbenia hematoxylínom – eozínom bolo tkanivo nádorov vyšetrené na
prítomnosť nervových štruktúr využitím viacerých všeobecných neuronálnych markerov
zahŕňajúcich neurón špecifickú enolázu (NSE), proteín S100, chromogranín A(ChrA) a
neurofilamentový proteín (NF). U jednotlivých typov nádorov sme detegovali pozitivitu na
rôzne neuronálne markery, pričom denzita signálu sa medzi jednotlivými markermi a nádormi
líšila. Zatiaľ čo u intraperitoneálnych fibrosarkómov sme preukázali pozitivitu na NF, ChrA a
NSE, v prípade subkutánnych fibrosarkómov bola zistená len pozitivita na NF. U melanómu a
feochromocytómu sme zistili pozitivitu na NF, ChrA, ako aj S100 proteín. Naše výsledky
naznačujú, že inervácia nádorového tkaniva vykazuje špecifickosť v závislosti od typu
nádoru.
Podľa nedávno publikovanej práce sympatiková inervácia potencuje nádorový rast v jeho
počiatočných štádiách, zatiaľ čo parasympatiková inervácia podporuje tvorbu metastáz. Preto
sme sa zamerali aj na určenie fenotypu prítomnej inervácie nádorového tkaniva. Tkanivo
intraperitoneálneho a subkutánneho fibrosarkómu sme vyšetrili imunohistochemicky, ako aj
použitím imunofluorescencie na prítomnosť enzýmu tyrozínhydroxylázy (marker
sympatikovej inervácie) a enzýmu cholín acetyltransferázy (marker parasympatikovej
inervácie). Avšak ani v prípade intraperitoneálneho ani subkutánneho fibrosarkómu sa nám
nepodarilo jednoznačne preukázať prítomnosť sledovaných fenotypov inervácie.
6.) Interakcie neuroendokrinných a metabolických faktorov u kriticky chorých pacientov
(Interactions of neuroendocrine and metabolic factors in critically ill patients)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Richard Imrich
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0084/12
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
5.843,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
V druhom roku riešenia projektu sme v spolupráci s Klinikou intenzívnej medicíny
a anestéziológie (Dr. Gálusová) odobrali vzorky krvi od 44 kriticky chorých pacientov, ktoré
89
Správa o činnosti organizácie SAV
sme priebežne spracovávali. Jednalo sa najmä o polytraumatizovaných pacientov, pacientov
s kardiorespiračným zlyhaním, alebo s kraniocerebrálnym poranením. Postupne sa vo vzorkách
začali analyzovať neuroendokrinné parametre ako je koncentrácia rastového hormónu, prolaktínu,
TSH, tyroidálnych hormónov a kortizolu.
7.) Atypické účinky hormónov (Atypical effects of hormones)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniela Ježová
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0118/11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
11.107,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Naše nedávne nálezy (Varga et al. 2013) odkryli význam aldosterónu v období ontogenézy. Skoré
obdobie po narodení (2-14 deň) sa u hlodavcov nazýva obdobím zníženej stresovej odpovede (stress
hyporesponsive period), kedy je veľmi nízka sekrécia glukokortikoidov v stresových situáciách.
Môže to predstavovať fyziologickú ochranu vyvíjajúcich sa systémov pred nežiaducimi účinkami
nadmerného zvýšenia hladín glukokortikoidov. Naše výskumy ukázali, že práve v tomto období
nastáva počas stresu výrazné zvýšenie sekrécie mineralokortikoidu aldosterónuv porovnaní so
sekréciou aldosterónu u dospelých zvierat. V ranom postnatálnom období sa zvyšovala aj génová
expresia enzýmu, ktorý premieňa glukokortikoidy na neaktívne metabolity a umožňuje účinky
aldosterónu, a to nielen v periférnych tkanivách, ale aj v mozgu (Varga a spol. 2013).
Dokázali sme, že sekrécia hormónov u zdravých ľudí počas stresu, vrátane hormónu aldosterónu,
závisí od miery pociťovanej akútnej úzkosti. Vyslovenie tohto záveru nám umožnili výsledky štúdie
s použitím originálneho prístupu, a to vystavenie ľudí stresovým podnetom pri súčasnom počúvaní
nepríjemných alebo príjemných zvukov (Jezova a spol. 2013).
Publikácie:
JEZOVA D., HLAVACOVA N., MAKATSORI A., DUNCKO R., LODER I., HINGHOFERSZALKAY H. Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress exposure is
associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men. In
Neuroendocrinology, 2013, vol. 98, no. 2, p. 144-150. (IF=3,537)
VARGA J., FERENCZI S., KOVÁCS KJ., GARAFOVA A., JEZOVA D., ZELENA D.
Comparison of Stress-Induced Changes in Adults and Pups: Is Aldosterone the Main
Adrenocortical Stress Hormone during the Perinatal Period in Rats? In PLoS One, 2013, vol. 8, no.
9, p. e72313. (IF=3,730)
HLAVACOVA N., KERLIK J., RADIKOVA Z., IZAKOVA L., JEZOVA D. Measurement of
salivary aldosterone: validation by low-dose ACTH test and gender differences. In Endocrine
Regulations. 2013, vol. 47, no. 4, p. 201-204.
90
Správa o činnosti organizácie SAV
IZAKOVA L., JEZOVA D. Aldosterón – nový biologický marker alebo ďalšia možnosť v liečbe
depresie? In Psychiatrie, 2013, vol. 17, no. 1, p. 13-18.
Abstrakty
DANEVOVA V., BABIC S., HLAVACOVA N., JEZOVA D. Účinok blokátora oxytocínových
receptorov na úzkostné správanie vyvolané stresom. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 52.
JEZOVA D., HLAVACOVA. Ovplyvnenie hormónu aldosterónu – nový smer vo vývoji anxiolytík.
In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl 1, p. 25.
JEZOVA D., HLAVACOVA N. Hyperaldosteronism in an animal model - changes in depressionlike behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. Abstracts of the 11th
World Congress of Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
JEZOVA D., HLAVACOVA N. Aldosterone - A Bridge Between Cardiovascular and Mood
Disorders? Abstracts of The International Academy of Cardiology, 18th World Congress on Heart
Disease Annual Scientific Sessions 2013, In The Journal of Heart Disease, 2013, vol.10, no. 1, p.
21.
8. Je narušný transport glukózy do kritických tkanív v experimentálnom autoimunitnom
zápale? (What is the glucose transport in critical tissues in experimental autoimmune inflammation
?)
Jana Jurčovičová
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný
riešiteľ
v organizácii SAV
1.1.2013 – 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: VEGA2/0033/13
áno
Organizácia
koordinátorom projektu:
doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc
Koordinátor:
Počet
spoluriešiteľských
0
inštitúcií:
3077,00 Euro
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky :
V tomto roku sme sa zamerali na sledovanie expresie vybraných glukózových transportérov
v hipokampe potkana v štádiu rozvíjajúceho sa experimentálneho autoimunitného zápalu. Na 10,
deň adjuvantnej artritídy (ešte pred manifestovaním príznakov artritických opuchov) sme zistli
zníženie expresie inzulín dependentného glukózového transportéra GLUT4. Zmeny v expresiach
GLUT1, -3, -5 a -8 sme nezaznamenali. Tento predbežný výsledok je v súhlase s predošlým
pozorovaním, kedy sme u artirtických potkanov zistili kognitívne poruchy, zníženie vychytávania
fluorovanej glukózy v hipokampe a naznačuje poruchu inzulínom regulovaného transportu glukózy
do neurónov hipokampu.
9.) Pilotný skríning vybraných hereditárnych porúch sluchu na Slovensku . (Pilot screening of
selected hereditary hearing loss in Slovakia.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Iwar Klimeš
1.1.2011 / 31.12.2013
91
Správa o činnosti organizácie SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
1/0465/11
nie
LF UK
1
1.369,- Eur
Dosiahnuté výsledky
V rámci riešenia projektu VEGA boli získané klinické dáta a materiál od vyše 500 vyšetrených
pacientov. Zavedením príslušných metodík DNA analýzy bol realizovaný skríning mutácií génov
GJB2, GJB6, SLC26A4 a mitochondriálnych mutácií. Nad rámec stanovených cieľov sme vyšetrili
gény GJB3, POU3F4, WS1 a MARVELD2. Bol zistený výskyt jednotlivých mutácií v populácii
pacientov so SNHL a v prípade najčastejšie identifikovanej príčiny dedičnej hluchoty na Slovensku
(mutácie génu pre konexín 26) bol stanovený odhad prevalencie aj vo vzťahu k celkovej populácii.
Založená DNA banka v budúcnosti zaistí okamžitú dostupnosť vzoriek pre ďalší výskum. U
pacientov so suspektnou alebo potvrdenou syndrómovou poruchou sluchu boli realizované
doplňujúce laboratórne a klinické vyšetrenia (biochemické, diabetologické, kardiologické, atď.).
Získané výsledky boli využité na doplnenie odporúčaní diagnostiky porúch sluchu, najmä u detí a
boli doteraz prezentované na viacerých klinických a vedeckých podujatiach.
PUBLIKÁCIE:
VARGA L., MAŠINDOVÁ I., HUČKOVÁ M., KABÁTOVÁ Z., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I., PROFANT M.
Prevalence of DFNB1 mutations among cochlear implant users in Slovakia and its clinical
implications. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013, DOI 10.1007/s00405-013-2559-0
ABSTRAKTY
MAŠINDOVÁ I., VARGA L., HUČKOVÁ M., BALOGOVÁ M., ŠUCHOVÁ Ľ., PROFANT M., KLIMEŠ I.,
GASPERIKOVA D. 2013. Nation-wide genetic screening for patients with bilateral nonsyndromic
sensorineural hearing loss (SNHL) in Slovakia. European Journal of Human Genetics, 21 (supp. 2): p.124125
VARGA L., MAŠINDOVÁ I., KABÁTOVÁ Z., HUČKOVA M., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D., PROFANT M.
Screening for hereditary causes of SNHL in Slovak deaf population and its practical consequences.
IFOS 20th World Congress, June 1-5 2013, Seoul, Korea, Book of abstracts (on CD), FA-00237.
VARGA L., MAŠINDOVÁ I., KABÁTOVÁ Z., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I., PROFANT M. 2013.
Prevalence of mutations in the DFNB1 locus among cochlear implant users in Slovakia and their
impact on postoperative hearing outcomes in prelingually deaf children. 9th Molecular Biology of
Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA. Book of abstracts, p.176
MAŠINDOVÁ I., VARGA L., HUČKOVÁ M., PROFANT M., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D. 2013. Mutation
in MARVELD2 gene detected in Slovak roma patients with nonsyndromic hearing loss. 9th
Molecular Biology of Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA. Book
of abstracts, p.106
VARGA L., KABÁTOVÁ Z., MAŠINDOVÁ I., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I., PROFANT M. 2013 Hearing
outcomes after cochlear implantation in three etiology groups of prelingually deaf children. 29th
Politzer Society Meeting, 14-17 November, Antalya, Turkey, The International Journal of
Advanced Otology, 9 (3, suppl. 1): p. 131-132.
MAŠINDOVÁ I., VARGA L., HUČKOVÁ M., BALOGOVÁ M., ŠUCHOVÁ Ľ., PROFANT M., KLIMEŠ I.,
GAŠPERÍKOVÁ D. Celoslovenský genetický skríning pacientov s bilaterálnou nesyndrómovou
92
Správa o činnosti organizácie SAV
senzorineurálnou poruchou sluchu. XXIV. Izakovičov Memoriál, 26. - 27. 9. 2013, Donovaly,
Hotel Residence, Program a zborník abstraktov, p. 52-53.
10.) Regulácia imunitného systému aktivitou sympatikoadrenálneho a adrenokortikálneho
systému u cicavcov vystavených akútnemu a chronickému stresu. (Regulation of the immune
system by activity of sympathoadrenal and adrenocortical systems in mammals exposed to acute
and chronic stress)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Richard Kvetňanský
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0036/11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1
Department of Biochemistry and Molecular Biology, New York
Medical College, Valhalla, NY, USA
Čerpané financie:
7.749,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Je jednoznačne dokázané, že stres významne ovplyvňuje aktivitu imunitného systému.
Mechanizmy pôsobenia stresu na imunitný systém nie sú však objasnené. Katecholamíny (CA) sú
významnými regulátormi uvedeného systému. Popri CA produkovaných sympatikovými nervami aj
imunitné orgány sú schopné produkovať CA de novo. Fyziologický význam CA produkovaných
priamo v imunitných orgánoch nie je jasný.
A práve cieľom našich sledovaní v roku 2013, bolo prispieť k objasneniu funkcie lokálneho
katecholaminergného systému v slezine, predovšetkým v jej T- a B-bunkách. Stresom-indukovanú
moduláciu produkcie endogénnych katecholamínov v T- a B-bunkách sleziny sme publikovali ako
prví vôbec (Lauková et al., 2013). Dokázali sme prítomnosť noradrenalínu (NE), adrenalínu (ADR)
a dopamínu (DA) a tiež expresiu CA-syntetizujúcich enzýmov tyrozín-hydroxylázy a PNMT, ako aj
beta-adrenergných receptorov CA a zvýšenie týchto parametrov po vystavení organizmu
imobilizačnému stresu.
Naše výsledky ukázali že:
- T- a B-bunky sleziny odpovedajú rozdielne na akútne a opakované vystavenie stresu.
- B-bunky sú hlavným zdrojom PNMT mRNA v slezine, zatiaľ čo TH mRNA je vyššia v Tbunkách.
- Akútny imobilizačný stres indukuje expresiu TH aj PNMT v T-bunkách
najpravdepodobnejšie mechanizmom zvýšeného uvoľňovania CA z T-buniek. Na druhej
strane, po opakovanej imobilizácii sa biosyntéza CA zvyšuje v B-bunkách.
- Jednorazová IMO indukuje expresiu všetkých troch beta-adrenergných receptorov v Tbunkách, zatiaľ čo žiadne signifikantné zmeny sa nepozorovali v B-bunkách.
- Prepokladali sme, že adrergické receptory môžu ovplyvňovať cytokíny, a preto sme merali
génovú expresiu pro-zápalových cytokínov TNF-alfa, IL-1beta, IL-6 a IL-18, ako aj protizápalových cytokínov IL-10, TGF-beta1 u potkanov vystavených stresu. Zistili sme zmeny
iba v expresii IL-6 a IL-10 mRNA. Hladiny IL-6 mRNA sa v slezine významne zvyšovali,
hladiny IL-10 mRNA zasa významne poklesli po opakovanej IMO.
Tieto výsledky nám umožňuju konštatovať, že zmeny beta-2 a alfa-2C adrenergných
93
Správa o činnosti organizácie SAV
receptorov sa podielajú na posune mechanizmu pôsobiaceho cez IL-6 v slezine,
predovšetkým počas chronických stresových situácií.
- Súhrnne teda môžeme konštatovať, že opakovaný stres znižuje expresiu beta-2 a alfa-2C
adrenergných receptorov a výrazne zvyšuje expresiu IL-6. Zmenená signalizácia cez tieto
receptory môže ovplyvniť funkciu iminitného systému v stresových situáciách.
Naše výsledky teda ukázali, že rozdielna aktivácia katecholaminergného systému v T- a Bbunkách sleziny počas stresu je významným faktorom pri modulácii funkcie imunitného systému
v organizme vystavenom stresu.
Pochopenie mechanizmu interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom
počas stresu posúva súčasný stav poznania týchto regulácií a v budúcnosti určite povedie k
priamym terapeutickým aplikáciám.
Publikácie :
LAUKOVÁ M., VARGOVIČ P., VLČEK M., LEJAVOVÁ K., HUDECOVÁ S.,
KRIŽANOVÁ O., KVETŇANSKÝ R.: Catecholamine production is differently regulated in
splenic
Tand
B-cells
following
stress
exposure.
Immunobiology,2013,218(5):pp.780-789.
http://dx.doi.org
/10.1016/j.imbio.2012.08.279. (3.321 - IF2011).
Typ: ADCA
VARGOVIČ P., UKROPEC J., LAUKOVÁ M., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., MANZ
B.,UKROPCOVÁ B., KVETŇANSKÝ R.:
Repeated
immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes.
Stress : The international journal on the biologie of stress, 2013, 16 (3): pp. 340-352.
(2.476
– IF 2011). DOI:10.3109/10253890.736046.
Typ: ADCA
Abstrakty z konferencií :
KVETŇANSKÝ, R.: „Stress-induced regulation of molecular genetic mechanisms in neuroendocrine-immune systems“.
Pozvaná prednáška na Európskom kongrese pre neurovedy „FENS Featured Regional Meeting“
v Prahe, 11.-15. September 2013.
KVETŇANSKÝ R.: „Does chronic or repeated stress produce pathological changes in the
organism: Effect of catecholaminergic systems“.
Pozvaná prednáška na 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology,
23.-27. júna 2013 v Košiciach.
KVETŇANSKÝ R.: „Activity of the adrenomedullary and other catecholaminergic systems in
stress“.
Pozvaná prednáška na 17th International Symposium on Chromaffin Cell Biology, Rouen,
Francúzsko, 13.-17. júla 2013.
94
Správa o činnosti organizácie SAV
VARGOVIČ P., UKROPEC J., KVETŇANSKÝ R.: Opakovaný stres zvyšuje produkciu
endogénnych katecholamínov v adipocytoch mezenterického tukového tkaniva potkana.
Prednesené na VII. Ročníku Drobnicovho memoriálu, Bojná, 16.-18. Sept. 2013, str .54-55.
11.) Komunikácia medzi transaktivačnými procesmi sprostredkovaných biologicky aktívnymi
ligandami indukovateľných transkripčných faktorov a regulačnými dráhami vybraných
izoflavónov v nádorových bunkách. (Cross-talk between transctivation processes mediated by
ligand inducible transcription factors and isoflavone regulatory pathways in tumour cells.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dana Macejová
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0008/11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
7.184,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Retinoidy/rexinoidy/vitamín D a ich analógy sa používajú v liečbe rôznych malígnych ochorení. Ich
pôsobením môže dôjsť k indukcii bunkovej diferenciácie alebo apoptózy, čo je veľmi dôležitý
proces v liečbe nádorových ochorení. Ich jadrové receptory sú transkripčné faktory s
nezastupiteľnou úlohou v ľudskom organizme. Genisteín patrí do triedy izoflavónov a je tiež
klasifikovaný ako fytoestrogén s mnohými pozitívnymi účinkami na nádorové bunky. Sledovali
sme vplyv genisteínu (GEN) (1 mikro M), kyseliny all-trans retinovej (AtRA) (1 mikro M), 9-cis
retinovej (9cRA) (1 mikro M), vitamínu D (VD) (100 nM) a Seokalcitolu (Seo) (100 nM)
a vzájomnej kombinácie jednotlivých ret. kyselín/vitamínu D resp. Seo s GEN na expresiu
jadrových receptorov a vybraných génov zahrnutých v procese apoptózy v ľudskej obličkovej
nádorovej línii ACHN. AtRA samotná alebo kombinácia AtRA+GEN, 9cRA+GEN
a AtRA+9cRA+GEN signifikantne zvýšila expresiu RARgama, RXRalfa a RARalfa. AtRA, 9cRA,
GEN a ich kombinácie zvýšili expresiu korepresorov NCoR, SMRT a koaktivátora SRC-1.
Kyseliny retinové a ich kombinácie s GEN nemali vplyv na expresiu mRNA tohto proliferačného
markera. GEN samotný však túto expresiu redukoval. Retinové kyseliny samotné alebo vo
vzájomnej kombinácii zvýšili expresiu BAX. GEN v kombinácii s AtRA alebo s 9cRA
signifikantne zvýšil expresiu BAX. Zvýšené hladiny p53 mRNA boli pozorované po pridaní GEN,
ATRA+9cRA a kombinácie retinových kyselín s GEN. Napriek známym pozitívnym účinkom
retinových kyselín na redukciu expresie Bcl2 mRNA v prsníkových bunkových líniách (MCF-7),
48h inkubácia ACHN buniek s AtRA, 9cRA alebo ich kombinácií s GEN signifikantne zvýšili
expresiu tohto anti-apoptotického génu. Podobné zvýšenie expresie Bcl2 sme pozorovali aj
v prípade vitamínu D, Seo a ich kombinácie s GEN, samotný GEN expresiu mierne znížil.
V prípade BAX bola hladina mRNA vo všetkých sledovaných skupinách zvýšená. VD, Seo a GEN
signifikantne znížili expresiu RARalfa, RARgama, RXRbeta. Kombinácia VD+GEN a Seo+GEN
však v prípade RARalfa a RARgama túto expresiu zvýšila. Takisto kombinácie VD a Seo s GEN
mierne zvýšili expresiu p53 mRNA. VD a Seo samotný.
Publikácie:
95
Správa o činnosti organizácie SAV
MACEJOVÁ D., GALBAVÝ S., PODOBA J., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: mRNA expression
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary
carcinoma, Oncology Reports, 30: 2371-2378, 2013.
LENKO V., BIALESOVA L., MACEJOVA D., BUJDAK P., BREZA J., BRTKO J.: The
relationship between renal cell carcinoma and nuclear retinoid/rexinoid receptors. Biomed Pap Med
Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 157: 316-324, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., LENKO V., MACEJOVÁ D.: Nuclear receptors - target molecules
for isoflavones in cancer chemoprevention. Gen. Physiol. Biophys., 32: 467–478, 2013.
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Abstrakty:
BRTKO J., MACEJOVÁ D., GALBAVÝ Š., BIALEŠOVÁ L., PODOBA J.: Expression mRNA
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. Thyroid
Research, 6: (Suppl. 2): 4-5, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., GALBAVÝ Š.: Expresia podtypov retinoidných a
rexinoidných jadrových receptorov a ich koregulátorov v karcinómoch štítnej žľazy. Diabetologie,
Metabolizmus, Endokrinologie, Výživa, 16: (Suppl.), 2-3, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., MACEJOVÁ D.: The effect of isoflavone genistein on the expression
of selected nuclear receptors and their coregulators. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.),
2-3, 2013.
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and genistein
on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in apoptosis
in ACHN human kidney cancer cell line. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.), 18, 2013.
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., HAVRÁNEK T., BRTKO J., FICKOVÁ M.: Effects of di(2ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17-estradiol on expression of RXRalpha and
RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Toxicology Letters,
221S: S105, P08-23, 2013.
BRTKO J., BIALEŠOVÁ L., LENKO V., MACEJOVÁ D.: The road to nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Abstracts from the
Genetic Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, L5, 6, 2013.
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., HAVRÁNEK T., BRTKO J., FICKOVÁ M.: Di(2-ethylhexyl)phtalate: Effects on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the
MCF-7 breast cancer cell line. Abstracts from the Genetic Toxicology and Cancer Prevention
Conference, Smolenice, P1, 39, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., ONDKOVÁ S., GALBAVÝ Š., MACEJOVÁ D.: Selected nuclear
receptors expression in human breast carcinoma tissues. Abstracts from the Genetic Toxicology and
Cancer Prevention Conference, Smolenice, P6, 44, 2013.
96
Správa o činnosti organizácie SAV
LENKO V., OBŠITNÍK M., ONDRIŠ M.: Význam TRUS riadenej punkcie a aspirácie v liečbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. Klin. urol. 2013; 9(S): s. 34. ISSN 1336-7579.
12.) Funkčný vzťah medzi aktivitou hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi a účinkom
vybraných antipsychotík. (Functional relationship between activity of the hypothalamichypophyseal- adrenocortical axis and the effect of selected antipsychotic)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jana Osacká
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0069/12
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
9.836,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Serotonergické 5HT-2A/C receptory zohrávajú významnú úlohu v patogenéze schizofrénie a
ďalších podobných psychiatrických ochorení. Zistili sme, že akútne podanie agonistu 5HT-2A/C
serotonergických receptorov 2,5-dimetoxy-4-iodoamfetamínu (DOI) zvyšuje expresiu Fos proteinu
v paraventrikulárnom jadre hypotalamu, nucleus tractus solitarii a locus coeruleus za bazálnych
podmienok a takisto po vystavení zvierat stresu znehybnením na 30 min. Podanie DOI stimulovalo
vylučovanie kortikosterónu za bazálnych podmienok a pri vystavení zvierat stresu trvala stresová
odpoveď dlhšie. Sledovali sme či chronické vystavenie zvierat miernemu stresu (2 týždne) ovplyvní
efekt subchronicky podávaného atypického antipsychotika klozapínu (7 dní). Vystavenie stresu u
kontrolných zvierat spôsobilo zväčšenie nadobličiek, čo sme nepozorovali u zvierat, ktorým bol
podávaný klozapín. Avšak zvieratá, ktorým bol podávaný klozapín mali za bazálnych podmienok
väčšie nadobličky a menší týmus v porovnaní s kontrolnými. Sledovali sme aj mieru anxiety u
týchto zvierat pomocou ”open fieldu” a anhedónie pomocou testu preferencie sacharózy. U
klozapínových zvierat sme pozorovali tendenciu pohybovať sa viac po okrajoch “open field-u” a
menej vstupovať do stredu. V teste preferencie sacharózy sme pozorovali tendenciu menej piť
sacharózu u stresovaných zvierat, ale nenašli sme rozdiely medzi kontrolnými zvieratami a tými,
ktorým bol podávaný klozapín.
13. Štúdium a hodnotenie reprodukčnej toxicity nanočastíc na in vitro modeloch (Testing and
assessment of reproductive toxicity of nanoparticles in in vitro models).
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
Čerpané financie:
Soňa Scsuková
Soňa Scsuková
1.1.2011-31.12.2013
VEGA 2/0165/11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
5 721,00 eur
97
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom projektu je štúdium možného toxického účinku vybraných nanočastíc s odlišnými
fyzikálno-chemickými vlastnosťami (PEG-b-PLA, oxid titaničitý, fulerén) na funkcie
reprodukčného systému na úrovni ovária (steroidogenéza folikulárnych buniek, ovulácia, maturácia
oocytov) i na úrovni nadriadenej jednotky, hypofýzy. Z našich výsledkov vyplýva, že testované
nanočastice môžu negatívne ovplyvniť proces syntézy steroidných hormónov granulóznymi
bunkami, ako aj sekréciu gonadotropínov hypofyzárnymi bunkami. V treťom roku riešenia projektu
sme študovali možné mechanizmy pôsobenia (proliferácia, apoptóza, účinok na enzýmy zapojené
v procese steroidogenézy, signálne dráhy pôsobenia gonadotropínov) testovaných nanočastíc na
vybrané ovariálne folikulárne procesy a reguláciu sekrécie gonadotropínov.
14.) Modulačný vplyv rizikových faktorov spojených so životným štýlom na mechanizmy
subcelulárnej adaptácie srdca voči ischémii myokardu (Modulatory effects of risks factors
associated with the life style on the mechanisms of subcellular adaptation of the heart against
myocard ischemia)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Táňa Ravingerová
Vladimír Štrbák
1.1.2011 / 31.12.2013
VEGA 2/0054/11
nie
0
0,- Eur
15.) Účinok vytrvalostného a silového tréningu na sekrečný profil a charakteristiky
kostrového svalu a primárnych bunkových kultúr kostrového svalu u obéznych prediabetikov
(Effect of Endurance and Strength Training on the Secretory Profile and Molecular Phenotype of
Skeletal Muscle and Cultured Primary Human Muscle Cells from Obese Prediabetic Individuals)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Barbara Ukropcová
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0174/12
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
4.704,77,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
98
Správa o činnosti organizácie SAV
Cieľom tejto intervenčnej štúdie je komplexne zhodnotiť efekt trojmesačného tréningu
na antropometrické a metabolické zmeny ako aj zmeny sekrečnej aktivity kostrového svalu a
fenotypu primárnych buniek ľudského kostrového svalu u sedavých jedincov s viscerálnou obezitou
a rizikom metabolického ochorenia. Okrem toho sme v spolupráci s AKH vo Viedni (dr. Krššák)
stanovili vplyv 3-mesačného tréningu na in vivo svalový metabolizmus. Výsledky tejto pilotnej
štúdie boli publikované v NMR Biomed. Pokračovali sme v skúmaní myokínu irisínu, hormónu
kostrového svalu, ktorý sa zo svalu uvoľňuje vplyvom cvičenia a má potenciálne pozitívny vplyv na
fenotyp tukového tkaniva a na metabolizmus. Jeho regulácia a funkcia je však u človeka zatiaľ len
málo preskúmaná. V ďalších in vitro experimentoch na primárnych ľudských myotubách sme
sledovali regulačný vplyv glukózy a voľných mastných kyselín na reguláciu expresie tohto
hormónu. Okrem toho sme v rámci projektu realizovali pilotné štúdie, zamerané na efekt akútneho
tréningu na profil mikroRNA a myokínov v kostrovom svale, v tukovom tkanive, v sére a v moči
trénovaných jedincov.
In-extenso publikácie :
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA
B.: Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012 – 4.38)
Pozvané prednášky na Slovensku
UKROPCOVÁ B.: Účinky fyzickej (in)aktivity: Dialóg svalu s telom. Lekárska Fakulta UK
v Bratislave. 12. Február 2013
UKROPCOVÁ B.: Kostrový sval ako mediátor benefičného účinku pravidelného cvičenia. XVIII.
Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 10.-12. Október 2013
UKROPCOVÁ B., MADEROVÁ D., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ
D., VICIAN M., ZEMKOVÁ E., UKROPEC J.: Kostrový sval v patogenéze chorôb z nedostatku
pohybu. Národný kongres telovýchovného lekárstva: „Aktuálne problémy telovýchovného
lekárstva“, 22 – 23.11.2013, Bratislava.
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách:
BALÁŽ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160 (poster)
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., VICIAN M., VLCEK M., SRBECKY M.,
OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G., GASPERIKOVA D.,
UKROPEC J.: Physical inactivity and muscle mitochondrial function in diabetes are associated with
specific changes in plasma lipidome. 20th European Congress on Obesity, Liverpool, UK, 12-14.máj
2013, In Obes Facts, vol. 6, Suppl.1, 2013, p166, ISBN 978-3-318-02450-0, (poster).
BALÁŽ M., KURDIOVÁ T., MADEROVÁ D., VICIAN M., JELOK I., GAŠPERÍKOVÁ D.,
ZEMKOVÁ E., KRŠŠAK M., WOLFRUM CH., UKROPEC J., UKROPCOVÁ B..: A novel
myokine irisin: in vivo and in vitro changes with obesity and metabolic status“. 20 th. European
99
Správa o činnosti organizácie SAV
Congress on Obesity, ECO 2013, Liverpool, 12.-15. máj 2013, abstrakt publikovaný v Obesity
facts, ISSN 1662-4025, aktívna účasť (prednáška).
UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., ZEMKOVÁ E., JELOK I., KYSELOVIČOVÁ
O., UKROPEC J., KRŠŠAK M.: The effects of three months exercise training on physical fitness,
adiposity and muscle energy metabolism in obese individuals. 5th International Congress on
Prediabetes and the Metabolic Syndrome, April 2013, Vienna, Austria (poster).
Aktívna účasť na domácich konferenciách:
UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., MADEROVÁ D., VICIAN M., ZEMKOVÁ E.,
UKROPEC J.: Zmeny v spektre myokínov, bioaktívnych sekrečných produktov kostrového svalu,
vo vzťahu k obezite a diabetu 2. typu. XI. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou,
14.-16. november 2013, Dudince, aktívna účasť (prednáška).
16.) Tkanivový zápal, metabolické a endokrinné špecifiká podkožného a viscerálneho tuku a
oxidatívna kapacita kostrového svalu v molekulárnej patofyziológii inzulínovej rezistencie u
pacientov s extrémnou obezitou. (Tissue inflammation, metabolic and endocrine character of
subcutaneous and visceral adipose tissue and oxidative capacity of skeletal muscle in
pathophysiology of insulin resistance in individuals with extreme obesity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Ukropec
1.1.2011 / 31.1.2013
2/0198/11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
5.408,30,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
V súlade s cieľmi projektu sme získali biologický materiál od 42 pacientov s extrémnou obezitou
(BMI >40kg.m-2), ktorí podstúpili bandáž žalúdka (banding ventriculi); laparoskopický chirurgický
zákrok indikovaný u pacientov s výraznou obezitou za účelom zníženia hmotnosti. Desať pacientov
malo normálnu toleranciu glukózy,13 porušenú toleranciu glukózy a 9 diabetes 2. typu.
Perioperačný odber sa uskutočnil aj u 14 štíhlych pacientov rovnakého veku a pohlavia. Okrem
charakterizácie tukového tkaniva od pacientov s extrémnou obezitou (BMI > 40 kg.m-2) sme
významnú pozornosť venovali aj patofyziológii tukového tkaniva pacientov s deficitom rastového
hormónu (vzorky tkaniva sme získali v predchádzajúcej štúdii). Tukové tkanivo je u týchto
pacientov tvorené obrovskými tukovými bunkami, ktoré nie sú schopné efektívne ukladať tuky vo
forme neutrálnych lipidov. Deficit rastového hormónu preto predisponuje jedinca k rozvoju
dyslipidémie, metabolických ochorení a zápalu v postihnutom tukovom tkanive, a to aj pri nižšom
stupni obezity. Naša práca naznačila tiež prítomnosť Lrh1-Shp regulačnej osi pri vzniku
metabolických komplikácií obezity. V spolupráci so zahraničným partnerom sme ukázali, že Lrh1
je inhibítorom adipogenézy, kým Shp pôsobí ako jej aktivátor práve prostredníctvom represie
aktivity Lrh1. Táto regulácia je aspoň do istej miery modulovaná konverziou estradiolu
prostredníctvom Cyp19a1 in vitro. In vivo zvieracia štúdia ukázala, že cielená inaktivácia Lrh1
100
Správa o činnosti organizácie SAV
vedie k indukcii adipogenézy, kým inaktivácia Shp spôsobí nekontrolovanú aktiváciu Lrh1, a tak
zníži adipogenézu (publikácia v Molecular Metabolism).
In-extenso publikácie :
MROSEK N., MEISSBURGER B., MATAKI C., ROEDER E., UKROPEC J., KLIMES I.,
GASPERIKOVA D., NAWROTH PP., RUDOFSKY G., AUWERX J., SCHOONJANS K.,
WOLFRUM C. Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue
1 (Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. Mol Metab. 2013 Mar 16;2(3):314-23.
doi: 10.1016/j.molmet.2013.03.003. (IF-N.A. - 2 years history)
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA
B.: Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012 – 4.38)
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách:
BALÁŽ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160 (poster)
Aktívna účasť na domácich konferenciách :
BALÁŽ M., JANÁKOVÁ Z., UKROPCOVÁ B., KURDIOVÁ T., BALOGOVÁ M., PENESOVÁ P.,
VLČEK M., MÁDEROVÁ D., BELAN V., KISS A., KLIMEŠ I., IMRICH R., GAŠPERÍKOVÁ D.,
UKROPEC J.: Obezita a diabetes 2. typu sa spájajú s výrazným poklesom produkcie zink-α2glykoproteínu v podkožnom tukovom tkanive. XXIII. Diabetologické dni v Bratislave, 12.-14. jún 2013,
aktívna účasť (poster).
17.) Úloha proteínov 14-3-.3, AS 160 a adiponektínu v tukovom tkanive pri kompenzačných
mechanizmoch v priebehu vzniku obezity a inzulínovej rezistencie. (The role of 14-3-3 and ASP
160 proteins and adiponectin in adipose tissue compensatory mechanisms during development of
obesity and insulin resistance.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Štefan Zórad
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0089/11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Dokázali sme kľúčovú úlohu aktivácie postreceptorovej inzulínovej dráhy Akt kináza-AS160–
protein 14-3-3–GLUT4 v tukovom tkanive mladych obéznych potkanov kmeňa Zucker pri
kompenzácii vplyvu hyperfágie, následnej hypertrofie tukového tkaniva a hyperinzulinémie na
101
Správa o činnosti organizácie SAV
glukózový metabolizmus. Zvýšená fosforylácia AS160 umožňuje zvýšenú väzbu proteínu 14-3-3 na
AS160, jeho zníženú GTP-ázovú aktivitu a stimuláciou translokácie GLUT4 na plazmatickú
membránu. V súlade s týmto sme zistili zvýšenú expresiu 14-3-3 a zvýšené množstvo GLUT4 vo
frakcii plazmatických membrán. Potrebujeme identifikovať podiel izomérov 14-3-3ß a/alebo gama
na inhibícii GTP-ázovej aktivity AS160 u obéznych potkanov.
Naše výsledky ukazujú, že zvyšujúcim vekom zvierat zaniká schopnosť tukového tkaniva aktivovať
dráhu Akt kináza-AS160–proteín 14-3-3–GLUT4 a tak kompenzovať negatívne metabolické účinky
obezity.
Naviac sme zistili, že GLUT1 a oxidácia proteínov v tukovom tkanive nesúvisia s týmto
kompenzačným mechanizmom.
GAJDOSECHOVA L., SUSKI M., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S.: Metabolic
health in 12-week-old obese Zucker rats is associated with increase in 14-3-3β and phosphorylation
of AS160 in epididymal adipose tissue. Obesity Facts, 6 (suppl. 1): 75, 2013, 20th European
Congress on Obesity (ECO2013)
Programy : APVV
1. Vývinové účinky neuropeptidov (Developmental effects of neuropeptides)
Zodpovedný riešiteľ:Ján Bakoš
Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Ján Bakoš
Trvanie projektu: 1.5.2011-1.5.2014
Evidenčné číslo projektu: APVV-0253-10
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1
Čerpané financie:
38 323,- EUR (z toho UEE SAV): 30 311,- EUR
Dosiahnuté výsledky :
V roku 2013 boli realizované animálne štúdie aj in vitro experimenty. Podávali sme oxytocín
a/alebo atosiban intracerebroventrikulárne potkanom a následne sme analyzovali správanie a po
odobratí tkanív expresiu mikrofilamentových proteínov (nestín, microtubule associated protein 2MAP2) a rastových faktorov (BDNF, NGF). Výsledky sú v procese vyhodnotenia. Na bunkových
líniách (SK-N-SH, SH- SY5Y, U87MG) sme ďalej pokračovali v experimentoch s inkubáciou
v prostredí ligandov oxytocínových receptorov. Testovali sme najmä účinok rôzne dlhej inkubácie
(2h, 6h, 12h, 48h) SK-N-SH a U-87-MG buniek s oxytocínom, pričom bolo preukázané, že dĺžka
pôsobenia oxytocínu môže byť dôležitá pre reguláciu stability mikrotubulových proteínov.
Pomocou transfekcie oxytocinového receptora sme úspešne dosiahli jeho silencing, ktorého
sprievodným javom bolo aj narušenie génovej expresie cytoskeletových proteínov. Zmeny
v génovej expresii MAP2 a nestínu u neuronálnych buniek naznačujú, že ligandy oxytocínových
receptorov môžu mať vplyv na bunkový cyklus a diferenciáciu buniek. Vplyv oxytocínu sme
pozorovali aj na primárnych kortikohipokampálnych neurónoch. Spoločne so spoluriešiteľskou
organizáciou- Fyziologickým ústavom LF UK sme vyhodnotili vzorky krvných plaziem
102
Správa o činnosti organizácie SAV
autistických pacientov.
Publikácie :
BAKOS J.,STRBAK V., PAULIKOVA H., KRAJNAKOVA L., LESTANOVA Z., BACOVA Z.
Oxytocin receptor ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of
Mollecular Neuroscience. 2013; vol. 50, n. 3, pp. 462-468.
HUSÁROVÁ V., LAKATOŠOVÁ S., PIVOVARČIOVÁ A., BAKOŠ, J., DURDIAKOVÁ J.,
KUBRANSKÁ A., OSTATNÍKOVÁ D. Brief report: Plasma oxytocin is lower in children with
Asperger syndrome and associated with autistic trait attention to detail. Open Journal of Psychiatry,
3, 399-402,
LEŠŤANOVÁ Z., BAČOVÁ Z., HAVRÁNEK T., BAKOŠ J. Mechanizmy zmien dĺžky axónov a
dendritov neurónu. Cesk Fysiol. 62(2):47-53, 2013
LEŠŤANOVÁ Z., BAČOVÁ Z., HAVRÁNEK T., BAKOŠ, J. Neuropeptidy vo vývine mozgu:
potenciál na protekciu proti zápalovým zmenám. In Trendy vo vývinovej toxikológii a teratológii,
s. 59-73. ISBN 978-80-971042-2-1, 2013
2.) Aplikácia proteomických techník pre sledovanie účinkov biologicky aktívnych ligandov
reetinoidných receptorov využiteľných v terapii karcinómu prsníka (Application of proteomic
techniques for monitoring of biologically active retinoid receptors ligands effects explitable for
therapy of breast cancer)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Brtko
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-SK-CZ-0211-11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1
(UACH AVČR Brno)
1.755,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Izoméry ako aj deriváty retinových kyselín sa považujú za dôležité terapeutické činidlá pre
niektoré typy nádorových ochorení, napr. akútnej promyelocytickej leukémie ako aj niektorých
dermatologických ochorení. Proteomická analýza sa v súčasnosti považuje za významný nástroj
umožňujúci identifikáciu nádorových biomarkerov ako aj pre hodnotenie účinnosti zvolenej terapie
nádorového ochorenia. Aj v druhom roku riešenia projektu sme sledovali molekulárne mechanizmy
vplyvu retinových kyselín (all-trans retinoic acid a/alebo 9-cis retinoic acid) na úrovni nádorových
buniek ľudského karcinómu prsníka matódami „in gel digestion“ a MALDI-TOF hmotnostnou
spektrometriou (MS). Vplyvom izomérov retinových kyselín v koncentráciách 1 µmol/l sa
identifikovali zmeny v koncentráciách niektorých ďalších špecifických biomerkerov nádorového
ochorenia prsníka „heat shock“ proteínu HSP 90-beta ako aj „heat shock cognate“ 71 kDa
proteínová forma 1. Uvedená metóda takto poskytuje rýchlu cestu k frakcionácii a identifikácii
dôležitých proteínov.
103
Správa o činnosti organizácie SAV
Pre efektívnejšiu separáciu proteínov a za účelom zisťovania zmien v proteínovom profile
MCF-7 buniek ľudského nádoru prsníka (estrogén receptor pozitívnych) po aplikácii jednotlivých
izomérov retinových kyselín v koncentrácii 1 µmol/l bola použitá dvojrozmerná (2D) gélová
elektroféza, pričom prvý rozmer separácie proteínov sa získal izoelektroforetickou fokusáciou
proteínov a následne sa ďalšie delenie proteínov uskutočnilo pomocou SDS-polyakrylamidovej
elektroforézy. Po 2D separácii a vizualizácii proteínov na polyakrylamidovom géli boli izolované
jednotlivé „spoty“ proteínov a po proteolytickom štepení proteínov produkty identifikované
pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie. Výsledky jednoznačne ukázali ďalšiu
identifikáciu potencionálnych biomarkerov, ktoré sa vyskytujú v nádorových bunkách prsníka bez
ich spracovania izomérmi kyseliny retinovej alebo na druhej strane len vo vzorkách nádorových
buniek, ktoré sa inkubovali v prítomnosti izomérov retinových kyselín.
Záverom je možné konštatovať, že uvedená proteomická metóda je vhodná pre štúdium
zmien v proteínovom zložení nádorových buniek prsníka po liečbe izomérmi retinových kyselín ako
aj pre hľadanie a identifikáciu potencionálnych, avšak ešte nepreskúmaných biomarkerov liečby
nádorového ochorenia izomérmi retinových kyselín.
Ďalším, veľmi cenným prínosom tohto projektu (mobility) je prehlbovanie spolupráce medzi
Ústavom analytickej chémie AV ČR, v. v. i., a Ústavom experimentálnej endokrinológie, SAV, SR.
Publikácie:
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Vyžiadaná prednáška:
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., BOBÁLOVÁ J.: Nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Technische Universität,
Dresden, Nemecko, 22.10.2013.
3.) Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych
retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek (Antitumour effect of
biologically active ligands of nuclear retinoid X receptor heterodimers in tissue carcinoma cell
lines)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Brtko
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0160-11
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1
38.879,-
Dosiahnuté výsledky:
Hodnotili sa cytotoxické vlastnosti tributylcín chloridu (TBT-Cl), tributylcín bromidu (TBTBr), tributylcín jodid (TBT-I), a non-halogenidu tributylcínhydridu (TBT-H) v estrogén receptorpozitívnej ľudskej línii rakoviny prsníka MCF-7 a estrogén receptor-negatívnej MDA-MB-231
bunkovej línii, ktoré vykazujú veľmi odlišné fenotypy. Ako základnú metódu sa vybrala metóda
104
Správa o činnosti organizácie SAV
MTT, založená na sledovaní schopnosti enzýmu mitochondrií, konkrétne NADH-závislej
sukcinátdehydrogenázy, lokalizovanej na vnútornej membráne mitochondrií, redukovať rozpustnú
tetrazóliovú soľ MTT na nerozpustný formazán modrej, až fialovej farby u viabilých buniek.
Schopnosť sledovaných látok inhibovať rast nádorových buniek sa následne potvrdila aj
zobrazovacím bunkovým systémom INCUCYTE™ Kinetic Imaging System, ktorým sa sledovala
konfluencia bunkových kultúr ovplyvnených testovanými látkami. Toxicity vybraných
tributylcínových halogenidov sa významne nelíšili v ER-pozitívnej, slabo invazívnej, luminálnej
epiteliálnej MCF-7 línii a v ER-negatívnej, vysoko invazívnej, fibroblastoidnej MDA-MB-231
bunkovej línii a bola v nasledujúcom poradí: tributylcín chlorid > tributylcín bromid > tributylcín
jodid, čo znamená, že ich toxicita môže závisieť od typu atómu halogénu (Cl, Br, I) a nehalogénu
(hydrid) v molekule tributylcínu, ktorého toxicita bola najmenšia
Zistilo sa, že cytotoxicita tributylcínových zlúčenín v P-glykoproteín-negatívnych L1210
myších leukemických bunkách bola v poradí: TBT-I = TBT-H > TBT-Cl = TBT-Br a v myších Pglykoproteín-pozitívnych L1210 bunkách bola v poradí: TBT-Br = TBT-I > TBT-Cl = TBT-H.
Nakoľko je známe, že tributylcín chlorid je väzobným ligandom nukleárnych retinoidných
X receptorov (RXR), porovnávali sme vplyv TBT-Cl, TBT-Br, TBT-I, TBT-H (100 nmol/l) v
prítomnosti kyseliny all-trans retinovej (10 µmol/l), ktorá je prirodzeným ligandom nukleárnych
retinoidných receptorov (receptorov pre kyselinu all-trans retinovú, RAR). Zistilo sa, že uvedené
zlúčeniny v porovnaní s kontrolnou skupinou spôsobujú zníženie expresie všetkých podtypov RAR
ako aj RXR v estrogén receptor-pozitívnej ľudskej línii rakoviny prsníka MCF-7.
Publikácie:
MACEJOVÁ D., GALBAVÝ S., PODOBA J., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: mRNA expression
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary
carcinoma, Oncology Reports, 30: 2371-2378, 2013.
LENKO V., BIALESOVA L., MACEJOVA D., BUJDAK P., BREZA J., BRTKO J.: The
relationship between renal cell carcinoma and nuclear retinoid/rexinoid receptors. Biomed Pap Med
Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 157: 316-324, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., LENKO V., MACEJOVÁ D.: Nuclear receptors - target molecules
for isoflavones in cancer chemoprevention. Gen. Physiol. Biophys., 32: 467–478, 2013.
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Abstrakty:
BRTKO J., MACEJOVÁ D., GALBAVÝ Š., BIALEŠOVÁ L., PODOBA J.: Expression mRNA
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. Thyroid
Research, 6: (Suppl. 2): 4-5, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., GALBAVÝ Š.: Expresia podtypov retinoidných a
rexinoidných jadrových receptorov a ich koregulátorov v karcinómoch štítnej žľazy. Diabetologie,
Metabolizmus, Endokrinologie, Výživa, 16: (Suppl.), 2-3, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., Š., BIALEŠOVÁ L., FICKOVÁ M., HUNÁKOVÁ L.: Toxicity of
nuclear retinoid X receptors cognate ligands of organotin origin in breast cancer cell lines: Effects
on selected retinoid/retinoid X receptor subtypes expression. Military Medical Science Letters, 82:
(Suppl.), 3, 2013.
105
Správa o činnosti organizácie SAV
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and genistein
on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in apoptosis
in ACHN human kidney cancer cell line. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.), 18, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., FICKOVÁ M., BOHÁČOVÁ V., SULOVÁ Z.,
BREIER A., HUNÁKOVÁ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic
acid/retinoid X receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines.
Toxicology Letters, 221S: S113, P08-47, 2013.
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., HAVRÁNEK T., BRTKO J., FICKOVÁ M.: Effects of di(2ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17-estradiol on expression of RXRalpha and
RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Toxicology Letters,
221S: S105, P08-23, 2013.
HUNÁKOVÁ L., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: Effects of selected organotin
halides on human breast cancer cell line growth and nuclear all-trans retinoic acid receptor (RAR)
and retinoid X receptor (RXR) subtypes expression. Abstracts from the UAE Cancer Congress,
Dubai, 43, 2013.
BRTKO J., BIALEŠOVÁ L., LENKO V., MACEJOVÁ D.: The road to nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Abstracts from the
Genetic Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, L5, 6, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., ONDKOVÁ S., GALBAVÝ Š., MACEJOVÁ D.: Selected nuclear
receptors expression in human breast carcinoma tissues. Abstracts from the Genetic Toxicology and
Cancer Prevention Conference, Smolenice, P6, 44, 2013.
LENKO V., OBŠITNÍK M., ONDRIŠ M.: Význam TRUS riadenej punkcie a aspirácie v liečbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. Klin. urol. 2013; 9(S): s. 34. ISSN 1336-7579.
4.) Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv - P-glykoproteínu
v leukemických bunkách . (Changes in the cell metabolism developed by overexpression of the
drug transporter – P-glycoprotein in leukemic cells.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Brtko
1.7.2011 / 31.12.2014
APVV-0290-10
nie
UMFG SAV
0
10.215,- Eur
106
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Rozvoj najčastejšieho fenotypu multidrug rezistencie nádorových buniek sa spája
s masívnou upreguláciou expresie P-glykoproteínu (P-gp). Z literatúry je popísaná indukcia
expresie/aktivity P-gp v malígnych bunkových líniách pôsobením kyseliny all-trans retinovej
(AtRA). V našich experimentoch sme použili tri varianty L1210 buniek: S bunky – parentálne
senzitívne bunky, R bunky – rezistentné bunky, v ktorých bola nadexpresia P-gp vyvolaná
vinkristínom a T bunky – rezistentné bunky, v ktorých je nadexpresia P-gp indukovaná stabilnou
transfekciou plazmidom pHaMDRwt kódujúcim ľudský P-gp.
Expresia RARalfa bola signifikantne vyššia v T bunkách ako v S bunkách (p<0,05).
Verapamil samotný signifikantne znížil expresiu RARalfa vo všetkých bunkových líniách
v porovnaní s príslušnými kontrolnými skupinami (p<0,05). Podanie (AtRA) S a R bunkám viedlo
k signifikantnému zvýšeniu RARalfa mRNA (p<0,05). VER v kombinácii s AtRA taktiež potlačil
expresiu RARalpha v S, R a T bunkách (p<0,05), avšak hladiny mRNA tohto receptora boli stále
signifikantne vyššie v porovnaní s bunkami, ktorým bol podaný len VER samotný (p<0,05).
Podobné výsledky sme pozorovali aj pri podávaní kyseliny 9-cis retinovej (9cRA).
RARbeta bol prítomný v približne rovnakých hladinách v S a R bunkách, transfekcia
ľudského P-gp však bola spojená s výraznou redukciou expresie tohto receptora v T bunkách
(p<0,01). VER samotný inhiboval expresiu v S bunkách. Zatiaľ čo AtRA či už samotná alebo
v kombinácii s VER nemala vplyv na expresiu RARbeta, 9cRA indukovala jeho expresiu vo
všetkých líniách (p<0,05). Kombinácia 9cRA a VER signifikantne znížila expresiu tohto izoformu
RAR v R a T bunkách (p<0,05) v porovnaní s 9cRA skupinou.
Expresia RARgama bola signifikantne vyššia v P-gp-pozitívnych bunkách (R a T)
(p<0,001). VER samotný signifikantne znížil tento transkript v R a T bunkách (p<0,001). AtRA
alebo 9cRA signifikantne zvýšila expresiu RARgama vo všetkých líniách (p<0,001).
Abstrakty:
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., FICKOVÁ M., BOHÁČOVÁ V., SULOVÁ Z.,
BREIER A., HUNÁKOVÁ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic
acid/retinoid X receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines.
Toxicology Letters, 221S: S113, P08-47, 2013.
5.) Objasnenie účinku vybraných endokrinných disruptorov zvyšujúcich riziko vývoja
nádorov prsníka, prostaty a ovariálnych disfunkcií. (The effect of selected endocrine disruptors
on the development of mammary gland , prostatic cancer and ovarian disfunctions)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Mária Ficková
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0147-10
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
58.089,- Eur
Dosiahnuté výsledky :
107
Správa o činnosti organizácie SAV
Zistenie optimálnych podmienok pre inkubáciu LNCaP buniek (ľudské nádorové bunky prostaty,
semiadherentné) umožnilo realizáciu identických pokusov ako v predchádzajúcich rokoch na MCF7
bunkách. Podľa plánu bola analyzovaná proliferačná aktivita vybratých fenolov: bisfenolu A (BPA)
a nonylfenolu (NP); zo skupiny ftalátov: dietylhexylftalát (DEHP) a ich kombinácie
s testosterónom (T).
BPA stimuluje rast LNCaP buniek časovo závislým spôsobom a dávková závislosť sa mení od času
pôsobenia (efekt hormézy, t.j. nižšie dávky indukujú vyššiu odpoveď). Proliferačný účinok BPA (aj
BPA+T) je mierny (~ 110-120 %), prejaví až po dlhodobom pôsobení (72h a 120h) nedosahuje
parametre stimulácie samotným T.
Proliferačné účinky DEHP a NP samotných, alebo v kombinácii s T sú mierne a prejavia sa až po
dlhodobom pôsobení (120h).
Hodnotením účinku vybratých endokrinných disruptorov fenolového a ftalátového typu na expresiu
génov, ktorých produkty (proteíny) sú súčasťou proliferačných procesov, sme zistili rýchly nástup
inhibičného účinku BPA (aj v kombinácii s T) na expresiu génu pre RXRalfa receptor kyseliny
retinovej (už po 24h). Zníženie množstva mRNA pre RXRalfa gén môže následne znižovať
transláciu, vyvolať pokles príslušných retinoidných X receptorov, ktoré sprostredkujú
antiproliferačné účinky kyseliny retinovej. BPA a tiež DEHP nemenili expresiu génov pre RXRbeta
a pre RXRgama receptory.
Na molekulárnej úrovni sme v LNCaP bunkách ďalej analyzovali expresiu génov kódujúcich
proteíny apoptózy a bunkového cyklu. Účinkom BPA, DEHP a ich kombinácii s T analýzy
nepotvrdili zmeny na úrovni mRNA pre proapoptické proteíny (p53, p21, Bax, kaspáza 3)
a antiapoptický Bcl2 proteín. Najvýznamnejším výsledkom je zistenie, že BPA v kombinácii s T
výrazne zvyšuje expresiu génov pre proteíny bunkového cyklu (cyklín A2 a cyklín B1), čo
charakterizuje prvotné molekulárne zmeny podmieňujúce proliferačný mechanizmus BPA.
Znamená to, že BPA v našom experimentálnom modeli stimuluje rast nádorových buniek na úrovni
bunkového cyklu a nie mechanizmom inhibície apoptózy.
Ďalším veľmi významným výsledkom je zistenie, že kým samotný BPA nemá účinok, v kombinácii
s T významne zvyšuje expresiu génu pre PSA (indikátor rakoviny prostaty). K procesu
proliferačných účinkov BPA môže prispievať aj zníženie aktivity antioxidačného enzýmu SOD, čo
spôsobí akumuláciu voľných kyslíkových radikálov, t.j. prítomnosť oxidačného stresu, ktoré
podmieňujúci karcinogenézu.
Proliferačné účinky BPA v LNCaP bunkách tak budú výsledkom aktivácie viacerých mechanizmov
a dráh. V našich experimentálnych podmienkach môžeme vylúčiť ovplyvnenie apoptózy (bez
zmeny expresie génov); zistil sa pokles aktivity SOD (s následným zvýšením karcinogénnych
reaktívnych foriem kyslíka) a nepriamo zvýšenie proliferácie (zvýšená expresia génov pre proteíny
bunkového cyklu: A2, B1). Pozoruhodným je zistenie, že BPA stimuluje expresiu génu pre PSA
(indikátor rakoviny prostaty).
6. Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej
generácie (Identification of new genetic aspects of monogenic endocrinopathies by next generation
sequencing).
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ
v organizácii SAV
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
Daniela Gašperíková
1.10.2013 – 31.5.2017
APVV-0187-12
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie
1
108
Správa o činnosti organizácie SAV
inštitúcií:
Čerpané financie:
11.557,- €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt odštartoval 1.10.2013. V rámci realizácie projektu s 1. detskou klinikou LF UK v Bratislave
sa v roku 2013 identifikoval jeden proband so zriedkavým syndrómom MEHMO. U tohto pacienta
sa realizovalo vyšetrenie exómu metódou sekvenovania Novej generácie (na pracovisku v Južnej
Kórey). Vyšetrenie identifikovalo viacero kandidátnych génov, pričom v súčasnosti sa overuje ich
možný dopad na fenotyp pacienta. Zároveň sa začal výber rodín s cukrovkou typu MODY,
vhodných na identifikáciu nových génov.
7.
Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s
hyperinzulinemickými hypoglykémiami (Molecular-genetic research with pharmacogenetic
consequences in children with hyperinsulinemic hypoglycemia).
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ
v organizácii SAV
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniela Gašperíková
1.10.2013 – 31.5.2017
APVV-0107-12
nie
Lekárska fakulta UK
1
17.833,- €
Dosiahnuté výsledky:
V rámci realizácie projektu s 1. detskou klinikou LF UK v Bratislave sa v roku 2013 začalo
vyhľadávanie jedincov s izolovanými ako aj syndrómovými formami kongenitálneho
hyperinzulinizmu. Za 3 mesiace riešenia sa na DNA analýzu odoslala vzorka od 3 probandov s
perzistujúcimi hypoglykémiami u ktorých sa spolu s 5 pacientami z DNA banka vykonala DNA
analýza génov KCNJ11, ABCC8 a GCK. U jedného probanda sa našli dve rôzne mutácie v géne
KCNJ11 spôsobujúce závažnú, diazoxid rezistentnú, formu hyperinzulinizmu. Na základe výsledku
DNA analýzy sa upravila liečba u pacienta (zmena z diazoxidu na oktreotid), pod ktorou sa
glykémie postupne normalizovali.
Abstrakty :
STANÍK J., ROSOĽANKOVÁ M., HUČKOVÁ M., VALENTÍNOVÁ L., MAŠINDOVÁ I.,
MIKULAJOVÁ S., STANÍKOVÁ D., KYŠKOVÁ S., SLOVAK CONGENITAL
HYPERINSILINISM STUDY GROUP, TICHÁ Ľ., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I.:
Pharmacogenetics in channelopathies causing congenital hyperinsulinism. 19th Middle European
Worshop of Paediatric Endocrinology. Endocr Regul. 2013 October;47(3):228.
8.) Interakcia psychických, kardiovaskulárnych, neuroendokrinných a metabolických
faktorov: od nových animálnych modelov po klinické aplikácie. (Interaction of mental,
cardiovascular, neuroendocrine and metabolic factors: from animal models toclinical applications)
Zodpovedný riešiteľ:
Daniela Ježová
109
Správa o činnosti organizácie SAV
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
1.5.2011 / 31.12.2014
APVV-0028-10
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
91.899,- Eur
Dosiahnuté
výsledky:
S cieľom umožniť širšie využitie hodnotenia sekrécie aldosterónu za klinických podmienok sme
validovali metodiku na jeho meranie v slinách. Jednoznačne sme dokázali prítomnosť pohlavných
rozdielov v koncentráciách salivárneho aldosterónu s najvyššími hodnotami u žien v luteálnej fáze.
Po podaní nízkej dávky ACTH sa koncentrácie salivárneho aldosterónu signifikantne zvyšovali a
dobre korelovali s koncentráciami plazmatického aldosterónu (Hlavacova a spol. 2013). Metodiku
sme už začali využívať na overenie experimentálnych nálezov získaných v tomto projekte, a to nové
poznatky o úlohe aldosterónu v animálnych modeloch depresie, priamo u pacientov s depresiou
(Izakova a Jezova 2013).
Napriek tomu, že poznáme súvis medzi stresom a viacerými civilizačnými ochoreniami, stále
nevieme merať stresovú záťaž ani predchádzať negatívnym dôsledkom (Prokopova a Jezova 2013).
Dokázali sme, že kardiovaskulárna odpoveď počas stresu je nižšia, ak sa súčasne pociťuje vyššia
úzkosť. Vzostup systolického krvného tlaku počas izometrického cvičenia u zdravých ľudí bol vyšší
v experimentálnej situácii, v ktorej sa zabránilo anxiogénnemu pôsobeniu použitých stresových
podnetov (Jezova a spol. 2013).
Ukázali sme, že pacienti so zatiaľ neliečenou hypertenziou I. stupňa bez prítomnosti iných
rizikových faktorov preukazujú známky inzulínovej rezistencie a ďalšie príznaky
kardiometabolického syndrómu. Tieto nálezy, ktoré je nutné ešte rozšíriť, sú motiváciou pre
hľadanie spôsobov skorej terapeutickej intervencie s cieľom spomaliť rozvoj kardiometabolických
porúch (Penesova a spol. 2013).
Popísali sme zmeny expresie génov pre enzýmy metabolizujúce aldosterón, ako aj pre
glukokortikoidné a mineralokortikoidné receptory u potkanov v období krátko po narodení.
Výsledky dovoľujú predpokladať vyššiu účinnosť aldosterónu na kardiovaskulárne, metabolické aj
psychické funkcie v ranom postnatálnom období v porovnaní so stavom v dospelosti (Varga a spol.
2013).
Publikácie:
VARGA J., FERENCZI S., KOVÁCS KJ., GARAFOVA A., JEZOVA D., ZELENA D.
Comparison of Stress-Induced Changes in Adults and Pups: Is Aldosterone the Main
Adrenocortical Stress Hormone during the Perinatal Period in Rats? In PLoS One, 2013, vol. 8, no.
9, p. e72313. (IF=3,730)
JEZOVA D., HLAVACOVA N., MAKATSORI A., DUNCKO R., LODER I., HINGHOFERSZALKAY H. Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress exposure is
110
Správa o činnosti organizácie SAV
associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men. In
Neuroendocrinology, 2013, vol. 98, no. 2, p. 144-150. (IF=3,537)
KRIZOVA L., KOLLAR B., JEZOVA D., TURCANI P. Genetic aspects of vitamin D receptor and
metabolism in relation to the risk of multiple sclerosis. In General Physiology and Biophysics,
2013, vol. 32, no. 4, p. 459-466. (IF=0,852)
KRÍŽOVÁ L., KOLLÁR B., ČARNICKÁ Z., ŠIARNIK P., JEŽOVÁ D., TURČÁNI P.: Genetické
a environmentálne faktory zapojené do patogenézy sklerózy multiplex. In Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76/109, no. 4, p. 430-437. (IF=0,372)
HLAVACOVA N., KERLIK J., RADIKOVA Z., IZAKOVA L., JEZOVA D. Measurement of
salivary aldosterone: validation by low-dose ACTH test and gender differences. In Endocrine
Regulations. 2013, vol. 47, no. 4, p. 201-204.
PENESOVÁ A., RADIKOVÁ Z., ČIŽMÁROVÁ E., VLČEK M., IMRICH R.: Insulin sensitivity
in young patients with hypertension devoid of conventional risk factors. In Journal fűr Hypertonie.
2013, vol. 1, p. 15-19.
IZAKOVA L., JEZOVA D. Aldosterón – nový biologický marker alebo ďalšia možnosť v liečbe
depresie? In Psychiatrie, 2013, vol. 17, no. 1, p. 13-18.
PROKOPOVÁ B., JEŽOVÁ D. Stres a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia – vieme
merať stresovú záťaž? In Psychiatrie pro praxi, 2013, vol.14, no. 4, p. 150-154.
Abstrakty
GAJDOSECHOVA L., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S.: An integrative insight into
powerfull IRAP/AT4/OTASE in obesity: A glucose homeostasis, adipose tissue RAS and oxytocin
system. IRAP 2013, 2013, p. 22.
GAJDOŠECHOVÁ L., KRŠKOVÁ K., ZORAD S.: Úloha tukového tkaniva pri rozvoji
inzulínovej rezistencie. Kniha abstraktov XXIII. Diabetologické dni Bratislava, 2013, p. 54.
GAJDOSECHOVA L., SUSKI M., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S.: Metabolic
health in 12-week-old obese Zucker rats is associated with increase in 14-3-3β and phosphorylation
of AS160 in epididymal adipose tissue. In Obesity Facts, 2013, vol. 6, suppl. 1, p. 75.
HLAVACOVA N., WAWRUCH M., TISONOVA J., JEZOVA D.: Neuroendocrine activation
during stress in women depends on trait anxiety. Abstracts of the 11th World Congress of
Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
HLAVÁČOVÁ N., MAKATSORI A., HINGHOFER-SZALKAY H., JEŽOVÁ D.: Hormonálna a
kardiovaskulárna odpoveď na kombinovaný stresový podnet pri zvýšenej úzkosti vyvolanej
počúvaním hudby. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 38.
JEZOVA D., HLAVACOVA N.: Hyperaldosteronism in an animal model - changes in depressionlike behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. Abstracts of the 11th
World Congress of Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
JEŽOVÁ D., HLAVÁČOVÁ N.: Ovplyvnenie hormónu aldosterónu – nový smer vo vývoji
anxiolytík. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl 1, p. 25.
111
Správa o činnosti organizácie SAV
JEŽOVÁ D., HLAVÁČOVÁ N.: Aldosterone - A Bridge Between Cardiovascular and Mood
Disorders? Abstracts of The International Academy of Cardiology, 18th World Congress on Heart
Disease Annual Scientific Sessions 2013, The Journal of Heart Disease, 2013, vol.10, no. 1, p. 21,
KRSKOVA K., PENESOVA A., VLCEK M., IMRICH R., GAJDOSECHOVA L., OKSA A.,
POGLITSCH M., ZORAD S.: Replacement of ACEi by AT1 receptor blocker candesartan changes
pattern of serum angiotensin peptides without effect on glucose metabolism and subcutaneous
adipose tissue. IRAP 2013, 2013, p. 24.
KRŠKOVÁ K., GAJDOŠECHOVÁ L., OLSZANECKI R., POGLITSCH M., ZORAD S.:
Funkčný lokálny renín-angiotenzínový systém v tukovom tkanive - fakt alebo hypotéza? Kniha
abstraktov XXIII. Diabetologické dni Bratislava, 2013, p. 64.
KRSKOVA K., ZORAD S., GAJDOSECHOVA L., IMRICH R., PENESOVA A., VLCEK M.,
CHOVANOVA L., OKSA A.: Renin-angiotensin system blockade with AT1 receptor blocker
versus ACE inhibitors - impact on glucose metabolism in hypertensive patients. In Obesity Facts,
2013, vol. 6, suppl. 1, p. 70.
KRSKOVA K., ZORAD S., GAJDOSECHOVA L., PENESOVA A., VLCEK M., IMRICH R.,
CHOVANOVA L., OKSA A.: Selected metabolic effects of ace inhibitor replacement by at1
receptor blocker candesartan in hypertensive patients. 5th International Congress on Prediabetes and
the Metabolic Syndrome, 2013, vol. 5, suppl. 1, p. 97.
PENESOVÁ A., KRŠKOVÁ K., ZORAD Š., HOLÚBKOVÁ A., GARAFOVÁ A., VLČEK M.,
IMRICH R., JEŽOVÁ D: Metabolické abnormality u mladých pacientov s hypertenziou – pilotná
štúdia. Kniha abstraktov XXIII. Diabetologické dni Bratislava, 2013, p. 86.
PENESOVÁ A., KRŠKOVÁ K., ZORAD Š., HOLÚBKOVÁ A., GARAFOVÁ A., VLČEK M.,
IMRICH R., JEŽOVÁ D: Metabolic abnormalities in young subjects with hypertension in
comparison to obese and lean healthy individuals – a pilote study. In Journal of Diabetes, 2013, vol.
5, suppl. 1, p. 169.
PROKOPOVÁ B., KRÍŽOVÁ L., VLČEK M., PENESOVÁ A., HLAVÁČOVÁ N., KOLLÁR B.,
TURČÁNI P., JEŽOVÁ D: Vybrané psychologické charakteristiky u pacientov so sklerózou
multiplex. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 61.
9. Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu
anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie (Cognitive, personal and psychophysiological
factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their
optimalisation)
Zodpovedný riešiteľ: Igor Brezina
Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Daniela Ježová, Nataša Hlaváčová
Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017
Evidenčné číslo projektu: APVV-0496-12
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Filozofická fakulta UK
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2
Čerpané financie: 4463,00 €
Dosiahnuté výsledky:
112
Správa o činnosti organizácie SAV
V iniciálnej fáze riešenia projektu prebiehala logistická príprava výskumu, dizajnu experimentov
a tiež zaraďovanie probandov do experimentálnych a kontrolných skupín. V iniciálnej fáze riešenia
projektu sa v Laboratóriu farmakologickej neuroendokrinológie ÚEE SAV validovali metodiky na
stanovenie koncentrácií enzýmu alfa-amylázy a steroidných hormónov kortizolu, aldosterónu
a testosterónu zo slín.
10.) Skríning dedičných porúch sluchu na Slovensku metódami DNA analýzy. (Screening of
hereditary hearing disorders in Slovakia by DNA analysis.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iwar Klimeš
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0148-10
nie
LF UK
1
66.400,- Eur
Dosiahnuté výsledky :
Nábor pacientov so SNHL v roku 2013 pokračoval na klinických pracoviskách v Bratislave
(novodiagnostikovaní pacienti vyšetrovaní na I. ORL klinike LFUK a Detskej ORL klinike
DFNsP). Celkovo boli ku dňu 31.12.2013 získané vzorky od 692 sluchovo postihnutých pacientov a
ich pokrvných príbuzných, čo predstavuje medziročný nárast o 125 nových vzoriek. Laboratórne
spracovanie získaného biologického materiálu pokračovalo na pôde laboratória DIABGENE Ústavu
experimentálnej endokrinológie SAV Izolovaná DNA bola uložená do DNA banky pacientov
s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu, založenej v prvom roku riešenia projektu.
Do konca roku 2013 boli metódou sekvenovania génu GJB2 zanalyzované vzorky približne od 620
pacientov. MLPA analýza prioritne zameraná na identifikácia „hot-spot“ delécie v géne GJB6 bola
vykonaná u 210 nepríbuzných jedincov. Uvedeným prístupom bolo možné identifikovať presnú
príčinu poruchy sluchu u 32,8 % nepríbuzných pacientov. V tejto skupine pacientov sa podarilo
identifikovať 15 mutácií v géne GJB2 a jednu deléciu v géne GJB6 (delD13S180). U pacientov
s tyroidálnou symptomatológiou bol metódou priameho obojsmerného sekvenovania analyzovaný
gén SLC26A4. Vzorky DNA pacientov s progredujúcou poruchou sluchu, cukrovkou alebo
matrilineárnym typom dedičnosti boli podrobené RFLP analýze mitochondriálnej mutácie A3243G
(spolu asi 140 pacientov). Mutácie génu MARVELD2 (nový gén zavedený v roku 2013) boli, po
vylúčení GJB2 etiológie, vyšetrované u približne 70 nepríbuzných pacientov rómskeho etnika,
113
Správa o činnosti organizácie SAV
keďže výskyt tejto mutácie bol doteraz vo svete zaznamenaný len v pakistanskej a rómskej
populácii.
PUBLIKÁCIE:
VARGA L., MAŠINDOVÁ I., HUČKOVÁ M., KABÁTOVÁ Z., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I., PROFANT M.
Prevalence of DFNB1 mutations among cochlear implant users in Slovakia and its clinical
implications. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013, DOI 10.1007/s00405-013-2559-0
ABSTRAKTY
MAŠINDOVÁ I., VARGA L., HUČKOVÁ M., BALOGOVÁ M., ŠUCHOVÁ Ľ., PROFANT M., KLIMEŠ I.,
GASPERIKOVA D. 2013. Nation-wide genetic screening for patients with bilateral nonsyndromic
sensorineural hearing loss (SNHL) in Slovakia. European Journal of Human Genetics, 21 (supp. 2): p.124125
VARGA L., MAŠINDOVÁ I., KABÁTOVÁ Z., HUČKOVA M., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D., PROFANT M.
Screening for hereditary causes of SNHL in Slovak deaf population and its practical consequences.
IFOS 20th World Congress, June 1-5 2013, Seoul, Korea, Book of abstracts (on CD), FA-00237.
VARGA L., MAŠINDOVÁ I., KABÁTOVÁ Z., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I., PROFANT M. 2013.
Prevalence of mutations in the DFNB1 locus among cochlear implant users in Slovakia and their
impact on postoperative hearing outcomes in prelingually deaf children. 9th Molecular Biology of
Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA. Book of abstracts, p.176
MAŠINDOVÁ I., VARGA, L., HUČKOVÁ, M., PROFANT M., KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D. 2013.
Mutation in MARVELD2 gene detected in Slovak roma patients with nonsyndromic hearing loss.
9th Molecular Biology of Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA.
Book of abstracts, p.106
VARGA L., KABÁTOVÁ Z., MAŠINDOVÁ I., GAŠPERÍKOVÁ D., KLIMEŠ I., PROFANT M. 2013 Hearing
outcomes after cochlear implantation in three etiology groups of prelingually deaf children. 29th
Politzer Society Meeting, 14-17 November, Antalya, Turkey, The International Journal of
Advanced Otology, 9 (3, suppl. 1): p. 131-132.
MAŠINDOVÁ I., VARGA L., HUČKOVÁ M., BALOGOVÁ M., ŠUCHOVÁ Ľ., PROFANT M., KLIMEŠ I.,
GAŠPERÍKOVÁ D. Celoslovenský genetický skríning pacientov s bilaterálnou nesyndrómovou
senzorineurálnou poruchou sluchu. XXIV. Izakovičov Memoriál, 26. - 27. 9. 2013, Donovaly,
Hotel Residence, Program a zborník abstraktov, p. 52-53.
ŠKOPKOVÁ M., MAŠINDOVÁ I., STANÍK J., VARGA L. , VALENTÍNOVÁ L., HUČKOVÁ M. ,
NECHOJDOMOVÁ D., ŽIGRAI M. , MANČÍKOVÁ T., PROFANT M., KLIMEŠ I. , GAŠPERÍKOVÁ D. DNA
diagnostika syndrómu MIDD a MELAS na Slovensku. XXIV. Izakovičov Memoriál, 26. - 27. 9.
2013, Donovaly, Hotel Residence, Program a zborník abstraktov, p. 58-59.
11.) Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej
chorobe? (Is stress a crucial factor in the process of neurodegeneration accompanying
Alzheimer's disease?)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Richard Kvetňanský
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0088-10
áno
114
Správa o činnosti organizácie SAV
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1
73.390,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
V treťom roku (2013) riešenia tohto APVV projektu sme sa zamerali na štúdium účinkov
jednorázového a opakovaného stresu u potkanov a myší s vyradeným noradrenalinovým systémom
v mozgu, predovšetkým v locus coeruleus (LC). Je známe, že noradrenalín pôsobí protektívne na
zápalové procesy, ktoré sa podieľajú na vzniku a vývoji neurodegeneratívnych zmien, typických aj
pre demenciu Alzheimerovho typu (DAT).
Pre realizáciu tohto cieľa sme v našich experimentoch previedli elektrokoagulačnú léziu oblasti
locus coeruleus (LC) s cieľom eliminovať noradrenalínovú inerváciu mozgovej kôry a hipocampu,
ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri DAT. Druhou použitou technikou na elimináciu, resp. redukciu
noradrenalínu v týchto oblastiach bolo stereotaktické podávanie toxínu DSP-4 do oblasti LC
u potkanov, resp. i. p. podávanie toxínu u myší. Realizovali sme makro-experiment, v ktorom sme
mali 16 skupín myší – WT, CRH-KO, sham-operované, ledované, akútne stresované a opakovane
stresované (14 dní). U potkanov WT a transgénnych (TG) sme aplikovali ako stresor LPS (vyvoláva
zápal). Tieto experimenty poskytli niekoľko stoviek vzoriek mozgov, v ktorých sa postupne
analyzuje koncentrácia noradrenalínu, adrenalínu a dopamínu, expresia a proteíny enzýmov
syntetizujúcich katecholamíny, tau-proteíny, prozápalové a protizápalové cytokíny, atď. Výsledky
budú k dispozícii až vo štvrtom roku riešenia projektu.
Zaujímalo nás tiež, do akej miery sú tieto procesy ovplyvniteľné endogénnymi hladinami
glukokortikoidov, prípadne hladinou kortikoliberínu (CRH) v centrálnom nervovom systéme.
S týmto cieľom sme sledovali účinky imobilizačného stresu na expresiu a hyper-fosforyláciu tau
proteínu a na hladiny katecholamínov v rôznych oblastiach a jadrách mozgu u normálnych WT
myší, ako aj u CRH deficientnych myší. Uvedené parametere sme merali v 15 mozgových
oblastiach, ktoré sa podieľajú na regulácii neuroendokrinných procesov a môžu špecificky
regulovať vznik a priebeh DAT. Zaujímalo nás do akej miery je DAT determinovaný
neprítomnosťou CRH, predovšetkým v stresových situáciách.
Zistili sme že imobilizačný stres indukuje expresiu DAT - špecifických epitopov na molekule tau
proteínu (napríklad AT8, PHF1 a pT181). Táto expresia je prechodným javom a po určitom čase sa
hladina DAT- špecifických epitopov dostáva späť na úroveň kontrolných hodnôt aj napriek tomu,
že stresový podnet naďalej pretrváva. V niektorých mozgových oblastiach nasleduje druhá vlna
hyperfosforylácie - asi 120 minút od začiatku stresu. Akútna indukcia hyperfosforylácie je
generalizovaný jav a je prítomná nielen v oblastiach klasicky asociovaných s DAT, ale aj v iných
oblastiach mozgu, ktoré neboli z tohoto hľadiska doteraz v literatúre opísané.
Magnitúda tau-hyperfosforylácie, ako odozvy na imobilizačný stres, je nižšia u CRH
deficientných zvierat v porovnaní s WT stresovanými kontrolami. Opakované vystavenie zvierat
imobilizačnému stresu vyvoláva výrazné zníženie hladín fosforylovanej formy tau proteínu a to vo
väčšine sledovaných oblastí mozgu.
Dosiahnuté výsledky poukazujú na významnú úlohu CRH a glukokortikoidného systému
v patogenéze Alzheimerovej choroby a naznačujú významné prepojenie mechanizmov stresu a
demencie Alzheimerovho typu. Stresom-indukovaná hyperfosforylácia tau proteínu môže
reprezentovať patologickú situáciu „upstream of tau protein misfolding“, ktorá vedie k progresu,
prípadne aj k vzniku neurodegenerácie.
Publikácie:
115
Správa o činnosti organizácie SAV
VARGOVIČ P., UKROPEC J., LAUKOVÁ M., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., - MANZ
B.,UKROPCOVÁ B., KVETŇANSKÝ R.:
Repeated
immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes.
Stress : The international journal on the biologie of stress, 2013, 16 (3): pp. 340-352.
(2.476
– IF 2011). DOI:10.3109/10253890.736046.
Typ: ADCA
TILLINGER A., NOSTRAMO R., KVETŇANSKÝ R., SEROVA L., SABBAN E. L.: Stressinduced changes in gene expression of urocortin 2 and other CRH peptids in rat adrenal medulla:
involvement of glucocorticoids.
Journal of
Neurochemistry, 2013, 125: pp. 185-192. DOI: 10.1111/jnc.12152.
(3,973 – IF2013)
Typ: ADCA
NOSTRAMO R., TILLINGER A., SEROVA L., KVETŇANSKÝ R., SABBAN E. L.:
Bradykinin B2 reeptor in the adrenal medulla of male rats and mice: Glucocorticoid-dependent
increase with immobilization stress.
Endocrinology,
2013, 154 (10): pp. 3729-3738. (4,717 – IF2013)
Typ: ADCA
BENEŠ J., TOMANKOVA H., NOVAKOVA M., ROHAN Z., KVETŇANSKÝ R.,
MYSLIVEČEK J.: Corticotropin-releasing hormone affects short immobilization stress-induced
changes in lung cytosol and membrane glucocorticoid binding sites.
Cellular and
Molecular Neurobiology, 2013, 33: pp. 503-511.
(2.293 IF2012). DOI 10.1007/s10571-013-9916-9.
Typ: ADCA
NOVÁK P., ŽILKA N., FILIPČÍK P., KVETŇANSKÝ R., NOVÁK M.: Stres ako modulátor
neurodegeneračnej kaskády indukovanej proteínom tau, Vydavateľstvo AHO3, apríl 2013, str. 6480, ISBN 978-80-971357-0-6 Typ: nekarentovaný článok v zborníku
Abstrakty z konferencií :
FILIPČÍK P., NOVÁK P., MRAVEC B., ONDIČOVÁ K., KVETŇANSKY R., -NOVÁK M.:
From emotional stress to cognitive deficit: through tau protein modifications?
In: The Jerusalem International Conference on Neuroplasticity and Cognitive Modifiability,
Abstract and Program Book p. 41, Jerusalem, June 2013.
KVETŇANSKÝ R.: „Stress-induced regulation of molecular genetic mechanisms in neuroendocrine-immune systems“.
Pozvaná prednáška na Európskom kongrese pre neurovedy „FENS Featured Regional Meeting“
v Prahe, 11.-15. September 2013.
KVETŇANSKÝ R.: „Does chronic or repeated stress produce pathological changes in the
organism: Effect of catecholaminergic systems“.
Pozvaná prednáška na 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology,
23.-27. júna 2013 v Košiciach.
VARGOVIČ P., UKROPEC J., KVETŇANSKÝ R.: Opakovaný stres zvyšuje produkciu
endogénnych katecholamínov v adipocytoch mezenterického tukového tkaniva potkana.
Prednesené na VII. Ročníku Drobnicovho memoriálu, Bojná, 16.-18. Sept. 2013, str. 54-55.
116
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Neurobiológia nádorov: štúdium úlohy nervového systému v etiopatogenéze nádorového
rastu
a
tvorby
metastáz
(Neurobiology of cancer: the study of the nervous system role in etiopathogenesis of tumor growth
and development of metastasis)
Boris Mravec
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný
riešiteľ
v organizácii SAV
1.5.2011 - 31.10.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: APVV-0007-10
Organizácia
jenie
koordinátorom projektu:
Lekárska fakulta UK
Koordinátor:
Počet
spoluriešiteľských2 (okrem UEE SAV sú to ešte LF UK a UEO SAV)
inštitúcií:
14.761,-€
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky :
V rámci riešenia grantu APVV sme pokračovali vo výskume neuro-nádorových interakcií, pričom
sme nadviazali na predchádzajúce etapy projektu. U jednotlivých typov nádorov sme detegovali
pozitivitu na rôzne neuronálne markery, pričom denzita signálu sa medzi jednotlivými markermi a
nádormi líšila. Zatiaľ čo u intraperitoneálnych fibrosarkómov sme preukázali pozitivitu na NF,
ChrA a NSE, v prípade subkutánnych fibrosarkómov bola zistená len pozitivita na NF. U melanómu
a feochromocytómu sme zistili pozitivitu na NF, ChrA, ako aj S100 proteín. Naše výsledky
naznačujú, že inervácia nádorového tkaniva vykazuje špecifickosť v závislosti od typu nádoru.
Skúmali sme aj úlohu hypotalamického zápalu v procesoch spojených s nádorovou kachexiou.
Uskutočnili sme experiment, v ktorom sme prostredníctvom implantovaných osmotických
minipúmp a intracerebrálnych kanýl dlhodobo aplikovali do hypotalamu látku, ktorá inhibuje zápal.
Zistili sme, že táto látka PS-1145 dihydrochlorid významne inhibuje lipopolysacharidom
indukovaný zápal v hypotalame, konkrétne v nucleus paraventricularis. V nasledujúcom
experimente sme po intraperitoneálnej aplikácii Yoshida AH-130 ascitických buniek podkožne
implantovali osmotické minipumpy napojené na intracerebrálnu kanylu. Zistili sme, že aj keď
aplikácia látky PS-1145 dohydrochlorid mierne znížila zápal v hypotalame, prežívanie zvierat
nebolo ovplyvnené.
Publikácie:
LACKOVICOVA L., GAYKEMA RP., BANOVSKA L., KISS A., GOEHLER LE., MRAVEC B.
The time-course of hindbrain neuronal activity varies according to location during either
intraperitoneal or subcutaneous tumor growth in rats: single Fos and dual Fos/dopamine βhydroxylase immunohistochemistry. J Neuroimmunol 2013; 260: 37-46. IF=3,033
BANOVSKA L., LACKOVICOVA L., MRAVEC B. Nádorová kachexia z neurobiologického
hľadiska: vplyv hypotalamického zápalu. Monitor mediciny 2013; 1-2: 9-13.
MRAVEC B. Nervový systém: patofyziológia. SAP, Bratislava 2013; 132 s.
13. Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc: vplyv na reprodukčný
a imunitný systém, oxidačný status a prevencia možného rizika (Biosafety of therapeutically
and commercially used nanoparticles: focus on reproductive and immune system, oxidative status
and prevention of potential risk).
117
Správa o činnosti organizácie SAV
Soňa Scsuková
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Soňa Scsuková
1.7.2012-31.12.2015
Trvanie projektu:
APVV-0404-11
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Koordinátor:
3
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
51 000,- eur
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky :
Rýchly rozvoj nanotechnológií prispieva k rozsiahlemu použitiu nanomateriálov v priemysle,
produktoch dennej potreby, ako aj v biomedicíne. Predpokladá sa, že nanočastice vďaka svojim
„nano“ rozmerom môžu ovplyvňovať normálne fyziologické funkcie a predstavovať neznáme
riziko pre ľudské zdravie. Polymérna nanočastica poly(ethylene glycol)-block-poly(lactic acid)
(PEG-b-PLA) bola vyvinutá na prenos vo vode ľahko rozpustných liečiv CNS, má schopnosť
prechádzať BB bariérou a uvoľniť liečivo priamo v mozgu. V druhom roku riešenia projektu sme
sledovali možný in vivo účinok PEG-b-PLA (20 alebo 40 mg/kg b.w.) na funkcie imunitného
systému (krv, slezina-subpopulačná analýza pomocou prietokovej cytometrie, mitogénna odpoveď
a protilátková odpoveď proti baranín erytrocytom, SRBC) a oxidačný status (krv, pečeňlipoperoxidy, proteínové karbonyly, antioxidačný status) u prepubertálnych a dospelých samíc
potkanov kmeňa Wistar. Výsledky vyšetrenia sledovaných parametrov imunitného systému a hladín
markerov oxidačného poškodenia lipidov, proteínov, aktivity antioxidačných enzýmov sa postupne
vyhodnocujú. V in vitro podmienkach sme sledovali koncentračný a časový priebeh pôsobenia
testovaných kovových nanočastíc (striebro, oxid titaničitý) na bazálnu a gonadotropínmi (FSH, LH)
stimulovanú produkciu steroidných hormónov (progesterón, estradiol) granulóznymi bunkami.
Zistili sme, že so zvyšujúcou sa koncentráciou testované nanočastice inhibovali sledované procesy.
Naše výsledky naznačujú, že testované nanočastice môžu narušiť funkcie nielen endokrinného, ale
aj imunitného systému a oxidačný status.
14.) Progresívne polymérne technológie v biomedicíne: Polymérne mikrokapsule pre
imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.
(Advanced polymer technologies in biomedicine: Polymer microcapsules for immunoprotection of
transplanted pancreatic islets in diabetes treatment)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Lacík
Vladimír Štrbák
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0468-10
nie
0
14.770,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Projekt je súčasťou širokej medzinárodnej spolupráce zodpovedného riešiteľa Ing. Lacíka.. Bol
vykonaný pokus, izolovali sme pankreatické ostrovčeky, ktoré boli potom enkapsulované. Po
118
Správa o činnosti organizácie SAV
vyhodnotení výsledkov koordinujúce pracovisko pokračovalo v optimalizácii zloženia kapsúl.
Publikácie:
ŠTRBÁK V. Cell volume –role in obesity and its maintenance. Minireview. Invited review. In
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013, vol. 14, no 2, p. 45-48. ISSN 18208665.
ŠTRBÁK V. Cell volume conferences. In Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no 4, p. 812. ISSN 1682-0363.
Pozvané prednášky:
ŠTRBÁK V., BAČOVÁ Z. Cell swelling, novel regulatory signal affecting various functions.
Abstract book p.19. “New frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to
the art “20.-22. 6.2013, Kovačica, Srbsko, ISBN 978-86-904799-6-2
ŠTRBÁK V., BAČOVÁ Z., RAVINGEROVÁ T. Cell swelling-induced hormone secretion –
pathophysiological implications. The 10th International Congress Cell volume regulation – novel
therapeutic targets & pharamcological approaches. Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no
4, p. 64. ISSN 1682-0363.
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
1.) KCMM - Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej
medicíny (Building a Competency Centre for research and development in the field of molecular
medicine)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iwar Klimeš
1.10.2011 / 31.1.2015
26240220071
nie
PriF UK
0
2.216,72 €
Dosiahnuté výsledky :
V roku 2013 sme zaviedli DNA diagnostiku jednej z najčastejších zriedkavých monogénových
dedičných porúch metabolizmu, a to DNA diagnostiku glykogenóz (poruchy uskladnenia
glykogénu). Vypracovali sme metodický postup pre DNA analýzu génov zodpovedných za prvý a
druhý podtyp tohto dedičného metabolického ochorenia. Konkrétne pre glykogenózu typu 1a, za
ktorú sú zodpovedné mutácie génu pre glukóza-6-fosfatázu (G6PC) a glykogenózu typu 2, za ktoré
sú zodpovedné mutácie génu pre alfa glukozidázu (GAA) (Pompeho choroba). U pacientky
119
Správa o činnosti organizácie SAV
s klinickým podozrením na Pompeho chorobu (kardiomyopatia, hypotonus, hepatopatia) sme zistili
v géne GAA v exóne 8 mutáciu c.1203 G>A a v intróne 8 c.1326+2 T>C.
2.) Transfer poznatkov genetického endokrinologického výskumu do klinickej praxe
TRANSENDOGEN (Transfer of genetic knowledge of endocrine research into clinical praxis)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iwar Klimeš
1.11.2010 / 31.8.2013
26240220051
áno
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0
282.248,65 €
Dosiahnuté výsledky :
V roku 2013 sa pracovalo najmä na aktivitách 1.3. Nákup spotrebného materiálu a 1.4.
Transfer poznatkov, výskum a odborné analýzy.
V rámci aktivity 1.3. sa zrealizoval nákup spotrebného materiálu, ktorého verejné obstarávanie bolo
úspešne zrealizované v roku 2012.
V rámci aktivity 1.4. sa v spolupráci s klinickými diabetológmi a endokrinológmi z celého
Slovenksa pokračovalo vo vyhľadávaní pacientov s klinickým podozrením na monogénový diabetes
a kongenitálny hyperinzulinizmus s využitím aj vzoriek pacienti z existujúcej DNA. banky. V
oblasti monogénovej obezity pokračovala spolupráca s I. Detskou Klinikou Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave a s Chirurgickou klinikou SZU a UNB Univerzitnej
Nemocnice Bratislava - pracovisko Nemocnica akad. L Dérera Kramáre. Naďalej sa rozvíjala
spolupráca s Lekárskou fakultou Ostravskej Univerzity v Ostrave, ktorá disponuje DNA bankou
pacientov s extrémnou obezitou, pričom do nášho Laboratória sú priebežne zasielané vzorky s DNA
od pacientov s podozrením na monogénový typ obezity. V oblasti familárnych hypercholesterolémií
pokračovala spolupráca s Národným referenčným centrom pre familiárne hyperlipoproteinémie, kde
národnou koordinátorkou je doc. MUDr. Katarína Rašlová , CSc. a ktorý je súčasťou
medzinárodnej prevencie včasného úmrtia na srdcový infarkt - (Make Early Diagnosis - Prevent
Early Deaths in Medical Pedigrees - Urob Včasnú diagnostiku – Urob Prevenciu Včasného Úmrtia
v Rodinách) (projekt MED – PED).
Publikácie :
STANIK J., DUSATKOVA P., CINEK O., VALENTINOVA L., HUCKOVA M., SKOPKOVA
M., DUSATKOVA L., STANIKOVA D., PURA M., KLIMES I., LEBL J., GASPERIKOVA D.,
PRUHOVA S.: De novo mutations of GCK, HNF1A and HNF4A may be more frequent in MODY
than previously assumed. DIABETOLOGIA, 2013 Dec 10.
ABSTRAKTY
BALÁŽIOVÁ D., STANÍKOVÁ D., HUČKOVÁ M., STANÍK J., VOHNOUT B.,
GAŠPERÍKOVÁ D., RAŠLOVÁ K., KLIMEŠ I.: DNA diagnostika familiárnej
hypercholesterolémie na Slovensku. Abstrakt z IL. Diabetologických dní, Luhačovice, Česká
republika, 18.-20. apríla 2013
120
Správa o činnosti organizácie SAV
STANÍKOVÁ D., BUŽGA M., BALOGOVÁ M., STANÍK J., HUČKOVÁ M., HOLÉCZY P.,
MACHATKA E., FOLTYS A., TICHÁ Ľ., VIRGOVÁ D., LOBOTKOVÁ D., ZAVACKÁ I.,
KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D.: Monogénová obezita podmienená mutáciou v MC4R u obéznych
detí vs. dospelých pacientov po bariatrickom výkone. Abstrakt z XXIII. Diabetologických dní
s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna 2013
BALÁŽIOVÁ D., VOHNOUT B., STANÍKOVÁ D., .HUČKOVÁ M., BALOGOVÁ M., STANÍK
J., KLIMEŠ I., RAŠLOVÁ K., GAŠPERÍKOVÁ D.: DNA analýza monogénových familiárnych
hypercholesterolémií u Slovenských pacientov. Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. Diabetologických dní s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna 2013
BALÁŽIOVÁ D., VOHNOUT B., STANÍKOVÁ D., HUČKOVÁ M., BALOGOVÁ M., STANÍK
J., KLIMEŠ I., RAŠLOVÁ K., GAŠPERÍKOVÁ D.: Mutačná analýza génov LDLR, ApoB-100
a PCSK9 u slovenských pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Abstrakt z odbornej
konferencie XXIV. Izakovičov memoriál s medzinárodnou účasťou, Donovaly, 26.-27. September
2013
BALÁŽIOVÁ D., STANÍKOVÁ D., HUČKOVÁ M., STANÍK J., VOHNOUT B., RAŠLOVÁ K.,
KLIMEŠ I., GAŠPERÍKOVÁ D.: DNA analýza génov zodpovedných za familiárnu
hypercholesterolémiu (LDLR, ApoB-100 a PCSK9) u Slovenských pacientov. Abstrakt zo
Študentskej vedeckej konferencii Prif UK v Bratislave, 24. Apríl 2013
GAŠPERÍKOVÁ D., STANÍK J., HUČKOVÁ M., VALENTÍNOVÁ L., MAŠINDOVÁ I.,
STANÍKOVÁ D., MICHÁLEK J.: Genetic heterogeneity of patients with Familial Young-Onset
Diabetes: data from the Slovak nation-wide survey in years 2003-2012. Abstrakt z odbornej
konferencie European Journal of Human Genetics, Paríž, Francúzsko, 8.- 11.june 2013
STANÍK J., GAŠPERÍKOVÁ D., HUČKOVÁ M., VALENTÍNOVÁ L., STANÍKOVÁ D.,
MAŠINDOVÁ I., BALOGOVÁ M., SLOVENSKÁ SKUPINA PRE ŠTÚDIUM
MONOGÉNOVÉHO DIABETU, KLIMEŠ I.: Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. Diabetologických dní s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.-14. júna J. STANIK J.,
GASPERIKOVA D., HUCKOVA M., VALENTINOVA L.,, STANIKOVA D., MICHALEK J.,
BARAK L., SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES I: Clinical
homogeneity and genetic heterogeneity of patients with familial young-onset diabetes: the Slovak
national data. Poster v rámci odborného podujatia IDF world diabetes congres Melbourne 2013, 2.6. December 2013
GASPERIKOVA D., STANIK J., , VALENTINOVA L., HUCKOVA M., BALOGOVA M.,
SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES I.: Spectrum of glucokinase
(GCK) gene mutations and prevalence of monogenic diabetes type GCK-MODY in Slovakia.
Poster v rámci odborného podujatia IDF world diabetes congres Melbourne 2013, 2.-6. December
2013
3. Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava (University Biomedical Research Park
Bratislava)
Jaromír Pastorek
na Daniela Gašperíková
Richard Imrich,
Daniela Ježová
Iwar Klimeš
1.7.2013 – 1.6.2015
Trvanie projektu centra:
Evidenčné číslo projektu : 26240220087
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ
UEE
121
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia
je nie
koordinátorom projektu:
Slovenská akadémia vied
Koordinátor:
Počet
spoluriešiteľských 9
inštitúcií:
0 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2013 v rámci projektu pre ÚEE SAV boli dodané a uvedené do prevádzky nasledovné
prístroje:
1. systém na masívne paralelné sekvenovanie nukleových kyselín vrátane automatizovanej prípravy
templátu pre masívne paralelné sekvenovanie. V rámci uvádzania do prevádzky absolvovali 2
vedecké pracovníčky dve intenzívne školenia (Ion PGM and System Workflow Training, Ion DNA
Library Prep and Essentials) v Darmstadt, Nemecko.
2. 2. klinická jednotka, skladajúca sa z ergospirometrického zariadenia, systémov na záznam 24hodinového EKG a tlaku krvi, systému na záznam EEG, ručného dopplera pre vyšetrenie ciev.
Popri uvedení do prevádzky prebehlo zaškolenie osôb na prácu s uvedenými prístrojmi a následne
boli vykonané niekoľké testovacie merania. Zariadenia umožňujú komplexné monitorovanie
kardiovaskulárnych, respiračných a nervových funkcii u ľudí, pri vykonávaní vedeckých štúdií.
Programy: Centrá excelentnosti SAV
1.) Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja diagnostiky a liečby
nádorových ochorení. (Centre of Excellence for the study of metabolic aspects of development,
diagnostics and treatment of malignancies)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Križanová
Július Brtko
4.8.2011 / 31.12.2014
nie
UMFG SAV
2.000,- Eur
Nakoľko APVV-SK-CZ 0211-11 poskytoval financie len na mobilitu, časť uvedenej problematiky
sa riešila z prostriedkov projektu CEMAN.
Proteomická analýza sa v súčasnosti považuje za významný nástroj umožňujúci
identifikáciu nádorových biomarkerov ako aj pre hodnotenie účinnosti zvolenej terapie nádorového
ochorenia. Aj v druhom roku riešenia projektu sme sledovali molekulárne mechanizmy vplyvu
retinových kyselín (all-trans retinoic acid a/alebo 9-cis retinoic acid) na úrovni nádorových buniek
ľudského karcinómu prsníka matódami „in gel digestion“ a MALDI-TOF hmotnostnou
spektrometriou (MS). Vplyvom izomérov retinových kyselín v koncentráciách 1 µmol/l sa
122
Správa o činnosti organizácie SAV
identifikovali zmeny v koncentráciach niektorých ďalších špecifických biomerkerov nádorového
ochorenia prsníka „heat shock“ proteínu HSP 90-beta ako aj „heat shock cognate“ 71 kDa
proteínová forma 1. Uvedená metóda takto poskytuje rýchlu cestu k frakcionácii a identifikácii
dôležitých proteínov.
Pre efektívnejšiu separáciu proteínov a za účelom zisťovania zmien v proteínovom profile
MCF-7 buniek ľudského nádoru prsníka (estrogén receptor pozitívnych) po aplikácii jednotlivých
izomérov retinových kyselín v koncentrácii 1 µmol/l bola použitá dvojrozmerná (2D) gélová
elektroféza, pričom prvý rozmer separácie proteínov sa získal izoelektroforetickou fokusáciou
proteínov a následne sa ďalšie delenie proteínov uskutočnilo pomocou SDS-polyakrylamidovej
elektroforézy. Po 2D separácii a vizualizácii proteínov na polyakrylamidovom géli boli izolované
jednotlivé „spoty“ proteínov a po proteolytickom štepení proteínov produkty identifikované
pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie. Výsledky jednoznačne ukázali ďalšiu
identifikáciu potencionálnych biomarkerov, ktoré sa vyskytujú v nádorových bunkách prsníka bez
ich spracovania izomérmi kyseliny retinovej alebo na druhej strane len vo vzorkách nádorových
buniek, ktoré sa inkubovali v prítomnosti izomérov retinových kyselín.
Publikácie
MACEJOVÁ D., GALBAVÝ S., PODOBA J., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: mRNA expression
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary
carcinoma. Oncol. Rep., Oncology Reports, 30: 2371-2378, 2013.
LENKO V., BIALESOVA L., MACEJOVA D., BUJDAK P., BREZA J., BRTKO J.: The
relationship between renal cell carcinoma and nuclear retinoid/rexinoid receptors. Biomed Pap Med
Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 157: 316-324, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., LENKO V., MACEJOVÁ D.: Nuclear receptors - target molecules
for isoflavones in cancer chemoprevention. Gen. Physiol. Biophys., 32: 467–478, 2013.
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Abstrakty
BRTKO J.,MACEJOVÁ D., GALBAVÝ Š., BIALEŠOVÁ L., PODOBA J.: Expression mRNA
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. Thyroid
Research, 6: (Suppl. 2): 4-5, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., Š., BIALEŠOVÁ L., FICKOVÁ M., HUNÁKOVÁ L.: Toxicity of
nuclear retinoid X receptors cognate ligands of organotin origin in breast cancer cell lines: Effects
on selected retinoid/retinoid X receptor subtypes expression. Military Medical Science Letters, 82:
(Suppl.), 3, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., MACEJOVÁ D.: The effect of isoflavone genistein on the expression
of selected nuclear receptors and their coregulators. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.),
2-3, 2013.
123
Správa o činnosti organizácie SAV
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and genistein
on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in apoptosis
in ACHN human kidney cancer cell line. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.), 18, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., FICKOVÁ M., BOHÁČOVÁ V., SULOVÁ Z.,
BREIER A., HUNÁKOVÁ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic
acid/retinoid X receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines.
Toxicology Letters, 221S: S113, P08-47, 2013.
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., HAVRÁNEK T., BRTKO J., FICKOVÁ M.: Effects of di(2ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17β-estradiol on expression of RXRalpha and
RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Toxicology Letters,
221S: S105, P08-23, 2013.
FICKOVÁ M., HAVRÁNEK T., BRTKO J., MACEJOVÁ D.: Reduced expression of genes for
nuclear receptors RXRalpha and RXRbeta by bisphenol A in human mammary cancer cells
(MCF7). Toxicology Letters, 221S: S112-S113, P08-46, 2013.
HUNÁKOVÁ L., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., BRTKO J.: Effects of selected organotin
halides on human breast cancer cell line growth and nuclear all-trans retinoic acid receptor (RAR)
and retinoid X receptor (RXR) subtypes expression. Abstracts from the UAE Cancer Congress,
Dubai, 43, 2013.
BRTKO J., MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., GALBAVÝ Š.: Expresia podtypov retinoidných a
rexinoidných jadrových receptorov a ich koregulátorov v karcinómoch štítnej žľazy. Diabetologie,
Metabolizmus, Endokrinologie, Výživa, 16: (Suppl.), 2-3, 2013.
BRTKO J., BIALEŠOVÁ L., LENKO V., MACEJOVÁ D.: The road to nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Abstracts from the
Genetic Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, L5, 6, 2013.
MACEJOVÁ D., BIALEŠOVÁ L., HAVRÁNEK T., BRTKO J., FICKOVÁ M.: Di(2-ethylhexyl)phtalate: Effects on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the
MCF-7 breast cancer cell line. Abstracts from the Genetic Toxicology and Cancer Prevention
Conference, Smolenice, P1, 39, 2013.
BIALEŠOVÁ L., BRTKO J., ONDKOVÁ S., GALBAVÝ Š., MACEJOVÁ D.: Selected nuclear
receptors expression in human breast carcinoma tissues. Abstracts from the Genetic Toxicology and
Cancer Prevention Conference, Smolenice, P6, 44, 2013.
2. Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja diagnostiky a
liečby nádorových ochorení CEMAN. (Centre of Excellence for the study of metabolic
aspects of development, diagnostics and treatment of malignancies CEMAN)
124
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Oľga križanová
Trvanie projektu centra: 4.8.2011 - 31.12.2014
Evidenčné číslo projektu : CEMAN
Organizácia
je nie
koordinátorom projektu:
ÚMFG SAV
Koordinátor:
Počet
spoluriešiteľských
inštitúcií:
SAV 3000 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Známy, hoci málo preskúmaný je dopad nadmerných a opakovaných stresových vplyvov na rozvoj
nádorových ochorení. Získali sme výsledky, ktoré upozorňujú na to, že jednotlivé stresové hormóny
sa vylučujú rôzne a môžu pôsobiť inak v závislosti od veku. Príkladom sú glukokortikoidy, ktoré sú
spomedzi nadobličkových steroidov najintenzívnejšie vylučované hormóny počas stresu
v dospelosti. Naproti tomu v období krátko po narodení sa počas stresu vylučujú glukokortikoidy
len vo veľmi obmedzenej miere, čo predstavuje fyziologickú ochranu vyvíjajúceho sa organizmu
pred nadmernými účinkami glukokortikoidov. My sme ukázali, že v ranom postnatálnom období
preberá úlohu hlavného hormónu vylučovaného počas stresu aldosterón (Varga a spol. 2013).
Popísali sme dynamiku vylučovania hormónu oxytocínu počas stresu. Ukázali sme, že pri
opakovaných či chronických podnetoch v porovnaní s akútnymi stresovými situáciami môžu pri
intenzívnych podnetoch zvýšené koncentrácie pretrvávať alebo sa normalizovať v prípade
krátkodobých alebo miernych stresových podnetov (Danevova a spol 2013).
Nedávne výskumy ukazujú, že medzi spôsoby, ktoré aspoň čiastočne zabránia negatívnym vplyvom
na ľudskú psychiku je počúvanie hudby. Sú štúdie, ktoré popisujú pozitívne účinky počúvania
hudby u pacientov čakajúcich na nepríjemné lekárske zásahy. Sledovali sme vplyv počúvania
hudby u zdravých dobrovoľníkov počas fyzického a mentálneho stresu. Dokázali sme, že pri
počúvaní príjemnej huby stresová situácia nevyvolala zvýšenie úzkosti. Pri vystavení stresorom a
súčasnom počúvaní rovnakej hudby hranej odzadu nárast úzkosti nastal. Získané výsledky dovoľujú
predpokladať, že počúvanie hudby môže aj pozitívne, aj negatívne ovplyvniť percepciu stresu a
mieru úzkosti (Jezova a spol. 2013), čo treba brať do úvahy pri klinických aplikáciách.
Publikácie
HLAVACOVA N., KERLIK J., RADIKOVA Z., IZAKOVA L., JEZOVA D. Measurement of
salivary aldosterone: validation by low-dose ACTH test and gender differences. In Endocrine
Regulations. 2013, vol. 47, no. 4, p. 201-204.
DANEVOVA V., KVETNANSKY R., JEZOVA D. Kinetics of oxytocin response to repeated
restraint stress and/or chronic cold exposure. In Hormone and Metabolic Research, 2013, vol. 45,
no. 12, p. 845-848. (IF=2,145)
JEZOVA D., HLAVACOVA N., MAKATSORI A., DUNCKO R., LODER I., HINGHOFERSZALKAY H. Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress exposure is
associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men. In
Neuroendocrinology, 2013, vol. 98, no. 2, p. 144-150. (IF=3,537)
125
Správa o činnosti organizácie SAV
VARGA J., FERENCZI S., KOVÁCS KJ., GARAFOVA A., JEZOVA D., ZELENA D.
Comparison of
Stress-Induced Changes in Adults and Pups: Is Aldosterone the Main
Adrenocortical Stress Hormone during the Perinatal Period in Rats? In PLoS One, 2013, vol. 8, no.
9, p. e72313. (IF=3,730)
Abstrakty:
HLAVACOVA N., WAWRUCH M., TISONOVA J., JEZOVA D. Neuroendocrine activation
during stress in women depends on trait anxiety. Abstracts of the 11th World Congress of
Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
JEZOVA D., HLAVACOVA N.: Hyperaldosteronism in an animal model - changes in depressionlike behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. Abstracts of the 11th
World Congress of Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
HLAVÁČOVÁ N., MAKATSORI A., HINGHOFER-SZALKAY H., JEŽOVÁ D. Hormonálna a
kardiovaskulárna odpoveď na kombinovaný stresový podnet pri zvýšenej úzkosti vyvolanej
počúvaním hudby. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 38.
POKUSA M., GAJDOŠECHOVÁ L., KRŠKOVÁ K., CSÁNOVÁ A., ZORAD Š., FRANKLIN
M., JEŽOVÁ D. Vybrané metabolické parametre v tukovom tkanive v animálnom modeli depresie.
In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 51.
3. Centrum excelentnosti pre výskum mozgu BRAINCENTRUM (Centre of excellence
for research on the brain BRAINCENTRUM)
Vedúci centra: Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava
Zodpovedný riešiteľ:
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Trvanie projektu centra:
4.8.2011 - 31.12.2014
Organizácia
je nie, koordinuje Neuroimunologický ústav SAV
koordinátorom projektu:
Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., NiU SAV
Koordinátor:
Počet
spoluriešiteľských 6
inštitúcií:
5000 €
Čerpané financie:
4.) Centrum excelentnosti pre výskum mozgu BRAINCENTRUM (Centre of excellence for
research on the brain BRAINCENTRUM)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Michal Novák
Richard Kvetňanský
4.8.2011 / 31.12.2014
nie
Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., NiU SAV
126
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
6
2.500,- Eur
Výsledky:
Úvodom treba konštatovať, že aktivácia sympatoadrenálneho systému (SAS) a hypotalamohypofýzo-adrenokortikálneho systému (HPA) počas stresu vedie k zvýšeniu hladín katecholamínov
(CA) a glukokortikoidov v plazme potkanov. Stres je jedným z faktorov, ktoré potencujú vznik a
vývoj
Alzheimerovej
choroby.
V rámci činnosti Centra sme sa zamerali na riešenie otázky, či stresom-indukované zmeny
v aktivácii SAS a HPA môžu byť ovplyvnené Alzheimerovou chorobou, t.j. vznikom
neurofibrilárnej patológie v mozgu transgénnych potkanov (TG). U WT a SHR-TG potkanov sme
z jugulárnej vény pomocou implantovanej kanyly opakovane odoberali krv v rôznych intervaloch
imobilizačného stresu. Merali sme hladiny adrenalínu, noradrenalínu a kortikosterónu v plazme.
Hladiny týchto indikátorov aktivity SAS a HPA sa výrazne zvyšovali pod vplyvom imobilizačného
stresu. Vzostupy však boli rovnaké u WT aj SHR-TG potkanov, čo naznačovalo, že vznik
Alzheimerovskej patológie v mozgu neovplyvňuje stresom indukovanú aktiváciu periférnych
systémov SAS a HPA.
Vzhľadom na skutočnosť, že na pracovisku máme k dispozícii aj transgénne potkany
vyselektované z normotenzného kmeňa Wistar-Kyoto, pokúsili sme sa zmerať ich periférnu
sympatikovú odpoveď po vystavení akútnemu a opakovanému imobilizačnému stresu. Získali sme
neočakávané výsledky dokumentujúce, že hladina katecholamínov v plazme transgénnych-WKY
potkanov je po vystavení opakovanému IMO stresu významne nižšia ako u WT-WKY potkanov.
Tento výsledok ukazuje, že aj odpoveď periférneho sympatikového systému na stres je rozdielne
regulovaná u transgénnych potkanov s DAT. Táto odpoveď je však závislá na použitom kmeni
potkanov. Mechanizmus tohto rozdielu nevieme zatiaľ vysvetliť a bude predmetom ďalších štúdií.
Súhrnne teda naše výsledky ukázali, že u TG potkanov s Alzheimerovskou patológiou
v oblastiach mozgu, ktoré sú zapojené do regulácie periférneho sympatoadrenálneho systému
a HPA osi, môže dôjsť k redukcii hladín katecholamínov v plazme po vystavení stresu v porovnaní
s WT potkanmi. Tento nález môže mať veľký význam pre kliniku Alzheimerovej choroby a bude
ho potrebné ďalej študovať a vysvetliť.
Relevantné publikácie:
VARGOVIČ P., UKROPEC J., LAUKOVÁ M., KURDIOVÁ T., BALÁŽ M., MANZ B.,
UKROPCOVÁ B., KVETŇANSKÝ R.:
Repeated
immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes.
Stress : The international journal on the biologie of stress, 2013, 16 (3): pp. 340-352.
(2.476
– IF 2011). DOI:10.3109/10253890.736046.
Typ: ADCA
BENEŠ J., TOMANKOVA H., NOVAKOVA M., ROHAN Z., KVETŇANSKÝ R.,
MYSLIVEČEK J.: Corticotropin-releasing hormone affects short immobilization stress-induced
changes in lung cytosol and membrane glucocorticoid binding sites.
Cellular and
Molecular Neurobiology, 2013, 33: pp. 503-511.
(2.293 IF2012). DOI 10.1007/s10571-013-9916-9.
Typ: ADCA
127
Správa o činnosti organizácie SAV
NOVÁK P., ŽILKA N., FILIPČÍK, P., KVETŇANSKÝ R., NOVÁK M.: Stres ako modulátor
neurodegeneračnej kaskády indukovanej proteínom tau, Vydavateľstvo AHO3, apríl 2013, str. 6480, ISBN 978-80-971357-0-6 Typ: nekarentovaný článok v zborníku
Abstrakty z konferencií:
FILIPČÍK P., NOVÁK P., MRAVEC B. ONDIČOVÁ K., KVETŇANSKY R., NOVÁK, M.:
From emotional stress to cognitive deficit: through tau protein modifications?
In: The Jerusalem International Conference on Neuroplasticity and Cognitive Modifiability,
Abstract and Program Book p. 41, Jerusalem, June 2013.
5.) CE SAV Centrum excelentnosti pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v
chorobách z civilizácie. (Centre of excellence for examination of regulatory role of nitric oxide in
civilization diseases.)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
Štefan Zórad
1.6.2011 / 31.12.2015
NOREG
nie
UNPF SAV
5
2.000,- Eur
Dosiahnuté výsledky:
Porovnali sme hladiny oxtocínu v plazme obéznych Zucker potkanov a ich chudých kontrol. Tiež
sme sledovali aktivitu oxytocinázy v pečeni, obličke, svale a tukovom tkanive. Zistili sme, že
obezita je spojená so zníženými hladinami oxytocínu v plazme a naše výsledky ukazujú, že je to
zapríčinené zvýšenou degradáciou oxytocínu v pečeni a tukovom tkanive. Z literatúry je známe, že
oxytocín má kardioprotektívny účinok (stimuluje produkciu NO v srdci) a tiež že myši
s nadprodukciou eNOS sú rezistentné voči obezite navodenej vysokotukovou diétou, preto sa v
ďalších analýzach zameriame na vzťah medzi inzulínovou rezistenciou a NO systémom v tukovom
tkanive kontrolných a obéznych Zucker potkanov po podávaní oxytocínu.
GAJDOSECHOVA L., KRSKOVA K., SEGARRA AB., SPOLCOVA A., SUSKI M.,
OLSZANECKI R., ZORAD S. : Hypooxytocinaemia in obese Zucker rats relates to
oxytocin degradation in liver and adipose tissue. JEndocrinol 2014, Jan 3 (Epub ahead of
print)
Programy : Iné
1. Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie
a aterosklerózy. (Signal pathway of nitric oxide and hydrogen sulfide, its disturbances and
participation in development of hypertension and atherosclerosis.)
128
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v ÚEE SAV
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
František Kristek
Štefan Zorad
19. 7. 2011 / 31.12.2015
MZ 2012/51-SAV-1
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
Pridelené/čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
nie
UNPF SAV
3
4 000/0 €
Predbežne sa vykonala izolácia RNA zo vzoriek kôry obličiek z obéznych a kontrolných potkanov
kmeňa Zucker. Analýza mRNA sa vykoná do 31.3.2014 dokedy je potrebné vyčerpať pridelené
finančné prostriedky.
129
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
KRAHULEC, Boris - FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - HOLÉCZY, Pavol - KLIMEŠ, Iwar
- A KOLEKTÍV. Klinická obezitológia. Prvé vydanie. Počet strán: 336. Brno : Facta
Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
ABC04
ABC05
KVETŇANSKÝ, Richard - LU, X. - ZIEGLER, M.G. Stress-triggered changes in
peripheral catecholaminergic systems. In A New Era of Catecholamines in the
Laboratory and Clinic (Advances in Pharmacology). Burlington: Academic Press,
vol. 68, p. 359-397. ISBN 978-0-12-411512-5.
STANÍK, Juraj - STANÍKOVÁ, D. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela.
Genetika obezity. In KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 67-81. Prvé
vydanie. Počet strán: 336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Patofyziológia obezity. In
KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 37-58. Prvé vydanie. Počet strán:
336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
UKROPCOVÁ, Barbara - POLJAK, Z. - UKROPEC, Jozef. Endokrinná funkcia
tukového tkaniva. In KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 67-81. Prvé
vydanie. Počet strán: 336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Fyzická aktivita, obezita a zdravie. In
KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 102-122. Prvé vydanie. Počet
strán: 336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADAMCOVÁ, M. - RUZICKOVÁ, S. - ŠIMKO, Fedor. Multiplexed immunoassays
for simultaneous quantification of cardiovascular biomarkers in the model of hgnitro-l-arginine methylester (L-name) hypertensive rat. In Journal of Physiology and
Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2013, vol. 64, no. 2, p. 211217. (2.476 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0867-5910. A
BAKOŠ, Ján - ŠTRBÁK, Vladimír - PAULIKOVÁ, H. - KRAJŇÁKOVÁ, L. LEŠŤANOVÁ, Zuzana - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocin receptors ligands induce
changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of Molecular
Neuroscience, 2013, vol. 50, no., p. 462-468. (2.891 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0895-8696. A
BENES, J. - TOMANKOVA, H. - NOVAKOVA, M. - ROHAN, Z. KVETŇANSKÝ, Richard - MYSLIVEČEK, Jaromír. Corticotropin-releasing
hormone affects short immobilization stress-induced changes in lung cytosolic and
membrane glucocorticoid binding sites. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2013, vol. 33, no. 4, p. 503-511. (2.293 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0272-4340. A
BENES, J. - MRAVEC, Boris - KVETŇANSKÝ, Richard - MYSLIVEČEK,
Jaromír. The restructuring of muscarinic receptor subtype gene transcripts in c-fos
knock-out mice. In Brain Research Bulletin, 2013, vol. 90, n., pp. 30-39. (2.935 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0361-9230. A
BERTÓK, Tomáš - KLUKOVA, Ludmila - SEDIVA, Alena - KASÁK, Peter -
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
SEMAK, Vladislav - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - CHOVANOVÁ,
Lucia - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - VIKARTOVSKÁ, Alica,
Welwardová - TKÁČ, Ján. Ultrasensitive impedimetric lectin biosensors with
efficient antifouling properties applied in glycoprofiling of human serum samples. In
Analytical Chemistry, 2013, vol. 85, p.7324 - 7332. (5.695 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0003-2700. A
DANEVOVÁ, V. - KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela. Kinetics of
oxytocin response to repeated restraint stress and/or chronic cold exposure. In
Hormone and Metabolic research, 2013, vol. 45, no. 12, p. 845-848. (2.145 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0018-5043. A
DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ZÓRAD,
Štefan - GAJDOŠECHOVÁ, Lucia - GREŠOVÁ, Linda - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa KRISTEK, František - BALIŠ, Peter - CHAN JULIE, Y.H. Effects of PPARγ
agonist pioglitazone on redox-sensitive cellular signaling in young spontaneously
hypertensive rats. In PPAR Research, 2013, vol. 2013, p. 1-11. (2.685 - IF2012).
ISSN 1687-4757. SAS-NSC JRP 2010/01, NSC100-2923-B075B-001-MY3
(JYHC), APVV-0348-12, VEGA SR 2/0169/12, VEGA SR 2/0089/11. A
HERICHOVÁ, Iveta - ŠOLTÉSOVÁ, Dorota - SZÁNTÓOVÁ, Kristína MRAVEC, Boris - NEUPAUEROVÁ, Denisa - VESELÁ, Anna - ZEMAN, Michal.
Effect of angiotensin II on rhythmic per2 expression in the. In Regulatory peptides,
2013, vol.186, p. 49-56. (2.056 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 01670115. A
HRENÁK, J. - ARENDÁŠOVÁ, K. - RAJKOVIČOVÁ, R. - AZIRIOVÁ, S. REPOVÁ, K. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - CELEC, Peter - KAMODYOVÁ, Natália
- BARTA, Andrej - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor.
Protective effect of captopril, olmesartan, melatonin and compound 21 on
doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats. In Physiological Research, 2013, vol. 62,
suppl. 1, p. S181-S189. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 08628408. VEGA 1/0227/12, 1/0831/11, 2/0183/12, APVV-0742-10, APVV-0205-11,
UK-442/2013, UK-472/2013, PRVOUK P37/5. A
JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAKATSORI, A. - DUNČKO,
Roman - LODER, I. - HINGHOFER-SZALKAY, H. Increased anxiety induced by
listening to unpleasant music during stress exposure is associated with reduced blood
pressure and ACTH responses in healthy men. In Neuroendocrinology, 2013, vol.
98, no. 2, p. 144-150. (3.537 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 00283835.A
LACKOVIČOVÁ, Ľubica - GAYKEMA, R. P.. - BÁNOVSKÁ, Lucia - KISS,
Alexander - GOEHLER, L. E. - MRAVEC, Boris. The time-course of hindbrain
neuronal activity varies according to location during either intraperitoneal or
subcutaneous tumor growth in rats: Single Fos and dual Fos/dopamine βhydroxylase immunohistochemistry. In Journal of Neuroimmunology, 2013, vol.,
no., p. (3.033 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0165-5728. A
LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - VLČEK, Miroslav - LEJAVOVÁ,
Katarína - HUDECOVÁ, Soňa - KRIŽANOVÁ, Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard.
Catecholamine production is differently regulated in splenic T- and B-cells
following stress exposure. In Immunobiology, 2013, vol. 218, p. 780-789. (2.814 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0171-2985. A
LENKO, V. - BIALEŠOVÁ, Lucia - MACEJOVÁ, Dana - BUJDÁK, P. - BREZA,
J. - BRTKO, Július. The relationship between renal cell carcinoma and nuclear
retinoid/rexinoid receptors. In Biomedical Papers, 2013, vol. 157, no. 4, p. 316-324.
(0.990 - IF2012). ISSN 1213-8118. A
MACEJOVÁ, Dana - GALBAVÝ, Štefan - PODOBA, J. - BIALEŠOVÁ, Lucia -
131
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
BRTKO, Július. mRNA expression pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear
receptor subtypes in human thyroid papillary carcinoma. In Oncology Reports, 2013,
vol. 30, no. 5, p. 2371-2378. (2.297 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
1021-335X. A
MUL, J. D. - O'DUIBHIR, E. - SHRESTHA, Y. B. - KOPPEN, A. - VARGOVIČ,
Peter - TOONEN, P. W. - ZAREBIDAKI, E. - KVETŇANSKÝ, Richard KALKHOVEN, E. - CUPPEN, E. - BARTNESS, T. J. Pmch-deficiency in rats is
associated with normal adipocyte differentiation and lower sympathetic adipose
drive. In PLoS ONE, 2013, vol. 8., n. 3, p. e60214. (3.730 - IF2012). (2013 MEDLINE). ISSN 1932-6203. A
NAGYOVÁ, Eva - NĚMCOVÁ, Lucie - MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta SCSUKOVÁ, Soňa - KALOUS, Jaroslav. Lapatinib inhibits meiotic maturation of
porcine oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropin-supplemented
medium. In Fertility and sterility, 2013, vol. 99, no. 6, p. 1739-1748. (4.174 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0015-0282. A
NIŽŇANSKÝ, L. - KRYŠTOFOVÁ, S. - VARGOVIČ, Peter - KALIŇÁK, M. SIMKOVIČ, M. - VAREČKA, Ľudovít. Glutamic acid decarboxylase gene
disruption reveals signalling pathway(s) governing complex morphogenic and
metabolic events in Trichoderma atroviride. In Antonie van Leeuwenhoek, 2013,
vol. 104, no. 5, p. 793-807. (2.072 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 00036072. A
NOSTRAMO, R. - TILLINGER, A. - SEROVA, N.L. - KVETŇANSKÝ, Richard SABBAN, E. L. Bradykinin B2 receptor in the adrenal medulla of male rats and
mice: glucocorticoid-dependent increase with immobilization stress. In
Endocrinology, 2013, vol. 154, no. 10, p. 3729-3738. (4.717 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0013-7227. A
PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - VLČEK, Miroslav - KERLIK, Jana LUKÁČ, J. - ROVENSKÝ, Jozef - IMRICH, Richard. Chronic inflammation and
low-dose glucocorticoid effects on glucose metabolism in premenopausal females
with rheumatoid arthritis free of conventional metabolic risk factors. In
Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 1, p. 75-83. (1.531 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0862-8408. A
REPOVÁ-BEDNÁROVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - HRENÁK, J. KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor.
Effect of captopril and melatonin on fibrotic rebuilding of the aorta in 24 hour lightinduced hypertension. In Physiological Research, 2013, vol. 62, suppl. 1, p. S135S141. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0862-8408. A
ŠIMKO, Fedor - REITER, Russel J. - PECHÁŇOVÁ, Oľga - PAULIS, Ľudovít.
Experimental models of melatonin-deficient hypertension. In Frontiers in bioscience,
2013, vol. 18, no. 2, p. 616-625. (3.286 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
1093-9946. A
ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. Antifibrotic effect of melatonin - Perspective
protection in hypertensive heart disease. In International Journal of Cardiology,
2013, vol. 168, no. 3, p. 2876-2877. (5.509 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0167-5273. VEGA 1/0227/12, 2/00183/12, APVV-0742-10.A
ŠOLTÉSOVÁ, D. - VESELÁ, A. - MRAVEC, Boris - HERICHOVÁ, Iveta. Daily
profile of glut1 and glut4 expression in tissues inside and outside the blood-brain
barrier in control and streptozotocin-treated rats. In Physiological Research. - Praha :
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, vol. 62,
suppl. 1, p. S115-S124. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 08628408.A
ŠOLTÉSOVÁ, Danica - MONOŠÍKOVÁ, J. - KOYŠOVÁ, L. - MRAVEC, Boris.
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA25
ADCA26
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
Eff ect of Streptozotocin-induced Diabetes on Clock Gene. In Experimental and
clinical endocrinology and diabetes, 2013, vol., no. 121, p. 1-9. (1.555 - IF2012).
(2013 - Current Contents). ISSN 0947-7349.A
THANABALASINGHAM, G. - HUFFMAN, J. - KATTLA, J. - NOVOKMET, M. RUDAN, I. - GLOYN, A. L. - HAYWARD, C. - ADAMCZYK, B. - REYNOLDS,
R. - MUZINIC, A. - HASSANALI, N. - PUCIC, M. - BENNETT, A. - ESSAFI, A. POLASEK, M. - MUGHAL, S.A. - REDZIC, I. - PRIMORAC, D. - ZGAGA, L. KOLCIC, I. - HANSEN, T. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - TJORA, E. STRACHAN, M. - NIELSEN, T. - STANIK, J. - KLIMEŠ, Iwar - PEDERSEN, O. NJOLSTAD, P.R. - WILD, S. H. - GYLLENSTEN, U. - GORNIK, O. - WILSON, J.
F. - HASTIE, N. - CAMPBELL, H. - MCCARTHY, M. I. - RUDD, P. M. - OWEN,
K. R. - LAUC, G. - WRIGHT, A. F. Mutations in HNF1A result in marked
alterations of plasma glycan profile. In Diabetes, 2013, vol. 62, no 4, pp. 1329-1337.
(7.895 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0012-1797.A
TILLINGER, A. - NOSTRAMO, R. - KVETŇANSKÝ, Richard - SEROVA, N.L. SABBAN, E. L. Stress-induced changes in gene expression of urocortin 2 and other
CRH peptides in rat adrenal medulla: Involvement of glucocorticoids. In Journal of
Neurochemistry, 2013, vol. 125, no. 2, p. 185-192. (3.973 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0022-3042.A
TKÁČOVÁ, R. - UKROPEC, Jozef - SKYBA, P. - UKROPCOVÁ, Barbara POBEHA, P. - KURDIOVÁ, Timea - JOPPA, P. - KLIMEŠ, Iwar GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Effects of hypoxia on adipose tissue expression of NFjB,
IjBa, IKKc and IKAP in patients with chronic obstructive pulmonary disease. In Cell
biochemistry and biophysics, 2013, vol. 66, n. 1, pp. 7-12. (3.743 - IF2012).A
TRNOVEC, T. - JUSKO, TA. - ŠOVČÍKOVÁ, E. - LANCZ, K. - CHOVANCOVÁ,
J. - PATAYOVÁ, H. - PALKOVIČOVÁ L, L. - DROBNÁ, B. - LANGER, Pavel VAN DEN BERG M, M. - DEDIK, L. - WIMMEROVÁ, S. Relative effect potency
estimates of dioxin-like activity for dioxins, furans, and dioxin-like PCBs in adults
based on two thyroid outcomes. In Environmental Health Perspectives, 2013, vol.
121, no. 8, p. 886-892. (7.260 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 00916765.A
VALKOVIČ, Ladislav - UKROPCOVÁ, Barbara - CHMELÍK, M. - BALÁŽ,
Miroslav - BOGNER, W. - SCHMID, A. - FROLLO, Ivan - ZEMKOVÁ, E. KLIMEŠ, Iwar - UKROPEC, Jozef - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M. Interrelation of
31P-MRS metabolism measurements in resting and exercised quadriceps muscle of
overweight-to-obese sedentary individuals. In NMR in Biomedicine, 2013, vol. 26,
no. 12, p. 1714-1722. (3.446 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 09523480.A
VARGA, J. - FERENCZI, S. - KOVÁCS, KJ. - GARAFOVA, A. - JEŽOVÁ,
Daniela - ZELENA, D. Comparison of stress-induced changes in adults and pups: is
aldosterone the main adrenocortical stress hormone during the perinatal period in
rats? In PLoS ONE, 2013, vol. 8., iss. 9, e72313. (3.730 - IF2012). (2013 MEDLINE). ISSN 1932-6203.A
VARGOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - LAUKOVÁ, Marcela - KURDIOVÁ,
Timea - BALÁŽ, Miroslav - MANZ, B. - UKROPCOVÁ, Barbara KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated immobilization stress induces catecholamine
production in rat mesenteric adipocytes. In Stress : the international journal on the
biologie of stress, 2013, vol.16, n. 3, pp. 340-352. (3.252 - IF2012). ISSN 10253890.A
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
133
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
BIALEŠOVÁ, Lucia - BRTKO, Július - LENKO, V. - MACEJOVÁ, Dana. Nuclear
receptors - target molecules for isoflavones in cancer chemoprevention. In General
Physiology and Biophysics, 2013, vol. 32, no. 4, p. 467-478. (0.852 - IF2012). (2013
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0231-5882.A
CHOVANOVÁ, Lucia - VLČEK, Miroslav - KRŠKOVÁ, Katarína - PENESOVÁ,
Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - ROVENSKÝ, Jozef - CHOLUJOVÁ, Dana SEDLÁK, Ján - IMRICH, Richard. Increased production of IL-6 and IL-17 in
lipopolysaccharide-stimulated peripheral mononuclears from patients with
rheumatoid arthritis. In General Physiology and Biophysics, 2013, vol. 32, no. 3, p.
395-404. (0.852 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 02315882.A
HUDECOVÁ, Soňa - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - CSÁDEROVÁ, Lucia - SEDLÁK,
Ján - BOHÁČOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Marcela - KRIŽANOVÁ, Oľga.
Isoproterenol accelerates apoptosis through the over-expression of the
sodium/calcium exchanger in HeLa cells. In General Physiology and Biophysics,
2013, vol. 32, p. 311 - 323. (0.852 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0231-5882.A
KRÍŽOVÁ, L. - KOLLÁR, B. - JEŽOVÁ, Daniela - TURČÁNI, P. Genetic aspects
of vitamin D receptor and metabolism in relation to the risk of multiple sclerosis. In
General Physiology and Biophysics, 2013, vol. 32, no. 4, p. 459-466. (0.852 IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0231-5882.A
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
KRÍŽOVÁ, L. - KOLLÁR, B. - ČARNICKÁ, Z. - ŠIARNIK, P. - JEŽOVÁ, Daniela
- TURČÁNI, P. Geneteické a environmentálne faktory zapojené do patogenézy
sklerózy multiplex. In Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, vol.
76/109, no. 4, p. 430-437. (0.366 - IF2012). ISSN 1210-7859.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
HLAVÁČOVÁ, E. - CHRENOVÁ, J. - RAUSOVÁ, Z. - VLČEK, Miroslav PENESOVÁ, Adela - DEDÍK, L. Identification of regulatory mechanism of
orthostatic response. In World Academy of Science, Engineering and Technology,
2013, vol. 77, p. 715-721. ISSN 2010-376X.
HUSÁROVÁ, V. - LAKATOŠOVÁ, S. - PIVOVARČIOVÁ, A. - BAKOŠ, Ján DURDIAKOVÁ, J. - KUBRANSKÁ, A. - OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Brief report:
Plasma oxytocin is lower in children with Asperger syndrome and associated with
autistic trait attention to detail. In Open Journal of Psychiatry, 2013, vol. 3, p. 399402.
IZÁKOVÁ, L. - JEŽOVÁ, Daniela. Aldosterón - nový biologický marker alebo
ďalšia možnosť v liečbe depresie? In Psychiatrie : Časopis pro moderní psychiatrii,
2013, vol. 17, no. 1, p. 13-18. ISSN 1211-7579.
KURDIOVÁ, Timea - UKROPCOVÁ, Barbara - BALÁŽ, Miroslav - LIEBISH, G. VICIAN, M. - VLČEK, Miroslav - SRBECKÝ, M. - OLEJNÍK, J. - IMRICH,
Richard - BELAN, V. - KLIMEŠ, Iwar - SCHMITZ, G. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela
- UKROPEC, Jozef. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical activity and muscle mitochondrial function. In
Treatment Strategies - Diabetes, 2013, vol. 5, iss. 1, p. 42-43.
LEŠŤANOVÁ, Zuzana - BAČOVÁ, Zuzana - HAVRÁNEK, Tomáš - BAKOŠ, Ján.
Mechanisms of growth of neuronal axons and dendrites. In Československá
fyziologie : biomedicínsky časopis, 2013, vol. 62, no. 2, p. 47-53. ISSN 1210-6313.
134
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
ADEB11
ADEB12
MROSEK, N. - MEISSBURGER, B. - MATAKI, C. - ROEDER, E. - UKROPEC,
Jozef - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - NAWROTH, P. P. RUDOFSKY, G. - AUWERX, J. - SCHOONJANS, K. - WOLFRUM, C.
Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue 1
(Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. In Molecular Metabolism,
2013, vol. 2, no. 3, p. 314-323. ISSN 2212-8778.
PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - ČIŽMÁROVÁ, E. - VLČEK, Miroslav IMRICH, Richard. Insulin sensitivity in young patients with hypertension devoid of
conventional risk factors. In Journal fur Hypertonie, 2013, vol. 17, no. 1, p. 15-19.
ISSN 1028-2327.
PIVOVARCIOVA, A. - MRAVEC, Boris. Psychické poruchy a neurologické
choroby: význam nervus vagus. In Psychiatrie : Časopis pro moderní psychiatrii,
2013, vol. 17, p. 129-140. ISSN 1211-7579.
PROKOPOVÁ, B. - JEŽOVÁ, Daniela. Stres a možnosti jeho farmakologického
ovplyvnenia - vieme merať stresovú záťaž? In Psychiatrie pro praxi, 2013, vol. 14,
no. 4, p. 150-154. ISSN 1213-0508.
ROVENSKÝ, Jozef - STANČÍKOVÁ, Mária - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ,
Katarína - JURČOVIČOVÁ, Jana. The effects of beta-glucan isolated from
Pleurotus ostreatus on the development of arthritis and methotrexate treatment in rats
with adjuvant arthritis. In Reumatologia, 2013, vol. 51 no. 4, p. 277-283. ISSN 00346233. APVV-21-055205.
ŠTRBÁK, Vladimír. Cell volume conferences. In Bulletin of Siberian Medicine,
2013, vol. 12, no. 4, p. 8-12. ISSN 1682-0363.
ŠTRBÁK, Vladimír. Cell volume - role in obesity and its maintenance : Minireview.
In Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 2013, vol. 14, no. 2, p.
45-48. ISSN 1820-8665.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
BÁNOVSKÁ, L. - LACKOVIČOVÁ, Ľubica - MRAVEC, Boris. Nádorová
kachexia z neurobiologického hľadiska: vplyv hypotalamickeho zápalu. In Monitor
Medicíny SLS, 2013, vol. 1-2, no., p. 9-13. ISSN 1338-2551.
FLODROVÁ, Dana - BENKOVSKÁ, D. - MACEJOVÁ, Dana - BIALEŠOVÁ,
Lucia - BOBÁLOVÁ, J. - BRTKO, Július. Effects of retinoic acid isomers on
proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line. In Endocrine
Regulations, 2013, vol. 47, no. 4, p. 205-209. ISSN 1210-0668.
HLAVÁČOVÁ, Nataša - KERLIK, Jana - RÁDIKOVÁ, Žofia - IZÁKOVÁ, L. JEŽOVÁ, Daniela. Measurement of salivary aldosterone: validation by low-dose
ACTH test and gender differences. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 4, p.
201-204. ISSN 1210-0668.
MARKO, A. - PENESOVÁ, Adela - ŠTURDÍK, E. Potencálna úloha škorice v
prevencii metabolického syndrómu, inzulínovej rezistencie a diabetu 2. typu. In
Slovak Journal of Health Sciences, 2013, vol. 4, no. 1, p. 18-22.
MIKUŠKA, L. - VRABCOVÁ, Mária - LACKOVIČOVÁ, Ľubica - UKROPEC,
Jozef - HEGEDUSOVÁ, N. - SLAVKOVSKÝ, Peter - HUBKA, P. - MRAVEC,
Boris. Long-term liquid nutrition intake and development of obesity. In Endocrine
Regulations, 2013, vol. 47, no. 2, p. 85-52. ISSN 1210-0668.
MIKUŠOVÁ, L. - PENESOVÁ, Adela. The role of diet and exercise in obesity
prevention. In Slovak Journal of Health Sciences., 2013, vol. 4, no. 1, p. 33-46.
MITRO, A. - GALLATZ, K. - PALKOVITS, M. - KISS, Alexander. Ependymal
cells variations in the central canal of the rat spinal cord filum terminale: an
ultrastructural investigation. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 2, p. 93-99.
135
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ISSN 1210-0668.
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - MACHO, Ladislav - FICKOVÁ, Mária. Bisphenol A
alone or in combination with estradiol modulates cell cycle- and apoptosis-related
proteins and genes in MCF7 cells. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 4, p.
189-199. ISSN 1210-0668.
SMOLÍKOVÁ, Kvetoslava - MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa.
Effect of 1α,25-dihydroxyvitamin D3 on progesterone secretion by porcine ovarian
granulosa cells. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 3, p. 123-131. ISSN
1210-0668.
STANČÍKOVÁ, Mária - ROVENSKÝ, Jozef - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ,
Katarína - JURČOVIČOVÁ, Jana. Účinok beta-glukánu izolovaného z Pleurotus
ostreatus na vývoj artritídy a metotrexátovú liečbu u potkanov s adjuvantnou
artritídou. In Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva,
2013, vol. 27, č.2, s. 87-93. ISSN 1210-1931. APVV-21-055205.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
LEŠŤANOVÁ, Zuzana - BAČOVÁ, Zuzana - HAVRÁNEK, Tomáš - BAKOŠ, Ján.
Neuropeptidy vo vývine mozgu: Potenciál na protekciu proti zápalovým zmenám. In
Trendy vo vývinovej toxikológii a teratológii. Editori: Michal Dubovický, Igor M.
Tomo, Eduard Ujházy, Mojmír Mach. - Bratislava : Ústav experimentálnej
farmakológie a toxikológie SAV, 2013, s. 59-73. ISBN 978-80-971042-2-1.
NOVÁK, P. - ŽILKA, Norbert - FILIPČÍK, Peter - KVETŇANSKÝ, Richard NOVÁK, M. Stres ako modulátor neurodegeneračnej kaskády indukovanej
proteínom tau. In Neurodegeneračné ochorenia mozgu - aktuálna výzva ľudstva pre
tretie milénium. - Vydavateľstvo AHO, s. 64-80. ISBN 978-80-971357-0-6.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
BALÁŽIOVÁ, D. - STANÍKOVÁ, D. - HUČKOVÁ, Miroslava - STANÍK, Juraj VOHNOUT, B. - RAŠLOVÁ, K. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela.
DNA analýza génov zodpovedných za familiárnu hypercholesterolémiu (LDLR,
ApoB-100 a PCSK9) u slovenských pacientov. In Zborník Študentskej vedeckej
konferencie Prif UK v Bratislave, 24. apríl 2013. - 2013, s. 35-40.
NOVÁK, Petr - ŽILKA, Norbert - FILIPČÍK, Peter - KVETŇANSKÝ, Richard NOVÁK, Michal. Stres ako modulátor neurodegeneračnej kaskády indukovanej
proteínom tau. In Neurodegeneračné ochorenia mozgu aktuálna výzva ľudstva pre
tretie milénium : Zborník. Peter Filipčík, editor. - Dunajská Lužná, Bratislava :
AHO3, Neuroimunologický ústav SAV, 2013, s.66-82. ISBN 978-80-971357-0-6.
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch impaktovaných
AEGA01
BRTKO, Július - MACEJOVÁ, Dana - BIALEŠOVÁ, Lucia - FICKOVÁ, Mária BOHÁČOVÁ, Viera - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - HUNÁKOVÁ, Ľubica.
Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic acid/retinoid X receptors
and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines. In
Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2013, vol. 221, supplement, p.
S113. (3.145 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0378-4274. APVV-016011, APVV-290-10, APVV-147-10, APVV-SK-CZ-0211-11, VEGA 2/0008/11 and
CEMAN grants.
136
Správa o činnosti organizácie SAV
AEGA02
AEGA03
HUDECOVÁ, Soňa - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - CSÁDEROVÁ, Lucia - SEDLÁK,
Ján - LAUKOVÁ, Marcela - KRIŽANOVÁ, Oľga. Isoproterenol accelerates
apoptosis through the overexpression of the sodium/calcium exchanger in HeLa
cells. In International Journal of Molecular Medicine, 2013, vol.32, supplement 1,
p.S20. (1.957 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1107-3756.
NOVÁK, Petr - FILIPČÍK, Peter - MRAVEC, Boris - ONDIČOVÁ, K. KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal. RESTRAINT STRESS INDUCES
ALZHEIMER DISEASE LIKE HYPER-PHOSPHORYLATION OF TAU
PROTEIN IN NORMAL AND CRH DEFICIENT MICE. In Neurodegenerative
Diseases, 2013, vol.11, suppl.1. (3.410 - IF2012). ISSN 1660-2854.
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
AFDB02
HLAVÁČOVÁ, E. - CHRENOVÁ, J. - RAUSOVÁ, Z. - VLČEK, Miroslav PENESOVÁ, Adela - DEDÍK, L. Matematický nástroj v modelovaní biologického
procesu nameraných veličín ortostatického testu. In Automatizácia a riadenie v teórii
a praxi, ARTEP 2013, Workshop, Stará Lesná, s. 09-1-09-7. ISBN 978-80-5531330-6.
MARKO, A. - PENESOVÁ, Adela - ŠTURDÍK, E. Posudzovanie vhodnosti
prírodných látok pre prevenciu a liečbu metabolického syndrómu. In Hodnotenie
biologicky aktívnych látok: Zborník vybraných vedeckých prác z konferencie, 24.25. apríla 2013, Pezinok. - Bratislava : STUVITAL, s.r.o., 2013, s. 13-25. ISBN 97880-227-3974-0.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
BAČOVÁ, Zuzana - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAKOŠ, Ján.
Vývinové zmeny cytoskeletových proteínov a rastových faktorov v hipokampe pod
vplyvom oxytocínu. In 89. Fyziologické dny : sborník abstraktů. Praha, 5. - 7. února
2013. - Praha : Falon, 2013, s. 78. ISBN 978-80-87432-06-8.
BAČOVÁ, Zuzana - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAKOŠ, Ján.
Developmental effects of oxytocin on gene expressin of cytoskeletal proteins and
growth factors in the rat hippocampus. In New Frontiers in Physiological Research From Scientific Truth Via Friendship to the Art : abstract book with final program,
p. 31. - Beograd : Društvo fiziologa Republike Srbije, 2013. ISBN 978-86-904799-62.
BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAČOVÁ, Zuzana.
Oxytocin receptors ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In
New Frontiers in Physiological Research - From Scientific Truth Via Friendship to
the Art : abstract book with final program, p. 32. - Beograd : Društvo fiziologa
Republike Srbije, 2013. ISBN 978-86-904799-6-2.
BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAČOVÁ, Zuzana.
Ligandy oxytocínových receptorov ovplyvňujú génovú expresiu aj proteínové
hladiny neurofilamentov in vitro. In 89. Fyziologické dny : sborník abstraktů. Praha,
5. - 7. února 2013. - Praha : Falon, 2013, s. 6. ISBN 978-80-87432-06-8.
BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAČOVÁ, Zuzana.
Oxytocin receptor ligands modulate gene expression and protein levels of nestin and
microtubule associated protein 2 in SK-N-SH and U87-MG cells. In Book of
Abstracts of 10th World Congress on Neurohypophysial Hormones, p. 26. Bristol,
UK, July 15-19, 2013.
BIALEŠOVÁ, Lucia - BRTKO, Július - MACEJOVÁ, Dana. The Effects of
Isoflavone Genistein on the Expression of Selected Nuclear Receptors and their
137
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
Coregulators. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy),
2013, vol. 82, suppl. 1, p. 2. ISSN 0372-7025.
BOHÁČOVÁ, Viera - ŠTETKA, Ján - SULOVÁ, Zdena - MACEJOVÁ, Dana BRTKO, Július - BREIER, Albert. May ligands of nuclear receptors for retinoids alltrans-and 9-cis retinoic acid influence P-glycoprotein mediated multidrug resistance?
In XXVII. xenobiochemické symposium : Pavlov, 27.-30.5.2013. - [Brno] :
[Výzkumný ústav veterinárního lékařství], 2013, s. 40.
BRTKO, Július - MACEJOVÁ, Dana - BIALEŠOVÁ, Lucia - FICKOVÁ, Mária HUNÁKOVÁ, Ľubica. Toxicity of Nuclear Retinoid X Receptors Cognate Ligands
of Organotin Origin in Breast Cancer Cell Lines: Effect of Selected
Retinoid/Retinoid X Receptor Subtypes Expression. In Military medical science
letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2013, vol. 82, suppl. 1, p. 3. ISSN 0372-7025.
CIHOVÁ, Marína - ALTANEROVÁ, Veronika - ALTANER, Čestmír - MRAVEC,
Boris - ONDICOVÁ, K. Prodrug gene therapy mediated by mesenchymal stem cells
leads to complete regression of glioblastoma in a preclinical study. In Stem cells and
cell therapy: from research to modern clinical application : Sborník abstrakt. - 2013,
s. 7.
DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ZÓRAD, Štefan GAJDOŠECHOVÁ, Lucia - GREŠOVÁ, Linda - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa KRISTEK, František - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv agonistov PPaRγ na
radikálovú a bunkovú signalizáciu u hypertenzných zvierat. In XXVII.
xenobiochemické symposium : Pavlov, 27.-30.5.2013. - [Brno] : [Výzkumný ústav
veterinárního lékařství], 2013, s. 20. SAS-NSC JRP 2010/01.
DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - GAJDOŠECHOVÁ, Lucia BARANČÍK, Miroslav - ZÓRAD, Štefan - GREŠOVÁ, Linda - PAKANOVÁ,
Zuzana - BALIŠ, Peter - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - CHAN,
Julie Y.H. Modulation of ROS/NO balance, antioxidant response and cell signaling
in young prehypertensive rats. In Free Radical Biology and Medicine, 2013, vol. 65,
suppl. 2, p. S71. (5.271 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0891-5849.
SAS-NSC JRP 2010/01.
FICKOVÁ, Mária - HAVRÁNEK, Tomáš - MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta.
Alterations of Cell Cycle Related Genes and their Proteins by BPA and BPAestradiol Mixture in MCF7 Human Breast Carcinoma Cells. In Military medical
science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2013, vol. 82, suppl. 1, p. 6. ISSN
0372-7025.
HAVRÁNEK, Tomáš - MACHO, Ladislav - FICKOVÁ, Mária. Účinok bisfenolu A
na proliferáciu a apoptózu v ľudských nádorových bunkách prsníka. In 88.
fyziologické dny Hradec Králové. - Hradec Králové, 2012, s. 92. ISBN 978-80-2630210-0.
HUNÁKOVÁ, Ľubica - MACEJOVÁ, Dana - BIALEŠOVÁ, Lucia - BRTKO,
Július. Effects of selected organotin halides on human breast cancer cell line growth
and nuclear all-trans retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR)
subtypes expression. In UAE cancer congress 2013. - Dubai : UAE, 2013, p. 43.
APVV-0160-11, VEGA 2/0177/11, 2/0008/11, CEMAN grants and RfL2012
program funded by Cancer Research Foundation, Slovakia.
JURKOVIČOVÁ, D. - KRIVJANSKÁ, M. - KRIVJANSKÝ, V. - LULCSÁR, Ľ. CHOVANEC, M. - GIBADULINOVÁ, Adriana - OVEČKOVÁ, Ingrid. miR-155 a
jeho význam pre potreby diagnózy a určenia prognózy onkologických ochorení. In
Book of abstracts - XXVII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc, 2013, p. 19/2331.
LEŠŤANOVÁ, Zuzana - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAKOŠ, Ján.
Vplyv podania oxytocínu a lipopolysacharidu neonatálnym samičkám potkana na
138
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
zmenu hladín cytoskeletových proteínov a rastových faktorov v hipokampe. In 89.
Fyziologické dny : sborník abstraktů. Praha, 5. - 7. února 2013. - Praha : Falon,
2013, s. ISBN 978-80-87432-06-8.
LEŠŤANOVÁ, Zuzana - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - BAKOŠ, Ján.
Time effect of oxytocin on mRNA and protein levels of nestin and microtubule
associated protein 2 in glioblastoma cells. In Book of Abstracts of 10th World
Congress on Neurohypophysial Hormones, p. 118. Bristol, UK, July 15-19, 2013.
MACEJOVÁ, Dana - BIALEŠOVÁ, Lucia - HAVRÁNEK, Tomáš - BRTKO, Július
- FICKOVÁ, Mária. Effects of di(2-ethylhexyl)-phthalate alone or in combination
with 17β-estradiol on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor
subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. In Toxicology Letters : official journal
of EUROTOX, 2013, vol. 221S S1-S256, p. 105. (3.145 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0378-4274.
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - HAVRÁNEK, Tomáš - FICKOVÁ, Mária. Effects of
endocrine disruptors Bisphenol A and di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination
with 17β-estradiol on apoptosis-related genes in the MCF-7 breast cancer cell line :
49th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX). September 14, 2013, Interlaken, Switzerland. In Toxicology Letters : official journal of
EUROTOX, 2013, 221S S1-S256, p. S106. (3.145 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0378-4274.
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - HAVRÁNEK, Tomáš - FICKOVÁ, Mária. Effects of
endocrine disruptors Di(2-ethylhexyl) phthalate and Bisphenol A in a combination
with 17β-estradiol on apoptosis-related genes expressionin the MCF-7 breast cancer
cells : 18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference. June 19-21,
2013, Hradec Králové, Czech Republic. In Military medical science letters :
(Vojenské zdravotnické listy), 2013, vol. 82, suppl. 1, p. 22. ISSN 0372-7025.
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - HAVRÁNEK, Tomáš - FICKOVÁ, Mária. Effects of
the endocrine disruptor di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination with 17βestradiol on expression of apoptosis- and cell cycle progression-related genes in the
MCF-7 breast cancer cell line : Joint meeting of national physiological societies,
June 20-22, 2013, Kovacica, Serbia. In New Frontiers in Physiological Research From Scientific Truth Via Friendship to the Art : abstract book with final program,
p. 45.
ŠTRBÁK, Vladimír - BAČOVÁ, Zuzana. Cell swelling, novel regulatory signal
affecting various functions. In New Frontiers in Physiological Research - From
Scientific Truth Via Friendship to the Art : abstract book with final program, p.19. Beograd : Društvo fiziologa Republike Srbije, 2013. ISBN 978-86-904799-6-2.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - BABIC, Stanislav - POKUSA,
Michal - FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - JEŽOVÁ, Daniela.
Selected molecular mechanisms involved in stress-induced changes in the heart. In
Advances in cardiovascular research : from bench to bedside. International
symposium, May 23 - 26, 2013. Program and book of abstracts. - Bratislava : Veda,
2013, p. 54. ISBN 978-80-224-1294-0. VEGA SR 2/0140/12, SAS-NSC JRP
2010/07.
BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - BABIC, Stanislav - POKUSA,
Michal - FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - RADOŠINSKÁ, Jana JEŽOVÁ, Daniela. Molekulárne mechanizmy zahrnuté v odpovediach srdca na
chronický imobilizačný stres. In 41. konferencia Komisie experimentálnej
kardiológie, Valčianska dolina 16.-18. október 2013. - Martin, 2013, s. 15. VEGA
139
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA03
SR 2/0140/12, VEGA SR 2/0169/12, SAS-NSC JRP 2010/07.
DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ZÓRAD, Štefan GAJDOŠECHOVÁ, Lucia - GREŠOVÁ, L. - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARANČÍK,
Miroslav - KRISTEK, František. Effect of PPAR gama agonist - pioglidazone on
prehypertensive SHR animals. In Advances in cardiovascular research : from bench
to bedside. International symposium, May 23 - 26, 2013. Program and book of
abstracts. - Bratislava : Veda, 2013, p. 58. ISBN 978-80-224-1294-0. SAS-NSC JRP
2010/01.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
BABIC, Stanislav - JEŽOVÁ, Daniela. Brain plasticity and stress. In
Miniconference of PhD. students : abstract booklet. - Bratislava : IEPT SAS, 2013,
p. non pag.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
ROVENSKÝ, J. - URBÁNEK, T. - STANČÍKOVÁ, M. - BOSÁK, V. - ŽLNAY,
M. - ŽLNAY, D. - KRÁTKA, M. - LUKÁČOVÁ, O. - ŠTVRTINA, S. KOPECKÝ, S. - JEBARAJ, I. - JEBARAJ, P. - KUMAR, S. - IMRICH, Richard RÁDIKOVÁ, Žofia - SHETH, K. Alkaptonuria and Ochronosis. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2013. ISBN 978-80-89607-11-2.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCB01
BCB02
MRAVEC, Boris. Nervový systém I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie.
89 s. Bratislava : Slovak Academic Press, 2013.
MRAVEC, Boris. Nervový systém: patofyziológia. 132 s. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2013.
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK01
HULÍN, I. - MRAVEC, Boris - FERENČÍK, M. Regenerácia a kmeňové bunky. In
Kiňová S., Hulín I. et al.: Interná medicína, s. 36-40. - Bratislava : ProLitera, 2013.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS,
1991-. Obmesačník. ISSN 1210-0668.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
FERANEC, Ján - KUDELA, Karel - KVETŇANSKÝ, Richard - LAPIN, Juraj.
Užšia spolupráca vo vesmírnych aktivitách : SAV - jeden z pilierov prístupového
procesu Slovenska do ESA. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2013, roč. 49, č. 3,
s. 8-9. ISSN 0139-6307.
FERANEC, Ján - KUDELA, Karel - KVETŇANSKÝ, Richard - LAPIN, Juraj ŠKOBLA, Daniel. Slovenská veda vo vesmíre. In Pravda, 11.5.2013, roč. XXIII, č.
108, s. 39. ISSN 1335-4051.
140
Správa o činnosti organizácie SAV
Ohlasy (citácie):
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
PETRÁK, Juraj - MRAVEC, Boris - JURÁNI, Marián - BARANOVSKÁ, Magda TLLINGER, Andrej - HAPALA, Ivan - FROLLO, Ivan - KVETŇANSKÝ, Richard.
Hypergravity-induced increase in plasma catecholamine and corticosterone levels in
telemetrically collected blood of rats during centrifugation. In Stress,
Neurotransmitters, and Hormones : Neuroendocrine and Genetic Mechanisms. Wiley-Blackwell, 2008, 1148 P. 201-208. ISBN 978-1-57331-692-7.
Citácie:
1. [1.1] GUÉGUINOU, N. - BOJADOS, M. - JAMON, M. - DERRADJI, H. BAATOUT, S. - TSCHIRHART, E. - FRIPPIAT, J.P. - LEGRAND-FROSSI, C.
Stress response and humoral immune system alterations related to chronic
hypergravity in mice. In PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY, 2012, vol. 37, p.
137-147., WOS
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
AKDEMIR, F. - FARKAŠ, Robert - CHEN, P. - JUHÁSZ, G. - MEDVEDOVÁ, L. SASS, M. - WANG, L. - WANG, XD - CHITTARANJAN, S. - GORSKI, SM RODRIGUEZ, A. - ABRAMS, JM. Autophagy occurs upstream or parallel to the
apoptosome during histolytic cell death. In Development, 2006, vol. 133, no 8,
p.1457-1465. ISSN 0950-1991.
Citácie:
1. [1.1] Florentin A. and Arama E. Caspase levels and execution efficiencies
determine the
apoptotic potential of the cell. Journal of Cell Biology 196 (4),
pp. 513-527. 2012., WOS
2. [1.1] Kagey J.D., Brown J.A. and Moberg K.H. Regulation of Yorkie activity in
Drosophila imaginal discs by the Hedgehog receptor gene patched. Mechanisms
of Development 129 (9-12), pp. 339-349. 2012., WOS
3. [1.1] Kuranaga E. Beyond apoptosis: Caspase regulatory mechanisms and
functions
in vivo. Genes to Cells 17 (2), pp. 83-97. 2012., WOS
4. [1.1] Shen, Han-Ming, Codogno, Patrice. Autophagic cell death Loch Ness
monster or endangered species? Autophagy 7 (5): 457-465 DOI:
10.4161/auto.7.5.14226. 2012, WOS
5. [1.1] Xing S, Zhang Y, Li J, Zhang J, Li Y, Dang C, Li C, Fan Y, Yu. Beclin 1
knockdown inhibits autophagic activation and prevents secondary
neurodegenerative damage in the ipsilateral thalamus following focal cerebral
infarction.Autophagy 8 (1): 63-76. 2012., WOS
ALTANEROVÁ, Veronika - CIHOVÁ, Marína - BABIC, Michal - RYCHLY, Boris
- ONDICOVÁ, Katarína - MRAVEC, Boris - ALTANER, Čestmír. Human adipose
tissue-derived mesenchymal stem cells expressing yeast cytosinedeaminase::uracil
phosphoribosyltransferase inhibit intracerebral rat glioblastoma. In International
journal of cancer, 2012, vol. 130, no. 10, p. 2455-2463. (5.444 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0020-7136.
Citácie:
1. [1.1] Duarte, S.; Carle, G.; Faneca, H.; Lima, MCPD.; Pierrefite-Carle, V.;
141
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA03
ADCA04
ADCA05
Suicide gene therapy in cancer: Where do we stand now. Cancer Letters. 2012;
324: 160-70., WOS
2. [1.2] Fan, CG.; Zhang, QJ.; The potentials of human adipose tissue derived
mesenchymal stem cells in targeted therapy of experimental glioma. Chinese
Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery. 2012; 12: 651-4.,
SCOPUS
3. [1.2] Zhang, X.; Zhao, L.; Wu, J.; Dong, H.; Xu, F.; Gong, G.; Hu, Y.; Current
advances in vehicles for brain gene delivery. Current Gene Therapy. 2012; 12:
423-36., SCOPUS
ANDREWS, W. J. - VASQUEZ, B. - NAGULESPARAN, M. - KLIMEŠ, Iwar FOLEY, J.D. - UNGER, R. H. - REAVEN, G. M. Insulin therapy in obese, noninsulin-dependent diabetes induces improvements in insulin action and secretion that
are maintained for two weeks after insulin withdrawal. In Diabetes, 1984, vol.33,
no., pp.634-642. ISSN 0012-1797.
Citácie:
1. [1.1] BLAK, BT; SMITH, HT; HARDS, M; MAGUIRE, A; GIMENO, V.: A
retrospective database study of insulin initiation in patients with Type 2 diabetes
in UK primary care. DIABETIC MEDICINE 29 (8), pp. E191-E198, 2012, WOS
2. [1.1] ERDMANN, J; POHNL, K; MAYR, M; SYPCHENKO, O; NAUMANN, A;
WAGENPFEIL, S; SCHUSDZIARRA, V.: Disturbances of Basal and Postprandial
Insulin Secretion and Clearance in Obese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 44 (1), pp. 60-69, 2012, WOS
3. [1.1] TAHARA, A; KUROSAKI, E; YOKONO, M; YAMAJUKU, D; KIHARA,
R; HAYASHIZAKI, Y; TAKASU, T; IMAMURA, M; QUN, L; TOMIYAMA, H;
KOBAYASHI, Y; NODA, A; SASAMATA, M; SHIBASAKI, M.: Pharmacological
profile of ipragliflozin (ASP1941), a novel selective SGLT2 inhibitor, in vitro and
in vivo. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 385
(4), pp. 423-436, 2012, WOS
ANDREWS, W. J. - KLIMEŠ, Iwar - VASQUEZ, B. - NAGULESPARAN, M. REAVEN, G. M. Can mixed venous blood be used to measure insulin action during
the hyperinsulinemic clamp? In Hormone and Metabolic research, 1984, vol. 16, no.
Suppl., pp.164-166. ISSN 0018-5043.
Citácie:
1. [1.1] FROKJAER, JB; BROCK, C; BRUN, J; SIMREN, M; DIMCEVSKI, G;
FUNCH-JENSEN, P; DREWES, AM; GREGERSEN, H.: Esophageal distension
parameters as potential biomarkers of impaired gastrointestinal function in
diabetes patients. NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 24 (11),
2012, WOS
ANUNCIADO-KOZA R. - UKROPEC, Jozef - KOZA, R. A. - KOZAK, L. P.
Inactivation of UCP1 and the glycerol phosphate cycle synergistically increases
energy expenditure to resist diet-induced obesity. In Journal of Biological
Chemistry, 2008, roč. 283, č. 41, p. 27688-27697. (5.581 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] Klaus S, Keipert S, Rossmeisl M, Kopecky J (2012) Augmenting energy
expenditure by mitochondrial uncoupling: a role of AMP-activated protein kinase.
Genes and Nutrition 7: 369-386., WOS
2. [1.1] Yang F, Zhang X, Maiseyeu A, Mihai G, Yasmeen R, DiSilvestro D,
Maurya SK, Periasamy M, Bergdall KV, Duester G, Sen CK, Roy S, Lee LJ,
Rajagopalan S, Ziouzenkova O. (2012) The prolonged survival of fibroblasts with
forced lipid catabolism in visceral fat following encapsulation in alginate-poly-Llysine. Biomaterials 33: 5638-5649., WOS
142
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ANUNCIADO-KOZA, R.P. - ZHANG, J. - UKROPEC, Jozef - BAJPEYI, S. KOZA, R. A. - ROGERS, R. C. - CEFALU, W. T. - MYNATT, R. L. - KOZAK, L.
P. Inactivation of the mitochondrial carrier SLC25A25 (ATP-Mg2+/Pi transporter)
reduces physical endurance and metabolic efficiency in mice. In Journal of
Biological Chemistry. - Bethesda : American Society for Biochemistry and
Molecular Biology, 2011, vol. 286, no. 13, p. 11659-11671. (5.328 - IF2010). (2011
- Current Contents). ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] Bal NC, Maurya SK, Sopariwala DH, Sahoo SK, Gupta SC, Shaikh SA,
Pant M, Rowland LA, Bombardier E, Goonasekera SA, Tupling AR, Molkentin
JD, Periasamy M. (2012) Sarcolipin is a newly identified regulator of musclebased thermogenesis in mammals. Nature Medicine 18: 1575-U1183., WOS
2. [1.1] Horan MP, Pichaud N, Ballard JWO (2012) Review: Quantifying
Mitochondrial Dysfunction in Complex Diseases of Aging. Journals of
Gerontology Series a-Biological Sciences and Medical Sciences 67: 1022-1035.,
WOS
3. [1.1] Plaisier CL, Bennett BJ, He A, Guan B, Lusis AJ, Reue K, Vergnes L..
(2012) Zbtb16 has a role in brown adipocyte bioenergetics. Nutrition & Diabetes
2., WOS
AQUILERA, G. - KISS, Alexander - LIU, Y. - KAMITAKAHARA, A. Negative
regulation of corticotropin releasing factor expression and limitation of stress
response. In Stress, 2007, roč. 10, č. 2, p. 153-161. (3.200 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] GUTIÉRREZ-MARISCAL, M., SÁNCHEZ, E., GARCÍA-VÁZQUEZ, A.,
REBOLLEDO-SOLLEIRO, D., CHARLI, J.L., JOSEPH-BRAVO, P.: Acute
response of hypophysiotropic thyrotropin releasing hormone neurons and
thyrotropin release to behavioral paradigms producing varying intensities of
stress and physical activity. Regulatory Peptides, 2012, 179(1-3):61-70., WOS
2. [1.1] ROZANOV, V. A.: Epigenetics: Stress and Behavior.
NEUROPHYSIOLOGY, 2012, 44(4):332-350., WOS
3. [1.1] TSAI, L.C., BEAVO, J.A.: Regulation of adrenal steroidogenesis by the
high-affinity phosphodiesterase 8 family. Horm Metab Res, 2012, 44(10):790-4.,
WOS
4. [1.2] FINK, G.: Neural control of the anterior lobe of the pituitary gland (Pars
Distalis). Handbook of Neuroendocrinology, 2012 ,97-137., SCOPUS
ARNETZ, B. B. - BRENNER, S-O - LEVI, L. - HJELM, R. - PETTERSON, I.- L. WASSERMAN, J. - PETRINI, J. - KVETŇANSKÝ, Richard - VIGAŠ, Milan.
Neuroendocrine and immunologic effects of unemployment and job insecurity. In
Psychotherapy and psychosomatics, 1991, vol. 55, no. 2-4, p. 76-80.
Citácie:
1. [1.1] Geuskens, G.A., Koppes, L.L.J., van den Bossche, S.N.I., et al. Enterprise
Restructuring and the Health of Employees - A Cohort Study. Journal of
Occupational and Environmental Medicine, 54(1): 4-9, 2012, WOS
2. [1.1] Naswall, K., Lindfors, P., Sverke, M. Job Insecurity as a Predictor of
Physiological Indicators of Health in Healthy Working Women: An Extension of
Previous Research. Stress and Health, 28(3): 255-263, 2012, WOS
3. [1.1] Theorell, T. Evaluating Life Events and Chronic Stressors in Relation to
Health: Stressors and Health in Clinical Work. Advances in Psychosomatic
Medicine, 32: 58-71, 2012, WOS
4. [1.1] Vogel, M., Braungardt, T., Meyer, W., Joling, C.I. The effects of shift
work on physical and mental health.. Journal of Neural Transmission, 119(10)SI:
143
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA09
ADCA10
ADCA11
1121-1132, 2012, WOS
5. [1.2] Boscolo, P., Forcella, L., Cortini, M., Reale, M. Well-being at work and
immune response. Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 297-300, 2012,
SCOPUS
6. [1.2] Law, C.K., Yip, P.S.F., Leung, C.M.C. The impact of unemployment on
suicide rate in Hong Kong during the period of economic recovery, 2003-2006.
Suicide: A Global Perspective, 2012, SCOPUS
7. [1.2] Nakata, A. Psychosocial job stress and immunity: A systematic review.
Methods in Molecular Biology, 934: 39-75, 2012, SCOPUS
AUBRY, J.M. - BARTANUSZ, V. - JEŽOVÁ, Daniela - BELIN, D. - KISS, J. Z.
Single stress induces long-lasting elevations in vasopressin mRNA levels in CRF
hypophysiotrophic neurones, but repeated stress is required to modify AVP
immunoreactivity. In Journal of neuroendocrinology, 1999, vol. 11, p. 377-384.
ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.2] Aguilera G. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and neuroendocrine
responses to stress (Chapter ). Handbook of Neuroendocrinology. 2012; Pages
175-196., SCOPUS
BAKOŠ, Ján - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAKATSORI, A. - TYBITANCLOVÁ,
Katarína - ZÓRAD, Štefan - HINGHOFER-SZALKAY, H. - JOHANSSON, B.B. JEŽOVÁ, Daniela. Oxytocin levels in the posterior pituitary and in the heart are
modified by voluntary wheel running. In Regulatory peptides, 2007, vol. 139, no. 13, p. 96-101. ISSN 0167-0115.
Citácie:
1. [1.1] Onaka T, Takayanagi Y, Yoshida M. Roles of oxytocin neurones in the
control of stress, energy metabolism, and social behaviour. J Neuroendocrinol.
24:587-98, 2012., WOS
2. [1.2] Ahlgren JK, Hayward LF. Role of lateral parabrachial opioid receptors
in exercise-induced modulation of the hypotensive hemorrhage response in
conscious male rats. Behav Brain Res. 226:404-10, 2012., WOS
BAKOŠ, Ján - HLAVACOVA, N. - RAJMAN, M. - ONDICOVA, K. - KOROS, C.
- KITRAKI, E. - STEINBUSCH, HW - JEŽOVÁ, Daniela. Enriched environment
influences hormonal status and hippocampal brain derived neurotrophic factor in a
sex dependent manner. In Neuroscience, 2009, vol. 164, p.788-797. (3.556 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0306-4522.
Citácie:
1. [1.1] Borroni B, Premi E, Bozzali M, Padovani A. Reserve mechanisms in
neurodegenerative diseases: from bench to bedside and back again. Curr Med
Chem. 19:6112-8, 2012., WOS
2. [1.1] Chourbaji S, Hörtnagl H, Molteni R, Riva MA, Gass P, Hellweg R. The
impact of environmental enrichment on sex-specific neurochemical circuitries effects on brain-derived neurotrophic factor and the serotonergic system.
Neuroscience. 220:267-76, 2012., WOS
3. [1.1] Jain V, Baitharu I, Barhwal K, Prasad D, Singh SB, Ilavazhagan G.
Enriched Environment Prevents Hypobaric Hypoxia Induced Neurodegeneration
and is Independent of Antioxidant Signaling. Cell Mol Neurobiol 32:599-611,
2012., WOS
4. [1.1] Stuke H, Hellweg R, Bermpohl F. [The development of depression: the
role of brain-derived neurotrophic factor]. Nervenarzt. 83:869-77, 2012., WOS
5. [2.1] Marosi K, Felszeghy K, Mehra RD, Radák Z, Nyakas C. Are the
neuroprotective effects of estradiol and physical exercise comparable during
ageing in female rats? Biogerontology. 13:413-27, 2012., WOS
144
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA12
ADCA13
ADCA14
BAKOŠ, Ján - DUNČKO, Roman - MAKATSORI, A. - PIRNÍK, Zdenko - KISS,
Alexander - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal immune challenge affects growth, behavior,
and brain dopamine in offspring. In Annals of the New York Academy of Sciences,
2004, vol. 1018, p. 281-287. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Beumer W, Gibney SM, Drexhage RC, Pont-Lezica L, Doorduin J, Klein
HC, Steiner J, Connor TJ, Harkin A, Versnel MA, Drexhage HA. The immune
theory of psychiatric diseases: a key role for activated microglia and circulating
monocytes. J Leukoc Biol. 92:959-75, 2012., WOS
2. [1.1] Canetta SE, Brown AS. Prenatal infection, maternal immune activation
and risk for schizophrenia. Transl Neurosci. 3:320-327, 2012., WOS
3. [1.1] HEI, M.Y., LUO, Y.L., ZHANG, X., Ch., LIU, H., GAO, R., WU, J.J.:
Hypoxic-ischemic injury decreases anxiety-like behavior in rats when associated
with loss of tyrosine-hydroxylase immunoreactive neurons of the substantia nigra.
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, 2012,
45(1):13., WoS
4. [1.1] Harvey L, Boksa P. Prenatal and postnatal animal models of immune
activation: relevance to a range of neurodevelopmental disorders. Dev Neurobiol.
72:1335-48, 2012., WOS
5. [1.1] Hohmann CF, Beard NA, Kari-Kari P, Jarvis N, Simmons Q. Effects of
brief stress exposure during early postnatal development in Balb/CByJ mice: II.
Altered cortical morphology. Dev Psychobiol. 54:723-35, 2012., WOS
6. [1.1] Ming-Yan H, Luo YL, Zhang XC, Liu H, Gao R, Wu JJ. Hypoxic-ischemic
injury decreases anxiety-like behavior in rats when associated with loss of
tyrosine-hydroxylase immunoreactive neurons of the substantia nigra. Braz J Med
Biol Res. 45:13-9, 2012., WOS
7. [1.1] Richtand NM, Ahlbrand R, Horn P, Tambyraja R, Grainger M, Bronson
SL, McNamara RK. Fluoxetine and aripiprazole treatment following prenatal
immune activation exert longstanding effects on rat locomotor response. Physiol
Behav. 106:171, 2012., WOS
8. [1.1] Richtand NM, Ahlbrand R, Horn PS, Chambers B, Davis J, Benoit S.
Effects of prenatal immune activation and peri-adolescent stress on amphetamineinduced conditioned place preference in the rat. Psychopharmacology (Berl).
222:313-24, 2012., WOS
9. [1.1] Tien LT, Cai Z, Rhodes PG, Fan LW. Neonatal exposure to
lipopolysaccharide enhances methamphetamine-induced reinstated behavioral
sensitization in adult rats. Behav Brain Res. 224:166-73, 2012., WOS
BAKOŠ, Ján - ŠTRBÁK, Vladimír - RATULOVSKÁ, Nina - BAČOVÁ, Zuzana.
Effect of Oxytocin on Neuroblastoma. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2012, vol. 32, no., p. 891-896. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Erbaş, O., Oltulu, F., Taşkiran, D.: Amelioration of rotenone-induced
dopaminergic cell death in the striatum by oxytocin treatment. Peptides 38: 312317, 2012., WOS
BARTANUSZ, V. - JEŽOVÁ, Daniela - BERTINI, L.T. - TILDERS, F. J. H. AUBRY, J.M. - KISS, J. Z. Stress-induced increase in vasopressin and corticotropinreleasing factor ression in hypophysiotrophic paraventricular neurons. In
Endocrinology, 1993, vol.132, no. 2, p. 895-902.
Citácie:
1. [1.1] Bao AM, Ruhé HG, Gao SF, Swaab DF. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. In Handb Clin Neurol. 2012; 106:107-36., WOS
145
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA15
ADCA16
ADCA17
2. [1.1] Jacobson-Pick S, Richter-Levin G. Short- and long-term effects of
juvenile stressor exposure on the expression of GABAA receptor subunits in rats.
In Stress. 2012; 15(4):416-24., WOS
3. [1.2] Perekrest S.V, Shainidze K.Z, Novikova N.S, Kazakova T.B, Korneva E.A.
Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen application. In
Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):243-253., SCOPUS
BARTANUSZ, V. - AUBRY, J.M. - JEŽOVÁ, Daniela - BAFFI, J. - KISS, J. Z.
Up-regulation of vasopressin mRNA in paraventricular hypophysiotropic neurons
after acute immobilization stress. In Neuroendocrinology, 1993, vol. 58, n. 6, pp.
625-629. ISSN 0028-3835.
Citácie:
1. [1.1] Aguilera G, Liu Y. The molecular physiology of CRH neurons. In Front
Neuroendocrinol. 2012; 33(1):67-84., WOS
2. [1.2] Perekrest S.V, Shainidze K.Z, Novikova N.S, Kazakova T.B, Korneva E.A.
Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen application. In
Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):243-253., SCOPUS
BARTANUSZ, V. - AUBRY, J.M. - PAGLIUSI, S. - JEŽOVÁ, Daniela - BAFFI, J.
- KISS, J. Z. Stress-induced changes in messenger RNA levels of N-methyl-Daspartate and AMPA receptor subunits in selected regions of the rat hippocampus
and hypothalamus. In Neuroscience, 1995, vol. 2, p. 247-252. ISSN 0306-4522.
Citácie:
1. [1.1] Boyce-Rustay JM, Holmes A: Genetic inactivation of the NMDA receptor
NR2A subunit has anxiolytic- and antidepressant-like effects in mice.
NEUROPSYCHOPHARMACOL 31 (11): 2405-2414, 2006.
2. [1.1] Levy BH, Tasker JG. Synaptic regulation of the hypothalamic-pituitaryadrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. In Front Cell
Neurosci. 2012; 6:24., WOS
3. [1.1] Marshall RS. Mood disorders. In Stroke Syndromes. Caplan LR, VanGijn
J (Eds); p. 255-266, 2012, WOS
BARTANUSZ, V. - JEŽOVÁ, Daniela - ALAJAJIAN, B. - DIGICAYLIOGLU, M.
The blood-spinal cord barrier: Morphology and Clinical Implications. In Annals of
Neurology. - Hoboken : WILLEY- LISS, 2011, vol. 70, no. 2, p. 194-206. (10.746 IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0364-5134.
Citácie:
1. [1.1] Bede P, Bokde AL, Byrne S, Elamin M, Fagan AJ, Hardiman O. Spinal
cord markers in ALS: diagnostic and biomarker considerations. In Amyotroph
Lateral Scler. 2012; 13(5):407-15., WOS
2. [1.1] Campos CR, Schröter C, Wang X, Miller DS. ABC transporter function
and regulation at the blood-spinal cord barrier. In J Cereb Blood Flow Metab.
2012; 32(8):1559-66., WOS
3. [1.1] Daneman R. The blood-brain barrier in health and disease. In Ann
Neurol. 2012; 72(5):648-72., WOS
4. [1.1] Gupta PK, Prabhakar S, Sharma NK, Anand A. Possible association
between expression of chemokine receptor-2 (CCR2) and amyotrophic lateral
sclerosis (ALS)patients of North India. In PLoS One. 2012; 7(6):e38382., WOS
5. [1.1] Hansmann F, Herder V, Kalkuhl A, Haist V, Zhang N, Schaudien D,
Deschl U, Baumgärtner W, Ulrich R. Matrix metalloproteinase-12 deficiency
ameliorates the clinical course and demyelination in Theiler's murine
encephalomyelitis. In Acta Neuropathol. 2012; 124(1):127-42., WOS
6. [1.1] Jablonski MR, Jacob DA, Campos C, Miller DS, Maragakis NJ, Pasinelli
P, Trotti D. Selective increase of two ABC drug efflux transporters at the bloodspinal cord barrier suggests induced pharmacoresistance in ALS. In Neurobiol
146
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA18
Dis. 2012; 47(2):194-200., WOS
7. [1.1] Kipp M, van der Valk P, Amor S. Pathology of multiple sclerosis. In CNS
Neurol Disord Drug Targets. 2012; 11(5):506-17., WOS
8. [1.1] Lee K, Na W, Lee JY, Na J, Cho H, Wu H, Yune TY, Kim WS, Ju BG.
Molecular mechanism of Jmjd3-mediated interleukin-6 gene regulation in
endothelial cells underlying spinal cord injury. In J Neurochem. 2012;
122(2):272-82., WOS
9. [1.1] McCormick AM, Leipzig ND. Neural regenerative strategies
incorporating biomolecular axon guidance signals. In Ann Biomed Eng. 2012;
40(3):578-97., WOS
10. [1.1] Papadopoulos MC, Verkman AS. Aquaporin 4 and neuromyelitis optica.
In Lancet Neurol. 2012;11(6):535-44., WOS
11. [1.1] Stahel PF, VanderHeiden T, Finn MA. Management strategies for acute
spinal cord injury: current options and future perspectives. In Curr Opin Crit
Care. 2012; 18(6):651-60., WOS
12. [1.1] Wilson RS, Segawa E, Buchman AS, Boyle PA, Hizel LP, Bennett DA.
Terminal decline in motor function. In Psychol Aging. 2012; 27(4):998-1007.,
WOS
13. [1.1] Winkler EA, Sengillo JD, Bell RD, Wang J, Zlokovic BV. Blood-spinal
cord barrier pericyte reductions contribute to increased capillary permeability. In
J Cereb Blood Flow Metab. 2012; 32(10):1841-52., WOS
14. [1.1] Xanthos DN, Püngel I, Wunderbaldinger G, Sandkühler J. Effects of
peripheral inflammation on the blood-spinal cord barrier. In Mol Pain. 2012;
8:44., WOS
BENNASROUNE, A. - FICKOVÁ, Mária - GARDIN, A. - DIRRIG-GROSCH, S. AUNIS, D. - CREMEL, G. - HUBERT, P. Transmembrane peptides as inhibitors of
ErbB receptor signaling. In Molecular Biology of the Cell, 2004, vol. 15, no. 7, p.
3464-3474. ISSN 1059-1524.
Citácie:
1. [1.1] Santos, Sara; Bastos, Estela; Baptista, Claudia S.; et al.: Sequence
Variants and Haplotype Analysis of Cat ERBB2 Gene: A Survey on Spontaneous
Cat Mammary Neoplastic and Non-Neoplastic Lesions. INTERNATIONAL
JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 13 (3), 2783-2800, MAR 2012, WOS
2. [1.2] Atanasova, M., Whitty, A.: Understanding cytokine and growth factor
receptor activation mechanisms.CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY 47 (6), pp. 502-530, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Bocharov, E.V., Mineev, K.S., Goncharuk, M.V., Arseniev, A.S.:
Structural and thermodynamic insight into the process of "weak" dimerization of
the ErbB4 transmembrane domain by solution NMR. BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA - BIOMEMBRANES 1818 (9), pp. 2158-2170, 2012,
SCOPUS
4. [1.2] Boran, A.D.W., Seco, J., Jayaraman, V., Jayaraman, G., Zhao, S., Reddy,
S., Chen, Y., Iyengar, R.: A Potential Peptide Therapeutic Derived from the
Juxtamembrane Domain of the Epidermal Growth Factor Receptor. PLoS ONE 7
(11), art. no. e49702, 2012, SCOPUS
5. [1.2] Borroto-Escuela, D.O., Romero-Fernandez, W., Pérez-Alea, M., Narvaez,
M., Tarakanov, A.O., Mudó, G., Agnati, L.F., (...), Fuxe, K.: The existence of
FGFR1-5-HT1A receptor heterocomplexes in midbrain 5-HT neurons of the rat:
Relevance for neuroplasticity. JOURNAL OF NEUROSCIENCE 32 (18), pp.
6295-6303, 2012, SCOPUS
6. [1.2] Fink, A., Sal-Man, N., Gerber, D., Shai, Y.: Transmembrane domains
interactions within the membrane milieu: Principles, advances and challenges.
147
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA19
ADCA20
ADCA21
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA - BIOMEMBRANES 1818 (4), pp. 974983, 2012, SCOPUS
7. [1.2] Ng, D.P., Poulsen, B.E., Deber, C.M.: Membrane protein misassembly in
disease. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA - BIOMEMBRANES 1818 (4),
pp. 1115-1122, 2012, SCOPUS
8. [1.2] Patil, N., Abba, M., Allgayer, H.: Cetuximab and biomarkers in nonsmall-cell lung carcinoma. BIOLOGICS: TARGETS AND THERAPY 6, pp. 221231, 2012, SCOPUS
9. [1.2] Polyansky, A.A., Volynsky, P.E., Efremov, R.G.: Multistate organization
of transmembrane helical protein dimers governed by the host membrane.
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 134 (35), pp. 1439014400, 2012, SCOPUS
10. [1.2] Poulsen, B.E., Deber, C.M.: Drug efflux by a small multidrug resistance
protein is inhibited by a transmembrane peptide. ANTIMICROBIAL AGENTS
AND CHEMOTHERAPY 56 (7), pp. 3911-3916, 2012, SCOPUS
11. [1.2] Sigalov, A.B.: Interplay between protein order, disorder and
oligomericity in receptor signaling. ADVANCES IN EXPERIMENTAL
MEDICINE AND BIOLOGY 725, pp. 50-73, 2012, SCOPUS
BODNÁR, I. - MRAVEC, Boris - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - TÓTH, E.B. FULOP, F. - FEKETE, Mik. - KVETŇANSKÝ, Richard - NAGY, G.M. Stress- as
well as suckling-induced prolactin release is blocked by a structural analogue of the
putative hypophysiotrophic prolactin-releasing factor, salsolinol. In Journal of
neuroendocrinology, 2004, vol. 16, no. 3, p. 208-213. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] Hashizume, T., Sawada, T., Nakajima, Y., Yaegashi, T., Saito, H., Goto,
Y., Jin, J., Fülöp, F., Nagy, G.M Bromocriptine inhibits salsolinol-induced
prolactin release in male goats. Animal Science Journal, 83(1): 63-67, 2012,
WOS
2. [1.1] Hasiec, M., Herman, A.P., Molik, E., Dobek, E., Romanowicz, K., Fülöp,
F., Misztal, T. The stimulatory effect of salsolinol on prolactin gene expression
within the anterior pituitary of lactating sheep: In vivo and in vitro study. Small
Ruminant Research, 102(2-3): 202-207, 2012, WOS
3. [1.1] Hipólito, L.; Sánchez-Catalán, MJ.; Martí-Prats, L.; Granero, L.;
Polache, A.; Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36: 362-78.,
WOS
BODNÁR, I. - MRAVEC, Boris - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - FEKETE, Mik. NAGY, G.M. - KVETŇANSKÝ, Richard. Immobilization stress-induced increase in
plasma catecholamine levels is inhibited by a prolactoliberin (salsolinol)
administration. In Ann ny acad sci, 2004, no. 1018, p. 124-130.
Citácie:
1. [1.1] Hipólito, L., Sánchez-Catalán, M.J., Martí-Prats, L., Granero, L.,
Polache, A. Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,
36(1): 362-378, 2012, WOS
2. [1.1] Mohd Fahami, NA.; Ibrahim, IA.; Kamisah, Y.; Ismail, NM.; Palm
vitamin E reduces catecholamines, xanthine oxidase activity and gastric lesions in
rats exposed to water-immersion restraint stress. BMC Gastroenterol. 2012; 12:
54., WOS
BOHOV, Pavol - GELIENOVÁ, K. - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar.
Abnormal serum fatty acid composition in non-insulin-dependent diabetes mellitus.
In Annals of the New York Academy of Sciences, 1993, vol. 683, no., pp. 367-370.
148
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA22
ADCA23
ADCA24
ADCA25
ADCA26
ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.2] ZHENG, J.-S., HUANG, T., YANG, J., FU, Y.-Q., LI, D.: Marine N-3
Polyunsaturated Fatty Acids Are Inversely Associated with Risk of Type 2
Diabetes in Asians: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE 7 (9) ,
art. no. e44525, SCOPUS
BOUDOURESQUE, F. - GUILLAUME, V. - GRINO, M. - ŠTRBÁK, Vladimír CHAUTARD, T. - CONTE-DEVOLX, B. - OLIVER, C. Maturation of the pituitaryadrenal function in rat fetuses. In Neuroendocrinology, 1988, vol. 48, p. 417-422.
Citácie:
1. [1.1] Chen, F., Du, S., Bian, J., You, Z.-B., Wu, Y.: Chronic hypoxia exposure
during pregnancy is associated with a decreased active nursing activity in mother
and an abnormal birth weight and postnatal growth in offspring of rats. 2012
Hormones and Behavior 61 (4) , pp. 504-511, 2012, WOS
BRANSOVÁ, J. - BRTKO, Július - UHER, M. - NOVOTNÝ, L. Antileukemic
activity of 4-pyranone derivatives. In International Journal of Biochemistry, 1995,
vol. 27, no. 7, p. 701-706.
Citácie:
1. [1.1] Amatori S., Ambrosi G., Fanelli M., Formica M., Fusi V., Giorgi L.,
Macedi E., Micheloni M., Paoli P., Pontellini R., Rossi P.: Synthesis, basicity,
structural characterization, and biochemical properties of two [(3-Hydroxy-4pyron-2-yl)methyl]amine derivatives showing antineoplastic features. Journal of
Organic Chemistry, 77: 2207-2218, 2012, WOS
2. [1.1] Habibi M., Bayat Y., Marandi R., Mehrdadsharif A.A., Salahi S. : One-pot
Synthesis of 4H-Pyran-4-one Carboxaldehyde Derivatives by Using Selenium
Dioxide as a Reusable Oxidant. Asian Journal of Chemistry, 24: 5239-5241,
2012, WOS
BROUWERS, F.M. - PETRICOIN, E.F. - KSINANTOVÁ, L. - BREZA, J. RAJAPAKSE, V. - ROSS, S. - JOHANN, D. - MANNELLI, M. - SHULKIN, B.L. KVETŇANSKÝ, Richard - EISENHOFER, G. - WALTHER, M.M. - HITT, B.A. CONRADS, T.P. - VEENSTRA, T.D. - MANNION, D.P. - WALL, M.R. - WOLFE,
G.M. - FUSARO, V.A. - LIOTTA, L.A. - PACAK, K. Low molecular weight
proteomic information distinguishes metastatic from benign pheochromocytoma. In
Endocrine-Related Cancer, 2005, vol.12, no. 2, p. 263-272.
Citácie:
1. [1.1] Eisenhofer, G., Tischler, A.S., de Krijger, R.R. Diagnostic Tests and
Biomarkers for Pheochromocytoma and Extra-adrenal Paraganglioma: From
Routine Laboratory Methods to Disease Stratification. Endocrine Pathology,
23(1): 4-14, 2012, WOS
BRTKO, Július - BOBALOVÁ, J. - PODOBA, J. - SCHMUTZLER, C. - KOHRLE,
J. Thyroid hormone receptors and type I iodothyronine 5´-deiodinase activity of
human toxic adenomas and benign cold nodules. In Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes,
2002, vol.110, p. 166-170.
Citácie:
1. [1.1] Peltsverger M.Y., Butler P.W., Alberobello A.T., Smith, S Guevara Y.,
Dubaz O.M., Luzon J.A., Linderman J., Celi F.S.: The-258A/G (SNP rs12885300)
polymorphism of the human type 2 deiodinase gene is associated with a shift in
the pattern of secretion of thyroid hormones following a TRH-induced acute rise
in TSH. European Journal of Endocrinology, 166: 839-845, 2012, WOS
BRTKO, Július - THALHAMER, J. Renaissance of the biologically active vitamin
A derivatives: Established and novel directed therapies for cancer and
chemoprevention (Invited review). In Curr.Pharm.Design, 2003, vol.9, p. 2067-2077.
149
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA27
ADCA28
ADCA29
Citácie:
1. [1.1] Gomaa M.S., Lim A.S.T., Lau S.C.W., Watts A.M., Illingworth N.A.,
Bridgens C.E., Veal G.J., Redfern C.P.F., Brancale A., Armstrong J.L., Simons
C.: Synthesis and CYP26A1 inhibitory activity of novel methyl 3-[4(arylamino)phenyl]-3-(azole)-2,2-dimethyl-propanoates. Bioorganic and
Medicinal Chemistry, 20: 6080-6088, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Mehdipour P., Pirouzpanah S., Yam A.A.: Retinoic acid receptor β2 gene
in breast cancer (Review). European Journal of Clinical and Medical Oncology,
4: Issue 4, 2012, SCOPUS
BUNDZÍKOVÁ, Jana - PIRNÍK, Zdenko - LACKOVIČOVÁ, Ľubica - MRAVEC,
Boris - KISS, Alexander. Activation of Different Neuronal Phenotypes in the Rat
Brain Induced by Liver Ischemia-Reperfusion Injury: Dual Fos/Neuropeptide
Immunohistochemistry. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2011, vol. 31 no.
2, p. 293-310. (2.423 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Cunningham, JT.; Nedungadi, TP.; Walch, JD.; Nestler, EJ.; Gottlieb,
HB.; {Delta}FosB in the supraoptic nucleus contributes to hyponatremia in rats
with cirrhosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2012; 303: R177-85.,
WOS, WOS
BUNDZÍKOVÁ, Jana - PIRNÍK, Zdenko - ZELENA, D. - MIKKELSEN, J.D. KISS, Alexander. Response of Substances Co-Expressed in Hypothalamic
Magnocellular Neurons to Osmotic Challenges in Normal and Brattleboro Rats. In
Cellular and Molecular Neurobiology, 2008, vol. 28, no. 8, p. 1033-1047. (2.483 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] FUJIHARA, H., SASAKI, K., MISHIRO-SATO, E., OHBUCHI, T.,
DAYANITHI, G., YAMASAKI, M., UETA, Y., MINAMINO, N.: Molecular
Characterization and Biological Function of Neuroendocrine Regulatory Peptide3 in the Rat. ENDOCRINOLOGY, 2012, 153(3): 1377., WOS
2. [1.1] GIUSI, G., ALO, R., AVOLIO, E., ZIZZA, M., FACCIOLO, R.M.,
TALANI, G., BIGGIO, G., SANNA, E., CANONACO, M.: Brain
excitatory/inhibitory circuits cross-talking with chromogranin a during
hypertensive and hibernating states. Current Medicinal Chemistry, 2012,
19(24):4093-4114., WOS
3. [1.1] HAZELL, G. G. J., HINDMARCH, Ch.C., POPE, G.R., ROPER, J.A.,
LIGHTMAN, S.L., MURPHY, D., OCARROLL, A.M., LOLAIT, S. J.: G proteincoupled receptors in the hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei
serpentine gateways to neuroendocrine homeostasis. FRONTIERS IN
NEUROENDOCRINOLOGY, 2012, 33(1):45., WOS
CHEN, J. - YOUNG, S. Young - SUBBURAJU, S. - SHEPPARD, J. - KISS,
Alexander - ATKINSON, J. - WOOD, R.S. - LIGHTMAN, S. - SERRADEIL-LE
GAL, C. - AGUILERA, Greti. Vasopressin does not mediate hypersensitivity of the
hypothalamic pituitary adrenal axis during chronic stress. In Annals New York
Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 349-359.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, Y., WANG, Q., WANG, F.F., GAO, H.B., ZHANG, P.: Stress
induces glucocorticoid-mediated apoptosis of rat Leydig cells in vivo. Stress,
2012, 15(1):74-84., WOS
2. [1.1] KOSHIMIZU, T.A., NAKAMURA, K., EGASHIRA, N., HIROYAMA, M.,
NONOGUCHI, H., TANOUE, A.: Vasopressin V1a and V1b receptors: from
molecules to physiological systems. Physiological Reviews, 2012, 92(4):18131864., WOS
150
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA30
3. [1.1] MAKARA, G.B., VARGA, J., BARNA, I., PINTÉR, O., KLAUSZ, B.,
ZELENA, D.: The vasopressin-deficient Brattleboro rat: lessons for the
hypothalamo-pituitary-adrenal axis regulation. Cell Mol Neurobiol, 2012,
32(5):759-766., WOS
4. [1.1] MANNING, M., MISICKA, A., OLMA, A., BANKOWSKI, K., STOEV, S.,
CHINI, B., DURROUX, T., MOUILLAC, B., CORBANI, M., GUILLON, G.:
Oxytocin and vasopressin agonists and antagonists as research tools and
potential therapeutics. J Neuroendocrinol, 2012, 24(4):609-628., WOS
5. [1.1] NYUYKI, K.D., BEIDERBECK, D.I., LUKAS, M., NEUMANN, I.D.,
REBER, S.O.: Chronic subordinate colony housing (CSC) as a model of chronic
psychosocial stress in male rats. PLoS ONE, 2012, 7:e52371., WOS
6. [1.1] OH, Y.T., OH, K.S., KANG, I., YOUN, J.H.: A Fall in plasma free fatty
acid (FFA) level activates the hypothalamic-pituitary-adrenal axis independent of
plasma glucose: evidence for brain sensing of circulating FFA. Endocrinology,
2012, 153(8):3587-3592., WOS
7. [1.1] REBER, S.O.: Stress and animal models of inflammatory bowel disease-an update on the role of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis.
Psychoneuroendocrinology, 2012, 37(1):1-19., WOS
8. [1.1] USCHOLD-SCHMIDT, N., NYUYKI, K.D., FÜCHSL, A.M., NEUMANN,
I.D., REBER, S.O.: Chronic psychosocial stress results in sensitization of the HPA
axis to acute heterotypic stressors despite a reduction of adrenal in vitro ACTH
responsiveness. Psychoneuroendocrinology, 2012, 37(10):1676-1687., WOS
9. [1.1] ZELENA, D.: Vasopressin in health and disease with a focus on affective
disorders. Cent Nerv Syst Agents Med Chem, 2012, 12(4):286-303., WOS
CIVITARESE, A. E. - CARLING, S. - HEILBRONN, L.K. - HULVER, M. UKROPCOVÁ, Barbara - DEUTSCH, M. - SMITH, S. R. - RAVUSSIN, Eric.
Calorie restriction increases muscle mitochondrial biogenesis in healthy humans. In
PLOS Medicine, 2007, vol. 4, no. 3, p. 485-494.
Citácie:
1. [1.1] Abete, I., Navas-Carretero, S., Marti, A., Martinez, J.A. Nutrigenetics and
nutrigenomics of caloric restriction. 2012. Progress in Molecular Biology and
Translational Science 108 , pp. 323-346, WOS
2. [1.1] Amengual-Cladera, E., Lladó, I., Gianotti, M., Proenza, A.M.
Retroperitoneal white adipose tissue mitochondrial function and adiponectin
expression in response to ovariectomy and 17β-estradiol replacement. 2012.
Steroids 77 (6) , pp. 659-665, WOS
3. [1.1] Calixto, Andrea; Jara, Juan S.; Court, Felipe A. Diapause Formation and
Downregulation of Insulin-Like Signaling via DAF-16/FOXO Delays Axonal
Degeneration and Neuronal Loss. PLOS GENETICS Volume: 8 Issue: 12
Article Number: e1003141 DOI: 10.1371/journal.pgen.1003141 Published:
DEC 2012, WOS
4. [1.1] Estey, C., Seifert, E.L., Aguer, C., Moffat, C., Harper, M.-E. Calorie
restriction in mice overexpressing UCP3: Evidence that prior mitochondrial
uncoupling alters response. 2012. Experimental Gerontology 47 (5) , pp. 361-371,
WOS
5. [1.1] Finley, L.W.S., Lee, J., Souza, A., Desquiret-Dumas, V., Bullock, K.,
Rowe, G.C., Procaccio, V., Haigis, M.C. Skeletal muscle transcriptional
coactivator PGC-1α mediates mitochondrial, but not metabolic, changes during
calorie restriction. 2012 Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 109 (8) , pp. 2931-2936, WOS
6. [1.1] Hempenstall, S., Page, M.M., Wallen, K.R., Selman, C. Dietary restriction
increases skeletal muscle mitochondrial respiration but not mitochondrial content
151
Správa o činnosti organizácie SAV
in C57BL/6 mice. 2012. Mechanisms of Ageing and Development 133 (1) , pp. 3745, WOS
7. [1.1] Hoeks, J., Schrauwen, P. Muscle mitochondria and insulin resistance: A
human perspective. 2012. Trends in Endocrinology and Metabolism 23 (9) , pp.
444-450, WOS
8. [1.1] Hwang, Ara B.; Jeong, Dae-Eun; Lee, Seung-Jae. Mitochondria and
Organismal Longevity. CURRENT GENOMICS Volume: 13 Issue: 7 Pages:
519-532 Published: NOV 2012, WOS
9. [1.1] Jang, Young C.; Liu, Yuhong; Hayworth, Christopher R.; Bhattacharya,
A.;Lustgarten, M.S.; Muller, F.L.; Chaudhuri, A.; Qi, W.; Li, Y.; Huang, J.Y.;
Verdin, E.; Richardson, A.; Van Remmen, H.; Dietary restriction attenuates ageassociated muscle atrophy by lowering oxidative stress in mice even in complete
absence of CuZnSOD. AGING CELL Volume: 11 Issue: 5 Pages: 770-782
DOI: 10.1111/j.1474-9726.2012.00843.x Published: OCT 2012, WOS
10. [1.1] Joseph, A.-M., Joanisse, D.R., Baillot, R.G., Hood, D.A. Mitochondrial
dysregulation in the pathogenesis of diabetes: Potential for mitochondrial
biogenesis-mediated interventions. 2012. Experimental Diabetes Research 2012 ,
art. no. 642038, WOS
11. [1.1] Kaidashev, I.P. Sirtuins - Universal regulators of cell function. 2012
Biopolymers and Cell 28 (2) , pp. 93-102, WOS
12. [1.1] Lanza, Ian R.; Zabielski, Piotrek; Klaus, Katherine A.; Morse, D.M.;
Heppelmann, C.J.; Bergen, H.R.3rd; Dasari, S.; Walrand, S.; Short, K.R.;
Johnson, M.L.; Robinson, M.M.; Schimke, J.M.; Jakaitis, D.R.; Asmann, Y.W.;
Sun, Z.; Nair, K.S.; Chronic Caloric Restriction Preserves Mitochondrial
Function in Senescence without Increasing Mitochondrial Biogenesis. CELL
METABOLISM Volume: 16 Issue: 6 Pages: 777-788 DOI:
10.1016/j.cmet.2012.11.003 Published: DEC 5 2012, WOS
13. [1.1] Lettieri Barbato, D., Baldelli, S., Pagliei, B., Aquilano, K., Ciriolo, M.R.
Caloric restriction and the nutrient-sensing PGC-1α in mitochondrial
homeostasis: New perspectives in neurodegeneration. 2012. International Journal
of Cell Biology , art. no. 759583, WOS
14. [1.1] Liu, B., Chen, W.-C., Liu, X.-G., Zhou, Z.-J. Advances in sirtuin on the
mechanism of calorie restriction on lifespan. 2012 Progress in Biochemistry and
Biophysics 39 (1) , pp. 5-13, WOS
15. [1.1] Lucarini, Nazzareno; Napolioni, Valerio; Magrini, Andrea; Gloria, F.;
The Effect of ACP(1)-ADA(1) Genetic Interaction on Human Life Span. HUMAN
BIOLOGY Volume: 84 Issue: 6 Pages: 725-733 Published: DEC 2012., WOS
16. [1.1] Menzies, K.J., Hood, D.A. The role of SirT1 in muscle mitochondrial
turnover. 2012. Mitochondrion 12 (1) , pp. 5-13, WOS
17. [1.1] Michel, S., Wanet, A., De Pauw, A., Rommelaere, G., Arnould, T.,
Renard, P. Crosstalk between mitochondrial (dys)function and mitochondrial
abundance. 2012 Journal of Cellular Physiology 227 (6) , pp. 2297-2310, WOS
18. [1.1] Miller, B.F., Hamilton, K.L. A perspective on the determination of
mitochondrial biogenesis. 2012 American Journal of Physiology - Endocrinology
and Metabolism 302 (5) , pp. E496-E499, WOS
19. [1.1] Miller, B.F., Robinson, M.M., Bruss, M.D., Hellerstein, M., Hamilton,
K.L. A comprehensive assessment of mitochondrial protein synthesis and cellular
proliferation with age and caloric restriction. 2012 Aging Cell 11 (1) , pp. 150161, WOS
20. [1.1] Oellerich, M.F., Potente, M.FOXOs and sirtuins in vascular growth,
maintenance, and aging. 2012. Circulation Research 110 (9) , pp. 1238-1251,
WOS
152
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA31
21. [1.1] Piantadosi, C.A., Suliman, H.B. Transcriptional control of
mitochondrial biogenesis and its interface with inflammatory processes. 2012
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects 1820 (4) , pp. 532-541, WOS
22. [1.1] Piantadosi, Claude A.; Suliman, Hagir B. Redox regulation of
mitochondrial biogenesis. FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
Volume: 53 Issue: 11 Pages: 2043-2053 DOI:
10.1016/j.freeradbiomed.2012.09.014 Published: DEC 1 2012, WOS
23. [1.1] Pilar Valdecantos, M.; Perez-Matute, Patricia; Gonzalez-Muniesa,
Pedro; Prieto-Hontoria, P.L.; Moreno-Aliaga, M.J.; Martínez, J.A.; Lipoic Acid
Improves Mitochondrial Function in Nonalcoholic Steatosis Through the
Stimulation of Sirtuin 1 and Sirtuin 3. OBESITY Volume: 20 Issue: 10 Pages:
1974-1983 DOI: 10.1038/oby.2012.32 Published: OCT 2012, WOS
24. [1.1] Price, John C.; Khambatta, Cyrus F.; Li, Kelvin W.; Bruss, M.D.;
Shankaran, M.; Dalidd, M.; Floreani, N.A.; Roberts, L.S.; Turner, S.M.; Holmes,
W.E.; Hellerstein, M.K.; The Effect of Long Term Calorie Restriction on in Vivo
Hepatic Proteostatis: A Novel Combination of Dynamic and Quantitative
Proteomics. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS Volume: 11 Issue: 12
Special Issue: SI Pages: 1801-1814 DOI: 10.1074/mcp.M112.021204
Published: DEC 2012, WOS
25. [1.1] Tengan, Celia Harumi; Rodrigues, Gabriela Silva; Godinho, Rosely
Oliveira Nitric Oxide in Skeletal Muscle: Role on Mitochondrial Biogenesis and
Function. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Volume:
13 Issue: 12 Pages: 17160-17184 DOI: 10.3390/ijms131217160 Published:
DEC 2012, WOS
26. [1.1] Tranah, G.J., Lam, E.T., Katzman, S.M., Nalls, M.A., Zhao, Y., Evans,
D.S., Yokoyama, J.S., Cummings, S.R. Mitochondrial DNA sequence variation is
associated with free-living activity energy expenditure in the elderly. 2012.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics 1817 (9) , pp. 1691-1700, WOS
27. [1.1] Villalba, J.M., De Cabo, R., Alcain, F.J.A patent review of sirtuin
activators: An update. 2012. Expert Opinion on Therapeutic Patents 22 (4) , pp.
355-367, WOS
28. [1.1] Wang, Yu; Xu, Cheng; Liang, Yan; Vanhoutte, P.M.; SIRT1 in
metabolic syndrome: Where to target matters. PHARMACOLOGY &
THERAPEUTICS Volume: 136 Issue: 3 Pages: 305-318 DOI:
10.1016/j.pharmthera.2012.08.009 Published: DEC 2012, WOS
29. [1.1] White, A.T., Schenk, S. NAD +/NADH and skeletal muscle mitochondrial
adaptations to exercise. 2012. American Journal of Physiology - Endocrinology
and Metabolism 303 (3) , pp. 6 E308-E321, WOS
30. [1.1] Zheng, J., Chen, L.-L., Zhang, H.-H., Hu, X., Kong, W., Hu,
D.Resveratrol improves insulin resistance of catch-up growth by increasing
mitochondrial complexes and antioxidant function in skeletal muscle. 2012
Metabolism: Clinical and Experimental 61 (7) , pp. 954-965, WOS
31. [1.1] Zhou, B., Yang, L., Li, S., Huang, J., Chen, H., Hou, L., Wang, J., Han,
J.-D.J. Midlife gene expressions identify modulators of aging through dietary
interventions. 2012 Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 109 (19), pp. E1201-E1209, WOS
CLARKE, S.D. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - NELSON, C. - LAPILLONNE, A. HEIRD, W.C. Fatty acid regulation of gene expression - A genomic explanation for
the benefits of the Mediterranean diet. Lipids and insulin resistance: the role of fatty
acid metabolism and fuel partitioning. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2002, vol. 967, p. 283-298. (1.593 - IF2001). ISSN 0077-8923.
Citácie:
153
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA32
ADCA33
ADCA34
1. [1.1] GILLINGHAM, LG; ROBINSON, KS; JONES, PJH.: Effect of high-oleic
canola and flaxseed oils on energy expenditure and body composition in
hypercholesterolemic subjects. METABOLISM-CLINICAL AND
EXPERIMENTAL 61 (11), pp. 1598-1605, WOS
2. [1.1] JU, ZY; DENG, DF; DOMINY, W.: A defatted microalgae
(Haematococcus pluvialis) meal as a protein ingredient to partially replace
fishmeal in diets of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone, 1931).
AQUACULTURE 354; pp. 50-5, WOS
3. [1.1] KUNESOVA, M; HLAVATY, P; TVRZICKA, E; STANKOVA, B;
KALOUSKOVA, P; VIGUERIE, N; LARSEN, TM; VAN BAAK, MA; JEBB, SA;
MARTINEZ, JA; PFEIFFER, AFH; KAFATOS, A; HANDJIEVA-DARLENSKA,
T; HILL, M; LANGIN, D; ZAK, A; ASTRUP, A; SARIS, WHM.: Fatty Acid
Composition of Adipose Tissue Triglycerides After Weight Loss and Weight
Maintenance: the DIOGENES Study. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. 61 (6): pp.
597 – 607, WOS
4. [1.1] SCHMIDT, S; WILLERS, J; STAHL, F; MUTZ, KO; SCHEPER, T;
HAHN, A; SCHUCHARDT, JP.: Regulation of lipid metabolism-related gene
expression in whole blood cells of normo- and dyslipidemic men after fish oil
supplementation. LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE 11 (172), WOS
5. [1.1] SHIN, D; CHOI, SH; GO, G; PARK, JH; NARCISO-GAYTAN, C;
MORGAN, CA; SMITH, SB; SANCHEZ-PLATA, MX; RUIZ-FERIA, CA.: Effects
of dietary combination of n-3 and n-9 fatty acids on the deposition of linoleic and
arachidonic acid in broiler chicken meats. POULTRY SCIENCE 91 (4), pp.
1009-101, WOS
6. [1.2] JOVANČEVIĆ, M., SKOLAN, V., ARMANO, G., VULIĆ, D.M.: Effect of
essential fatty acids on brain development. PAEDIATRIA CROATICA 56 (1) , pp.
49-53, SCOPUS
DEGOEIJ, D.C.E. - JEŽOVÁ, Daniela - TILDERS, F. J. H. Repeated stress
enhances vasopressin synthesis in corticotropin releasing factor neurons in the
paraventricular nucleus. In Brain Research, 1992, vol. 577, no. 165-168. ISSN 00068993.
Citácie:
1. [1.1] Yang J, Pan YJ, Yin ZK, Hai GF, Lu L, Zhao Y, Wang DX, Wang H, Wang
G. Effect of arginine vasopressin on the behavioral activity in the behavior
despair depression rat model. In Neuropeptides. 2012; 46(3):141-9., WOS
2. [1.2] Berczi I, Quintanar A, Campos R, Kovacs K. Vasopressin, oxytocin and
immune function. In Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):329-343.,
SCOPUS
3. [1.2] Berczi I, Quintanar A. Adaptive and innate immunity and acute illness. In
Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):277-285., SCOPUS
DOBRÁKOVOVÁ, M. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Corticosterone and prolactin
responses to repeated handling and transfer of male rats. In Experimental and
Clinical Endocrinology, 1984, vol. 1, p. 21-27. ISSN 0232-7384.
Citácie:
1. [1.1] Arantes-Rodrigues, R., Henriques, A., Pinto-Leite, R, Faustino-Rocha A,
Pinho-Oliveira J, Teixeira-Guedes C, Seixas F, Gama A, Colaço B, Colaço A,
Oliveira PA. The effects of repeated oral gavage on the health of male CD-1 mice.
Lab Animal, 41(5): 129-134, 2012, WOS
DOBRÁKOVOVÁ, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - OPRSALOVA, Z. - JEŽOVÁ,
Daniela. Specificity of the effect of repeated handling on sympatheticadrenomedullary and pituitaryadrenocortical activity in rats. In
Psychoneuroendocrinology, 1993, vol. 18, no. 3, p. 163-174. ISSN 0306-4530.
154
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA35
ADCA36
ADCA37
Citácie:
1. [1.1] Costa, R., Tamascia, M.L., Nogueira, M.D., Casarini, D.E., Marcondes,
F.K. Handling of Adolescent Rats Improves Learning and Memory and Decreases
Anxiety. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science,
51(5): 548-553, 2012, WOS
2. [1.1] Dahl, E., Orizaola, G., Winberg, S., Laurila, A. Geographic variation in
corticosterone response to chronic predator stress in tadpoles. Journal of
Evolutionary Biology, 25(6): 1066-1076, 2012, WOS
3. [1.2] Parker K.A, Dickens M.J, Clarke R.H, Lovegrove T.G. The Theory and
Practice of Catching, Holding, Moving and Releasing Animals. In Reintroduction
Biology: Integrating Science and Management. 2012; 105-137., SCOPUS
DRONJAK, S. - JEŽOVÁ, Daniela - KVETŇANSKÝ, Richard. Different effects of
novel stressors on sympathoadrenal system activation in rats exposed to long-term
immobilization. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018,
p. 113-123. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Al-Rejaie, S.S., Abuohashish, H.M., Ahmed, M.M., Aleisa, A.M.,
Alroujayee, A.S., Alkhamees, O.A. Immobilization stress-induced oxidative
damage and its amelioration with green and black teas. African Journal of
Pharmacy and Pharmacology, 6(8): 538-545, 2012, WOS
2. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R.,Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One, 7(11), art. no. e50535, 2012, WOS
DUBOVICKÝ, Michal - JEŽOVÁ, Daniela. Effect of chronic emotional stress on
habituation processes in open field in adult rats. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 199-206. (1.892 - IF2003). ISSN 00778923.
Citácie:
1. [1.1] BADOWSKA-SZALEWSKA, E. - LUDKIEWICZ, B - KLEJBOR, I. SWIETLIK, D. - MORYS, J. Brain derived neurotrophic factor (BDNF) containing
neurons in the hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile
and middle-aged rats after chronic stress. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE. ISSN 0736-5748, 2012, vol. 30, no. 2, p.
139-146., WOS
2. [1.1] GUESDON, V. - LIGOUT, S. - DELAGRANGE, P. - SPEDDING, M. LEVY, F. - LAINE, A.L. - MALPAUX, B. - CHAILLOU, E. Multiple exposures to
familiar conspecific withdrawal is a novel robust stress paradigm in ewes. In
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR. ISSN 0031-9384, 2012, vol. 105, no. 2, p. 203208., WOS
DUBOVICKÝ, Michal - ŠKULTÉTYOVÁ, Ivana - JEŽOVÁ, Daniela. Neonatal
stress alters habituation of exploratory behavior in adult male but not female rats. In
Pharmacology, biochemistry and behavior, 1999, vol. 64, no. 4, p. 681-686. (1.612 IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0091-3057.
Citácie:
1. [1.1] COLLISON, K.S. - MAKHOUL, N.J. - ZAIDI, M.Z. - SALEH, S.M. ANDRES, B. - INGLIS, A. - AL-RABIAH, R. - AL-MOHANNA, F.A. Gender
Dimorphism in Aspartame-Induced Impairment of Spatial Cognition and Insulin
Sensitivity. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 4, Article Number:
e31570 DOI: 10.1371/journal.pone.0031570, WOS
2. [1.1] MACDOUGALL-SHACKLETON, S.A. - SPENCER, K.A. Developmental
stress and birdsong: current evidence and future directions. In JOURNAL OF
155
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA38
ADCA39
ORNITHOLOGY. ISSN 0021-8375, 2012, vol. 153, p. S105-S117., WOS
DUNČKO, Roman - MAKATSORI, A. - FICKOVÁ, Emília - SELKO, Dušan JEŽOVÁ, Daniela. Altered coordination of the neuroendocrine response during
psychosocial stress in subjects with high trait anxiety. In Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, 2006, vol. 30, no. 6, p. 1058-1066.
ISSN 0278-5846.
Citácie:
1. [1.1] ABERG, K.C. - CLARKE, A.M. - SANDI, C. - HERZOG, M.H. Trait
anxiety and post-learning stress do not affect perceptual learning. In
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY. ISSN 1074-7427, OCT 2012,
vol. 98, no. 3, p. 246-253., WOS
2. [1.1] ARMARIO, A. - DAVIU, N. - MUNOZ-ABELLAN, C. - RABASA, C. FUENTES, S. - BELDA, X. - GAGLIANO, H. - NADAL, R. What can We Know
from Pituitary-Adrenal Hormones About the Nature and Consequences of
Exposure to Emotional Stressors?. In CELLULAR AND MOLECULAR
NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340, JUL 2012, vol. 32, no. 5, SI, p. 749-758.,
WOS
3. [1.1] DELL'OSSO, L. - MARAZZITI, D. - DA POZZO, E. - CONVERSANO, C.
- BARONI, S. - MASSIMETTI, G. - MARTINI, C. - CARMASSI, C. Gender effect
on the relationship between stress hormones and panic-agoraphobic spectrum
dimensions in healthy subjects. In CNS SPECTRUMS. ISSN 1092-8529, DEC
2012, vol. 17, no. 4, p. 214-220., WOS
4. [1.1] PETROWSKI, K. - WINTERMANN, G.B. - KIRSCHBAUM, C. BORNSTEIN, S.R. Dissociation between ACTH and cortisol response in DEXCRH test in patients with panic disorder. In
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. ISSN 0306-4530, AUG 2012, vol. 37, no.
8, p. 1199-1208., WOS
5. [1.1] ROSSI, V. - POURTOIS, G. Transient state-dependent fluctuations in
anxiety measured using STAI, POMS, PANAS or VAS: a comparative review. In
ANXIETY STRESS AND COPING. ISSN 1061-5806, 2012, vol. 25, no. 6, SI, p.
603-645., WOS
6. [1.1] SCALI, J. - GANDUBERT, C. - RITCHIE, K. - SOULIER, M. - ANCELIN,
M.L. - CHAUDIEU, I. Measuring Resilience in Adult Women Using the 10-Items
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of Trauma Exposure and
Anxiety Disorders. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, JUN 29 2012, vol. 7, no. 6.,
WOS
7. [1.2] El-Sayed S, Hassan M, Ibrahim M, Elbassuoni E, Aziz N. Modified
endogenous carbon monoxide production through modulation of heme oxygenase
activity alters some aspects of the cold restraint stress response in male albino
rats. In Endocrinology regulations. 2012; 46(4): 205-15. SCOPUS, SCOPUS
8. [3] LIU, L. - ZHENG, Y. - YANG, J.-M. - YU, F.-Q. Emotion-cognition bias
following incorrect feedback in trait-anxious subjects: An event-related potentials
study. In Chinese Mental Health Journal, vol. 23, no. 3, 2009, p. 224-227. ISSN
1000-6729
DUNČKO, Roman - KISS, Alexander - ŠKULTÉTYOVÁ, I. - RUSNÁK, Martin JEŽOVÁ, Daniela. Corticotropin-releasing hormone mRNA levels in response to
chronic mild stress rise in male but not in female rats while tyrosine hydroxylase
mRNA levels decrease in both sexes. In Psychoneuroendocrinology, 2001, vol. 26,
p. 77-89. ISSN 0306-4530.
Citácie:
1. [1.1] Bangasser DA, Valentino RJ. Sex differences in molecular and cellular
substrates of stress. In Cell Mol Neurobiol. 2012; 32(5):709-23., WOS
156
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA40
ADCA41
2. [1.1] Brummelte S, Lieblich SE, Galea LA. Gestational and postpartum
corticosterone exposure to the dam affects behavioral and endocrine outcome of
the offspring in a sexually-dimorphic manner. In Neuropharmacology. 2012;
62(1):406-18., WOS
3. [1.1] Hill MN, Hellemans KG, Verma P, Gorzalka BB, Weinberg J.
Neurobiology of chronic mild stress: parallels to major depression. In Neurosci
Biobehav Rev. 2012; 36(9):2085-117., WOS
4. [1.1] Lim H, Jang S, Lee Y, Moon S, Kim J, Oh S. Enhancement of Anxiety and
Modulation of TH and pERK Expressions in Amygdala by Repeated Injections of
Corticosterone. In Biomol Ther (Seoul). 2012; 20(4):418-24., WOS
5. [1.1] Pitychoutis PM, Dalla C, Sideris AC, Tsonis PA, Papadopoulou-Daifoti
Z. 5-HT(1A), 5-HT(2A), and 5-HT(2C) receptor mRNA modulation by
antidepressant treatment in the chronic mild stress model of depression: sex
differences exposed. In Neuroscience. 2012; 210:152-67., WOS
6. [1.1] Reyes BA, Szot P, Sikkema C, Cathel AM, Kirby LG, Van Bockstaele EJ.
Stress-induced sensitization of cortical adrenergic receptors following a history of
cannabinoid exposure. In Exp Neurol. 2012; 236(2):327-35., WOS
7. [1.1] Simpson J, Ryan C, Curley A, Mulcaire J, Kelly JP. Sex differences in
baseline and drug-induced behavioural responses in classical behavioural tests.
In Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012; 37(2):227-36., WOS
8. [1.1] Sterrenburg L, Gaszner B, Boerrigter J, Santbergen L, Bramini M,
Roubos EW, Peeters BW, Kozicz T. Sex-dependent and differential responses to
acute restraint stress of corticotropin-releasing factor-producing neurons in the
rat paraventricular nucleus, central amygdala, and bed nucleus of the stria
terminalis. In J Neurosci Res. 2012; 90(1):179-92., WOS
9. [1.1] Viviani D, Haegler P, Strasser DS, Steiner MA. Sex comparison on longlasting behavioral and physiological disturbances induced by single shock
experience in rats. In Physiol Behav. 2012; 107(2):243-51., WOS
10. [1.1] Ye L, Hu Z, Du G, Zhang J, Dong Q, Fu F, Tian J. Antidepressant-like
effects of the extract from Cimicifuga foetida L. In J Ethnopharmacol. 2012;
144(3):683-91., WOS
11. [1.1] Yu H, Wang DD, Wang Y, Liu T, Lee FS, Chen ZY. Variant brainderived neurotrophic factor Val66Met polymorphism alters vulnerability to stress
and response to antidepressants. In J Neurosci. 2012; 32(12):4092-101., WOS
12. [1.1] Zhao Y, Wang Z, Dai J, Chen L, Huang Y, Zhan Z. Beneficial effects of
benzodiazepine diazepam on chronic stress-induced impairment of hippocampal
structural plasticity and depression-like behavior in mice. In Behav Brain Res.
2012; 228(2):339-50., WOS
DVORAK, Z. - VRZAL, R. - ULRICHOVÁ, J. - MACEJOVÁ, Dana - ONDKOVÁ,
Slavomíra - BRTKO, Július. Expression, protein stability and transcriptional activity
of retinoic acid receptors are affected by microtubules interfering agents and all-trans
retinoic acid in primary rat hepatocytes. In Molecular and Cellular Endocrinology,
2007, vol. 267, no. 1-2, p. 89-96. ISSN 0303-7207.
Citácie:
1. [1.1] Zhou T.B., Qin Y.H.: The potential mechanism for the different
expressions of gelatinases induced by all-trans retinoic acid in different cells.
Journal of Receptors and Signal Transduction, 32: 129-133, 2012, WOS
DVORÁKOVÁ, M. - JEŽOVÁ, Daniela - BLAŽÍČEK, Pavel - TREBATICKÁ, J. ŠKODÁČEK, I. - SUBA, J. - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ROHDEWALD, P. ĎURAČKOVÁ, Zdenka. Urinary catecholamines in children with attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD): Modulation by a polyphenolic extract from pine
bark (Pycnogenol). In Nutritional Neuroscience, 2007, vol. 92, p. 151-158. ISSN
157
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA42
ADCA43
1028-415X.
Citácie:
1. [1.1] Caylak E. Biochemical and genetic analyses of childhood attention
deficit/hyperactivity disorder. In Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2012;
159B(6):613-27., WOS
2. [1.1] Contopoulos-Ioannidis DG, Seto I, Hamm MP, Thomson D, Hartling L,
Ioannidis JP, Curtis S, Constantin E, Batmanabane G, Klassen T, Williams K.
Empirical evaluation of age groups and age-subgroup analyses in pediatric
randomized trials and pediatric meta-analyses. In Pediatrics. 2012; 129 Suppl
3:S161-84., WOS
3. [1.1] Dundon CM, Rellini AH. Emotional states of love moderate the
association between catecholamines and female sexual responses in the
laboratory. In J Sex Med. 2012; 9(10):2617-30., WOS
4. [1.1] Scassellati C, Bonvicini C, Faraone SV, Gennarelli M. Biomarkers and
attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analyses. In
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2012; 51(10):1003-1019.e20., WOS
5. [1.1] Schoonees A, Visser J, Musekiwa A, Volmink J. Pycnogenol(®) for the
treatment of chronic disorders. In Cochrane Database Syst Rev. 2012;
2:CD008294., WOS
6. [1.1] Schoonees A, Visser J, Musekiwa A, Volmink J. Pycnogenol® (extract of
French maritime pine bark) for the treatment of chronic disorders. In Cochrane
Database Syst Rev. 2012; 4:CD008294., WOS
7. [1.1] Thome J, Ehlis AC, Fallgatter AJ, Krauel K, Lange KW, Riederer P,
Romanos M, Taurines R, Tucha O, Uzbekov M, Gerlach M. Biomarkers for
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). A consensus report of the
WFSBP task force on biological markers and the World Federation of ADHD. In
World J Biol Psychiatry. 2012; 13(5):379-400., WOS
DZIRBÍKOVÁ, Z. - KISS, Alexander - OKULIAROVÁ, M. - KOPKAN, L. ČERVENKA, Ladislav - ZEMAN, M. Expressions of Per1 clock gene and genes of
signaling peptides vasopressin, vasoactive intestinal peptide, and oxytocin in the
suprachiasmatic and paraventricular nuclei of hypertensive TGR mREN2 27 rats. In
Cellular and Molecular Neurobiology, 2011, vol. 31 no. 2, p. 225-232. (2.423 IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.2] BANNAI, M., KAWAI, N., ONO, K., NAKAHARA, K., MURAKAMI, N.:
The effects of glycine on subjective daytime performance in partially sleeprestricted healthy volunteers. Front Neurol, 2012, 3:61., SCOPUS
2. [1.2] TONSFELDT, K.J., CHAPPELL, P.E.: Clocks on top: the role of the
circadian clock in the hypothalamic and pituitary regulation of endocrine
physiology. Mol Cell Endocrinol, 2012, 349(1):3-12., SCOPUS
EDGHILL, E. L. - FLANAGAN, S.E. - PATCH, A. M. - BOUSTRED, C. PARRISH, A. - SHIELDS, B. - STEPHERD, M. H. - HUSSAIN, K. - KAPOOR, R.
R. - MALECKI, M. - MACDONALD, M.J. - STOY, J. - STEINER, D. F. PHILIPSON, L. H. - BELL, G. I. - BARÁK, L. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - HATTERSLEY, A. T. - ELLARD, S. Insulin
Mutation Screening in 1,044 Patients with Diabetes: Mutations in the INS gene are a
Common Cause of Neonatal Diabetes but a Rarer Cause of Diabetes Diagnosed in
Childhood or Adulthood. In Diabetes, 2008, vol. 57, no. 4, p. 1034-1042. (8.281 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0012-1797.
Citácie:
1. [1.1] BONNEFOND, A; PHILIPPE, J; DURAND, E; DECHAUME, A;
HUYVAERT, M; MONTAGNE, L; MARRE, M; BALKAU, B; FAJARDY, I;
158
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA44
VAMBERGUE, A; VATIN, V; DELPLANQUE, J; LE GUILCHER, D; DE
GRAEVE, F; LECOEUR, C; SAND, O; VAXILLAIRE, M; FROGUEL, P.: WholeExome Sequencing and High Throughput Genotyping Identified KCNJ11 as the
Thirteenth MODY Gene. PLOS ONE 7 (6), WOS
2. [1.1] GARIN, I; DE NANCLARES, GP; GASTALDO, E; HARRIES, LW;
RUBIO-CABEZAS, O; CASTANO, L.: Permanent Neonatal Diabetes Caused by
Creation of an Ectopic Splice Site within the INS Gene. PLOS ONE 7 (1), WOS
3. [1.1] HALDORSEN, IS; RAEDER, H; VESTERHUS, M; MOLVEN, A;
NJOLSTAD, PR.: The role of pancreatic imaging in monogenic diabetes mellitus.
NATURE REVIEWS ENDOCRINOLOGY 8 (3), pp. 148-159, WOS
4. [1.1] KARGES, B; MEISSNER, T; ICKS, A; KAPELLEN, T; HOLL, RW.:
Management of diabetes mellitus in infants. NATURE REVIEWS
ENDOCRINOLOGY 8 (4), pp. 201-211, WOS
5. [1.1] KAUTZ, S; VAN BURCK, L; SCHUSTER, M; WOLF, E; WANKE, R;
HERBACH, N.: Early insulin therapy prevents beta cell loss in a mouse model for
permanent neonatal diabetes (Munich Ins2 (C95S)). DIABETOLOGIA 55 (2), pp.
382-391, WOS
6. [1.1] LIU, M; LARA-LEMUS, R; SHAN, SO; WRIGHT, J; HAATAJA, L;
BARBETTI, F; GUO, H; LARKIN, D; ARVAN, P.: Impaired Cleavage of
Preproinsulin Signal Peptide Linked to Autosomal-Dominant Diabetes.
DIABETES 61 (4), pp. 828-837, WOS
7. [1.1] MAK, CM; LEE, CY; LAM, CW; SIU, WK; HUNG, VCN; CHAN, AYW.:
Personalized Medicine Switching from Insulin to Sulfonylurea in Permanent
Neonatal Diabetes Mellitus Dictated by a Novel Activating ABCC8 Mutation.
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY 21 (1), pp. 56-59, WOS
8. [1.1] NAGANO, N; URAKAMI, T; MINE, Y; WATANABE, H; YOSHIDA, A;
SUZUKI, J; SAITO, H; ISHIGE, M; TAKAHASHI, S; MUGISHIMA, H;
YORIFUJI, T.: Diabetes caused by Kir6.2 mutation: Successful treatment with
oral glibenclamide switched from continuous subcutaneous insulin infusion in the
early phase of the disease. PEDIATRICS INTERNATIONAL 54 (2), pp. 277-279,
WOS
9. [1.1] OOI, HOOI LENG; WU, LOO LING.: Three cases of permanent neonatal
diabetes mellitus: genotypes and management outcome. SINGAPORE MEDICAL
JOURNAL 53 (7), pp. E142-E144, WOS
10. [1.1] YUAN, QX; TANG, W; ZHANG, XP; HINSON, JA; LIU, C; OSEI, K;
WANG, J.: Proinsulin Atypical Maturation and Disposal Induces Extensive
Defects in Mouse Ins2(+/Akita) beta-Cells. PLOS ONE 7 (4), WOS
ELENKOV, I. J. - KVETŇANSKÝ, Richard - HASHIRAMATO, A. - JEŽOVÁ,
Daniela - ROVENSKÝ, Jozef - DIMITROV M. A. - WILDER, R. L. Low- versus
high-baseline epinephrine output shapes opposite innate cytokine profiles: Presence
of Lewis- and Fischer-like neurohormonal immune phenotypes in humans? In
Journal of immunology, 2008, vol. 181, no. 3, p. 1737-1745. ISSN 0022-1767.
Citácie:
1. [1.1] Baker, D.G., Nievergelt, C.M., O'Connor, D.T. Biomarkers of PTSD:
Neuropeptides and immune signaling. Neuropharmacology, 62(2): 663-673,
2012, WOS
2. [1.1] Besedovsky, L., Lange, T., Born, J. Sleep and immune function. Pflugers
Archiv European Journal of Physiology, 463(1): 121-137, 2012, WOS
3. [1.1] Bolon, B. Cellular and molecular mechanisms of autoimmune disease.
Toxicologic Pathology, 40(2): 216-229, 2012, WOS
4. [1.1] Chiu, Y.-H.M., Coull, B.A., Cohen, S., Wooley, A., Wright, R.J. Prenatal
and postnatal maternal stress and wheeze in urban children: Effect of maternal
159
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA45
sensitization. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,
186(2): 147-154, 2012, WOS
5. [1.1] Imrich, R., Nikolov, N.P., Bebris, L., Alevizos, I., Goldstein, D.S., Holmes,
C.S., Illei, G.G. Adrenomedullary response to glucagon in patients with primary
Sjögren's syndrome. Cellular and Molecular Neurobiology 32(5): 903-906, 2012,
WOS
6. [1.1] Marik, P.E., Flemmer, M. The immune response to surgery and trauma:
Implications for treatment. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 73(4):.
801-808, 2012, WOS
7. [1.1] Ricci, S., Fuso, A., Ippoliti, F.,Businaro, R. Stress-induced cytokines and
neuronal dysfunction in Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease,
28(1): 11-24, 2012, WOS
ELLARD, S. - CHANTELOT, C. B. - HATTERSLEY, A. T. - CARETTE, C. CASTANO, Gonzalez - DE NANCLARES LEAL, G. - ELLES, R. - GASPAR, G. GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - HANSEN, T. - HERR, M. - KAMARAINEN, O. KANNENGIESSER, C. - KLIMEŠ, Iwar - LACAPE, G. - LOSEKOOT, M. MALECKI, M. - MEYER, P. - NJOLSTAD, P. - PREDRAGOVIC, T. PRUHOVA, S. - WUYTS, W. Best practice quidelines for the molecular genetic
diagnostic of maturity-onset diabetes of the young. In Diabetologia, 2008, vol. 51,
no. 4, p. 546-553. (2008 - Current Contents). ISSN 0012-186X.
Citácie:
1. [1.1] BACON, S; KYITHAR, MP; SCHMID, J; RIZVI, SR; BONNER, C;
GRAF, R; PREHN, JHM; BYRNE, MM.: Serum levels of pancreatic stone protein
(PSP)/reg1A as an indicator of beta-cell apoptosis suggest an increased apoptosis
rate in hepatocyte nuclear factor 1 alpha (HNF1A-MODY) carriers from the third
decade of life onward. BMC ENDOCRINE DISORDERS 12 (13), WOS
2. [1.1] BONATTO, N; NOGAROTO, V; SVIDNICKI, PV; MILLEO, FQ;
GRASSIOLLI, S; ALMEIDA, MC; VICARI, MR; ARTONI, RF.: Variants of the
HNF1 alpha gene: A molecular approach concerning diabetic patients from
southern Brazil. GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 35 (4), pp. 737-740,
WOS
3. [1.1] CAETANO, LA; JORGE, AAL; MALAQUIAS, AC; TRARBACH, EB;
QUEIROZ, MS; NERY, M; TELES, MG.: Incidental mild hyperglycemia in
children: two MODY 2 families identified in Brazilian subjects. ARQUIVOS
BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA Volume: 56 Issue:
8 Special Issue: SI Pages: 519-524, WOS
4. [1.1] CAPUANO, M; GARCIA-HERRERO, CM; TINTO, N; CARLUCCIO, C;
CAPOBIANCO, V; COTO, I; COLA, A; IAFUSCO, D; FRANZESE, A; ZAGARI,
A; NAVAS, MA; SACCHETTI, L.: Glucokinase (GCK) Mutations and Their
Characterization in MODY2 Children of Southern Italy. PLOS ONE 7 (6), WOS
5. [1.1] DELLAMANNA, T; DA SILVA, MR; CHACRA, AR; KUNII, IS; ROLIM,
AL; FURUZAWA, G; MACIEL, RMD; REIS, AF.: Clinical follow-up of two
Brazilian subjects with glucokinase-MODY (MODY2) with description of a novel
mutation. ARQUIVOS BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA 56 (8), pp. 490-495, WOS
6. [1.1] GLOYN, AL; FABER, JH; MALMODIN, D; THANABALASINGHAM, G;
LAM, F; UELAND, PM; MCCARTHY, MI; OWEN, KR; BAUNSGAARD, D.:
Metabolic Profiling in Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY) and Young
Onset Type 2 Diabetes Fails to Detect Robust Urinary Biomarkers. PLOS ONE 7
(7), WOS
7. [1.1] HENZEN, C.: Monogenic diabetes mellitus due to defects in insulin
secretion. SWISS MEDICAL WEEKLY 142, , art. no. w13690, WOS
160
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA46
8. [1.1] HOLL, R. W.: Diagnosis of MODY Diabetes: From Research to Clinical
Practice. KLINISCHE PADIATRIE 224 (5), pp. 313-315, WOS
9. [1.1] MALTONI, G; ZUCCHINI, S; SCIPIONE, M; MANTOVANI, V;
SALARDI, S; CICOGNANI, A.: Onset of type 1 diabetes mellitus in two patients
with maturity onset diabetes of the young. PEDIATRIC DIABETES 13 (2), pp.
208-212, WOS
10. [1.1] MOTZKAU, M; MEYER, P; MERTENS, PR; KLOSE, S.: Monogenic
Diabetes in a Family with 2 unknown HNF-4A Gene Mutations.
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES 120 (2),
pp. 89-90, WOS
11. [1.1] RETTIG, I.; SCHLEICHER, E.: Laboratory Methods in Diabetes
mellitus. DIABETOLOGIE UND STOFFWECHSEL 7 (2), pp. R1-R16, WOS
12. [1.1] SALINA, A; ALOI, C; PASQUALI, L; MASCAGNI, A; CASSANELLO,
M; TALLONE, R; LUGANI, F; LORINI, R; D'ANNUNZIO, G.: Comment on:
Clinical application of best practice guidelines for genetic diagnosis of MODY2.
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 95 (2), pp. E29-E30, WOS
13. [1.1] VAXILLAIRE, MARTINE; BONNEFOND, AMELIE; FROGUEL,
PHILIPPE.: The lessons of early-onset monogenic diabetes for the understanding
of diabetes pathogenesis. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 26 (2), pp. 171-187, WOS
14. [1.2] AMARA, A., CHADLI-CHAIEB, M., GHEZAIEL, H., PHILIPPE, J.,
BRAHEM, R., DECHAUME, A., SAAD, A., CHAIEB, L., FROGUELE, P.,
GRIBAA, M, VAXILLAIRE, M.: Familial early-onset diabetes is not a typical
MODY in several Tunisian patients. TUNISIE MEDICALE 90 (12) , pp. 882-887,
SCOPUS
15. [1.2] GARDNER, D.S.L.; SHYONG TAI, E.: Clinical features and treatment
of maturity onset diabetes of the young (MODY). DIABETES, METABOLIC
SYNDROME AND OBESITY: TARGETS AND THERAPY 5, pp. 101-108,
SCOPUS
16. [1.2] MALANDRINO, N., SMITH, R.J.: Diabetes and personalized medicine.
BIOCHIMICA CLINICA 36 (6) , pp. 425-435, SCOPUS
17. [1.2] MALTONI, G., ZUCCHINI, S., SCIPIONE, M., MANTOVANI, V.,
SALARDI, S., CICOGNANI, A.: Onset of type 1 diabetes mellitus in two patients
with maturity onset diabetes of the young. PEDIATRIC DIABETES 13 (2) , pp.
208-212, SCOPUS
18. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
19. [1.2] NEU, A., BEYER, P., BÜRGER-BÜSING, J., DANNE, T., ETSPÜLER,
J., HEIDTMANN, B., HOLL, R.W., KARGES, B., KIESS, W., KNERR, I.,
KORDONOURI, O., LANGE, K., LEPLER, R., MARG, W., NÄKE, A.,
PETERSEN, M., PODESWIK, A., STACHOW, R., VON SENGBUSCH, S.,
WAGNER, V., ZIEGLER, R., HOLTERHUS, P.M.: Diagnosis, treatment and
monitoring of diabetes mellitus in childhood and adolescence. DIABETOLOGIE
UND STOFFWECHSEL 7 (SUPPL. 2), pp. S152-S162, SCOPUS
EYBL, Vladislav - KOTYZOVÁ, D. - SÝKORA, J. - TOPOCAN, O. - PIKNER, R.
- MIHALJEVIČ, M. - BRTKO, Július - GLATTRE, E. Effects of selenium and
tellurium on the activity of selenoenzymes glutathione peroxidase and type I
iodothyronine deiodinase, trace element thyroid level, and thyroid hormone status in
rats. In Biological Trace Element Research, 2007, vol. 117, no. 1-3, p. 105-114.
ISSN 0163-4984.
Citácie:
161
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA47
ADCA48
ADCA49
ADCA50
ADCA51
1. [1.2] Sandoval J.M., Verrax J., Vásquez C.C., Calderon P.B.: A comparative
study of tellurite toxicity in normal and cancer cells. Molecular and Cellular
Toxicology, 8: 327-334, 2012, SCOPUS
FATRANSKÁ, M. - BUDAI, D. - OPRŠALOVÁ, Z. - KVETŇANSKÝ, Richard.
Acetylcholine and its enzymes insomebrain-areas of the rat under stress. In Brain
Research, 1987, vol. 424, no. 1, p. 109-114. ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.1] Allen, S.R., Frankel, H.L. Postoperative Complications: Delirium.
Surgical Clinics of North America, 92(2): 409, 2012, WOS
FICKOVÁ, Mária - PRAVDOVÁ, E. - RONDHAL, L. - UHER, Michal - BRTKO,
Július. In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel kojic acid
derivatives: 5-benzyloxy-2-selenocyanatomethyl- and 5-methoxy-2selenocyanatomethyl-4-pyranone. In Journal of applied toxicology, 2008, vol. 28,
no. 4, p. 554-559. (1.942 - IF2007). ISSN 0260-437X.
Citácie:
1. [1.2] Tang W., Xu H., Zeng D., Yu L.: The antifungal constituents from the
seeds of Itoa orientalis. Fitoterapia, 83: 513-517, 2012, SCOPUS
FICKOVÁ, Mária - EYBL, Vladislav - KOTYZOVÁ, D. - MICKOVÁ, V. MOSTBOK, S. - BRTKO, Július. Long lasting cadmium intake is associated with
reduction of insulin receptors in rat adipocytes. In Biometals. ISSN 0966-0844.
Citácie:
1. [1.1] Lee E.J., Moon J.Y., Yoo B.S.: Cadmium inhibits the differentiation of
3T3-L1 preadipocyte through the C/EBP alpha and PPAR gamma pathways.
Drug and Chemical Toxicology, 35: 225-231, 2012, WOS
FICKOVÁ, Mária - HUBERT, P. - CREMEL, G. - LERAY, C. Dietary (n-3) and (n6) polyunsaturated fatty acids rapidly modify fatty acid composition and insulin
effects in rat adipocytes. In Journal of Nutrition, 1998, vol. 128, no. 3, p. 512-519.
Citácie:
1. [1.2] Baranowski, M., Enns, J., Blewett, H., Yakandawala, U., Zahradka, P.,
Taylor, C.G.: Dietary flaxseed oil reduces adipocyte size, adipose monocyte
chemoattractant protein-1 levels and T-cell infiltration in obese, insulin-resistant
rats. CYTOKINE 59 (2), pp. 382-391, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Bergmann, R.L., Bergmann, K.E., Richter, R., Haschke-Becher, E.,
Henrich, W., Dudenhausen, J.W.: Does docosahexaenoic acid (DHA) status in
pregnancy have any impact on postnatal growth? Six-year follow-up of a
prospective randomized double-blind monocenter study on low-dose DHA
supplements. JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE 40 (6), pp. 677-684, 2012,
SCOPUS
3. [1.2] Carter, P., Khunti, K., Davies, M.J.: Dietary recommendations for the
prevention of type 2 diabetes: What are they based on? JOURNAL OF
NUTRITION AND METABOLISM 2012, art. no. 847202, 2012, SCOPUS
4. [1.2] Lottenberg, A.M., Afonso, M.D.S., Lavrador, M.S.F., Machado, R.M.,
Nakandakare, E.R.: The role of dietary fatty acids in the pathology of metabolic
syndrome. JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 23 (9), pp. 10271040, 2012, SCOPUS
FILIPČÍK, Peter - NOVÁK, Petr - MRAVEC, Boris - ONDIČOVÁ, K. KRAJČIOVÁ, Gabriela - NOVÁK, Michal - KVETŇANSKÝ, Richard. Tau Protein
Phosphorylation in Diverse Brain Areas of Normal and CRH Deficient Mice: UpRegulation by Stress. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2012, vol. 32, no. 5,
pp. 837-845. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Attems, J.; Thal, DR.; Jellinger, KA.; The relationship between
162
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA52
ADCA53
ADCA54
ADCA55
subcortical tau pathology and Alzheimer's disease. Biochem Soc Trans. 2012; 40:
711-5., WOS
2. [1.1] Rissman, R.A.; Staup, MA.; Lee, AR.; Justice, NJ.; Rice, KC.; Vale, W.;
Sawchenko, PE.; Corticotropin-releasing factor receptor-dependent effects of
repeated stress on tau phosphorylation, solubility, and aggregation. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2012; 109: 6277-82., WOS
3. [1.1] Wei, Yan.; Miao, Jun-Ye.; Liu, Ying.; Endogenous and Exogenous
Factors in Hyperphosphorylation of Tau in Alzheimer's Disease. Progress in
Biochemistry and Biophysics. 2012; 39: 778-84., WOS
FUKUHARA, K. - KVETŇANSKÝ, Richard - WEISE, V.K. - OHARA, H. YONEDA, R. - GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. Effects of continuous and
intermittent cold (SART stress on sympathoadrenal system activity in rats. In Journal
of neuroendocrinology, 1996, vol. 8, no. 1, p. 65-72. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
FUKUHARA, K. - KVETŇANSKÝ, Richard - CIZZA, G. - PACÁK, Karel OHARA, H. - GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. Interrelations between
sympathoadrenal system and hypothalamo-pituitary-adrenocortical/thyroid systems
in rats exposed to cold stress. In Journal of neuroendocrinology, 1996, vol. 8, no. 7,
p. 533-541. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] Chen, X., Jiang, R., Geng, Z. Cold stress in broiler: global gene
expression analyses suggest a major role of CYP genes in cold responses.
Molecular Biology Reports, 39(1): 425-429, 2012, WOS
2. [1.1] Noh, S.J., Kang, D.W., Yoo, S.B., Lee, J.Y., Kim, J.Y., Kim, B.-T., Lee, J.H., Jahng, J.W. Stress-responsive hypothalamic-nucleus accumbens regulation
may vary depending on stressors. Indian Journal of Experimental biology, 50(7):
447-454, 2012, WOS
3. [1.1] Perekrest, S.V., Shainidze, K.Z., Novikova, N.S., Kazakova, T.B.,
Korneva, E.A. Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen
application. Advances in Neuroimmune Biology 3 (3-4) , pp. 243-253, 2012, WOS
KVALTÍNOVÁ, Zdenka - LUKOVIČ, Ľudovít - MACHOVÁ, Jana FATRANSKÁ, M.. Effect of the steroidal alkaloid buxaminol-E on blood pressure,
acetylcholinesterase activity and (3H)quinuclidinyl benzilate binding in cerecral
cortex. In Pharmacology : international journal of experimental and clinical
pharmacology, 1991, vol. 43, no.1, p. 20-25. ISSN 0031-7012.
Citácie:
1. [1.1] MITCHELSON, F.J. The pharmacology of McN-A-343. In
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS. ISSN 0163-7258, 2012, vol. 135, no. 2,
p. 216-245., WOS
2. [1.1] ORHAN, I.E. - ERDEM, S.A. - SENOL, F.S. - KARTAL, M. - SENER, B.
Exploration of cholinesterase and tyrosinase inhibitory, antiprotozoal and
antioxidant effects of Buxus sempervirens L. (boxwood). In INDUSTRIAL CROPS
AND PRODUCTS. ISSN 0926-6690, 2012, vol. 40, p. 116-121., WOS
GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - DEMČÁKOVÁ, E. - UKROPEC, Jozef - KLIMEŠ,
Iwar - ŠEBŐKOVÁ, Elena. Insulin resistance in the hereditary hypertriglyceridemic
rat is associated with an impairment of Delta-6 desaturase expression in liver.
LIPIDS AND INSULIN RESISTANCE: THE ROLE OF FATTY ACID
METABOLISM AND FUEL PARTITIONING. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2006, vol.967, p. 446-453. (1.971 - IF2005). ISSN 0077-
163
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA56
ADCA57
ADCA58
8923.
Citácie:
1. [1.2] KITSON, A.P., SMITH, T.L., MARKS, K.A., STARK, K.D.: Tissue-specific
sex differences in docosahexaenoic acid and ∆6-desaturase in rats fed a standard
chow diet. APPLIED PHYSIOLOGY, NUTRITION AND METABOLISM 37 (6) ,
pp. 1200-1211, SCOPUS
GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - TRIBBLE, N. D. - STANÍK, Juraj - HUČKOVÁ,
Miroslava - MIŠOVICOVÁ, N. - VA DE BUMT, M. - VALENTÍNOVÁ, Lucia BARROW, B.A. - BARÁK, L. - DOBRÁNSKY, R. - BERECZKOVÁ, E. WICKS, K. - COLCLOUGH, K. - KNIGHT, J.C. - ELLARD, S. - KLIMEŠ, Iwar GLOYN, A. L. Identification of a novel ß-cell glucokinase (GCK) promoter
mutation (-71GC) that modulates GCK gene expression through loss of allelespecific Sp1 binding causing mild fasting hyperglycemia in humans. In Diabetes,
2009, vol. 58, no. 8, p. 1929-1935. (8.398 - IF2008). ISSN 0012-1797.
Citácie:
1. [1.1] DUSATKOVA, P; PRUHOVA, S; BOROWIEC, M; VESELA, K ;
ANTOSIK, K; LEBL, J; MLYNARSKI, W; CINEK, O.: Ancestral mutations may
cause a significant proportion of GCK-MODY. PEDIATRIC DIABETES 13 (6),
pp. 489-498, WOS
GOEIJ, D.C.E. - KVETŇANSKÝ, Richard - WHITNALL, M.H. - JEŽOVÁ,
Daniela - BERKENBOSCH, F. - TILDERS, F. J. H. Repeated stress-induced
activation of corticotropin-releasing factor neurons enhances vasopressin stores and
colocalization with corticotropin-releasing factor in the median eminence of rats. In
Neuroendocrinology, 1991, vol.53, no. 2, p. 150-159.
Citácie:
1. [1.1] Aguilera, G. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and
Neuroendocrine Responses to Stress. Handbook of Neuroendocrinology, pp. 175196, 2012, WOS
2. [1.1] Aguilera, G., Liu, Y. The molecular physiology of CRH neurons. Frontiers
in Neuroendocrinology, 33(1): 67-84, 2012, WOS
3. [1.1] Bao, A.M., Ruhe, H.G., Gao, S.F., Swaab, D.F. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. Neurobiology of Psychiatric Disorders. Handbook
of Clinical Neurology, 106: 107-136, 2012, WOS
4. [1.1] Koshimizu, Taka-aki; Nakamura, Kazuaki; Egashira, Nobuaki; et al.
Vasopressin VLA and VLB receptors: From molecules to physiological systems.
Physiological Reviews, 92(4)s: 1813-1864, 2012, WOS
5. [1.1] Yang, J., Pan, Y.J., Yin, Z.K., Hai, G.F., Lu, L., Zhao, Y., Wang, D.X.,
Wang, H., Wang, G. Effect of arginine vasopressin on the behavioral activity in
the behavior despair depression rat model. Neuropeptides, 46(3): 141-149, 2012,
WOS
6. [1.2] Berczi, I., Quintanar S.A. Adaptive and innate immunity and acute illness.
Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 277-285, 2012, SCOPUS
7. [1.2] Berczi, I., Quintanar, A., Campos, R., Kovacs, K. Vasopressin, oxytocin
and immune function. Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 329-343, 2012,
SCOPUS
GOSWAMI, N. - LACKNER, H. K. - PAPOUŠEK, I. - MONTANI, J. P. JEŽOVÁ, Daniela - HINGHOFER- SZALKAY, H. G. Does mental arithmetic
before head up tilt have an effect on the orthostatic cardiovascular and hormonal
responses? In Acta Astronautica, 2011, vol. 68, p. 1589-1594. (0.609 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 0094-5765.
Citácie:
1. [1.1] Kappel, F. Modeling the dynamics of the Cardiovascular-respiratory
164
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA59
ADCA60
ADCA61
ADCA62
ADCA63
System (CVRS) in humans, a survey. In Mathematical Modelling of Natural
Phenomena. 2012 7(5): 65-77., WOS
GRAESSLER, J. - KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela DOBRAKOVOVÁ, M. - VAN LOON, G. R. Prior immobilization stress alters
adrenal hormone responses to hemorrhage in rats.
Citácie:
1. [1.1] Belda, X., Daviu, N., Nadal, R., Armario, A. Acute stress-induced
sensitization of the pituitary-adrenal response to heterotypic stressors:
Independence of glucocorticoid release and activation of CRH1 receptors.
hormones and behavior, 62(4): 515-524, 2012, WOS
GRINEVICH, V. - MA, X.M. - HERMAN, J.P. - JEŽOVÁ, Daniela - AKMAYEV,
I. - AGUILERA, Greti. Effect of repeated lipopolysaccharide administration on
tissue cytokine expression and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in rats. In
Journal of neuroendocrinology, 2001, vol. 13, p. 711-723. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] McNamara RK, Lotrich FE. Elevated immune-inflammatory signaling in
mood disorders: a new therapeutic target? In Expert Rev Neurother. 2012;
12(9):1143-61., WOS
2. [1.1] Silva SM, Madeira MD. Effects of chronic alcohol consumption and
withdrawal on the response of the male and female hypothalamic-pituitaryadrenal axis to acute immune stress. In Brain Res. 2012; 1444:27-37., WOS
HAFKO, Roman - OREČNÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - KOLLÁRIKOVÁ,
Gabriela - LACÍK, Igor - ŠTRBÁK, Vladimír. Mechanism of ethanol-induced
insulin secretion from INS-1 and INS-1E tumor cell lines. In Cellular Physiology
and Biochemistry, 2009, vol. 24, iss. 5-6, p. 441-450. (3.246 - IF2008). (2009 Current Contents). ISSN 1015-8987.
Citácie:
1. [1.1] Nguyen, K.H., Lee, J.H., Nyomba, B.L.G. : Ethanol causes endoplasmic
reticulum stress and impairment of insulin secretion in pancreatic β-cells.
Alcohol 46 (1) , pp. 89-99, 2012, WOS
HINGHOFER-SZALKAY, H. - VIGAŠ, Milan - SAUSENG-FELLEGGER, G. KONIG, E.M. - LICHARDUS, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Head-up tilt and
lower body suction: Comparison of hormone responses in healthy men. In
Physiological Research, 1996, vol. 45, p. 369-378. (0.588 - IF1995). (1996 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] Hachiya T, Hashimoto I, Saito M, Blaber AP. Peripheral vascular
responses of men and women to LBNP. In Aviat Space Environ Med. 2012;
83(2):118-24., WOS
HIREMAGALUR, B. - KVETŇANSKÝ, Richard - NANKOVÁ, B. B. FLEISCHER, Jan - GEERTMAN, R. - FUKUHARA, K. - VISKUPIČ, E. SABBAN, E. L. Stress elicits trans-synaptic activation of adrenal neuropeptide Y
gene expression. In Molecular Brain Research, 1994, vol. 27, n. 1, pp. 138-144.
Citácie:
1. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Koko, V. Immunohistochemical evidence for the
presence of a vasoactive intestinal peptide, neuropeptide Y and substance P in rat
adrenal medulla after heat stress. Archives of Biological Sciences, 64(1): 7-13,
2012, WOS
2. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Velickovic, K., Koko, V., Jasnic, N., Cvijic, G.,
Milosevic, M.C. Effect of acute heat stress on rat adrenal cortex - A
morphological and ultrastructural study. Central European Journal of Biology,
7(4): 611-619, 2012, WOS
165
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA64
ADCA65
ADCA66
HLAVÁČOVÁ, Nataša - BAKOŠ, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Eplerenone, a selective
mineralocorticoid receptor blocker, exerts anxiolytic effects accompanied by
changes in stress hormone release. In Journal of psychopharmacology, 2010, vol. 24,
no. 5, p. 779-786. (3.647 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0269-8811.
Citácie:
1. [1.1] Boufleur N, Antoniazzi CT, Pase CS, Benvegnú DM, Barcelos RC, Dolci
GS, Dias VT, Roversi K, Roversi K, Koakoskia G, Rosa JG, Barcellos LJ, Bürger
ME. Neonatal tactile stimulation changes anxiety-like behavior and improves
responsiveness of rats to diazepam. Brain Res.1474:50-9, 2012., WOS
2. [1.1] Boufleur N, Antoniazzi CT, Pase CS, Benvegnú DM, Dias VT, Segat HJ,
Roversi K, Roversi K, Nora MD, Koakoskia G, Rosa JG, Barcellos LJ, Bürger
ME. Neonatal handling prevents anxiety-like symptoms in rats exposed to chronic
mild stress: behavioral and oxidative parameters. Stress. 16:321-30, 2012., WOS
3. [1.1] Griffiths BB, Schoonheim PJ, Ziv L, Voelker L, Baier H, Gahtan E. A
zebrafish model of glucocorticoid resistance shows serotonergic modulation of
the stress response. Front Behav Neurosci. 2012;6:68. doi:
10.3389/fnbeh.2012.00068, 2012., WOS
4. [1.1] Künzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
hyperaldosteronism--possible pathways. Horm Metab Res. 44:202-7, 2012., WOS
5. [1.1] Lehmann-Horn F, Weber MA, Nagel AM, Meinck HM, Breitenbach S,
Scharrer J, Jurkat-Rott K. Rationale for treating oedema in Duchenne muscular
dystrophy with eplerenone. In Acta Myol. 2012; 31(1):31-9. WOS, WOS
6. [1.1] Saavedra JM. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. Clin Sci (Lond) 123:567-90, 2012., WOS
7. [1.2] Murck H, Schüssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep.
Pharmacopsychiatry. 45:83-95, 2012., WOS
HLAVÁČOVÁ, Nataša - WES, P. D. - ONDREJČÁKOVÁ, Mária - FLYNN, M. E.
- POUNDSTONE, P. K. - BABIC, Stanislav - MURCK, H. - JEŽOVÁ, Daniela.
Subchronic treatment with aldosterone induces depression-like behaviours and gene
expression changes relevant to major depressive disorder. In The International
Journal of Neuropsychopharmacology, 2012, vol. 15, p. 247-265. (4.578 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 1461-1457.
Citácie:
1. [1.1] Bay-Richter C, Hallberg L, Ventorp F, Janelidze S, Brundin L.
Aldosterone synergizes with peripheral inflammation to induce brain IL-1β
expression and depressive-like effects. In Cytokine. 2012 60(3):749-54., WOS
2. [1.1] Häfner S, Baumert J, Emeny RT, Lacruz ME, Bidlingmaier M, Reincke M,
Kuenzel H, Holle R, Rupprecht R, Ladwig KH; MONICA/KORA Study
Investigators. To live alone and to be depressed, an alarming combination for the
renin-angiotensin-aldosterone-system (RAAS). In Psychoneuroendocrinology.
2012; 37(2):230-7., WOS
3. [1.1] Künzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
hyperaldosteronism--possible pathways. In Horm Metab Res. 2012; 44(3):202-7.,
WOS
4. [1.1] Saavedra JM. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. In Clin Sci (Lond). 2012; 123(10):567-90., WOS
HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Chronic treatment with the
mineralocorticoid hormone aldosterone results in increased anxiety-like behavior. In
Hormones and behavior, 2008, vol. 54, no. 1, p. 90-97. ISSN 0018-506X.
Citácie:
1. [1.1] Künzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
166
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA67
ADCA68
ADCA69
ADCA70
hyperaldosteronism--possible pathways. In Horm Metab Res. 2012; 44(3):202-7.,
WOS
2. [1.1] Murck H, Schüssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep. In
Pharmacopsychiatry. 2012; 45(3):83-95., WOS
3. [1.1] Reis FM, Albrechet-Souza L, Franci CR, Brandão ML. Risk assessment
behaviors associated with corticosterone trigger the defense reaction to social
isolation in rats: role of the anterior cingulate cortex. In Stress. 2012 15(3):31828., WOS
HLAVÁČOVÁ, Nataša - TISONOVÁ, J. - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendocrine
Activation during Combined Mental and Physical Stress in Women Depends on
Trait Anxiety and the Phase of the Menstrual Cycle. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 520-525. (1.731 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Dell'Osso L, Marazziti D, Da Pozzo E, Conversano C, Baroni S,
Massimetti G, Martini C, Carmassi C. Gender effect on the relationship between
stress hormones and panic-agoraphobic spectrum dimensions in healthy subjects.
In CNS Spectr. 2012; 17(4):214-20., WOS
2. [1.2] Zwolinski J. Psychological and Neuroendocrine Reactivity to Ostracism.
In Aggress Behav. 2012; 38(2):108-125., SCOPUS
HOWARD, B. V. - KLIMEŠ, Iwar - VASQUEZ, B. The antilipolytic action of
insulin in obese subjects with resistance to its glucoregulatory action. In Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 1984, vol. 58, iss. 3, p. 544-548. ISSN 021972X.
Citácie:
1. [1.2] CHENG, L., KHOO, M.C.K.: Modeling the autonomic and metabolic
effects of obstructive sleep apnea: A simulation study. FRONTIERS IN
PHYSIOLOGY 2 JAN , art. no. Article 111, SCOPUS
HUDECOVÁ, Soňa - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KVETŇANSKÝ, Richard KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia - NOVÁKOVÁ, Martina - KNEZL,
Vladimír - TARABOVÁ, Bohumila - LACINOVÁ, Ľubica - SULOVÁ, Zdena BREIER, Albert - JURKOVIČOVÁ, Dana - KRIŽANOVÁ, Oľga. Modulation of
expression of Na+/Ca2+ exchanger in heart of rat and mouse under stress. In Acta
Physiologica, 2007, vol. 190, no. 2, p. 127-136. (2.230 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1748-1708.
Citácie:
1. [1.1] MIYAKE, S. - WADA-TAKAHASHI, S. - HONDA, H. - TAKAHASHI, S. SASAGURI, K. - SATO, S. - LEE, M.C.I. Stress and chewing affect blood flow and
oxygen levels in the rat brain. In ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY. ISSN 00039969, 2012, vol. 57, no. 11, p. 1491-1497., WOS
2. [1.1] XU, L. - CHEN, J. - LI, X.Y. - REN, S. - HUANG, C.X. - WU, G. - LI, X.Y.
- JIANG, X.J. Analysis of Na+/Ca2+ exchanger (NCX) function and current in
murine cardiac myocytes during heart failure. In MOLECULAR BIOLOGY
REPORTS. ISSN 0301-4851, 2012, vol. 39, no. 4, p. 3847-3852., WOS
IMRICH, Richard - NIKOLOV, N. P. - BEBRIS, L. - ALEVIZOS, I. GOLDSTEIN, D. S. - HOLMES, C.S. - ILLEI, G. Adrenomedullary Response to
Glucagon in Patients with Primary Sjogren's Syndrome. In Cellular and Molecular
Neurobiology, 2012, vol. 32, no.5, p. 903-906. (1.969 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.2] Mavragani, C.P., Fragoulis, G.E., Moutsopoulos, H.M. Endocrine
167
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA71
ADCA72
ADCA73
ADCA74
ADCA75
ADCA76
alterations in primary Sjogren's syndrome: An overview (2012) Journal of
Autoimmunity, 39 (4), pp. 354-358., SCOPUS
IMRICH, Richard - ROVENSKÝ, Jozef. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis in
rheumatoid arthritis. In Rheumatic Diseases Clinics of North America, 2010, vol. 36,
n. 12, pp. 721-727. (2.594 - IF2009). ISSN 0889-857X.
Citácie:
1. [1.1] Dziedziejko, V., Kurzawski, M., Safranow, K., Ossowski, A., Piatek, J.,
Parafiniuk, M., Chlubek, D., Pawlik, A. CAG repeat polymorphism in the
androgen receptor gene in women with rheumatoid arthritis (2012) Journal of
Rheumatology, 39 (1), pp. 10-17., WOS
IMRICH, Richard - ROVENSKÝ, Jozef - ŽLNAY, M. - RÁDIKOVÁ, Žofia MACHO, Ladislav - VIGAŠ, Milan - KOŠKA, Juraj. Hypothalamic-pituitaryadrenal axis function in ankylosing spondylitis. In Annals of the Rheumatic
Diseases, 2004, vol.63, no. 6, p. 671-674.
Citácie:
1. [1.1] Wagner, C., Visvanathan, S., Braun, J., Van Der Heijde, D., Deodhar, A.,
Hsu, B., Mack, M., Elashoff, M., Inman, R.D. Serum markers associated with
clinical improvement in patients with ankylosing spondylitis treated with
golimumab (2012) Annals of the Rheumatic Diseases, 71 (5), pp. 674-680., WOS
JAC, M. - ŠUMOVÁ, A. - KISS, Alexander - ILNNEROVÁ, H. - JEŽOVÁ,
Daniela. Daily profiles of arginine vasopressin mRNA in the suprachiasmatic.
Supraoptic and paraventricular nuclôei of the rat hypothalamus under various
photoperiods. In Brain Research, 2000, vol. 887, p. 472-476. (2.302 - IF1999). (2000
- Current Contents). ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.2] Meijer JH, Colwell CS, Rohling JH, Houben T, Michel S. Dynamic
neuronal network organization of the circadian clock and possible deterioration
in disease. In Prog Brain Res. 2012; 199:143-62. SCOPUS, SCOPUS
JAKAB, M. - LACH, S. - BAČOVÁ, Zuzana - LANGELUDDECKE, C. ŠTRBÁK, Vladimír - SCHMIDT, S. - IGLSEDER, E. - PAULMICHL, M. GEIBEL, J. - RITTER, Markus. Resveratrol Inhibits Electrical Activity and Insulin
Release from Insulinoma Cells by Block of Voltage-Gated Ca2+ Channels and
Swelling-Dependent Cl- Currents. In Cellular Physiology and Biochemistry, 2008,
vol. 22, no. 5-6, p. 567-578. (3.557 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN
1015-8987.
Citácie:
1. [1.1] Kim, J.Y., Jeong, H.Y., Lee, H.K., Kim, S., Hwang, B.Y., Bae, K., Seong,
Y.H.: Neuroprotection of the leaf and stem of Vitis amurensis and their active
compounds against ischemic brain damage in rats and excitotoxicity in cultured
neurons. 2012. Phytomedicine 19 (2), pp. 150-159, 2012, WOS
JAKAB, M. - GRUNDBICHLER, M. - BENICKÝ, Július - RAVASIO, A. CHWATAL, S. - SCHMIDT, S. - ŠTRBÁK, Vladimír - FURST, J. - PAULMICHL,
M. - RITTER, Markus. Glucose induces anion conductance and cytosol-tomembrane transposition of ICIn in INS-1E rat insulinoma cells. In Cellular
Physiology and Biochemistry, 2006, vol. 18, no. 1-3, p. 21-34. (4.033 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 1015-8987.
Citácie:
1. [1.2] Lang F: Effect of cell hydration on metabolism. 2012Nestle Nutrition
Workshop Series: Pediatric Program 69 , pp. 115-130, 2012., SCOPUS
JAVORSKÝ, Martin - TKÁČ, Ivan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - UKROPEC, Jozef
- SEDLÁKOVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor - ŠEBŐKOVÁ, Elena KRIŽANOVÁ, Oľga - DOBRIKOVÁ, Martina - KLIMEŠ, Iwar. Lipoprotein lipase
168
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA77
ADCA78
ADCA79
ADCA80
ADCA81
HindIII polymorphism influences HDL-cholesterol levels in statin-treated patients
with coronary artery disease. In Wiener klinische Wochenschrift : the middle
european journal of medicine, 2007, vol. 119, iss. 15-16, p. 476-482. (0.804 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0043-5325.
Citácie:
1. [1.1] ADAMS, SP; TSANG, M; WRIGHT, JM.: Lipid lowering efficacy of
atorvastatin. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, iss. 12,
2012, Art. no. CD008226, WOS
2. [1.2] BANDEGI, A.R., FIROOZRAY, M., AKBARI EYDGAHI, M.R.:
Association between lipoprotein lipase Hind III polymorphism and serum levels of
lipids in Semnan city. JOURNAL OF KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL
SCIENCES 19 (3), 2012, p. 233-242, SCOPUS
JELOKOVÁ, J. - RUSNÁK, Martin - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - BUCKENDAHL,
P. - KRIŽANOVÁ, Oľga - SABBAN, E. L. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress
increases gene expression of phenyl ethanol amine N-methyltransferase in spleen of
rats via pituitary-adrenocortical mechanism. In Psychoneuroendocrinology, 2002,
vol. 27, no. 5, p. 619-633. ISSN 0306-4530.
Citácie:
1. [1.1] GAVRILOVIC, Ljubica - STOJILJKOVIC, Vesna - KASAPOVIC, Jelena PEJIC, Snezana - TODOROVIC, Ana - PAJOVIC, Snezana B. - DRONJAK,
Sladjana. Forced exercise changes catecholamine synthesis in the spleen of adult
rats. In JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY. ISSN 0165-5728, 2012, vol. 251,
no. 1-2, pp. 1., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan - TATAR, P. - PALÁT, Miroslav. Rise in
plasma beta- endophin and ACTH in response to hyperthermia in sauna. In Hormone
Metab., 1985, vol. 17, p. 693-694.
Citácie:
1. [1.2] Lidaj J, Masarovicová A. In Balneotherapy in dermatology. Lekarsky
Obzor. 2012; 61(1):32-36. SCOPUS, SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KUKUMBERG,
Peter. Attenuated Neuroendocrine Response to Hypoglycemic Stress in Patients with
Panic Disorder. In Neuroendocrinology, 2010, vol. 92, p. 112-119. (3.074 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0028-3835.
Citácie:
1. [1.1] Petrowski K, Wintermann GB, Kirschbaum C, Bornstein SR. Dissociation
between ACTH and cortisol response in DEX-CRH test in patients with panic
disorder. In Psychoneuroendocrinology. 2012; 37(8):1199-208. WOS, WOS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan - TATAR, P. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Rise in
plasma beta-endorphin and ACTH in response to heyperthermia in sauna. In
Hormone and Metabolic research, 1985, vol. 17, no. 12, p. 693-694. ISSN 00185043.
Citácie:
1. [1.2] Lidaj, J., Masarovicová, A. Balneoterapia v dermatológii. [Balneotherapy
in dermatology.] Lekarsky Obzor, 61(1): 32-36, 2012, SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - KVETŇANSKÝ, Richard - VIGAŠ, Milan. Sex differences in
endocrine response to hyperthermia in sauna. In Acta Physiologica Scandinavica :
official Journal of the Federation of European Physiological Societies (FEPS), 1994,
vol., no. 3, pp. 293-298. ISSN 1748-1708.
Citácie:
1. [1.2] Petrovic-Kosanovic D, Milosevic M.C, Budec M, Koko V. Effect of acute
heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural study. In
Central European Journal of Biology. 2012; 7(4): 603-610., SCOPUS
169
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA82
ADCA83
ADCA84
ADCA85
ADCA86
JEŽOVÁ, Daniela - OCHEDALSKI, T. - GLICKMAN, N.J. - KISS, Alexander.
Central corticotropin-releasing hormone receptors modulate hypothalamic-pituitaryadrenocortical and sympathoadrenal activity during stress. In Neuroscience, 1999,
vol. 94, p. 797-802. (1999 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0306-4522.
Citácie:
1. [1.1] Traslaviña GA, Franci CR. Divergent roles of the CRH receptors in the
control of gonadotropin secretion induced by acute restraint stress at proestrus.
In Endocrinology. 2012153(10):4838-48., WOS
2. [1.2] Filaretova L, Bagaeva T, Morozova O. Stress and the Stomach:
Corticotropin-Releasing Factor May Protect the Gastric Mucosa in Stress
Through Involvement of Glucocorticoids. In Cell Mol Neurobiol. 2012., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela. Control of ACTH secretion by excitatory amino acids. In
Endocrine Journal, 2005, vol. 28, no. 3, p. 287-293. ISSN 1348-4540.
Citácie:
1. [1.1] Stelzhammer V, Amess B, Martins-de-Souza D, Levin Y, Ozanne SE,
Martin-Gronert MS, Urday S, Bahn S, Guest PC. Analysis of the rat
hypothalamus proteome by data-independent label-free LC-MS/MS. In
Proteomics. 2012; 12(22):3386-92., WOS
2. [1.2] Becker S, Schweinhardt P. Dysfunctional neurotransmitter systems in
fibromyalgia, their role in central stress circuitry and pharmacological actions on
these systems. In Pain Res Treat. 2012; 2012: 741-746., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan. Testosterone response to exercise during
blockade and stimulation of adrenergetic receptors in man. In Hormone Research,
1981, vol. 15, no. 3, p. 141-147.
Citácie:
1. [1.2] Hejazi K, Hosseini SR. Influence of selected exercise on serum
immunoglobulin, testosterone and cortisol in semi-endurance elite runners. In
Asian J Sports Med. 2012; 3(3):185-92., SCOPUS
2. [1.2] Jabloo D.S, Hosseini S.R.A, Zanjani D.S, Ahmadi A. Effects of resistance
and endurance exercises on androgens, cortisol and lactate in elderly women.
Tehran University Medical Journal. 2012; 70(2):110-118., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - ŠKULTÉTYOVÁ, I. - TOKAREV, D. - BAKOŠ, P. - VIGAŠ,
Milan. Vasopressin and oxytocin in stress. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2006, p. 192-203. (1.971 - IF2005). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Kret ME, De Gelder B. A review on sex differences in processing
emotional signals. In Neuropsychologia. 2012; 50(7):1211-21., WOS
2. [1.1] Moghimian M, Faghihi M, Karimian SM, Imani A. The effect of acute
stress exposure on ischemia and reperfusion injury in rat heart: role of oxytocin.
In Stress. 2012; 15(4):385-92., WOS
3. [1.2] Kang Y, Lutgendorf S.K, Hu W, Cole S.W, Sood A.K. Stress related
neuroendocrine influences in ovarian cancer. In Current Cancer Therapy
Reviews. 2012; 8(2):100-109., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan - TATAR, P. - KVETŇANSKÝ, Richard NAZAR, K. - KACIUBA-USCILKO, H. - KOZLOWSKI, S. Plasma testosterone
and catecholamine responses to physical exercise of different intensities in men. In
European Journal of Applied Physiology, 1985, vol. 54, pp. 62-66. ISSN 1439-6319.
Citácie:
1. [1.1] Shafiei, N.L., Gaeini, A., Choobineh, S., Beigi, A.Y.K., Mahmoodzadeh,
M. Effect of zinc and selenium supplementation on serum testosterone and plasma
lactate in cyclists after one bout of exhaustive exercise. Iranian Journal of
Endocrinology and Metabolism, 13(6), 2012, WOS
170
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA87
ADCA88
ADCA89
2. [1.2] Hejazi K, Hosseini SR. Influence of selected exercise on serum
immunoglobulin, testosterone and cortisol in semi-endurance elite runners. In
Asian J Sports Med. 2012; 3(3):185-92., SCOPUS
3. [1.2] Hejazi, K., Nikroo, H., Hosseini, S.R.A. The influence of selected exercise
on plasma levels of testosterone and cortisol during preparation and competitive
period in semi-endurance elite runners. Journal of Physical Education and Sport,
12(1): 140-145, 2012, SCOPUS
4. [1.2] Shafiei Neek L, Gaeini AA, Choobineh S. Effect of zinc and selenium
supplementation on serum testosterone and plasma lactate in cyclist after an
exhaustive exercise bout. In Biol Trace Elem Res. 2011;144(1-3):454-62.,
SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - ŠKULTÉTYOVÁ, I. - MAKATSORI, A. - MONČEK, Fedor DUNČKO, Roman. Hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis function and hedonic
behavior in adult male and female rats prenatally stressed by maternal food
restriction. In Stress, 2002, vol. 5, no. 3, p. 177-183. ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Fuente-Martín E, Granado M, García-Cáceres C, Sanchez-Garrido MA,
Frago LM, Tena-Sempere M, Argente J, Chowen JA. Early nutritional changes
induce sexually dimorphic long-term effects on body weight gain and the response
to sucrose intake in adult rats. In Metabolism. 2012; 61(6):812-22., WOS
2. [1.1] Macrì S, Ceci C, Canese R, Laviola G. Prenatal stress and peripubertal
stimulation of the endocannabinoid system differentially regulate emotional
responses and brain metabolism in mice. In PLoS One. 2012 7(7):e41821., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - OLIVER, C. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Stimulation of
adrenocorticotropin but not prolactin and catecholamine release by N-methylaspartic acid. In Neuroendocrinology, 1991, vol. 54, p. 488-492.
Citácie:
1. [1.1] Champagne CD, Houser DS, Costa DP, Crocker DE. The effects of
handling and anesthetic agents on the stress response and carbohydrate
metabolism in northern elephant seals. In PLoS One. 2012; 7(5):e38442., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - OCHEDALSKI, T. - KISS, Alexander - AGUILERA, Greti.
Brain angiotensin II modulates sympathoadrenal and hypothalamic pituitary
adrenocortical activation during stress. In Journal of neuroendocrinology, 1998, vol.
10, p. 67-72. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] Brzozowski T, Ptak-Belowska A, Kwiecien S, Krzysiek-Maczka G,
Strzalka M, Drozdowicz D, Pajdo R, Olszanecki R, Korbut R, Konturek SJ, Pawlik
WW. Novel concept in the mechanism of injury and protection of gastric mucosa:
role of renin-angiotensin system and active metabolites of angiotensin. In Curr
Med Chem. 2012; 19(1):55-62., WOS
2. [1.1] Firouzabadi N, Shafiei M, Bahramali E, Ebrahimi SA, Bakhshandeh H,
Tajik N. Association of angiotensin-converting enzyme (ACE) gene polymorphism
with elevated serum ACE activity and major depression in an Iranian population.
In Psychiatry Res. 2012; 200(2-3):336-42., WOS
3. [1.1] Murck H, Schüssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep. In
Pharmacopsychiatry. 2012; 45(3):83-95., WOS
4. [1.1] Ono Y, Lin HC, Tzen KY, Chen HH, Yang PF, Lai WS, Chen JH, Onozuka
M, Yen CT. Active coping with stress suppresses glucose metabolism in the rat
hypothalamus. In Stress. 2012; 15(2):207-17., WOS
5. [1.1] Saavedra JM. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. In Clin Sci (Lond). 2012; 123(10):567-90., WOS
171
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA90
ADCA91
ADCA92
6. [1.2] Brzozowski T, Kwiecien S, Szlachcic A, Strzalka M, Drozdowicz D, Pajdo
R, Szmyd J, Konturek S.J, Pawlik W.W. Involvement of Renin-Angiotensin System
and Vasoactive Angiotensin-(1-7) Metabolite of Angiotensin II in Gastric Mucosal
Injury and Gastroprotection. In Frontiers of Gastrointestinal Research. 2012;
30:181-190., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - MAKATSORI, A. - DUNČKO, Roman - MONČEK, Fedor JAKUBEK, M. High trait anxiety in healthy subjects is associated with low
neuroendocrine activity during psychosocial stress. In Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, 2004, vol. 28, p. 1331-1336. ISSN
0278-5846.
Citácie:
1. [1.1] Aberg KC, Clarke AM, Sandi C, Herzog MH. Trait anxiety and postlearning stress do not affect perceptual learning. In Neurobiol Learn Mem. 2012;
98(3):246-53., WOS
2. [1.1] Armario A, Daviu N, Muñoz-Abellán C, Rabasa C, Fuentes S, Belda X,
Gagliano H, Nadal R. What can we know from pituitary-adrenal hormones about
the nature and consequences of exposure to emotional stressors? In Cell Mol
Neurobiol. 2012 32(5):749-58., WOS
3. [1.1] Dell'Osso L, Marazziti D, Da Pozzo E, Conversano C, Baroni S,
Massimetti G, Martini C, Carmassi C. Gender effect on the relationship between
stress hormones and panic-agoraphobic spectrum dimensions in healthy subjects.
In CNS Spectr. 2012; 17(4):214-20., WOS
4. [1.1] Hendrawan D, Yamakawa K, Kimura M, Murakami H, Ohira H.
Executive functioning performance predicts subjective and physiological acute
stress reactivity: preliminary results. In Int J Psychophysiol. 2012; 84(3):277-83.,
WOS
5. [1.1] Petrowski K, Wintermann GB, Kirschbaum C, Bornstein SR. Dissociation
between ACTH nd cortisol response in DEX-CRH test in patients with panic
disorder. In Psychoneuroendocrinology. 2012; 37(8):1199-208., WOS
6. [1.1] Willmann M, Langlet C, Hainaut JP, Bolmont B. The time course of
autonomic parameters and muscle tension during recovery following a moderate
cognitive stressor: dependency on trait anxiety level. In Int J Psychophysiol.
2012; 84(1):51-8., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - KRISTOVÁ, Viera - SLAMOVÁ, J. - MLYNÁRIK, M. PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander - KRIŠKA, Milan. Stress-induced rise in
endothelaemia, von Willebrand factor and hypothalamic-pituitary-adrenocortical
axis activation is reduced by pretreatment with pentoxifylline. In J. PHYSIOL.
PHARMACOL, 2003, vol. 54, p. 329-338.
Citácie:
1. [1.1] Devecioǧlu S. Contents of antioxidant A, E, C vitamins, malondialdehyde
(MDA), and aminotranspherases (ALT, AST) in serum professional football
managers during derby matches. In HealthMED.2012 6(3): 745-753., WOS
2. [1.1] Puzserova A, Torok J, Sotnikova R, Zemancikova A, Bernatova I.
Reactivity of the mesenteric bed arteries of normotensive rats exposed to chronic
social stress. In Gen Physiol Biophys. 2012; 31(3):279-90., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - JURANKOVÁ, A. - MOSNÁROVÁ, A. - KRIŠKA, Milan ŠKULTÉTYOVÁ, I. Neuroendocrine response during stress with relation to gender
differences. In Acta neurobiologiae experimentalis, 1996, vol. 56, p. 779-785. ISSN
0065-1400.
Citácie:
1. [1.1] Bowman RE, Kelly R. Chronically stressed female rats show increased
anxiety but no behavioral alterations in object recognition or placement memory:
172
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA93
ADCA94
ADCA95
ADCA96
ADCA97
a preliminary examination. In Stress. 2012; 15(5):524-32., WOS
2. [1.1] Ordaz S, Luna B. Sex differences in physiological reactivity to acute
psychosocial stress in adolescence. In Psychoneuroendocrinology. 2012;
37(8):1135-57., WOS
3. [1.1] Pierrehumbert B, Torrisi R, Ansermet F, Borghini A, Halfon O. Adult
attachment representations predict cortisol and oxytocin responses to stress. In
Attach Hum Dev. 2012; 14(5):453-76., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - DUNČKO, Roman - LASSANOVA, M. - KRIŠKA, Milan MONČEK, Fedor. Reduction of rise in blood pressure and cortisol release during
stress by ginkgo biloba extract (EGB 761) in healthy volunteers. In J. PHYSIOL.
PHARMACOL, 2002, vol. 53, p. 337-348.
Citácie:
1. [1.1] Liu J, Wang J, Chen X, Guo C, Guo Y, Wang H. Ginkgo biloba extract
EGB761 protects against aging-associated diastolic dysfunction in
cardiomyocytes of D-galactose-induced aging rat. In Oxid Med Cell Longev.
2012; 2012:418748., WOS
2. [1.1] Singh D, Gupta R, Saraf SA. Herbs-are they safe enough? an overview. In
Crit Rev Food Sci Nutr. 2012; 52(10):876-98., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - BARTANUSZ, V. - WESTERGREN, I. - JOHANSSON, B.B. RIVIER, J. - VALE, V. - RIVIER, C. Rat melanin-concentrating hormone stimulates
adrenocorticotropin secretion: evidence for a site of action in brain regions protected
by the blood-brain barrier. In Endocrinology, 1992, vol. 130, p. 1024-1029. ISSN
0013-7227.
Citácie:
1. [1.2] Cheon, H.G. Antiobesity effects of melanin-concentrating hormone
receptor 1 (MCH-R1) antagonists. In Handbook of Experimental Pharmacology.
2012; 209:383-403., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - DUNČKO, Roman. Enhancement of stress-induced pituitary
hormone release and cardiovascular activation by antidepressant treatment in healthy
men. In JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY, 2002, vol. 16, no. 3, p. 235240. ISSN 0269-8811.
Citácie:
1. [1.1] Hennings JM, Schaaf L, Fulda S. Glucose metabolism and antidepressant
medication. In Curr Pharm Des. 2012;18(36):5900-19., WOS
JINDRA, Jiří - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress-induced activation of inactive
renin. Molecular weight aspects. In Journal of Biological Chemistry, 1982, vol. 257,
no. 11, p. 5997-5999. ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] Rodriguez, D.L., de Mesquita, F.C., Attolini, D., de Borba, B.S., Scherer,
P.S., Almeida, P.H., da Costa, V.L., Scherer, B.S., Schmitt, V.M., de Oliveira, J.R.,
Donadio, M.V. Evaluation of the brain and kidney renin-angiotensin system and
oxidative stress in neonatal handled rats. Developmental Psychobiology, 54(7):
706-713, 2012, WOS
JURČOVIČOVÁ, Jana - KVETŇANSKÝ, Richard - DOBRÁKOVOVÁ, M. JEŽOVÁ, Daniela - KISS, Alexander - MAKARA, G.B. Prolactin response to
immobilization stress and hemorrhage: the effect of hypothalamic deafferentations
and posterior pituitary denervation. In Endocrinology, 1990, vol. 126, p. 2527-2533.
ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] LAGUNA-ABREU, M.T., GERMANO, C., MOREIRA, A.C., ANTUNESRODRIGUES, J., ELIAS, L., CASTRO, M.: Changes in prolactin secretion in the
short- and long-term after adrenalectomy. Arq Bras Endocrinol Metabol, 2012,
173
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA98
ADCA99
ADCA100
ADCA101
ADCA102
56(4):244-9, WOS
2. [1.1] Laguna-Abreu, M.T.C., Germano, C., Moreira, A.C., Antunes-Rodrigues,
J., Elias, L., Castro, M. Changes in prolactin secretion in the short- and long-term
after adrenalectomy. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia,
56(4): 244-249, 2012, WOS
3. [1.1] Serafini, G., Girardi, P., Erbuto, D., Lester, D., Pompili, M.
Hypothalamic pituitary adrenal axis and prolactin abnormalities in suicidal
behavior. Suicide: A Global Perspective, 2012, WOS
4. [1.2] SERAFINI, G., GIRARDI, P., ERBUTO, D., LESTER, D., POMPILI, M.:
Hypothalamic pituitary adrenal axis and prolactin abnormalities in suicidal
behavior. Suicide: A Global Perspective, 2012, 246-253, SCOPUS
JURKOVIČOVÁ, Dana - SEDLÁKOVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, I. GONCALVESOVA, E. - PENESOVÁ, Adela - KVETŇANSKÝ, Richard KRIŽANOVÁ, Oľga. Cardiovascular diseases and molecular variants of the reninangiotensin system components in Slovak population. In General physiology and
biophysics, 2007, vol. 26, iss. 1, p. 27-32. (0.771 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] Abd El-Aziz, Tarek A.; Hussein, Yousri M.; Mohamed, Randa H.; et al.
Renin-angiotensin system genes polymorphism in Egyptians with premature
coronary artery disease. GENE, 498(2): 270-275, 2012, WOS
KERLIK, Jana - PENESOVÁ, Adela - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard VOGESER, M. - RÁDIKOVÁ, Žofia. Comparison of salivary cortisol and
calculated free plasma cortisol during low-dose ACTH test in healthy subjects. In
Clinical Biochemistry, 2010, vol. 43, no. 43, p. 764-767. (2.019 - IF2009).
Citácie:
1. [1.1] Pariante, C.M., Alhaj, H.A., Arulnathan, V.E., Gallagher, P., Hanson, A.,
Massey, E., McAllister-Williams, R.H. Central glucocorticoid receptor-mediated
effects of the antidepressant, citalopram, in humans: A study using EEG and
cognitive testing (2012) Psychoneuroendocrinology, 37 (5), pp. 618-628., WOS
KILLINGER, Z. - PAYER, J. - LAZÚROVÁ, I. - IMRICH, Richard HOMÉROVÁ, Z. - KUŽMA, M. - ROVENSKÝ, Jozef. Arthropathy in acromegaly.
In Rheumatic Diseases Clinics of North America, 2010, vol. 36, n. 4, pp. 713-720.
(2.594 - IF2009). ISSN 0889-857X.
Citácie:
1. [1.1] Lugo, G., Pena, L., Cordido, F. Clinical manifestations and diagnosis of
acromegaly (2012) International Journal of Endocrinology, 2012, art. no.
540398, WOS, WOS
KISS, Alexander - AGUILERA, Greti. Role of alpha-1 adrenergic receptors in the
regulation of CRH mRNA in the paraventricular nucleus of the hypothalamus during
stress. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2000, vol. 20, p. 683-694. (2.093 IF1999). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] MARTÍN, F., NÚÑEZ, C., MARÍN, M.T., LAORDEN, M.L., KOVÁCS,
K.J., MILANÉS, M.V.: Involvement of noradrenergic transmission in the PVN on
CREB activation, TORC1 levels, and pituitary-adrenal axis activity during
morphine withdrawal. PloS ONE, 2012, 7:e31119. WoS, WOS
KISS, Alexander - JEŽOVÁ, Daniela - AGUILERA, Greti. Activity of the
hypothalamic pituitary adrenal axis and sympathoadrenal system during food and
water deprivation in the rat. In Brain Research, 1994, vol. 663, p. 84-92. ISSN 00068993.
Citácie:
174
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA103
ADCA104
ADCA105
1. [1.1] Alemany M. Steroid hormones interrelationships in the metabolic
syndrome: an introduction to the ponderostat hypothesis. In Hormones (Athens).
2012; 11(3):272-89., WOS
2. [1.1] Bates HE, Campbell JE, Ussher JR, Baggio LL, Maida A, Seino Y,
Drucker DJ. Gipr is essential for adrenocortical steroidogenesis; however,
corticosterone deficiency does not mediate the favorable metabolic phenotype of
Gipr(-/-) mice. In Diabetes. 2012; 61(1):40-8., WOS
3. [1.1] Gairdner SE, Amara CE. Serum leptin is not correlated with body fat in
severe food restriction. In Appl Physiol Nutr Metab. 2012; 37(6):1063-71., WOS
4. [1.1] Simms JA, Haass-Koffler CL, Bito-Onon J, Li R, Bartlett SE. Mifepristone
in the central nucleus of the amygdala reduces yohimbine stress-induced
reinstatement of ethanol-seeking. In Neuropsychopharmacology. 2012;
37(4):906-18., WOS
5. [1.1] Veitenheimer BJ, Engeland WC, Guzman PA, Fink GD, Osborn JW.
Effect of global and regional sympathetic blockade on arterial pressure during
water deprivation in conscious rats. In Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2012;
303(8):H1022-34., WOS
KISS, Alexander - PIRNÍK, Zdenko - BUNDZÍKOVÁ, Jana - MIKKELSEN, JD.
Different antipsychotics elicit different effects on magnocellular oxytocinergic and
vasopressinergic neurons as revealed by Fos immunohistochemistry. In Journal of
Neuroscience Research, 2010, vol. 88, iss. 3, p. 677-685. (2.986 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0360-4012.
Citácie:
1. [1.1] MACDONALD, K., FEIFEL, D.: Oxytocin in schizophrenia: a review of
evidence for its therapeutic effects. ACTA NEUROPSYCHIATRICA, 2012,
24(3):130., WOS
2. [1.1] MONTAG, C., BROCKMANN, E.M., LEHMANN, A., MÜLLER, D.J.,
RUJESCU, D., GALLINAT, J.: Association between Oxytocin Receptor Gene
Polymorphisms and Self-Rated 'Empathic Concern' in Schizophrenia. PLoS ONE,
2012, 7(12). e51882., WOS
3. [1.1] SASAYAMA, D., HATTORI, K., TERAISHI, T., HORI, H., OTA, M.,
YOSHIDA, S., ARIMA, K., HIGUCHI, T., AMANO, N., KUNUGI, H.: Negative
correlation between cerebrospinal fluid oxytocin levels and negative symptoms of
male patients with schizophrenia. SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2012, 139(13):201., WOS
4. [1.1] ZHAO, C., LI, M.: Neuroanatomical substrates of the disruptive effect of
olanzapine on rat maternal behavior as revealed by c-Fos immunoreactivity.
Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2012, 103(2):174-180., WOS
KISS, Alexander. Immobilization induced fos expression in the medial and lateral
hypothalamic areas: a limited response of hypocretin neurons. In Clinical
Neuroscience: Ideggyógyászati szemle, 2007, vol. 60, no. 3-4, p. 192-195.
Citácie:
1. [1.1] HEIDARI-ORANJAGHI, N., AZHDARI-ZARMEHRI, H., ERAMI, E.,
HAGHPARAST, A.: Antagonism of orexin-1 receptors attenuates swim- and
restraint stress-induced antinociceptive behaviors in formalin test. Pharmacol
Biochem Behav, 2012, 103(2):299-307., WOS
KLENEROVÁ, V. - JURČOVIČOVÁ, Jana - KAMINSKÝ, O. - SIDA, P. KREJCI, I. - HLINAK, Z. - HYNIE, S. Combined restraint and cold stress in rats:
Effects on memory processing in passive avoidance task and on plasma levels of
ACTH and corticosterone. In Behavioural Brain Research, 2003, vol. 142, no. 1-2, p.
143-149. ISSN 0166-4328.
Citácie:
175
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA106
ADCA107
ADCA108
ADCA109
1. [1.1] Ibrahim, I.A.A., Kamisah, Y., Nafeeza, M.I., Nafeeza MI, Nur Azlina
MF.The effects of palm vitamin E on stress hormone levels and gastric lesions in
stress-induced rats. Archives of Medical Science, 8(1): 22-29, 2012, WOS
2. [1.2] Takadanohara, H., Catanzaro, R., Chui, D.H., He, F., Yadav, H.,
Ganguli, A., Sakata, Y., Marotta, F. Beneficial effect of a symbiotic preparation
with s. boulardii lysate in mild stress-induced gut hyper-permeability. Acta
Biomedica 83(3): 208-216, 2012, SCOPUS
KLIMEŠ, Iwar - ŠEBŐKOVÁ, Elena - VRANA, Anton - KAZDOVÁ, L. Raised
dietary-intake of n-3 polyunsaturated fatty-acids in high sucrose-induced insulinresistance - animal studies. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1993,
vol. 683, p. 69-81. ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.2] HEIN, G.J., CHICCO, A., LOMBARDO, Y.B.: Fish oil normalizes plasma
glucose levels and improves liver carbohydrate metabolism in rats fed a sucroserich diet. LIPIDS 47 (2) , pp. 141-150, SCOPUS
2. [1.2] MIKAMI, N., HOSOKAWA, M., MIYASHITA, K.: Dietary Combination of
Fish Oil and Taurine Decreases Fat Accumulation and Ameliorates Blood
Glucose Levels in Type 2 Diabetic/Obese KK-A y Mice. JOURNAL OF FOOD
SCIENCE 77 (6) , pp. H114-H120, SCOPUS
KLIMEŠ, Iwar - VRANA, Anton - KUNES, Jozef - ŠEBŐKOVÁ, Elena DOBEŠOVÁ, Zdena - STOLBA, P. - ZICHA, Josef. Hereditary
hypertriglyceridemic rat: a new animal model of metabolic alterations in
hypertension. In Blood Press, 1995, vol. 4, no. 3, p. 137-142.
Citácie:
1. [1.2] CAHOVA, M., DANKOVA, H., PALENICKOVA, E., PAPACKOVA, Z.,
KAZDOVA, L.: The opposite effects of high-sucrose and high-fat diet on fatty acid
oxidation and very low density lipoprotein secretion in rat model of metabolic
syndrome. JOURNAL OF NUTRITION AND METABOLISM, art. no. 757205,
SCOPUS
2. [1.2] VEČEŘA, R., ZACHAŘOVÁ, A., ŠILLER, M., MATUŠKOVÁ, Z.,
ŠKOTTOVÁ, N., ANZENBACHEROVÁ, E., ANZENBACHER, P.: The influence of
rosuvastatin on liver microsomal CYP2C6 in hereditary hypertriglyceridemic rat.
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 33 (SUPPL. 3) , pp. 48-52, SCOPUS
KLIMEŠ, Iwar - WESTON, K. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - KOVACS, P. KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela - DIXON, R. - THOMPSON, J.R. ŠEBŐKOVÁ, Elena - SAMANI, N.J. Mapping of genetic determinants of the
sympathoneural response to stress. In Physiological Genomics, 2005, vol. 20, p. 183187. ISSN 1094-8341.
Citácie:
1. [1.1] SANFORD, LD; WELLMAN, LL.: Neurobiological linkage between
stress and sleep. NANOSYSTEMS IN ENGINEERING AND MEDICINE 8548
(85482V), WOS
KNOPP, J. - KLIMEŠ, Iwar - BRTKO, Július - ŠEBŐKOVÁ, Elena - BOHOV,
Pavol - HROMADOVÁ, Melita - LANGER, Pavel - BALÁŽ, V. Nuclear 3,5,3΄ –
triiodothyronine receptors and malic enzyme activity in liver of rats fed fish oil or
cocoa butter. In The Journal of Nutritional Biochemistry, 1992, vol. 3, no., pp.587593. ISSN 0955-2863.
Citácie:
1. [1.1] TARAGHIJOU, P; SAFAEIYAN, A; MOBASSERI, M; OSTADRAHIMI,
A.: The effect of n-3 long chain fatty acids supplementation on plasma peroxisome
proliferator activated receptor gamma and thyroid hormones in obesity.
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 17 (10), pp. 942-946, 2012,
176
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA110
ADCA111
ADCA112
ADCA113
WOS
KOŠKA, Ján - SYROVÁ, D. - BLAŽÍČEK, Pavel - MARKO, M. - GRNA, J.D. KVETŇANSKÝ, Richard - VIGAŠ, Milan. Malondialdehyde, lipofuscin and
activity of antioxidant enzymes during physical exercise in patients with essential
hypertension. In Journal of Hypertension, 1999, vol. 4, p. 529-535. ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] Young, J.M., Florkowski, C.M., Molyneux, S.L., McEwan, R.G.,
Frampton, C.M., Nicholls, M.G., Scott, R.S., George, P.M. A Randomized,
Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Study of Coenzyme Q(10) Therapy
in Hypertensive Patients With the Metabolic Syndrome. American Journal of
Hypertension, 25(2): 261-270, 2012, WOS
KREPSOVÁ, K. - MIČUTKOVÁ, L. - NOVOTOVÁ, Marta - KUBOVČÁKOVÁ,
Lucia - KVETŇANSKÝ, Richard - KRIŽANOVÁ, Oľga. Repeated immobilization
stress decreases mRNA and protein levels of the type 1 IP3 receptor in rat heart. In
Annals of the New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 339-344. (1.892 IF2003). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] BRUDER-NASCIMENTO, Thiago - SALOME CAMPOS, Dijon Henrique
- LEOPOLDO, Andre Soares - LIMA-LEOPOLDO, Ana Paula - OKOSHI,
Katashi - CORDELLINI, Sandra - CICOGNA, Antonio Carlos. Chronic Stress
Improves the Myocardial Function without Altering L-type Ca+2 Channel
Activity in Rats. In ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA. ISSN 0066782X, 2012, vol. 99, no. 4, pp. 907., WOS
KRISHNAN, J. - DANZER, C. - SIMKA, T. - UKROPEC, Jozef - WALTER, K.M.
- KUMPF, S. - MIRTSCHINK, P. - UKROPCOVÁ, Barbara - GAŠPERÍKOVÁ,
Daniela - PEDRAZZINI, T. - KREK, W. Dietary obesity-associated Hif1α activation
in adipocytes restricts fatty acid oxidation and energy expenditure via suppression of
the Sirt2-NAD+ system. In Genes & Development, 2012, vol 26, n. 1, pp.259-270.
(11.659 - IF2011). ISSN ISSN 0890-9369/12.
Citácie:
1. [1.1] GIRGIS, CM; CHENG, K; SCOTT, CH; GUNTON, JE.: Novel links
between HIFs, type 2 diabetes, and metabolic syndrome. TRENDS IN
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 23 (8), pp. 372-380, WOS
2. [1.1] KUSMINSKI, CM; SCHERER, PE.: Mitochondrial dysfunction in white
adipose tissue. TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 23 (9), pp.
435-443, WOS
3. [1.1] SEBASTIAN, C; SATTERSTROM, FK; HAIGIS, MC; MOSTOSLAVSKY,
R.: From Sirtuin Biology to Human Diseases: An Update. JOURNAL OF
BIOLOGICAL CHEMISTRY 287 (51), pp. 42444-42452, WOS
4. [1.1] SHIN, MK; DRAGER, LF; YAO, QL; BEVANS-FONTI, S; YOO, DY;
JUN, JC; AJA, S; BHANOT, S; POLOTSKY, VY.: Metabolic Consequences of
High-Fat Diet Are Attenuated by Suppression of HIF-1 alpha. PLOS ONE 7
(10), WOS
5. [1.1] Snider NT, Leonard JM, Kwan R, Griggs NW, Rui L, Omary MB. (2013)
Glucose and SIRT2 reciprocally mediate the regulation of keratin 8 by lysine
acetylation. Journal of Cell Biology 200: 241-247., WOS
6. [1.1] VAKILI, H; JIN, Y; CATTINI, PA.: Negative Regulation of Human
Growth Hormone Gene Expression by Insulin Is Dependent on Hypoxia-inducible
Factor Binding in Primary Non-tumor Pituitary Cells. JOURNAL OF
BIOLOGICAL CHEMISTRY 287 (40), pp. 33282-33292, WOS
KRIŽANOVÁ, Oľga - MIČUTKOVÁ, L. - JELOKOVÁ, J. - FILIPENKO, M. SABBAN, E. L. - KVETŇANSKÝ, Richard. Existence of cardiac PNMT mRNA in
177
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA114
ADCA115
ADCA116
ADCA117
adult rats: elevation by stress in a glucocorticoid-dependent manner. In American
Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2001, vol. 281, no. 3, p.
H1372-H1379. (3.243 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0363-6135.
Citácie:
1. [1.1] Ljubica, G., Vesna, S., Jelena, K., Snežana, P., Ana, T., Snežana, P.B.,
Sladjana, D. Chronic physical stress changes gene expression of catecholamine
biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(23): 151-169, 2012, WOS
KRIŽANOVÁ, Oľga - KISS, Alexander - ZACIKOVA, Ľubomíra - JEŽOVÁ,
Daniela. Nitric oxide synthase mRNA levels correlate with gene expression of
angiotensin II type-1 but not type-2 receptors, renin or angiotensin converting
enzyme in selected brain areas. In Physiological Research, 2001, vol. 50, iss. 5, p.
473-480. (1.366 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] LAZARONI, Thiago L. N. - RASLAN, Ana Claudia S. - FONTES, Walkiria
R. P. - DE OLIVEIRA, Marilene L. - BADER, Michael - ALENINA, Natalia MORAES, Marcio F. D. - DOS SANTOS, Robson A. - PEREIRA, Grace S.
Angiotensin-(1-7)/Mas axis integrity is required for the expression of object
recognition memory. In NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY. ISSN
1074-7427, 2012, vol. 97, no. 1, pp. 113., WOS
KRSKOVA-TYBITANCLOVA, Katarína - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július BACULÍKOVÁ, Martina - KRIŽANOVÁ, Oľga - ZÓRAD, Štefan. Short term 13cis-retinoic acid treatment at therapeutic doses elevates, expression of leptin, glut 4,
ppar gamma and AP2 in rat adipose tissue. In Journal of Physiology and
Pharmacology, 2008, vol. 59, iss 4., p. 731-743. (4.466 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0867-5910.
Citácie:
1. [1.1] Snyder, R., Thekkumkara, T. 13-cis-retinoic acid specific down-regulation
of angiotensin type 1 receptor in rat liver epithelial and aortic smooth muscle
cells. Journal of Molecular Endocrinology, 48(2): 99-114, 2012, WOS
KSINANTOVÁ, L. - KOŠKA, Ján - KVETŇANSKÝ, Richard - MARKO, M. HAMAR, D. - VIGAŠ, Milan. Effect of simulated microgravity on endocrine
response to insulin-induced hypoglycemia in physically fit men. In Hormone and
Metabolic Research, 2002, vol. 34, no. 3, p. 155-159. ISSN 0018-5043.
Citácie:
1. [1.1] Belavý, D.L., Seibel, M.J., Roth, H.J.,Armbrecht, G., Rittweger,
J.,Felsenberg, D. The effects of bed-rest and countermeasure exercise on the
endocrine system in male adults: Evidence for immobilization-induced reduction
in sex hormone-binding globulin levels. Journal of Endocrinological
Investigation, 35(1): 54-62, 2012, WOS
2. [1.1] Kantak, C., Zhu, Q., Beyer, S.,Bansal, T., Trau, D. Utilizing microfluidics
to synthesize polyethylene glycol microbeads for Förster resonance energy
transfer based glucose sensing. Biomicrofluidics, 6(2), art. no. 022006, 2012,
WOS
3. [1.2] Saunders, T.J., Larouche, R., Colley, R.C., Tremblay, M.S. Acute
sedentary behaviour and markers of cardiometabolic risk: A systematic review of
intervention studies. Journal of Nutrition and Metabolism, art. no. 712435, 2012,
SCOPUS
KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KRIŽANOVÁ, Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard.
Identification of the aromatic L-amino acid decarboxylase gene expression in
various mice tissues and its modulation by immobilization stress in stellate ganglia.
In Neuroscience, 2004, vol. 126, iss. 2, p. 375-380. ISSN 0306-4522.
178
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA118
ADCA119
ADCA120
Citácie:
1. [1.1] Pönicke, K., Gergs, U., Buchwalow, I.B., Hauptmann, S., Neumann, J. On
the presence of serotonin in mammalian cardiomyocytes. Molecular and Cellular
Biochemistry, 365(1-2): 301-312, 2012, WOS
KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - MIČUTKOVÁ, L. - SABBAN, E. L. - KRIŽANOVÁ,
Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard. Identification of tyrosine hydroxylase gene
expression in rat spleen. In Neuroscience Letters, 2001, vol. 310, no. 2-3, p. 157160. (2.091 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0304-3940.
Citácie:
1. [1.1] Gavrilović, L., Stojiljković, V., Kasapović, J., Pejić, S., Todorović, A.,
Pajović, S.B., Dronjak, S. Forced exercise changes catecholamine synthesis in the
spleen of adult rats. Journal of Neuroimmunology, 251(1-2): 1-5, 2012, WOS
KUČEROVÁ, J. - ŠTRBÁK, Vladimír. The osmotic component of ethanol and urea
action is. In Physiological Research, 2001, vol. 50, no. 3, p. 309-314. (1.366 IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] El-Mas, M.M., Abdel-Rahman, A.A.: Enhanced catabolism to
acetaldehyde in rostral ventrolateral medullary neurons accounts for the pressor
effect of ethanol in spontaneously hypertensive rats (2012) American Journal of
Physiology - Heart and Circulatory Physiology 302 (3) , pp. H837-H844, 2012,
WOS
2. [1.1] Lazcano, I., Uribe, R.M., Martińez-Chávez, E., Vargas, M.A., Matziari,
M., Joseph-Bravo, P., Charli, J.-L: Pyroglutamyl peptidase II inhibition enhances
the analeptic effect of thyrotropin-releasing hormone in the rat medial septum.
2012 Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 342 (1) , pp. 222231, 2012, WOS
KUO, L. E. - CZARNECKA, M. - KITLINSKA, J. B. - TILAN, J. U. ZUKOWSKA, Z. - KVETŇANSKÝ, Richard. Chronic Stress, Combined with a
High-Fat/High-Sugar Diet, Shifts Sympathetic Signaling toward Neuropeptide Y and
Leads to Obesity and the Metabolic Syndrome. In Annals of the New York Academy
of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 232-237. (2.531 - IF2007). (2008 - Current Contents
; 2008 - Current Contents). ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Cadena, R.S., Cruz, A.G., Faria, J.A.F., Bolini, H.M.A. Reduced fat and
sugar vanilla ice creams: Sensory profiling and external preference mapping.
Journal of Dairy Science, 95(9): 4842-4850, 2012, WOS
2. [1.1] Chen, Y., Qian, L. Association between lifetime stress and obesity in
Canadians. Preventive Medicine, 55(5): 464-467, 2012, WOS
3. [1.1] Cizza, G., Rother, K.I. Beyond fast food and slow motion: Weighty
contributors to the obesity epidemic. Journal of Endocrinological Investigation,
35(2): 236-242, 2012, WOS
4. [1.1] Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N.,
Amri, H., Mulroney, S.E. Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced
increases in neuropeptide Y in rat. Experimental Biology and Medicine, 237(1):
18-23, 2012, WOS
5. [1.1] Finger, B.C., Dinan, T.G., Cryan, J.F. The temporal impact of chronic
intermittent psychosocial stress on high-fat diet-induced alterations in body
weight. Psychoneuroendocrinology, 37(6): 729-741, 2012, WOS
6. [1.1] Forbes, S., Herzog, H., Cox, H.M. A role for neuropeptide y in the
gender-specific gastrointestinal, corticosterone and feeding responses to stress.
British Journal of Pharmacology, 166(8): 2307-2316, 2012, WOS
7. [1.1] Hendriksen, H., Bink, D.I., Daniels, E.G., Pandit, R., Piriou, C., Slieker,
179
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA121
R., Westphal, K.G.C., Oosting, R.S. Re-exposure and environmental enrichment
reveal NPY-Y1 as a possible target for post-traumatic stress disorder.
Neuropharmacology, 63(4): 733-742, 2012, WOS
8. [1.1] Neves, V.J., Moura, M.J.C.S., Almeida, B.S., Sanches, A., Ferreira, R.,
Tamascia, M.L., Romani, E.A.O., Novaes, P.D., Marcondes, F.K. Chronic stress,
but not hypercaloric diet, impairs vascular function in rats. Stress. The Int.
Journal on the Biology of Stress, 15(2): 138-148, 2012, WOS
9. [1.1] Paternain, L., Martisova, E., Milagro, F.I., Ramírez, M.J., Martínez, J.A.,
Campión, J. Postnatal maternal separation modifies the response to an
obesogenic diet in adulthood in rats. DMM Disease Models and Mechanisms,
5(5): 691-697, 2012, WOS
10. [1.1] Rosengren, A. Metabolic Syndrome and Diabetes. Stress and
Cardiovascular Disease, pp: 285-295, 2012, WOS
11. [1.1] Tanofsky-Kraff, M., Shomaker, L.B., Stern, E.A., Miller, R., Sebring, N.,
Dellavalle, D., Yanovski, S.Z., Yanovski, J.A. Children's binge eating and
development of metabolic syndrome. International Journal of Obesity, 36(7): 956962, 2012, WOS
KUO, L. E. - KITLINSKÁ, J. B. - TILAN, J. U. - LI, L. J. - BAKER, S. B. JOHNSON, M. D. - LEE, E. W. - BURNETT, M. S. - FRICKE, S. T. KVETŇANSKÝ, Richard - HERZOG, H. - ZUKOWSKÁ, Ž. Neuropeptide Y acts
directly in the periphery on fat tissue and mediates stress-induced obesity and
metabolic syndrome vol 13, no 7, pp 803-811, 2007). In Nature medicine, 2007, vol.
13, no. 7, pp 803-811. ISSN 1078-8956.
Citácie:
1. [1.1] Bowers, M.E., Choi, D.C., Ressler, K.J. Neuropeptide regulation of fear
and anxiety: Implications of cholecystokinin, endogenous opioids, and
neuropeptide Y. Physiology & Behavior, 107(5)SI: 699-710, 2012, WOS
2. [1.1] Cadena, R.S., Cruz, A.G., Faria, J.A.F. Reduced fat and sugar vanilla ice
creams: Sensory profiling and external preference mapping. Journal of Dairy
Science, 95(9): 4842-4850, 2012, WOS
3. [1.1] Cizza, G., Rother, K.I. Beyond fast food and slow motion: Weighty
contributors to the obesity epidemic. Journal of Endocrinological Investigation,
35(2): 236-242, 2012, WOS
4. [1.1] Hendriksen, H., Bink, D.I., Daniels, E.G., Pandit, R., Piriou, C., Slieker,
R., Westphal, K.G.C., Olivier, B., Oosting, R.S. Re-exposure and environmental
enrichment reveal NPY-Y1 as a possible target for post-traumatic stress disorder.
Neuropharmacology, 63(4): 733-742, 2012, WOS
5. [1.1] Paternain, L., Martisova, E., Milagro, F.I.., Ramírez, M.J., Martínez, J.A.,
Campión, J. Postnatal maternal separation odifies the response to an obesogenic
diet in adulthood in rats. Disease Models & Mechanisms, 5(5): 691-697, 2012,
WOS
6. [1.1] Rojas, J.M., Stafford, J.M., Saadat, S., Printz, R.L., Beck-Sickinger, A.G.,
Niswender, KD. Central nervous system neuropeptide Y signaling via the Y1
receptor partially dissociates feeding behavior from lipoprotein metabolism in
lean rats. American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism,
303(12): E1479-E1488, 2012, WOS
7. [1.1] Rosmaninho-Salgado, J., Marques, A.P., Estrada, M., Santana, M.,
Cortez, V., Grouzmann, E., Cavadas, C. Dipeptidyl-peptidase-IV by cleaving
neuropeptide y induces lipid accumulation and PPAR-γ expression. Peptides,
37(1): 49-54, 2012, SCOPUS
8. [1.1] Tanofsky-Kraff, M., Shomaker, L.B., Stern, E.A., et al. Children's binge
eating and development of metabolic syndrome. International Journal of Obesity,
180
Správa o činnosti organizácie SAV
36(7): 956-962, 2012, WOS
9. [1.2] Chambers, A.P., Woods, S.C. The role of neuropeptide y in energy
homeostasis. Handbook of Experimental Pharmacology, 209: 23-45, 2012,
SCOPUS
10. [1.2] Chen, Y., Qian, L. Association between lifetime stress and obesity in
Canadians. Preventive Medicine, 55(5) 464-467, 2012, SCOPUS
11. [1.2] Coulon, D., Faure, L., Salmon, M.,Wattelet, V., Bessoule, J.-J.
Occurrence, biosynthesis and functions of N-acylphosphatidylethanolamines
(NAPE): Not just precursors of N-acylethanolamines (NAE). Biochimie, 94(1):
75-85, 2012, SCOPUS
12. [1.2] Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N.,
Amri, H., Mulroney, S.E. Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced
increases in neuropeptide Y in rat. Experimental Biology and Medicine, 237(1):
18-23, 2012, SCOPUS
13. [1.2] Faje, A., Klibanski, A. Body composition and skeletal health: Too
heavy? too thin? Current Osteoporosis Reports, 10(3): 208-216, 2012, SCOPUS
14. [1.2] Finger, B.C., Dinan, T.G., Cryan, J.F. The temporal impact of chronic
intermittent psychosocial stress on high-fat diet-induced alterations in body
weight. Psychoneuroendocrinology, 37(6): 729-741, 2012, SCOPUS
15. [1.2] Garcia, F.D., Coquerel, Q., do Rego, J.-C., Cravezic, A., Bole-Feysot,
C., Kiive, E., Déchelotte, P., Fetissov, S.O. Anti-neuropeptide Y plasma
immunoglobulins in relation to mood and appetite in depressive disorder.
Psychoneuroendocrinology, 37(9): 1457-1467, 2012, SCOPUS
16. [1.2] Gericke, M.T., Schröder, T., Kosacka, J., Nowicki, M., Klöting, N.,
Spanel-Borowski, K. Neuropeptide Y impairs insulin-stimulated translocation of
glucose transporter 4 in 3T3-L1 adipocytes through the Y1 receptor. Molecular
and Cellular Endocrinology, 348(1): 27-32, 2012, SCOPUS
17. [1.2] Hall, M.H., Okun, M.L., Sowers, M.,Matthews, K.A., Kravitz, H.M.,
Hardin, K., Buysse, D.J., Sanders, M.H. Sleep is associated with the metabolic
syndrome in a multi-ethnic cohort of midlife women: The swan sleep study. Sleep,
35(6): 783-790, 2012, SCOPUS
18. [1.2] Hausman, G.J., Barb, C.R., Lents, C.A. Leptin and reproductive
function. Biochimie, 94(10): 2075-2081, 2012, SCOPUS
19. [1.2] Hendriksen, H., Bink, D.I., Daniels, E.G., Pandit, R., Piriou, C., Slieker,
R., Westphal, K.G.C., Oosting, R.S. Re-exposure and environmental enrichment
reveal NPY-Y1 as a possible target for post-traumatic stress disorder.
Neuropharmacology, 63(4): 733-742, 2012, SCOPUS
20. [1.2] Hohmann, S., Buchmann, A.F., Witt, S.H., Rietschel, M., JennenSteinmetz, C., Schmidt, M.H., Esser, G., Laucht, M. Increasing association
between a neuropeptide Y promoter polymorphism and body mass index during
the course of development. Pediatric Obesit, 7(6): 453-460, 2012, SCOPUS
21. [1.2] Khor, E.C., Baldock, P. The NPY system and its neural and
neuroendocrine regulation of bone. Current Osteoporosis Reports, 10(2): 160168, 2012, SCOPUS
22. [1.2] Ko, M.M., Kang, B.K., Lim, J.H., Lee, M.S., Cha, M.H. Genetic
association of NPY gene polymorphisms with dampness-phlegm pattern in Korean
stroke patients. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, art.
no. 109796, 2012, SCOPUS
23. [1.2] Li, R., Guan, H., Yang, K. Neuropeptide Y potentiates beta-adrenergic
stimulation of lipolysis in 3T3-L1 adipocytes. Regulatory Peptides, 178(1-3): 1620, 2012, SCOPUS
24. [1.2] MacEdo, I.C., Medeiros, L.F., Oliveira, C., Oliveira, C.M., Rozisky, J.R.,
181
Správa o činnosti organizácie SAV
Scarabelot, V.L., Souza, A., Torres, I.L.S. Cafeteria diet-induced obesity plus
chronic stress alter serum leptin levels. Peptides, 38(1): 189-196, 2012, SCOPUS
25. [1.2] Masliukov, P.M., Konovalov, V.V., Emanuilov, A.I., Nozdrachev, A.D.
Development of neuropeptide Y-containing neurons in sympathetic ganglia of
rats. Neuropeptides, 46(6): 345-352, 2012, SCOPUS
26. [1.2] Neves, V.J., Moura, M.J.C.S., Almeida, B.S. Chronic stress, but not
hypercaloric diet, impairs vascular function in rats. Stress - The International
Journal on the Biology of Stress, 15(2): 138-148, 2012, SCOPUS
27. [1.2] Paspala, I., Katsiki, N., Kapoukranidou, D., Mikhailidis, D.P.,
Tsiligiroglou-Fachantidou, A. The role of psychobiological and neuroendocrine
mechanisms in appetite regulation and obesity. Open Cardiovascular Medicine
Journal, 6(1): 147-155, 2012, SCOPUS
28. [1.2] Pasquali, R. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and sex hormones
in chronic stress and obesity: Pathophysiological and clinical aspects. Annals of
the New York Academy of Sciences, 1264(1): 20-35, 2012, SCOPUS
29. [1.2] Philips, B.J., Marra, K.G., Rubin, J.P. Adipose stem cell-based soft
tissue regeneration. Expert Opinion on Biological Therapy, 12(2): 155-163, 2012,
SCOPUS
30. [1.2] Puranik, A., Patwardhan, B. Ayurveda and Metabolic Diseases: The
Whole is Greater than the Sum of the Parts. Nutritional and Therapeutic
Interventions for Diabetes and Metabolic Syndrome, 2012, SCOPUS
31. [1.2] Rosengren, A. Metabolic Syndrome and Diabetes. Stress and
Cardiovascular Disease, pp: 285-295, 2012, SCOPUS
32. [1.2] Rosmaninho-Salgado, J., Cortez, V., Estrada, M., Santana, M.M.,
Gonçalves, A., Marques, A.P., Cavadas, C. Intracellular mechanisms coupled to
NPY Y2 and Y5 receptor activation and lipid accumulation in murine adipocytes.
Neuropeptides, 46(6): 359-366, 2012, SCOPUS
33. [1.2] Ruohonen, S.T., Vähätalo, L.H., Savontaus, E. Diet-induced obesity in
mice overexpressing neuropeptide y in noradrenergic neurons. International
Journal of Peptides, art. no. 452524, 2012, SCOPUS
34. [1.2] Seino, S., Tanaka, Y., Honma, T., Yanaka, M., Sato, K., Shinohara, N.,
Ito, J., Ikeda, I. Atopic dermatitis causes lipid accumulation in the liver of
NC/Nga mouse. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 50(2): 152-157,
2012, SCOPUS
35. [1.2] Shi, Y.-C., Baldock, P.A. Central and peripheral mechanisms of the NPY
system in the regulation of bone and adipose tissue. Bone, 50(2): 430-436, 2012,
SCOPUS
36. [1.2] Sojcher, R., Gould Fogerite, S., Perlman, A. Evidence and potential
mechanisms for mindfulness practices and energy psychology for obesity and
binge-eating disorder. The Journal of Science and Healing, 8(5): 271-276, 2012,
SCOPUS
37. [1.2] Thomas, E.L., Al Saud, N.B., Durighel, G., Frost, G., Bell, J.D. The
effect of preterm birth on adiposity and metabolic pathways and the implications
for later life. Clinical Lipidology, 7(3): 275-288, 2012, SCOPUS
38. [1.2] Tremblay, F., Huard, C., Dow, J., Gareski, T., Will, S., Richard, A.-M.,
Syed, J., Gimeno, R.E.Loss of coiled-coil domain containing 80 negatively
modulates glucose homeostasis in diet-induced obese mice. Endocrinology,
153(9): 4290-4303, 2012, SCOPUS
39. [1.2] Ussher, J.R., Drucker, D.J. Cardiovascular biology of the incretin
system, Endocrine Reviews 33(2): 187-215, 2012, SCOPUS
40. [1.2] Wu, S., Li, B., Lin, H., Li, W. Stimulatory effects of neuropeptide Y on
the growth of orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). General and
182
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA122
ADCA123
ADCA124
Comparative Endocrinology, 179(2): 159-166, 2012, SCOPUS
41. [1.2] Xie, F., Sun, L., Su, X., Wang, Y., Liu, J., Zhang, R., Wang, N., , Ai, J.
Neuropeptide y reverses chronic stress-induced baroreflex hypersensitivity in
rats. Cellular Physiology and Biochemistry, 29(3-4): 463-474, 2012, SCOPUS
42. [1.2] Xie, F., Zhang, R., Yang, C., Xu, Y.,Wang, N., Sun, L., Liu, J., (...), Ai, J.
Long-term neuropeptide y administration in the periphery induces abnormal
baroreflex sensitivity and obesity in rats. Cellular Physiology and Biochemistry,
29(1-2): 111-120, 2012, SCOPUS
43. [1.2] Yu, R., Huang, Y., Zhang, X., Zhou, Y.Potential role of neurogenic
inflammatory factors in the pathogenesis of vitiligo. Journal of Cutaneous
Medicine and Surgery, 16(4): 230-244, 2012, SCOPUS
44. [1.2] Zhang, L., Yagi, M., Herzog, H. The role of NPY and Ghrelin in
anorexia nervosa. Current Pharmaceutical Design, 18(31): 4766-4778, 2012,
SCOPUS
KUTLU, S. - AYDIN, M. - ALCIN, E. - OZCAN, M. - BAKOŠ, Ján - JEŽOVÁ,
Daniela - YLMAZ, B. Leptin modulates noradrenaline release in the paraventricular
nucleus and plasma oxytocin levels in female rats: A microdialysis study. In Brain
Research, 2010, vol. 1317, p. 87-91. (2.463 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.1] Onaka T, Takayanagi Y, Yoshida M. Roles of oxytocin neurones in the
control of stress, energy metabolism, and social behaviour. J Neuroendocrinol.
24:587-98, 2012., WOS
2. [1.1] Tanaka Y, Kadokawa H. Providing a diet containing only maintenance
levels of energy and protein during the latter stages of pregnancy resulted in a
prolonged delivery time during parturition in rats. Reprod Fertil Dev. 24:317-22,
2012., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - MICUTKOVA, L. - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia SABBAN, E. L. - PALKOVITS, M. - KRIŽANOVÁ, Oľga. Localization and
regulation of phenylethanolamine N-methyltransferase gene expression in the heart
of rats and mice during stress. In Stress Current neuroendocrine and genetic
appoaches, 2004, vol. 1018, p. 405-417. ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] LJUBICA, Gavrilovic - VESNA, Stojiljkovic - JELENA, Kasapovic SNEZANA, Pejic - ANA, Todorovic - SNEZANA, Pajovic B. - SLADJANA,
Dronjak. CHRONIC PHYSICAL STRESS CHANGES GENE EXPRESSION OF
CATECHOLAMINE BIOSYNTHETIC ENZYMES IN THE ADRENAL MEDULLA
OF ADULT RATS. In ACTA VETERINARIA-BEOGRAD. ISSN 0567-8315, 2012,
vol. 62, no. 2-3, pp. 151., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - SABBAN, E. L. - PALKOVITS, M. Catecholaminergic
Systems in Stress: Structural and Molecular Genetic Approaches. In Physiological
reviews, 2009, vol. 89, iss. 2, p. 535-606. (35.000 - IF2008). ISSN 0031-9333.
Citácie:
1. [1.1] Armario, A., Daviu, N., Munoz-Abellan, C., Rabasa, C., Fuentes, S.,
Belda, X., Gagliano, H., Nadal, R. What can We Know from Pituitary-Adrenal
Hormones About the Nature and Consequences of Exposure to Emotional
Stressors? Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5)SI: 749-758, 2012, WOS
2. [1.1] Bell, I.R.; Koithan, M. A model for homeopathic remedy effects: low dose
nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a
complex adaptive system. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12,
art. no. 191, 20012, WOS
3. [1.1] Colomer, C., Martin, A.O., Desarmenien, M.G., Guérineau, N.C. Gap
183
Správa o činnosti organizácie SAV
junction-mediated intercellular communication in the adrenal medulla: An
additional ingredient of stimulus-secretion coupling regulation. Biochimica et
Biophysica Acta-biomembranes, 1818(8)SI: 1937-1951, 2012, WOS
4. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R., Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One, 7(11) art. no. e50535, 2012, WOS
5. [1.1] Daskalopoulos, E.P., Malliou, F., Rentesi, G. et al. Stress is a critical
player in CYP3A, CYP2C, and CYP2D regulation: role of adrenergic receptor
signaling pathways. American Journal of Physiology-Endocrinology and
Metabolism, 303(1): E40-E54, 2012, WOS
6. [1.1] Deng, H., Hu, H., Fang, Y. Multiple tyrosine metabolites are GPR35
agonists. Scientific Reports, 2: art. no. 373, 2012, WOS
7. [1.1] Even, N., Devaud, J.-M., Barron, A.B. General stress responses in the
honey bee Insects, 3(4): 1271-1298, 2012, WOS
8. [1.1] Feng, Y., Qi, R., Xu, M., et al.Dietary iron supplements may affect stress
adaptation and aggravate stress hyperglycemia in a rat model of psychological
stress. Nutrition, 28(6): 691-697,, WOS
9. [1.1] Filaretova, L., Bagaeva, T., Morozova, O. Stress and the Stomach:
Corticotropin-Releasing Factor May Protect the Gastric Mucosa in Stress
Through Involvement of Glucocorticoids. Cellular and Molecular Neurobiology,
32(5)SI: 829-836, 2012, WOS
10. [1.1] Gavrilovic, L., Mandusic, V., Stojiljkovic, V., Kasapović, J., Stojiljković,
S., Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression
of catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. Journal of
Biological Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
11. [1.1] Gavrilovic, L., Spasojevic, N., Dronjak, S. Modulation of catecholaminesynthesizing enzymes in adrenal medulla and stellate ganglia by treadmill
exercise of stressed rats. European Journal of Applied Physiology, 112(3): 11771182, 2012, WOS
12. [1.1] Gavrilovic, L., Stojiljkovic, V., Kasapovic, J., Pejic, S., Todorovic, A.,
Pajovic S.B., Dronjak, S. Chronic physical stress changes gene expression of
catecholamine biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta
Veterinaria-Beograd, 62(2-3): 151-169, 2012, WOS
13. [1.1] Hall, J.M.F., Cruser, D., Podawiltz, A., Mummert, D.I., Jones, H.,
Mummert, M.E. Psychological stress and the cutaneous immune response: Roles
of the HPA Axis and the sympathetic nervous system in atopic dermatitis and
psoriasis. Dermatology Research and Practice, art. no. 403908 2012, WOS
14. [1.1] Jasnic, N., Djordjevic, J., Djurasevic, S., Lakic, I., Vujovic, P.,
Spasojevic, N., Cvijic, G. Specific regulation of ACTH secretion under the
influence of low and high ambient temperature-The role of catecholamines and
vasopressin. Journal of Thermal Biology, 37(7): 469-474, 2012, WOS
15. [1.1] Joels, M., Sarabdjitsingh, R.A., Karst, H. Unraveling the Time Domains
of Corticosteroid Hormone Influences on Brain Activity: Rapid, Slow, and
Chronic Modes. Pharmacological Reviews, 64(4): 901-938, 2012, WOS
16. [1.1] Kalinina, T.S., Shishkina, G.T., Dygalo, N.N. Induction of Tyrosine
Hydroxylase Gene Expression by Glucocorticoids in the Perinatal Rat Brain is
Age-Dependent. Neurochemical Research, 37(4): 811-818, 2012, WOS
17. [1.1] Krugers, H.J., Karst, H., Joels, M. Interactions between noradrenaline
and corticosteroids in the brain: from electrical activity to cognitive performance.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 6: art. no. 15, 2012, WOS
18. [1.1] Lopez Verrilli, M.A., Rodriguez Fermepin, M., Longo Carbajosa, N.,
184
Správa o činnosti organizácie SAV
Landa, S., Cerrato, B.D., García, S., Fernandez, B.E., Gironacci, M.M.
Angiotensin-(1-7) through Mas receptor up-regulates neuronal norepinephrine
transporter via Akt and Erk1/2-dependent pathways. Journal of Neurochemistry,
120(1): 46-55, 2012, WOS
19. [1.1] Martynov, M.Y., Koplik, E.V., Shchukin, I.A., Smolina, N.V.,
Kapelnitsky, P.V., Chubykin, V.I., Glukhareva, A.P., Sudakov, K.V.
Characteristics of serum albumin in patients with intracerebral hemorrhagic
stroke. Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(8): 8-14, 2012,
WOS
20. [1.1] Mueller, A., Strahler, J., Armbruster, D., Lesch, K.-P., Brocke, B.,
Kirschbaum, C. Genetic contributions to acute autonomic stress responsiveness in
children. International Journal of Psychophysiology, 83(3): 302-308, 2012, WOS
21. [1.1] O'Neill, H.A., Webb, E.C., Frylinck, L., Strydom, P. Urinary
catecholamine concentrations in three beef breeds at slaughter. South African
Journal of Animal Science, 42(5)Suppl.1: 545-549, 2012, WOS
22. [1.1] Ong, L.K., Sominsky, L., Dickson, P.W., Hodgson, D.M., Dunkley, P.R.
The Sustained Phase of Tyrosine Hydroxylase Activation In vivo. Neurochemical
Research, 37(9): 1938-1943, 2012, WOS
23. [1.1] Osuala, K., Baker, C.N., Nguyen, H.L., Martinez, C., Weinshenker, D.,
Ebert, S.N. Physiological and genomic consequences of adrenergic deficiency
during embryonic/fetal development in mice: impact on retinoic acid metabolism.
Physiological Genomics, 44(19): 934-947, 2012, WOS
24. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
25. [1.1] Pilipovic, I.; Radojevic, K.; Perisic, M., Kosec, D., Nacka-Aleksić, M.,
Djikić, J., Leposavić, G. Catecholaminergic signalling through thymic nerve
fibres, thymocytes and stromal cells is dependent on both circulating and locally
synthesized glucocorticoids. Experimental Physiology, 97(11)SI: 1211-1223,
2012, WOS
26. [1.1] Priyadarshini, S., Aich, P. Effects of Psychological Stress on Innate
Immunity and Metabolism in Humans: A Systematic Analysis. Plos One, 7(9), art.
no. e43232, 2012, WOS
27. [1.1] Saavedra, J.M. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. Clinical Science, 123(9-10): 567-590, 2012, WOS
28. [1.1] Sanchez-Lemus, E., Honda, M., Saavedra, J.M. Angiotensin II AT(1)
receptor blocker candesartan prevents the fast up-regulation of cerebrocortical
benzodiazepine-1 receptors induced by acute inflammatory and restraint stress.
Behavioural Brain Res., 232(1): 84-92, 2012, WOS
29. [1.1] Santana, M.M., Chung, Kuei-Fang, Vukicevic, V. Rosmaninho-Salgado,
J., Kanczkowski, W., Cortez, V., Hackmann, K., Bastos, C.A., Mota, A., Schrock,
E., Bornstein, S.R., Cavadas, C., Ehrhart-Bornstein, M. Isolation,
Characterization, and Differentiation of Progenitor Cells from Human Adult
Adrenal Medulla. Stem cells translational medicine, 1(11): 783-791, 2012, WOS
30. [1.1] Schoenfelder, M., Schulz, T., Strahler, J. Catecholamines.
Psychoneuroendocrinology of Sport and Exercise: Foundations, Markers, Trends,
Book Series: Routledge Research in Sport and Exercise Science, pp: 86-111,
2012, WOS
31. [1.1] Shishkina, G.T., Kalinina, T.S., Dygalo, N.N. Effects of Swim Stress and
Fluoxetine on 5-HT1A Receptor Gene Expression and Monoamine Metabolism in
the Rat Brain Regions. Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5)SI: 787-794,
2012, WOS
185
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA125
ADCA126
32. [1.1] Spasojevic, N., Jovanovic, P., Dronjak, S. Chronic fluoxetine treatment
affects gene expression of catecholamine enzymes in the heart of depression
model rats. Indian Journal of Experimental Biology, 50(11): 771-775, 2012, WOS
33. [1.1] Turcanu, D.S., Kirtok, N., Eibl, C., Guendisch, D., LaGamma, E.F.,
Nankova, B.B. Nicotinic receptor partial agonists alter catecholamine
homeostasis and response to nicotine in PC12 cells. Neuroscience Letters, 516(2):
212-216, 2012, WOS
34. [1.1] Vukicevic, V., de Celis, M.F. R., Diaz-Valencia, G., Bornstein, S.R.,
Ehrhart-Bornstein, M. Modulation of Dopaminergic Neuronal Differentiation
from Sympathoadrenal Progenitors. Journal of Molecular Neuroscience, 48(2):
420-426, 2012, WOS
35. [1.1] Xiao, B., Lian, B., Sun, L., Shao, W. Gene transcription response to
weathering of K-bearing minerals by Aspergillus fumigatus. Chemical Geology,
306: 1-9, 2012, WOS
36. [1.1] Zhou, Z., Wang, L.., Shi, X. et al. The expression of dopa decarboxylase
and dopamine beta hydroxylase and their responding to bacterial challenge
during the ontogenesis of scallop Chlamys farreri. Fish & Shellfish Immunology,
33(1): 67-74, 2012, WOS
37. [1.2] Sahraei, H., Fatahi, Z., Eidi, A., Haeri-Rohani, A., Hooshmandi, Z.,
Shekarforoush, S., Tavalaei, S.A. Inhibiting Post Traumatic Stress Disorder
(PTSD) induced by electric shock using ethanol extract of saffron in rats. Journal
of Biological Research (Greece), 18: 320-327, 2012, SCOPUS
KVETŇANSKÝ, Richard - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - TILLINGER, A. MIČUTKOVÁ, L. - KRIŽANOVÁ, Oľga - SABBAN, E.L. Gene expression of
phenylethanolamine N-methyltransferase in corticotropin-releasing hormone
knockout mice during stress exposure. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2006, vol. 26, iss. 4-6, p. 735-754. (2.022 - IF2005). (2006 - Current Contents).
ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Feng, J.-T., Wu, X.-M., Li, X.-Z., Zou, Y.-Q., Qin, L., Hu, C.-P.
Transformation of adrenal medullary chromaffin cells increases asthmatic
susceptibility in pups from allergen-sensitized rats. Respiratory Research, 13:
art. no. 99, 2012, WOS
2. [1.1] HU, Cheng-Ping - ZOU, Ye-Qiang - FENG, Jun-Tao - LI, Xiao-Zhao. The
Effect of Unilateral Adrenalectomy on Transformation of Adrenal Medullary
Chromaffin Cells In Vivo: A Potential Mechanism of Asthma Pathogenesis. In
PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 9, pp., WOS
3. [1.1] Hu, C.-P., Zou, J.-T., Zou, Y.-Q., Li, X.-Z., Feng, J.-T. Kidney-tonifying
recipe can repair alterations in adrenal medullary chromaffin cells in asthmatic
rats. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, art. no. 542621,
2012, WOS
4. [1.1] Pérez-Alvarez, A., Hernández-Vivanco, A., Alonso Y Gregorio, S.,
Tabernero, A., McIntosh, J.M., Albillos, A. Pharmacological characterization of
native α7 nicotinic ACh receptors and their contribution to depolarization-elicited
exocytosis in human chromaffin cells. British Journal of Pharmacology, 165(4):
908-921, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - BODNAR, I. - SHAHAR, T. - UHERECZKY, G. KRIŽANOVÁ, Oľga - MRAVEC, Boris. Effect of lesion of A5 and A7 brainstem
noradrenergic areas or transection of brainstem pathways on sympathoadrenal
activity in rats during immobilization stress. In Neurochemical Research, 2006, vol.
31, iss. 2, p. 267-275. (2.218 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0364-3190.
Citácie:
186
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA127
ADCA128
ADCA129
ADCA130
1. [1.1] ZANGENEH, Farideh Zafari - ABDOLLAHI, Alireza - AMINEE,
Fatemeh - NAGHIZADEH, Mohammad Mahdi. Locus coeruleus lesions and
PCOS: role of the central and peripheral sympathetic nervous system in the
ovarian function of rat. In IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE
MEDICINE. ISSN 1680-6433, 2012, vol. 10, no. 2, pp. 113., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - MIČUTKOVÁ, L. - RYCHKOVÁ, N. KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - MRAVEC, Boris - FILIPENKO, M. - SABBAN, E. L. KRIŽANOVÁ, Oľga. Quantitative evaluation of catecholamine enzymes gene
expression in adrenal medulla and sympathetic ganglia of stressed rats. In Annals of
the New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 356-369. (1.892 - IF2003).
ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Alves, G.J., Ribeiro, A., Palermo-Neto, J. The neuroimmune changes
induced by cohabitation with an Ehrlich tumor-bearing cage mate rely on
olfactory information. Brain, Behavior, and Immunity, 26(1): 32-39, 2012, WOS
2. [1.1] Gavrilovic, L., Spasojevic, N., Dronjak, S., Kraemer, W.J. Modulation of
catecholamine-synthesizing enzymes in adrenal medulla and stellate ganglia by
treadmill exercise of stressed rats. European Journal of Applied Physiology,
112(3): 1177-1182, 2012, WOS
3. [1.1] Gavrilovic, L., Stojiljkovic, V., Kasapovic, J., Pejic, S, Todorovic, A.,
Pajovic S.B., Dronjak, S. Chronic physical stress changes gene expression of
catecholamine biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta
Veterinaria, 62(2-3): 151-169, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - FUKUHARA, K. - PACÁK, Karel - CIZZA, G. GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. Endogenous glucocorticoids restrain
catecholamine synthesis and release at rest and during immobilization stress in rats.
In Endocrinology, 1993, vol 133, no 3, p. 1411-1419. ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
2. [1.1] Dhabhar, F.S., Saul, Alison N., Holmes, T.H., Daugherty, C., Neri, E.,
Tillie, J.M., Kusewitt, D., Oberyszyn, T.M. High-Anxious Individuals Show
Increased Chronic Stress Burden, Decreased Protective Immunity, and Increased
Cancer Progression in a Mouse Model of Squamous Cell Carcinoma. Plos One, .
no. e33069, 2012, WOS
3. [1.1] Kuwano, Y., Abo, T. Acute Stress induces the modification of the
lymphocyte proteins of mouse liver. Biomedical Research, 33(4): 211-216, 2012,
WOS
4. [1.1] Mormede, P.,Terenina, E. Mlecular genetics of the adrenocortical axis
and breeding for robustness. Domestic Animal Endocrinology, 43(2): 116-131,
2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - MCCARTHY, R. - THOA, N. - LAKE, C. R. - KOPIN,
I.J. Sympatho-adrenal responses of spontaneously hypertensive rats to
immobilization stress. In American Journal of Physiology-Heart and Circulatory
Physiology, 1979, vol. 5, no. 3, p. H457-H462. ISSN 0363-6135.
Citácie:
1. [1.1] Kumar, N., Singh, N., Jaggi, A.S. Anti-stress effects of cilnidipine and
nimodipine in immobilization subjected mice. Physiology & Behavior, 105(5):
1148-1155, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - NOSKOV, V. B. - BLAŽÍČEK, Pavel - MACHO,
187
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA131
ADCA132
Ladislav - GRIGORIEV, A. L. - GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. New approaches
to evaluate sympathoadrenal system activity in experiments on earth and in-space. In
Acta Astronomica et Geophysica Universitatis Comenianae, 1994, vol. 34, p. 243254. ISSN 80-223-3.
Citácie:
1. [1.1] Yu, Z.Y., Li, X.C., Wang, X.L., Ma, X.Y., Li, X., Cao, K.W. Voltammetric
determination of dopamine and norepinphrine on a glassy carbon electrode
modified with poly (L-aspartic acid). Journal of Chemical Sciences, 124(2): 537544, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - PACÁK, Karel - FUKUHARA, K. - VISKUPIČ, E. HIREMAGALUR, B. - NANKOVÁ, B. B. - GOLDSTEIN, D. S. - SABBAN, E. L.
- KOPIN, I.J. Sympathoadrenal system in stress - Interaction with the hypothalamicpituitary-adrenocortical system. In Stress : the international journal on the biologie
of stress, 1995, vol. 771, p. 131-158. ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Cikrikcioglu, M.A., Soysal, P., Dikerdem, D., Cakirca, M., Kazancioglu,
R., Yolbas, S., Erkal, H., Hursitoglu, M., Karakose, T.K., Kiskac, M., Akkaya, M.,
Zorlu, M., Akkoyunlu, M.E., Tukek, T. Absolute blood eosinophil count and 1year mortality risk following hospitalization with acute heart failure. European
Journal of Emergency Medicine, 19(4): 257-263, 2012, WOS
2. [1.1] Guenther, M.A., Bruder, E.D., Raff, H. Effects of body temperature
maintenance on glucose, insulin, and corticosterone responses to acute hypoxia in
the neonatal rat. American Journal of Physiology – Regulatory Integrative and
Comparative Physiology, 302(5): R627-R633, 2012, WOS
3. [1.1] Huang, C.J., Shih, M.M., Hsu, N.-C., Chien, Y., Chung, B.-C. Fetal
Glucocorticoid Synthesis Is Required for Development of Fetal Adrenal Medulla
and Hypothalamus Feedback Suppression. Endocrinology, 153(10): 4749-4756,
2012, WOS
4. [1.1] Ishikura, F., Takano, Y., Ueyama, T. Acute effects of beta-blocker with
intrinsic sympathomimetic activity on stress-induced cardiac dysfunction in rats.
Journal of Cardiology, 60(5-6): 470-474, 2012, WOS
5. [1.1] Krolow, R., Noschang, C., Weis, S. N., Pettenuzzo, L.F., Huffell, A.P.,
Arcego, D.M., Marcolin, M., Mota, C.S., Kolling, J., Scherer, E.B.S., Wyse,
A.T.S., Dalmaz, C. Isolation Stress During the Prepubertal Period in Rats Induces
Long-Lasting Neurochemical Changes in the Prefrontal Cortex. Neurochemical
Research, 37(5): 1063-1073, 2012, WOS
6. [1.1] Okany, C.C., Ishola, I.O., Ashorobi, R.B. Evaluation of analgesic and
antistress potential of methanolic stem wood extract of Microdesmis puberula
Hook.f. Ex Planch (Pandaceae) in mice. International Journal of Applied
Research in Natural Products, 5(3): 30-36, 2012, WOS
7. [1.1] Takano, Y., Ueyama, T., Ishikura, F. Azelnidipine, unique calcium
channel blocker could prevent stress-induced cardiac dysfunction like alpha.beta
blocker. Journal of Cardiology, 60(1-2): 18-22, 2012, WOS
8. [1.1] Waffarn, F., Davis, E.P. Effects of antenatal corticosteroids on the
hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis of the fetus and newborn:
experimental findings and clinical considerations. American Journal of Obstetrics
and Gynecology, 207(6): 446-454, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - PALKOVITS, M. - MITRO, Alexander - TORDA, T. MIKULAJ, L. Catecholamines in individual hypothalamic nuclei of acutely and
repeatedly stressed rats. In Neuroendocrinology, 1977, vol. 23, n. 5, p. 257-267.
ISSN 0172-780X.
Citácie:
188
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA133
ADCA134
ADCA135
ADCA136
ADCA137
1. [1.1] Chen, P., Fan, Y., Li, Y., Bissette, G., Zhu, M.-Y. Chronic social defeat
up-regulates expression of norepinephrine transporter in rat brains.
Neurochemistry International, 60(1): 9-20, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - WEISE, V.K. - KOPIN, I.J. Elevation of adrenal
tyrosine hydroxylase and phenylethanolamine-N-methyltransferase by repeated
immobilization of rats. In Endocrinology, 1970, vol. 87, p. 744-749. ISSN 00137227.
Citácie:
1. [1.1] Stojkov, N.J., Janjic, M.M., Bjelic, M.M., Mihajlovic, A.I., Kostic, T.S.,
Andric, S.A. Repeated immobilization stress disturbed steroidogenic machinery
and stimulated the expression of cAMP signaling elements and adrenergic
receptors in Leydig cells. American Journal of Physiology - Endocrinology and
Metabolism, 302(10): E1239-E1251, 2012, WOS
2. [1.1] Valenti, O., Gill, K.M., Grace, A.A. Different stressors produce excitation
or inhibition of mesolimbic dopamine neuron activity: response alteration by
stress pre-exposure. European Journal of Neuroscience, 35(8): 1312-1321, 2012,
WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - RUSNÁK, Martin - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela JELOKOVÁ, J. - ZÓRAD, Štefan - VIETOR, I. - PACÁK, Karel - ŠEBŐKOVÁ,
Elena - MACHO, Ladislav - SABBAN, E. L. - KLIMEŠ, Iwar. Hyperinsulinemia
and sympathoadrenal system activity in the rat. In Annals of the New York Academy
of Sciences, 1997, vol. 827, p. 118-134. (1.030 - IF1996). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] MAVANJI, V; BILLINGTON, CJ; KOTZ, CM; TESKE, JA.: Sleep and
obesity: A focus on animal models. NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL
REVIEWS 36 (3), pp. 1015-1029, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - UKROPEC, Jozef - LAUKOVÁ, Marcela - MANZ, B. VARGOVIČ, Peter. Stress Stimulates Production of Catecholamines in Rat
Adipocytes . In Cellular and Molecular Neurobiology, 2012, vol.32, no. 5, pp. 801813. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.2] Franco, J.G., Fernandes, T.P., Rocha, C.P.D., Calviño, C., Pazos-Moura,
C.C., Lisboa, P.C., Moura, E.G., Trevenzoli, I.H. Maternal high-fat diet induces
obesity and adrenal and thyroid dysfunction in male rat offspring at weaning.
Journal of Physiology, 590(21): 5503-5518, 2012, SCOPUS
KVETŇANSKÝ, Richard - GOLDSTEIN, D. S. - WEISE, V.K. - HOLMES, C. SZEMEREDI, K. - BAGDY, G. - KOPIN, I.J. Effects of handling or immobilization
on plasma levels of 3,4-dihydroxyphenylalanine, catecholamines, and metabolites in
rats. In Journal of Neurochemistry, 1992, vol. 58, iss. 6, pp. 2296-2302. ISSN 00223042.
Citácie:
1. [1.1] Ueyama, T. Emotion, Amygdala, and Autonomic Nervous System. Brain
and Nerve, 64(10): 1113-1119, 2012, WOS
2. [1.1] Valenti, O., Gill, K.M., Grace, A. A. Different stressors produce excitation
or inhibition of mesolimbic dopamine neuron activity: response alteration by
stress pre-exposure. European Journal of Neuroscience, 35(8): 1312-1321, 2012,
WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - KOPIN, I.J. - KLEIN, D. C. Stress increases pineal
epinephrine. In Communications in psychopharmacology, 1979, vol.3, n. 2, pp. 6972. ISSN 0145-5699.
Citácie:
1. [1.1] Nunez, P., Diaz, E., Terrados, N., Diaz, B. Urine citrate and 6-
189
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA138
ADCA139
ADCA140
sulfatoximelatonin excretion during a training season in top kayakers. European
Journal of Applied Physiology, 112(12): 4045-4052, 2012, WOS
LACIKOVA, Lubica - JANCOVA, Marianna - MUSELIK, Jan - MASTEROVA,
Irena - GRANCAI, Daniel - FICKOVÁ, Mária. Antiproliferative, Cytotoxic,
Antioxidant Activity and Polyphenols Contents in Leaves of Four Staphylea L.
Species. In Molecules, 2009, vol. 14, iss. 9, p. 3259-3267. (1.252 - IF2008). (2009 Current Contents). ISSN 1420-3049.
Citácie:
1. [1.1] Castellano, Gloria, Tena, Jose, Torrens, Francisco: Classification of
Phenolic Compounds by Chemical Structural Indicators and its Relation to
Antioxidant Properties of Posidonia Oceanica (L.) Delile. MATCHCOMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY.
67 (1), pp. 231-250, 2012, WOS
2. [1.2] Zhang, Y., Wang, Q., Wang, T., Zhang, H., Tian, Y., Luo, H., Yang, S.,
(...), Huang, X.: Inhibition of human gastric carcinoma cell growth in vitro by a
polysaccharide from Aster tataricus. INTERNATIONAL JOURNAL OF
BIOLOGICAL MACROMOLECULES 51 (4), pp. 509-513, 2012, SCOPUS
LAMOŠOVÁ, Dalma - MÁČAJOVÁ, Mariana - ZEMAN, Michal - MOZEŠ, Štefan
- JEŽOVÁ, Daniela. Effect of in ovo Leptin Administration on the Development of
Japanese Quail. In Physiological Research, 2003, vol. 52, no. 2, p. 201-209. (0.984 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] SU, L. - RAO, K. - GUO, F. - LI, X. - AHMED, A. A. - NI, Y. GROSSMANN, R. - ZHAO, R. In ovo leptin administration inhibits
chorioallantoic membrane angiogenesis in female chicken embryos through the
STAT3-mediated vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway. In
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY. ISSN 0739-7240, 2012, vol. 43, no. 1,
pp. 26., WOS
2. [1.1] VON ENGELHARDT, Nikolaus - GROOTHUIS, Ton G. G. - NORRIS,
DO - LOPEZ, KH. Maternal Hormones in Avian Eggs. In HORMONES AND
REPRODUCTION OF VERTEBRATES, VOL 4: BIRDS, 2011, vol., no., pp. 91.,
WOS
3. [1.2] Nowaczewski, S., Kontecka, H., Rosiński, A. Einfluss der position von
eiern Japanischer wachteln im brutapparat auf den gewichtsverlust und die
schalentemperatur während der brut sowie auf den bruterfolg | [Effect of
Japanese quail eggs location in the setter on their weight loss and eggshell
temperature during incubation as well as hatchability results] Archiv fur
Geflugelkunde 76 (3) , pp. 168-175 , 2012, SCOPUS
4. [1.2] Salmanzadeh M. The effects of in-ovo injection of glucose on hatchability,
hatching weight and subsequent performance of newly-hatched chicks. In Revista
Brasileira de Ciencia Avicola. 2012; 14(2): 137-140, SCOPUS
5. [1.2] Vatsalya V, Arora K.L. Allometric growth of testes in relation to age,
body weight and selected blood parameters in male Japanese quail. In
International Journal of Poultry Science.2012; 11(4): 251-258. SCOPUS,
SCOPUS
LANGER, Pavel - KOCAN, M. - TAJTÁKOVÁ, M. - KOŠKA, Juraj RÁDIKOVÁ, Žofia - KSINANTOVÁ, L. - IMRICH, Richard - HUCKOVÁ, M. DROBNÁ, Beata - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ,
Iwar. Increased thyroid volume, prevalence of thyroid antibodies and impaired
fasting glucose in young adults from organochlorine cocktail polluted area: Outcome
of transgenerational transmission? In Chemosphere, 2008, vol. 73, n. 7, p. 11451150. ISSN 0045-6535.
190
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA141
ADCA142
ADCA143
Citácie:
1. [1.1] CHOVANCOVA, J; CONKA, K; FABISIKOVA, A; SEJAKOVA, ZS;
DOMOTOROVA, M; DROBNA, B; WIMMEROVA, S.: PCDD/PCDF, dl-PCB
and PBDE serum levels of Slovak general population. CHEMOSPHERE 88 (11),
pp. 1383-1389, WOS
2. [1.1] DUTTA, SK; MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D;
HERTZ-PICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP.: Differential gene expression and a
functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder
development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 40, pp. 143-154, WOS
3. [1.2] KOUSTA, E., MASTORAKOS, G.: Endocrine disruptors and thyroid
function. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 29 (1) , pp. 7-14, SCOPUS
4. [1.2] Van Den Akker, O.B.A. Reproductive Health Psychology (2012)
Reproductive Health Psychology, Scopus, SCOPUS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTÁKOVÁ, M. - RÁDIKOVÁ, Žofia PETRIK, J. - KOŠKA, Juraj - KSINANTOVÁ, L. - IMRICH, Richard HUCKOVÁ, M. - CHOVANCOVÁ, Jana - DROBNÁ, Beata - JURSA, Stanislav BERGMAN, A. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - TRNOVEC, Tomáš - ŠEBŐKOVÁ,
Elena - KLIMEŠ, Iwar. Possible effects of persistent organochlorinated pollutants
cocktail on thyroid hormone levels and pituitary-thyroid interrelations. In
Chemosphere, 2007, vol.70, no.1, p. 110-118. (2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
Citácie:
1. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTÁKOVÁ, M. - PETRIK, J. CHOVANCOVÁ, Jana - DROBNÁ, Beata - JURSA, Stanislav - RÁDIKOVÁ, Žofia
- KOŠKA, Juraj - KSINANTOVÁ, L. - HUCKOVÁ, M. - IMRICH, Richard WIMMEROVÁ, Soňa - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - SHISHIBA, Y. - TRNOVEC,
Tomáš - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar. Fish from industrially polluted
freshwater as the main source of organochlorinated pollutants and increased
frequency of thyroid disorders and dysglycemia. In Chemosphere, 2007, vol. 67, no.
9, p. S379-S385. (2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
Citácie:
1. [1.1] CHAN, WINSON K.; CHAN, KING MING.: Disruption of the
hypothalamic-pituitary-thyroid axis in zebrafish embryo-larvae following
waterborne exposure to BDE-47, TBBPA and BPA. AQUATIC TOXICOLOGY
108, pp. 106-111, WOS
2. [1.1] TAXVIG, C; DREISIG, K; BOBERG, J; NELLEMANN, C; SCHELDE,
AB; PEDERSEN, D; BOERGESEN, M; MANDRUP, S; VINGGAARD, AM.:
Differential effects of environmental chemicals and food contaminants on
adipogenesis, biomarker release and PPAR gamma activation. MOLECULAR
AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 361 (1-2), pp. 106-115, WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTÁKOVÁ, M. - PETRÍK, Juraj CHOVANCOVÁ, Jarmila - DROBNÁ, Beata - JURSA, Stanislav - PAVUK, M. KOŠKA, Ján - TRNOVEC, Tomáš - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar. Possible
effects of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides on the thyroid
after long-term exposure to heavy environmental pollution. In Journal of
Occupational and Environmental Medicine, 2003, vol. 45, no., pp. 526-532. ISSN
1076-2752.
191
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA144
ADCA145
ADCA146
Citácie:
1. [1.2] DÍAZ-PONGUTÁ, B., LANS-CEBALLOS, E., BARRERA-VIOLETH, J.L.:
Organochlorine insecticide residues present in raw milk sold in the department
Córdoba, Colombia. ACTA AGRONOMICA 61 (1) , pp. 10-15, SCOPUS
LANGER, Pavel - TAJTÁKOVÁ, M. - GURETZKI, H. J. - KOCAN, A. - PETRÍK,
Juraj - CHOVANCOVÁ, Jarmila - JURSA, Stanislav - PAVUK, M. - TRNOVEC,
Tomáš - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar. High prevalence of anti-glutamic
acid decarboxylase (anti-GAD) antibodies in employees at a polychlorinated
biphenyl production factory. In Archives of Environmental Health, 2002, vol. 57, no.
5, p. 412-415. ISSN 0003-9896.
Citácie:
1. [1.1] HOWARD, SARAH G.; LEE, DUK-HEE.: What is the role of human
contamination by environmental chemicals in the development of type 1 diabetes?
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 66 (6), pp. 479481, 2012, WOS
2. [1.1] SILVERSTONE, AE; ROSENBAUM, PF; WEINSTOCK, RS; BARTELL,
SM; FOUSHEE, HR; SHELTON, C; PAVUK, M.: Polychlorinated Biphenyl
(PCB) Exposure and Diabetes: Results from the Anniston Community Health
Survey. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 120 (5), pp. 727-732,
2012, WOS
LANGER, Pavel - TAJTÁKOVÁ, M. - KOCAN, A. - PETRIK, J. - KOŠKA, Ján KSINANTOVÁ, L. - RÁDIKOVÁ, Žofia - UKROPEC, Jozef - IMRICH, Richard ŠEBŐKOVÁ, Elena - VLČEK, Miroslav - KLIMEŠ, Iwar. Thyroid ultrasound
volume, structure and function after long-term high exposure of large population to
polychlorinated biphenyls, pesticides and dioxin. In Chemosphere, 2007, vol. 69, no.
1, p. 118-127. (2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
Citácie:
1. [1.1] MILLER, FW; ALFREDSSON, L; COSTENBADER, KH; KAMEN, DL;
NELSON, LM; NORRIS, JM; DE ROOS, AJ.: Epidemiology of environmental
exposures and human autoimmune diseases: Findings from a National Institute of
Environmental Health Sciences Expert Panel Workshop. JOURNAL OF
AUTOIMMUNITY 39 (4), pp. 259-271, WOS
2. [1.2] ÜNÜVAR, T., BÜYÜKGEBIZ, A.: Fetal and neonatal endocrine
disruptors. JCRPE JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC
ENDOCRINOLOGY 4 (2) , pp. 51-60, SCOPUS
LANGER, Pavel - FOLDES, O. - KVETŇANSKÝ, Richard - CULMAN, J. TORDA, T. - EL DAHER, F. Pituitary-thyroid function during acute immobilization
stress in rats. In Experimental and Clinical Endocrinology, 1983, v. 82, n.1, pp. 5160. ISSN 0232-7384.
Citácie:
1. [1.2] Gutierrez-Mariscal, M., anchez, E., Garcia-Vazquez, A., RebolledoSolleiro, D., Charli, J.-L., Joseph-Bravo, P. Cute response of hypophysiotropic
thyrotropin releasing hormone neurons and thyrotropin release to behavioral
paradigms producing varying intensities of stress and physical activity.
Regulatory Peptides, 179(1-3): 61-70, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Helmreich, D.L., Tylee, D., Christianson, J.P., Kubala, K.H.,
Govindarajan, S.T., O'Neill, W.E., Becoats, K., Watkins, L., Maier, S.F. Active
behavioral coping alters the behavioral but not the endocrine response to stress.
Psychoneuroendocrinology, 37(12): 1941-1948, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Olivares, E.L., Silva-Almeida, C., Pestana, F.M., Sonoda-Côrtes, R.,
Araujo, I.G., Rodrigues, N.C., Mecawi, A.S., Côrtes, W.S., Marassi, M.P., Reis,
L.C., Rocha, F.F. Social stress-induced hypothyroidism is attenuated by
192
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA147
ADCA148
ADCA149
ADCA150
ADCA151
antidepressant treatment in rats. Neuropharmacology, 62(1)SI: 446-456, 2012,
SCOPUS
LANGER, Pavel - TAJTÁKOVÁ, M. - KOČAN, A. - TRNOVEC, T. ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar. From naturally occurring goitrogens to the
effects of antropogenic endocrine disruptors on the thyroid in Slovakia. In
Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical
medicine, 2003, vol. 104, n. 3., pp. 101-107. ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.1] BRAZOVA, T.; HANZELOVA, V.; MIKLISOVA, D.: Bioaccumulation of
six PCB indicator congeners in a heavily polluted water reservoir in Eastern
Slovakia: tissue-specific distribution in fish and their parasites. PARASITOLOGY
RESEARCH 111 (2), pp. 779-786, WOS
2. [1.1] BRAZOVA, T; HANZELOVA, V; MIKLISOVA, D; SALGOVICOVA, D;
TURCEKOVA, L.: Biomonitoring of polychlorinated biphenyls (PCBs) in heavily
polluted aquatic environment in different fish species. ENVIRONMENTAL
MONITORING AND ASSESSMENT 184 (11), pp. 6553-6561, WOS
LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - CSÁDEROVÁ, Lucia CHOVANOVÁ, Lucia - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - KRIŽANOVÁ,
Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard. Acute stress differently modulates Beta 1, Beta 2
and Beta 3 adrenoceptors in T cells, but not in B cells, from the rat spleen. In
Neuroimmunomodulation, 2012, vol.19, no. 2, p. 69-78. (2.383 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 1021-7401.
Citácie:
1. [1.2] Liezmann, C., Stock, D., Peters, E.M.J. Stress induced neuroendocrineimmune plasticity: A role for the spleen in peripheral inflammatory disease and
inflammaging? Dermato-Endocrinology, 4(3), 2012, SCOPUS
LODER, I. - ROSSLER, A. - WURZINGER, G. - DUNČKO, Roman - JEŽOVÁ,
Daniela - HINGHOFER-SZALKAY, H. Adrenomedullin and elements of orthostatic
competence after 41 h of voluntary submersion in water as measured in four healthy
males. In EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY, 2006, vol. 96, no.
6, p. 644-650. ISSN 1439-6319.
Citácie:
1. [1.1] Jóźków P, Mędraś M, Chmura J, Kawczyński A, Morawiec B. Effect of
breath-hold diving (freediving) on serum androgen levels – a preliminary report.
In Endokrynol Pol. 2012; 63(5):381-7., WOS
MACEJOVÁ, Dana - KRIŽANOVÁ, Oľga - BRTKO, Július. Different mRNA
expression profiling of nuclear retinoid, thyroid, estrogen and PPARgamma
receptors, their coregulators and selected genes in rat liver and spleen in response to
short-term in vivo administration of 13-cis retinoic acid. In Toxicology Letters,
2009, vol. 184, iss. 2, p.114-120. (3.249 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
0378-4274.
Citácie:
1. [1.1] SNYDER, Russell - THEKKUMKARA, Thomas. 13-cis-Retinoic acid
specific down-regulation of angiotensin type 1 receptor in rat liver epithelial and
aortic smooth muscle cells. In JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY.
ISSN 0952-5041, 2012, vol. 48, no. 2, pp. 99., WOS
MACEJOVÁ, Dana - RÁDIKOVÁ, Žofia - MACHO, Ladislav - LÍŠKA, Ján BRTKO, Július. MNU-induced carcinogenesis of rat mammary gland: Effect of
thyroid hormone on expression of retinoic acid receptors in tumours of mammary
gland. In MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY, 2005, vol. 244,
no. 1-2, p. 47-56. ISSN 0303-7207.
Citácie:
193
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA152
ADCA153
1. [1.1] Ashrafi M., Bathaie S.Z., Abroun, S.: High expression of cyclin D1 and
p21 in n-nitroso-n-methylurea-induced breast cancer in wistar albino female rats.
Cell Journal, 14: 193-202, 2012, WOS
2. [1.1] Long Y.B., Qin Y.H., Zhou T.B., Lei F.Y.: Association of retinoic acid
receptors with extracellular matrix accumulation in rats with renal interstitial
fibrosis disease. International Journal of Molecular Sciences, 13: 14073-14085,
2012, WOS
MACEJOVÁ, Dana - ONDKOVÁ, Slavomíra - JAKUBÍKOVÁ, Lucia MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa - LIŠKA, Ján - BRTKO, Július.
MNU-induced mammary gland carcinogenesis: Chemopreventive and therapeutic
effects of vitamin D and Seocalcitol on selected regulatory vitamin D receptor
pathways. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2011, vol. 207, pp.
60-72. (3.581 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0378-4274.
Citácie:
1. [1.2] Cheung F.S.G., Lovicu F.J., Reichardt J.K.V.: Current progress in using
vitamin D and its analogs for cancer prevention and treatment (Review). Expert
Review of Anticancer Therapy, 12: 811-837, 2012, SCOPUS
MACHO, Ladislav - FICKOVÁ, Mária - JEŽOVÁ, Daniela - ZÓRAD, Štefan. Late
effects of postnatal administration of monosodium glutamate on insulin action in
adult rats. In Physiological Research, 2000, vol. 49, suppl. 1, p. S79-S85. (0.521 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] Brandelero Jr., S., Bonfleur, M.L., Ribeiro, R.A., Vanzela, E.C., Nassar,
C.A., Nassar, P.O., Balbo, S.L. Decreased TNF-α gene expression in periodontal
ligature in MSG-obese rats: A possible protective effect of hypothalamic obesity
against periodontal disease? Archives of Oral Biology, 57(3): 300-306, 2012,
WOS
2. [1.1] Collison KS, Makhoul NJ, Zaidi MZ, Al-Rabiah R, Inglis A, Andres BL,
Ubungen R, Shoukri M, Al-Mohanna FA. Interactive effects of neonatal exposure
to monosodium glutamate and aspartame on glucose homeostasis. In Nutr Metab
(Lond). 2012; 9(1):58. WOS, WOS
3. [1.1] Insawang, T., Selmi, C., Cha'on, U., Pethlert, S., Yongvanit, P.,
Areejitranusorn, P., Boonsiri, P., Hammock, B.D. Monosodium glutamate (MSG)
intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai
population. Nutrition and Metabolism, 9, art. no. 50, 2012, WOS
4. [1.1] Karlen-Amarante, M., Da Cunha, N.V., De Andrade, O., De Souza,
H.C.D., Martins-Pinge, M.C. Altered baroreflex and autonomic modulation in
monosodium glutamate-induced hyperadipose rats. Metabolism: Clinical and
Experimental, 61(10): 1435-1442, 2012, WOS
5. [1.1] Seiva, F.R.F., Chuffa, L.G.A., Braga, C.P., Amorim, J.P.A., Fernandes,
A.A.H. Quercetin ameliorates glucose and lipid metabolism and improves
antioxidant status in postnatally monosodium glutamate-induced metabolic
alterations. Food and Chemical Toxicology, 50(10): 3556-3561, 2012, WOS
6. [1.1] da Silva Mattos, A.M., Xavier, C.H., Karlen-Amarante, M., da Cunha,
N.V., Fontes, M.A.P., Martins-Pinge, M.C.Renal sympathetic nerve activity is
increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats. Neuroscience
Letters, 522(2): 118-122, 2012, WOS
7. [1.2] Cheng, I., Bonfleur, M.L., Ferreira, L.E., Ribeiro, R.A., Balbo, S.L. Efeito
da suplementação com taurina e da natação, associadas ou não, sobre a
obesidade e homeostase glicêmica em camundongos. [Effects of taurine
supplementation and swimming, associated or not, on obesity and glucose
homeostasis in mice.] Acta Scientiarum - Health Sciences, 34(SPL.): 263-269,
194
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA154
ADCA155
ADCA156
ADCA157
ADCA158
2012, SCOPUS
8. [1.2] Hernández, J.D., Alfieri, A.B., Hoffmann, I.S., Ramírez, A. Factores de
riesgo del síndrome metabólico asociados al incremento de la natriuresis. [Risk
factors associated with metabolic syndrome increased natriuresis.] Revista
Latinoamericana de Hipertension, 7(3): 53-57, 2012, SCOPUS
MACHO, Ladislav - FICKOVÁ, Mária - ZÓRAD, Štefan - KVETŇANSKÝ,
Richard. Changes of insulin binding in rat tissues after exposure to stress. In
Physiological Research, 1999, vol. 48, n. 1, pp. 51-58. (0.616 - IF1998). (1999 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.2] Zardooz, H., Zahediasl, S., Rostamkhani, F., Farrokhi, B., Nasiraei, S.,
Kazeminezhad, B., Gholampour, R. Effects of acute and chronic psychological
stress on isolated islets' insulin release. EXCLI Journal, 11: 163-175, 2012,
SCOPUS
MADSEN, L. - GUERRE-MILLO, M. - FLINDT, E. N. - BERGE, R. K. TRONSTAD, K. J. - BERGENE, E. - ŠEBŐKOVÁ, Elena - RUSTAN, A. C. JENSEN - MANDRUP, S. - KRISTIANSEN, K. - KLIMEŠ, Iwar - STAELS, Bart BERGE, R. K. Tetradecylthioacetic acid prevents high fat diet induced adiposity and
insulin resistance. In Journal of Lipid Research, 2002, vol. 43, no. 5, p. 742-750.
ISSN 0022-2275.
Citácie:
1. [1.1] LANGEVELD, M; VAN DEN BERG, SAA; BIJL, N; BIJLAND, S; VAN
ROOMEN, CP; HOUBEN-WEERTS, JH; OTTENHOFF, R; HOUTEN, SM; VAN
DIJK, KW; ROMIJN, JA; GROEN, AK; AERTS, JM; VOSHOL, PJ.: Treatment of
genetically obese mice with the iminosugar N-(5-adamantane-1-yl-methoxypentyl)-deoxynojirimycin reduces body weight by decreasing food intake and
increasing fat oxidation. METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 61
(1), pp. 99-107, WOS
MAKATSORI, A. - DUNČKO, Roman - SCHWENDT, M. - MONČEK, Fedor JOHANSSON, B.B. - JEŽOVÁ, Daniela. Voluntary wheel running modulates
glutamate receptor subunit gene expression and stress hormone release in Lewis rats.
In Psychoneuroendocrinology, 2003, vol. 28, p. 702-714. ISSN 0306-4530.
Citácie:
1. [1.1] Schoenfeld TJ, Gould E. Stress, stress hormones, and adult neurogenesis.
In Exp Neurol. 2012; 233(1):12-21., WOS
2. [1.1] Sciolino NR, Holmes PV. Exercise offers anxiolytic potential: a role for
stress and brain noradrenergic-galaninergic mechanisms. In Neurosci Biobehav
Rev. 2012; 36(9):1965-84., WOS
MALATINSKÝ, J. - VIGAŠ, Milan - JEŽOVÁ, Daniela. The effects of open heart
surgery on growth hormone, cortisol and insulin level in man. Hormone levels
during open heart surgery. In Resustation, 1984, vol. 11, no. 1, p. 57-68.
Citácie:
1. [1.1] Heikkinen, H., Vinberg, F., Pitkanen, M., Kommonen B, Koskelainen A.
Flash Responses of Mouse Rod Photoreceptors in the Isolated Retina and Corneal
Electroretinogram: Comparison of Gain and Kinetics. Investigative
Ophthalmology & Visual Science, 53(9): 5653-5664, 2012, WOS
2. [1.1] Kalmovich, B., Bar-Dayan, Y., Boaz, M, Wainstein J. Continuous Glucose
Monitoring in Patients Undergoing Cardiac Surgery. Diabetes Technology &
Therapeutics, 14(3): 232-238, 2012, WOS
MALATINSKÝ, J. - VIGAŠ, Milan - JURČOVIČOVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela GARAYOVÁ, S. - MINÁRIKOVÁ, Marianna. The patterns of endocrine response
to surgical stress during different types of anesthesia and surgery in man. In Acta
195
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA159
ADCA160
ADCA161
Anaesthesiologica Scandinavica, 1986, vol. 37, no.1, p. 23-32. ISSN 0001-5172.
Citácie:
1. [1.1] Rostamkhani F, Zardooz H, Zahediasl S, Farrokhi B. Comparison of the
effects of acute and chronic psychological stress on metabolic features in rats. In
J Zhejiang Univ Sci B. 2012;13(11):904-12., WOS
2. [1.2] Zardooz H, Zahediasl S, Rostamkhani F, Farrokhi B, Nasiraei S,
Kazeminezhad B, Gholampour R. Effects of acute and chronic psychological
stress on isolated islets' insulin release. In EXCLI Journal. 2012; 11:163-175.,
SCOPUS
MALETINSKÁ, L. - TOMA, R. S. - PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander SLANINOVÁ, J. - HALUZIK, M. - ŽELEZNÁ, B. Effect of cholecystokinin on
feeding is attenuated in monosodium glutamate obese mice. In Regulatory peptides,
2006, vol. 136, no. 1-3, p. 58-63. ISSN 0167-0115, 1873-1686.
Citácie:
1. [1.1] DA SILVA MATTOS, A.M., XAVIER, C.H., KARLEN-AMARANTE, M.,
DA CUNHA, N.V., FONTES, M.A.P., MARTINS-PINGE, M.C.: Renal sympathetic
nerve activity is increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats.
Neuroscience Letters, 2012, 522(2):118-122., WOS
2. [1.1] FERNANDES, G.S.A., ARENA, A.C., CAMPOS, K.E., VOLPATO, G.T.,
ANSELMO-FRANCI, J.A., DAMASCENO, D.C., KEMPINAS, W.G.: Glutamateinduced obesity leads to decreased sperm reserves and acceleration of transit
time in the epididymis of adult male rats. Reproductive Biology and
Endocrinology, 2012, 10:105, WOS
3. [1.1] KARLEN-AMARANTE, M., DA CUNHA, N.V., DE ANDRADE, O., DE
SOUZA, H.C.D., MARTINS-PINGE, M.C.: Altered baroreflex and autonomic
modulation in monosodium glutamate-induced hyperadipose rats. Metabolism:
Clinical and Experimental, 2012, 61(10):1435-1442., WOS
4. [1.1] SEIVA, F.R.F., CHUFFA, L.G.A., BRAGA, C.P., AMORIM, J.P.A.,
FERNANDES, A.A.H.: Quercetin ameliorates glucose and lipid metabolism and
improves antioxidant status in postnatally monosodium glutamate-induced
metabolic alterations. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50(10):3556-3561.,
WOS
5. [1.1], WOS
6. [1.2] SURESH, P. - LETHI, C.D. Biochemical and histological studies on the
diabetic management potential of Pterocarpus marsupium in the MSG obese
mouse. In Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental
Sciences, 2012, vol.14, no.1, 39-47., SCOPUS
MAMALAKI, E. - KVETŇANSKÝ, Richard - BRADY, L. S. - GOLD, P.W. HERKENHAM, M. Repeated immobilization stress alters tyrosine hydroxylase,
corticotropin-releasing hormone and corticosteroid receptor messenger ribonucleic
Acid levels in rat brain. In Journal of neuroendocrinology, 1992, vol. 4, n. 6, pp.
689-699. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] Rahmati, R., Semnani, S., Sepehry, H., Veghari, G., Hoseiny, S.M.,
Mashadi, Z.H., Mohamadi, R. Effect of peppermint extract on food intake and
body weight following immobilization stress in mice. Koomesh, 14(3): 367-372,
2012, WOS
MARTINIOVÁ, L. - PERERA, S.M. - BROUWERS, F.M. - ALESCI, S. - ABUASAB, M. - MARVELLE, A.F. - KIESEWETTER, D.O. - THOMASSON, D. MORRIS, J.C. - KVETŇANSKÝ, Richard - TISCHLER, A. S. - REYNOLDS, J.C.
- FOJO, A.T. - PACÁK, Karel. Increased uptake of meta-iodobenzylguanidine,
fluorodopamine, and norepinephrine in mouse pheochromocytoma cells and tumors
196
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA162
ADCA163
after treatment with the histone deacetylase inhibitors. In Endocrine-Related Cancer,
2011, vol. 13, no. 18, p. 143-157. (4.432 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN
1351-0088.
Citácie:
1. [1.2] Bomanji, J.B., Papathanasiou, N.D. 111In-DTPA0-octreotide
(Octreoscan), 131I-MIBG and other agents for radionuclide therapy of NETs.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 39(SUPPL.1):
S113-S125, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Cuccurull, V., Mansi, L. Toward tailored medicine (and beyond): The
phaeochromocytoma and paraganglioma model. European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging 39(8): 1262-1265, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Plouin, P.-F., Fitzgerald, P., Rich, T., Ayala-Ramirez, M., Perrier, N.D.,
Baudin, E., Jimenez, C. Metastatic pheochromocytoma and paraganglioma:
Focus on therapeutics. Hormone and Metabolic Research, 44(5): 390-399, 2012,
SCOPUS
4. [1.2] Taïeb, D., Timmers, H.J., Hindié, E.,Guillet, B.A., Neumann, H.P., Walz,
M.K., Opocher, G., Rubello, D. EANM 2012 guidelines for radionuclide imaging
of phaeochromocytoma and paraganglioma. European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging, 39(12): 1977-1995, 2012, SCOPUS
MARTINIOVA, L. - LAI, EW - ELKAHLOUN, AG - ABU-ASAB, M WICKREMASINGE - SOLIS, DC - PERERA, SM - HUYNH, TT - LUBENSKY,
IA - TISCHLER, AS - KVETŇANSKÝ, Richard - ALESCI, S - MORRIS, J. PACAK, K. Characterization of an animal model of aggressive metastatic
pheochromocytoma linked to a specific gene signature. In Clinical and experimental
metastasis, 2009, vol. 26, iss. 3, p. 239-250. (2.905 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0262-0898.
Citácie:
1. [1.1] Fliedner, S.M.J., Kaludercic, N., Jiang, X.S. et al. Warburg Effect's
Manifestation in Aggressive Pheochromocytomas and Paragangliomas: Insights
from a Mouse Cell Model Applied to Human Tumor Tissue. Plos One, 7(7): art.
no. e40949, 2012, WOS
2. [1.1] Gimm, O., DeMicco, C., Perren, A., Giammarile, F., Walz, M.K.,
Brunaud, L. Malignant pheochromocytomas and paragangliomas: A diagnostic
challenge. Langenbeck's Archives of Surgery, 397(2): 155-177, 2012, WOS
3. [1.1] Giubellino, A., Woldemichael, G.M., Sourbier, C. et al Characterization
of two mouse models of metastatic pheochromocytoma using bioluminescence
imaging. Cancer Letters, 316(1): 46-52, 2012, WOS
4. [1.1] Noelting, S., Garcia, E., Alusi, G. et al. Combined blockade of signalling
pathways shows marked anti-tumour potential in phaeochromocytoma cell lines.
Journal of Molecular Endocrinology, 49(2): 79-96, 2012, WOS
5. [1.1] Nölting, S., Grossman, A.B .Signaling pathways in pheochromocytomas
and paragangliomas: Prospects for future therapies. Endocrine Pathology, 23(1):
21-33, 2012, WOS
6. [1.1] Shah, U., Giubellino, A., Pacak, K. Pheochromocytoma: implications in
tumorigenesis and the actual management. Minerva Endocrinologica, 37(2): 141156, 2012, WOS
MARTINIOVÁ, L. - SCHIMEL, Daniel - LAI, Edwin W. - LIMPUANGTHIP, A. KVETŇANSKÝ, Richard - PACÁK, Karel. In vivo micro-CT imaging of liver
lesions in small animal models. In Methods, 2010, vol. 50, no. 1, p. 20-25. (3.763 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1046-2023.
Citácie:
1. [1.1] Breuilly, M, Malandain, G., Guglielmi, J., Marsault, R., Pourcher, T.,
197
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA164
Franken, P.R., Darcourt, J. Amplitude-based data selection for optimal
retrospective reconstruction in micro-SPECT. Physics in Medicine and Biology,
58(8): 2657-2674, 2012, WOS
2. [1.2] Ahmad, I., Sansom, O.J., Leung, H.Y. Exploring molecular genetics of
bladder cancer: Lessons learned from mouse models. DMM Disease Models and
Mechanisms, 5(3): 323- 332, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Fiebig, T., Boll, H., Figueiredo, G., Kerl, H.U., Nittka, S., Groden, C.,
Kramer, M., Brockmann, M.A. Three-dimensional in vivo imaging of the murine
liver: A micro-computed tomography-based anatomical study. Plos One, 7(2), art.
no. e31179, 2012, SCOPUS
4. [1.2] Hueper, K., Elalfy, M., Laenger, F., Halter, R., Rodt, T., Galanski, M.,
Borlak, J. PET/CT imaging of c-Myc transgenic mice identifies the genotoxic NNitroso-Diethylamine as carcinogen in a Short-Term cancer bioassay. Plos One,
7(2), art. no. e30432, 2012, SCOPUS
MARTINIOVÁ, Lucia - KOTYS, Melanie S. - THOMASSON, David - SCHIMEL,
Daniel - LAI, Edwin W. - BERNARDO, Marcelino - MERINO, Maria J. POWERS, James F. - RUZICKA, Jan - KVETŇANSKÝ, Richard - CHOYKE, Peter
L. - PACÁK, Karel. Noninvasive Monitoring of a Murine Model of Metastatic
Pheochromocytoma: A Comparison of Contrast-Enhanced MicroCT and
Nonenhanced MRI. In Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2009, vol. 29, iss. 3,
p.685-691. (2.658 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1053-1807.
Citácie:
1. [1.1] Armario, A., Daviu, N., Muñoz-Abellán, C., Rabasa, C., Fuentes, S.,
Belda, X., Gagliano, H., Nadal, R. What can we know from pituitary-adrenal
hormones about the nature and consequences of exposure to emotional stressors?
Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5): 749-758, 2012, WOS
2. [1.1] Bell, I.R., Koithan, M. A model for homeopathic remedy effects: Low dose
nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a
complex adaptive system. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12:
art. no. 191, 2012, WOS
3. [1.1] Colomer, C., Martin, A.O., Desarménien, M.G., Guérineau, N.C. Gap
junction-mediated intercellular communication in the adrenal medulla: An
additional ingredient of stimulus-secretion coupling regulation. Biochimica et
Biophysica Acta - Biomembranes, 1818(8): 1937-1951, 2012, WOS
4. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R., Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One 7(11), art. no e50535, 2012, WOS
5. [1.1] Daskalopoulos, E.P., Malliou, F., Rentesi, G., Marselos, M., Lang, M.A.,
Konstandi, M. Stress is a critical player in CYP3A, CYP2C, and CYP2D
regulation: Role of adrenergic receptor signaling pathways. American Journal of
Physiology - Endocrinology and Metabolism, 303(1): E40-E54, 2012, WOS
6. [1.1] Deng, H., Hu, H., Fang, Y. Multiple tyrosine metabolites are GPR35
agonists. Scientific Reports, 2: art. no. srep00373, 2012, WOS
7. [1.1] Feng, Y., Qi, R., Xu, M., Shen, Z., Li, M. Dietary iron supplements may
affect stress adaptation and aggravate stress hyperglycemia in a rat model of
psychological stress. Nutrition, 28(6): 691-697, 2012, WOS
8. [1.1] Filaretova, L., Bagaeva, T., Morozova, O. Stress and the stomach:
Corticotropin-releasing factor may protect the gastric mucosa in stress through
involvement of glucocorticoids. Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5):
829-836, 2012, WOS
9. [1.1] Filaretova, L.P. Stress in physiological studies. Neuroscience and
198
Správa o činnosti organizácie SAV
Behavioral Physiology, 42(2): 193-199, 2012, WOS
10. [1.1] Gavrilovic, L., Spasojevic, N., Dronjak, S., Kraemer, W.J. Modulation of
catecholamine-synthesizing enzymes in adrenal medulla and stellate ganglia by
treadmill exercise of stressed rats. European Journal of Applied Physiology,
112(3): 1177-1182, 2012, WOS
11. [1.1] Gavrilović, L., Mandušić, V., Stojiljković, V., Kasapović, J., Stojiljković,
S., Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression
of catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. J. of Biological
Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
12. [1.1] Hall, J.M.F., Cruser, D., Podawiltz, A., Mummert, D.I., Jones, H.,
Mummert, M.E. Psychological stress and the cutaneous immune response: Roles
of the HPA Axis and the sympathetic nervous system in atopic dermatitis and
psoriasis. Dermatology Research and Practice, art. no 403908, 2012, WOS
13. [1.1] Jasnic, N., Djordjevic, J., Djurasevic, S., Lakic, I., Vujovic, P.,
Spasojevic, N., Cvijic, G. Specific regulation of ACTH secretion under the
influence of low and high ambient temperature-The role of catecholamines and
vasopressin. Journal of Thermal Biology, 37(7): 469-474, 2012, WOS
14. [1.1] Joëls, M., Angela Sarabdjitsingh, R., Karst, H. Unraveling the time
domains of corticosteroid hormone influences on brain activity: Rapid, slow, and
chronic modes. Pharmacological Reviews, 64(4): 901-938, 2012, WOS
15. [1.1] Kalinina, T.S., Shishkina, G.T., Dygalo, N.N. Induction of tyrosine
hydroxylase gene expression by glucocorticoids in the perinatal rat brain is agedependent. Neurochemical Research, 37(4): 811-818, 2012, WOS
16. [1.1] Ljubica, G., Vesna, S., Jelena, K., Snežana, P., Ana, T., Snežana, P.B.,
Sladjana, D. Chronic physical stress changes gene expression of catecholamine
biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(23): 151-169, 2012, WOS
17. [1.1] Lopez Verrilli, M.A., Rodriguez Fermepín, M., Longo Carbajosa, N.,
Landa, S., Cerrato, B.D., García, S., Fernandez, B.E., Gironacci, M.M.
Angiotensin-(1-7) through Mas receptor up-regulates neuronal norepinephrine
transporter via Akt and Erk1/2-dependent pathways. Journal of Neurochemistry,
120(1): 46-55, 2012, WOS
18. [1.1] Mueller, A., Strahler, J., Armbruster, D., Lesch, K.-P., Brocke, B.,
Kirschbaum, C. Genetic contributions to acute autonomic stress responsiveness in
children. International Journal of Psychophysiology, 83(3): 302-308, 2012, WOS
19. [1.1] Ong, L.K., Sominsky, L., Dickson, P.W., Hodgson, D.M., Dunkley, P.R.
The sustained phase of tyrosine hydroxylase activation in vivo. Neurochemical
Research, 37(9): 1938-1943, 2012, WOS
20. [1.1] Osuala, K., Baker, C.N., Nguyen, H.-L., Martinez, C., Weinshenker, D.,
Ebert, S.N. Physiological and genomic consequences of adrenergic deficiency
during embryonic/fetal development in mice: Impact on retinoic acid metabolism.
Physiological Genomics, 44(19): 934-947, 2012, WOS
21. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
22. [1.1] Pilipović, I., Radojević, K., Perišić, M., Kosec, D., Nacka-Aleksić, M.,
Djikić, J., Leposavić, G. Catecholaminergic signalling through thymic nerve
fibres, thymocytes and stromal cells is dependent on both circulating and locally
synthesized glucocorticoids. Experimental Physiology, 97(11): 1211-1223, 2012,
WOS
23. [1.1] Priyadarshini, S., Aich, P. Effects of Psychological Stress on Innate
Immunity and Metabolism in Humans: A Systematic Analysis. Plos One, 7(9), art.
199
Správa o činnosti organizácie SAV
no. e43232, 2012, WOS
24. [1.1] Saavedra, J.M.Angiotensin II AT 1 receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. Clinical Science, 123(10): 567-590, 2012, WOS
25. [1.1] Sabban, E.L., Tillinger, A., Nostramo, R., Serova, L. Stress triggered
changes in expression of genes for neurosecretory granules in adrenal medulla.
Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5): 795-800, 2012, WOS
26. [1.1] Santana, M.M., Chung, K.F.,Vukicevic, V., Rosmaninho-Salgado, J.,
Kanczkowski, W., Cortez, V., Hackmann, K., Ehrhart-Bornstein, M. Isolation,
characterization, and differentiation of progenitor cells from human adult adrenal
medulla. Stem Cells Translational Medicine, 1(11):. 783-791, 2012, WOS
27. [1.1] Shishkina, G.T., Kalinina, T.S., Dygalo, N.N. Effects of swim stress and
fluoxetine on 5-HT1A receptor gene expression and monoamine metabolism in the
rat brain regions. Cellular and Molecular Neurobiology 32(5): 787-794, 2012,
WOS
28. [1.1] Spasojevic, N., Jovanovic, P., Dronjak, S. Chronic fluoxetine treatment
affects gene expression of catecholamine enzymes in the heart of depression
model rats. Indian Journal of Experimental Biology 50(11): 771-775, 2012, WOS
29. [1.1] Stone, E.A., Lin, Y., Sarfraz, Y. Toward the rapid treatment of depression
by selective inhibition of central stress circuits. Open Neuropsychopharmacology
Journal, 5(1): 9-17, 2012, WOS
30. [1.1] Sánchez-Lemus, E., Honda, M., Saavedra, J.M. Angiotensin II AT 1
receptor blocker candesartan prevents the fast up-regulation of cerebrocortical
benzodiazepine-1 receptors induced by acute inflammatory and restraint stress.
Behavioural Brain Research, 232(1): 84-92, 2012, WOS
31. [1.1] Turcanu, D.S., Kirtok, N., Eibl, C., Guendisch, D., LaGamma, E.F.,
Nankova, B.B. Nicotinic receptor partial agonists alter catecholamine
homeostasis and response to nicotine in PC12 cells. Neuroscience Letters, 516(2):
212-216, 2012, WOS
32. [1.1] Vukicevic, V., De Celis, M.F.R., Diaz-Valencia, G., Bornstein, S.R.,
Ehrhart-Bornstein, M. Modulation of dopaminergic neuronal differentiation from
sympathoadrenal progenitors. Journal of Molecular Neuroscience, 48(2): 420426, 2012, WOS
33. [1.1] Xiao, B., Lian, B., Sun, L., Shao, W. Gene transcription response to
weathering of K-bearing minerals by Aspergillus fumigatus. Chemical Geology,
306-307: 1-9, 2012, WOS
34. [1.1] Zhou, Z., Wang, L., Shi, X., Yue, F., Wang, M., Zhang, H., Song, L. The
expression of dopa decarboxylase and dopamine beta hydroxylase and their
responding to bacterial challenge during the ontogenesis of scallop Chlamys
farreri. Fish and Shellfish Immunology, 33(1): 67-74, 2012, WOS
35. [1.2] Even, N., Devaud, J.-M., Barron, A.B. General stress responses in the
honey bee. Insects, 3(4): 1271-1298, 2012, SCOPUS
36. [1.2] Hayasaka, N., Nagai, N., Kawao, N., Niwa, A., Yoshioka, Y., Mori, Y.,
Shigeta, H., Murakami, T.In vivo diagnostic imaging using micro-ct: Sequential
and comparative evaluation of rodent models for hepatic/brain ischemia and
stroke PLoS ONE 7(2) , art. no. e32342 2012, SCOPUS
37. [1.2] Kalogerou, M., Zhang, Y., Yang, J., Garrahan, N., Paisey, S., Tokarczuk,
P., Stewart, A., Shen, M.H. T2 weighted MRI for assessing renal lesions in
transgenic mouse models of tuberous sclerosis European Journal of Radiology
81(9) , pp. 2069-2074 2012, SCOPUS
38. [1.2] Rodt, T., Von Falck, C., Dettmer, S., Hueper, K., Halter, R., Hoy, L.,
Luepke, M., Wacker, F. Lung tumour growth kinetics in SPC-c-Raf-1-BB
transgenic mice assessed by longitudinal in-vivo micro-CT quantification Journal
200
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA165
ADCA166
ADCA167
ADCA168
of Experimental and Clinical Cancer Research 31(1) , art. no. 15 2012, SCOPUS
39. [1.2] Sterling, J.A., Johnson, R.W. Emerging imaging techniques for the
detection and examination of breast cancer metastasis to bone International
Journal of Cancer Research and Prevention 5(1-2) , pp. 153-167 2012, SCOPUS
40. [1.2] Tidwell, V.K., Garbow, J.R., Krupnick, A.S., Engelbach, J.A., Nehorai, A
.Quantitative analysis of tumor burden in mouse lung via MRI Magnetic
Resonance in Medicine 67(2) , pp. 572-579 2012, SCOPUS
MATYSKOVÁ, R. - MALETINSKÁ, L. - MAIXNEROVÁ, J. - PIRNÍK, Zdenko KISS, Alexander - ŽELEZNÁ, B. Comparison of the obesity phenotypes related to
monosodium glutamate effect on arcuate nucleus and/or the high fat diet feeding in
C57BL/6 and NMRI mice. In Physiological Research, 2008, vol. 57, no. 5, p. 727734. (1.505 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] COLLISON, K.S., MAKHOUL, N.J., ZAIDI, M. Z., SALEH, S.M.,
ANDRES, B., INGLIS, A., AL-RABIAH, R., AL-MOHANNA, F.A.: Gender
Dimorphism in Aspartame-Induced Impairment of Spatial Cognition and Insulin
Sensitivity. PLOS ONE, 2012, 7(4): e31570., WOS
2. [1.1] COLLISON, K.S., ZAIDI, M.Z., SALEH, S.M., MAKHOUL, N. J., INGLIS,
A., BURROWS, J., ARAUJO, J.A., AL-MOHANNA, F.A.: Nutrigenomics of
hepatic steatosis in a feline model: effect of monosodium glutamate, fructose, and
Trans-fat feeding. GENES AND NUTRITION, 2012, 7(2):265-280., WOS
3. [1.1] ERIKSSON, E., ZAMAN, F., CHRYSIS, D., WEHTJE, H., HEINO, T.J.,
SÄVENDAHL, L.: Bortezomib Is Cytotoxic to the Human Growth Plate and
Permanently Impairs Bone Growth in Young Mice. PLoS ONE, 2012,
7(11):e50523, WOS
MCMAHON, A. - KVETŇANSKÝ, Richard - FUKUHARA, K. - WEISE, V.K. KOPIN, I.J. - SABBAN, E. L. Regulation of tyrosine-hydroxylase and dopamine
beta-hydroxylase messenger-rna levels in rat adrenals by a single and repeated
immobilization stress. In Journal of Neurochemistry, 1992, vol. 58, no. 6, p. 21242130. ISSN 0022-3042.
Citácie:
1. [1.1] Liu, X., Betzenhauser, M.J., Reiken, S., Meli, A.C., Xie, W.J., Chen, B.X.,
Arancio, O., Marks, A.R. Role of Leaky Neuronal Ryanodine Receptors in StressInduced Cognitive Dysfunction. Cell, 150(5): 1055-1067, 2012, WOS
2. [1.1] Valenti, O., Gill, K.M., Grace, A. A.Different stressors produce excitation
or inhibition of mesolimbic dopamine neuron activity: response alteration by
stress pre-exposure. European Journal of Neuroscience, 35(8): 1312-1321, 2012,
WOS
MICHAJLOVSKIJ, N. - KVETŇANSKÝ, Richard - PONEC, J. Effect of acute and
repeated immobilization stress on food and water intake, urine output and
vasopressin changes in rats. In Endocrinologia experimentalis, 1988, vol. 22, no. 3,
p. 143-157. ISSN 0013-7200.
Citácie:
1. [1.1] Bruder-Nascimento, T., Salome Campos, D.H., Leopoldo, A.S., LimaLeopoldo, A.P., Okoshi, K., Cordellini, S., Cicogna, A.C. Chronic Stress Improves
the Myocardial Function without Altering L-type Ca+2 Channel Activity in Rats.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 99(4): 907-914, 2012, WOS
2. [1.1] Saboory, E., Ghazizadeh, V., Heshmatian, B., Khademansari, M.H.
Desmopressin accelerates the rate of urinary morphine excretion and attenuates
withdrawal symptoms in rats. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66(7): 594601, 2012, WOS
MICUTKOVA, L. - KREPSOVA, K. - SABAN, E. - KRIŽANOVÁ, Oľga -
201
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA169
ADCA170
ADCA171
KVETŇANSKÝ, Richard. Modulation of catecholamine-synthesizing enzymes in
the rat heart by repeated immobilization stress. In Annals of the New York Academy
of Sciences, 2004, vol. 1018, stress Current neuroendocrine and genetic appoaches,
p. 424-429. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Esler, M. Sympathetic Neural and Adrenal Medullary Mechanisms in
Depression and Panic Disorder. Stress and Cardiovascular Disease, pp. 55-69,
2012, WOS
2. [1.1] Esler, M. The Causal Role of Chronic Mental Stress in the Pathogenesis
of Essential Hypertension. Stress and Cardiovascular Disease, pp: 273-283,
2012, WOS
MIKKELSEN, J.D. - SODERMAN, A. - KISS, Alexander - MIRZA, N. Effects of
benzodiazepines receptor agonists on the hypothalamic-pituitary adrenocortical axis.
In European Journal of Pharmacology : an international journal, 2005, vol. 519, p.
223-230. ISSN 0014-2999.
Citácie:
1. [1.1] SALOMONS, A.R., PINZON, N.E., BOLEIJ, H., KIRCHHOFF, S.,
ARNDT, S.S., NORDQUIST, R.E., LINDEMANN, L., JAESCHKE, G., SPOOREN,
W., OHL, F.: Differential effects of diazepam and MPEP on habituation and
neuro-behavioural processes in inbred mice. Behav Brain Functions, 2012,
8(30)., WOS
2. [1.1] SARTOR, G.C., ASTON-JONES, G.: Regulation of the ventral tegmental
area by the bed nucleus of the stria terminalis is required for expression of
cocaine preference. Eur J Neuroscience, 2012, 36(11):3549–3558., WOS
3. [1.1] STRAC, D.S., MUCK-SELER, D., PIVAC, N.: The involvement of
noradrenergic mechanisms in the suppressive effects of diazepam on the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in female rats. Croatian Medical
Journal 2012, 53:214-223., WOS
MIKKELSEN, J.D. - HAY-SCHMIDT, A. - KISS, Alexander. Serotonergic
stimulation of the rat hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis: interaction between
5-HT1a and 5-HT2a receptors. In Annals of the New York Academy of Sciences,
2004, vol. 1018, p. 65-70. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] BESNARD, S., KHEMIRI, H., MASSE, F., DENISE, P., VERDAGUER,
M., GESTREAU, C.: Differential respiratory control of the upper airway and
diaphragm muscles induced by 5-HT1A receptor ligands. Sleep Breath, 2012,
16(1):135-147., WOS
2. [1.1] MEDEIROS, L.R., MCDONALD, M.D.: Elevated cortisol inhibits
adrenocorticotropic hormone- and serotonin-stimulated cortisol secretion from
the interrenal cells of the Gulf toadfish (Opsanus beta. Gen Comp Endocrinol,
2012, 179(3):414-420., WOS
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - FICKOVÁ, Mária - SCSUKOVÁ, Soňa. The effects
of selected phenol and phthalate derivatives on steroid hormone production by
cultured porcine granulosa cells. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY
ANIMALS, 2007, vol. 35, no. 1, p. 71-77. ISSN 0261-1929.
Citácie:
1. [1.1] KROTZ, Stephan P. - CARSON, Sandra A. - TOMEY, Cynthia - BUSTER,
John E. Phthalates and bisphenol do not accumulate in human follicular fluid. In
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. ISSN 1058-0468,
2012, vol. 29, no. 8, pp. 773., WOS, SCOPUS
2. [1.1] WARING, R. H. - RAMSDEN, D. B. - JARRATT, P. D. B. - HARRIS, R. M.
Biomarkers of endocrine disruption: cluster analysis of effects of plasticisers on
202
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA172
ADCA173
Phase 1 and Phase 2 metabolism of steroids. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
ANDROLOGY. ISSN 0105-6263, 2012, vol. 35, no. 3, pp. 415., WOS, SCOPUS
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - NAGYOVA, Eva - FICKOVÁ, Mária SCSUKOVÁ, Soňa. Effects of selected endocrine disruptors on meiotic maturation,
cumulus expansion, synthesis of hyaluronan and progesterone by porcine oocytecumulus complexes. In Toxicology in Vitro, 2009, vol. 23, n. 3, p. 371-377. (2.473 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0887-2333.
Citácie:
1. [1.1] Bellingham, M., Fiandanese, N., Byers, A., Cotinot, C., Evans, N.P.,
Pocar, P., Amezaga, M.R., (...), Fowler, P.A.: Effects of exposure to
environmental chemicals during pregnancy on the development of the male and
female reproductive axes. REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 47
(SUPPL.4), pp. 15-22, 2012, WOS
2. [1.1] CHEN, Hung-Sheng - CHIANG, Po-Hui - WANG, Yu-Chih - KAO, MiChun - SHIEH, Tsung-Hua - TSAI, Cheng-Fang - TSAI, Eing-Mei. Benzyl butyl
phthalate induces necrosis by AhR mediation of CYP1B1 expression in human
granulosa cells. In REPRODUCTIVE TOXICOLOGY. ISSN 0890-6238, 2012,
vol. 33, no. 1, pp. 67., WOS, SCOPUS
3. [1.1] Grossman, D., Kalo, D., Gendelman, M., Roth, Z.: Effect of di-(2ethylhexyl) phthalate and mono-(2-ethylhexyl) phthalate on in vitro developmental
competence of bovine oocytes.CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY 28 (6), pp.
383-396, 2012, WOS
4. [1.1] KROTZ, Stephan P. - CARSON, Sandra A. - TOMEY, Cynthia - BUSTER,
John E. Phthalates and bisphenol do not accumulate in human follicular fluid. In
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. ISSN 1058-0468,
2012, vol. 29, no. 8, pp. 773., WOS, SCOPUS
5. [1.1] Pocar, P., Fiandanese, N., Secchi, C., Berrini, A., Fischer, B., Schmidt,
J.S., Schaedlich, K., Borromeo, V.: Exposure to di(2-ethyl-hexyl) phthalate
(DEHP) in Utero and during lactation causes long-term pituitary-gonadal axis
disruption in male and female mouse offspring. ENDOCRINOLOGY 153 (2), pp.
937-948, 2012, WOS
6. [1.1] WANG, Wei - CRAIG, Zelieann R. - BASAVARAJAPPA, Mallikarjuna S. GUPTA, Rupesh K. - FLAWS, Jodi A. Di (2-ethylhexyl) phthalate inhibits growth
of mouse ovarian antral follicles through an oxidative stress pathway. In
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY. ISSN 0041-008X, 2012, vol.
258, no. 2, pp. 288., WOS, SCOPUS
7. [1.1] WARING, R. H. - RAMSDEN, D. B. - JARRATT, P. D. B. - HARRIS, R. M.
Biomarkers of endocrine disruption: cluster analysis of effects of plasticisers on
Phase 1 and Phase 2 metabolism of steroids. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
ANDROLOGY. ISSN 0105-6263, 2012, vol. 35, no. 3, pp. 415., WOS, SCOPUS
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - KOLENA, Jaroslav - FICKOVÁ, Mária SCSUKOVÁ, Soňa. Alterations in steroid hormone production by porcine ovarian
granulosa cells caused by bisphenol A and bisphenol A dimethacrylate. In Molecular
and Cellular Endocrinology, 2005, vol. 244, no. 1-2, p. 57-62. ISSN 0303-7207.
Citácie:
1. [1.1] Diamanti-Kandarakis, Evanthia; Christakou, Charikleia; Marinakis,
Evangelos: Phenotypes and Enviromental Factors: Their Influence in PCOS.
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. 18 (3), pp. 270-282, JAN 2012, WOS
2. [1.1] Ehrlich, Shelley; Williams, Paige L.; Missmer,Stacey A.et al.: Urinary
bisphenol A concentrations and early reproductive health outcomes among
women undergoing IVF HUMAN REPRODUCTION 27 (12), pp. 3583-3592,
DEC 2012, WOS
203
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA174
ADCA175
ADCA176
3. [1.1] Krotz, Stephan P.; Carson, Sandra A.; Tomey, Cynthia; et al.: Phthalates
and bisphenol do not accumulate in human follicular fluid. JOURNAL OF
ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. 29 (8), pp. 773-777, AUG 2012,
WOS
4. [1.1] Petro, E. M. L.; Leroy, J. L. M. R.; Van Cruchten, S. J. M.; et al.:
Endocrine disruptors and female fertility: Focus on (bovine) ovarian follicular
physiologyTHERIOGENOLOGY, 78 (9), pp 1887-1900, DEC 2012, WOS
5. [1.1] Pupo, Marco; Pisano, Assunta; Lappano, Rosamaria; et al.: Bisphenol A
Induces Gene Expression Changes and Proliferative Effects through GPER in
Breast Cancer Cells and Cancer-Associated Fibroblasts: ENVIRONMENTAL
HEALTH PERSPECTIVES,120 (8), pp. 1177-1182, AUG 2012, WOS
6. [1.1] Waring, R. H.; Ramsden, D. B.; Jarratt, P. D. B.; et al.: Biomarkers of
endocrine disruption: cluster analysis of effects of plasticisers on Phase 1 and
Phase 2 metabolism of steroids. INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY.
35 (3), pp. 415-423, JUN 2012, WOS
MLYNÁRIK, M. - JOHANSSON, B.B. - JEŽOVÁ, Daniela. Enriched environment
influences adrenocortical response to immune challenge and glurtamate receptor
gene expression in rat hippocampus. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2004, vol. 1018, p. 273-280. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Mora F, Segovia G, Del Arco A, de Blas M, Garrido P. Stress,
neurotransmitters, corticosterone and body-brain integration. In Brain Res. 2012;
1476:71-85., WOS
MLYNÁRIK, M. - ZELENÁ, D. - BAGDY, G. - MAKARA, G.B. - JEŽOVÁ,
Daniela. Signs of attenuated depression-like behavior in vasopressin deficient
Brattleboro rats. In Hormones and Behavior, 2007, vol. 51, no. 3, p. 395-405. ISSN
0018-506X.
Citácie:
1. [1.1] Bao AM, Ruhé HG, Gao SF, Swaab DF. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. In Handb Clin Neurol. 2012; 106:107-36., WOS
2. [1.1] Koshimizu TA, Nakamura K, Egashira N, Hiroyama M, Nonoguchi H,
Tanoue A. Vasopressin V1a and V1b receptors: from molecules to physiological
systems. In Physiol Rev. 2012; 92(4):1813-64., WOS
3. [1.1] Lin EJ. Neuropeptides as therapeutic targets in anxiety disorders. In Curr
Pharm Des. 2012; 18(35):5709-27., WOS
4. [1.1] Yang J, Pan YJ, Yin ZK, Hai GF, Lu L, Zhao Y, Wang DX, Wang H, Wang
G. Effect of arginine vasopressin on the behavioral activity in the behavior
despair depression rat model. In Neuropeptides. 2012; 46(3):141-9., WOS
MONČEK, Fedor - DUNČKO, Roman - JOHANSSON, B.B. - JEŽOVÁ, Daniela.
Effect of environmental enrichment on stress related systems in rats. In Journal of
neuroendocrinology, 2004, vol. 16, p. 423-431. ISSN 0953-8194.
Citácie:
1. [1.1] Anderson DW, Pothakos K, Schneider JS. Sex and rearing condition
modify the effects of perinatal lead exposure on learning and memory. In
Neurotoxicology. 2012; 33(5):985-95., WOS
2. [1.1] Coleman K, Bloomsmith M.A, Crockett C.M, Weed J.L, Schapiro S.J:
Behavioral Management, Enrichment, and Psychological Well-being of
Laboratory Nonhuman Primates (Chapter). In Nonhuman Primates in
Biomedical Research. 2012; 149-176., WOS
3. [1.1] Gurfein BT, Stamm AW, Bacchetti P, Dallman MF, Nadkarni NA, Milush
JM, Touma C, Palme R, Di Borgo CP, Fromentin G, Lown-Hecht R, Konsman JP,
Acree M, Premenko-Lanier M, Darcel N, Hecht FM, Nixon DF. The calm mouse:
204
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA177
ADCA178
an animal model of stress reduction. In Mol Med. 2012;18:606-17., WOS
4. [1.1] Hohmann CF, Beard NA, Kari-Kari P, Jarvis N, Simmons Q. Effects of
brief stress exposure during early postnatal development in Balb/CByJ mice: II.
Altered cortical morphology. In Dev Psychobiol. 2012; 54(7):723-35., WOS
5. [1.1] Kemppinen N, Hau J, Meller A, Mauranen K, Kohila T, Nevalainen T.
Impact of aspen furniture and restricted feeding on activity, blood pressure, heart
rate and faecal corticosterone and immunoglobulin A excretion in rats (Rattus
norvegicus) housed in individually ventilated cages. In Lab Anim. 2010;
44(2):104-12., WOS
6. [1.1] Mora F, Segovia G, Del Arco A, de Blas M, Garrido P. Stress,
neurotransmitters, corticosterone and body-brain integration. Brain Res. 2012;
1476:71-85., WOS
7. [1.1] Ros-Simó C, Valverde O. Early-life social experiences in mice affect
emotional behaviour and hypothalamic-pituitary-adrenal axis function. In
Pharmacol Biochem Behav. 2012; 102(3):434-41., WOS
8. [1.1] Russo SJ, Murrough JW, Han MH, Charney DS, Nestler EJ.
Neurobiology of resilience. In Nat Neurosci. 2012; 15(11):1475-84., WOS
9. [1.1] Schoenfeld TJ, Gould E. Stress, stress hormones, and adult neurogenesis.
In Exp Neurol. 2012; 233(1):12-21., WOS
10. [1.1] Simpson J, Kelly JP. The effects of isolated and enriched housing
conditions on baseline and drug-induced behavioural responses in the male rat.
In Behav Brain Res. 2012; 234(2):175-83., WOS
11. [1.1] Skwara AJ, Karwoski TE, Czambel RK, Rubin RT, Rhodes ME. Influence
of environmental enrichment on hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) responses
to single-dose nicotine, continuous nicotine by osmotic mini-pumps, and nicotine
withdrawal by mecamylamine in male and female rats. In Behav Brain Res. 2012;
234(1):1-10., WOS
12. [1.1] Walker MD, Mason G. Reprint of: Female C57BL/6 mice show
consistent individual differences in spontaneous interaction with environmental
enrichment that are predicted by neophobia. In Behav Brain Res. 2012;
227(2):508-13., WOS
13. [1.1] Yildirim E, Erol K, Ulupinar E. Effects of sertraline on behavioral
alterations caused by environmental enrichment and social isolation. In
Pharmacol Biochem Behav. 2012; 101(2):278-87., WOS
MONČEK, Fedor - DUNČKO, Roman - JEŽOVÁ, Daniela. Repeated citalopram
treatment but not stress exposure attenuates hypothalamic-pituitary-adrenocortical
axis response to acute citalopram injection. In Life Sciences, 2003, vol. 72, p. 13531356. (1.824 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0024-3205.
Citácie:
1. [1.1] Ara I, Bano S. Citalopram decreases tryptophan 2,3-dioxygenase activity
and brain 5-HT turnover in swim stressed rats. In Pharmacol Rep. 2012;
64(3):558-66., WOS
2. [1.1] Bethea CL, Reddy AP. The effect of long-term ovariectomy on midbrain
stress systems in free ranging macaques. In Brain Res. 2012; 1488:24-37., WOS
MONČEK, Fedor - AGUILERA, Greti - JEŽOVÁ, Daniela. Insufficient activation
of adrenocortical but not adrenomedullary hormones during stress in rats subjected
to repeated immune challenge. In Journal of Neuroimmunology, 2003, vol. 142, p.
86-92. (3.577 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0165-5728.
Citácie:
1. [1.1] Guerrero F, Montes de Oca A, Aguilera-Tejero E, Zafra R, Rodríguez M,
López I. The effect of vitamin D derivatives on vascular calcification associated
with inflammation. In Nephrol Dial Transplant. 2012; 27(6):2206-12., WOS
205
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA179
ADCA180
ADCA181
ADCA182
ADCA183
2. [1.1] Niebylski A, Boccolini A, Bensi N, Binotti S, Hansen C, Yaciuk R, Gauna
H. Neuroendocrine changes and natriuresis in response to social stress in rats. In
Stress Health. 2012; 28(3):179-85., WOS
MONOŠÍKOVÁ, J. - HERICHOVÁ, Iveta - MRAVEC, Boris - KISS, Alexander ZEMAN, Michal. Effect of upregulated renin-angiotensin system on per2 and bmal1
genes expression in brain structures involved in blood pressure control in
TGR(mREN-2)27 rats (vol 1180, pg 29, 2007). In Brain Research, 2007, vol. 1180,
p. 29-38. (2.341 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.2] Moniwa, N.; Varagic, J.; Ahmad, S.; Voncannon, JL.; Ferrario, CM.;
Restoration of the blood pressure circadian rhythm by direct renin inhibition and
blockade of angiotensin II receptors in mRen2.Lewis hypertensive rats. Ther Adv
Cardiovasc Dis. 2012; 6: 15-29., SCOPUS
MRAVEC, Boris. Autonomic dysfunction in autoimmune diseases: consequence or
cause? In Lupus, 2007, vol. 16, no. 9, p. 767-768. ISSN 0961-2033.
Citácie:
1. [1.1] Gervasi, G. Marra, A. Giorgianni, R. De Luca, R. Bramanti, P. Calabrò,
RS. Dysthermia as an unexpected onset symptom of systemic lupus erythematosus.
Clin Neurol Neurosurg.2012 114: 792-4., WOS
MRAVEC, Boris. The role of the vagus nerve in stroke. In Autonomic Neuroscience
- Basic and Clinical, 2010, vol. 158, p. 8-12. (1.815 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1566-0702.
Citácie:
1. [1.1] Hiraki, T.; Baker, W.; Greenberg, JH.; Effect of vagus nerve stimulation
during transient focal cerebral ischemia on chronic outcome in rats. Journal of
Neuroscience Research. 2012; 90: 887–94, WOS, WOS
MRAVEC, Boris. A new focus on interoceptive properties of adrenal medulla. In
Autonomic Neuroscience-Basic and Clinical, 2005, vol. 120, no. 1-2, p. 10-17.
(1.311 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 1566-0702.
Citácie:
1. [1.1] Khan, MB.; Lee, BR.; Kamitani, T.; A simple and sensitive method for the
demonstration of norepinephrine-storing adrenomedullary chromaffin cells.
Histochem Cell Biol. 2012; 138: 155-65., WOS
MRAVEC, Boris. Salsolinol, a derivate of dopamine, is a possible modulator of
catecholaminergic transmission: a review of recent developments. In Physiological
Research, 2006, vol. 55, no. 4, p. 353-364. (1.806 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] Hashizume, T.; Sawada, T.; Nakajima, Y.; Yaegashi, T.; Saito, H.; Goto,
Y.; Jin, J.; Fülöp, F.; Nagy, GM.; Bromocriptine inhibits salsolinol-induced
prolactin release in male goats. Anim Sci J. 2012; 83: 63-7., WOS
2. [1.1] Hasiec, M.; Herman, A.P.; Molik, E.; Dobek, E.; Romanowicz, K.; Fülöp,
F.; Misztal, T.; The stimulatory effect of salsolinol on prolactin gene expression
within the anterior pituitary of lactating sheep: In vivo and in vitro study. Small
Ruminant Research. 2012; 102: 202-7., WOS
3. [1.1] Hipólito, L.; Sánchez-Catalán, MJ.; Martí-Prats, L.; Granero, L.;
Polache, A.; Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36: 362-78.,
WOS
4. [1.1] Nikolić, D.; Gödecke, T.; Chen, SN.; White, J.; Lankin, DC.; Pauli, GF.;
van Breemen RB. Mass spectrometric dereplication of nitrogen-containing
constituents of black cohosh (Cimicifuga racemosa L.). Fitoterapia. 2012; 83:
206
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA184
ADCA185
ADCA186
441-60., WOS
5. [1.1] Yaegashi, T.; Jin, J.; Sawada, T.; Saito, H.; Fülöp, F.; Nagy, GM.;
Hashizume, T.; Effects of photoperiod on salsolinol-induced prolactin secretion in
goats. Anim Sci J. 2012; 83: 418-25., WOS
MRAVEC, Boris - TILLINGER, A. - BODNÁR, I. - NAGY, G.M. - PALKOVITS,
M. - KVETŇANSKÝ, Richard. The Response of Plasma Catecholamines in Rats
Simultaneously Exposed to Immobilization and Painful Stimuli. In Annals of the
New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 196-200. (2.531 - IF2007).
(2008 - Current Contents ; 2008 - Current Contents). ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Chen, Y.; Wang, Q.; Wang, FF.; Gao, HB.; Zhang, P.; Stress induces
glucocorticoid-mediated apoptosis of rat Leydig cells in vivo. Stress. 2012; 15:
74-84., WOS
2. [1.1] Zhang, G.; Zhang, Y.; Ji, C.; McDonald, T.; Walton, J.; Groeber, EA.;
Steenwyk, RC.; Lin, Z.; Ultra sensitive measurement of endogenous epinephrine
and norepinephrine in human plasma by semi-automated SPE-LC-MS/MS. J
Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012; 895-896: 186-90., WOS
MYSLIVEČEK, Jaromír - NOVÁKOVÁ, Mária - PALKOVITS, M. KRIŽANOVÁ, Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard. Distribution of mRNA and
binding sites of adrenoceptors and muscarinic receptors in the rat heart. In Life
Sciences, 2006, vol. 79, iss. 2, p. 112-120. (2.512 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0024-3205.
Citácie:
1. [1.1] Ruthschilling, C.A., Albiero, G., Lazzari, V.M., Becker, R.O., de Moura,
A.C., Lucion, A.B., Almeida, S., Veiga, A.B.G.D., Giovenardi, M. Analysis of
transcriptional levels of the oxytocin receptor in different areas of the central
nervous system and behaviors in high and low licking rats. Behavioural Brain
Research, 228(1): 176-184, 2012, WOS
2. [1.1] Stöckigt, F., Brixius, K., Lickfett, L., Andrié, R., Linhart, M., Nickenig, G.,
Schrickel, J.W. Total Beta-Adrenoceptor Knockout Slows Conduction and
Reduces Inducible Arrhythmias in the Mouse Heart. Plos One, 7(11): art. no.
e49203, 2012, WOS
3. [1.1] Subedi, K.P., Singh, T.D., Kim, J.Ch. et al. Cloning and expression of a
new inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 splice variant in adult rat atrial
myocytes. Cellular & Molecular Biology Letters, 17(1): 124-135, 2012, WOS
NAGYOVÁ, Eva - CAMAIONI, A. - SCSUKOVÁ, Soňa - MLYNARČÍKOVÁ,
Alžbeta - PROCHÁZKA, R. - NEMCOVÁ, L. - SALUSTRI, A. Activation of
cumulus cell SMAD2/3 and epidermal growth factor receptor pathways are involved
in porcine oocyte-cumulus cell expansion and steroidogenesis. In Molecular
Reproduction and Development, 2011, vol. 78, n. 6, pp. 391-402. (2.395 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 1040-452X.
Citácie:
1. [1.1] HAOUZI, D. - ASSOU, S. - MONZO, C. - VINCENS, C. - DECHAUD, H.
- HAMAMAH, S. Altered gene expression profile in cumulus cells of mature MII
oocytes from patients with polycystic ovary syndrome. In HUMAN
REPRODUCTION. ISSN 0268-1161, 2012, vol. 27, no. 12, pp. 3523., WOS
2. [1.1] ZHANG, Yingmei - HU, Nan - HUA, Yinan - RICHMOND, Kacy L. DONG, Feng - REN, Jun. Cardiac overexpression of metallothionein rescues cold
exposure-induced myocardial contractile dysfunction through attenuation of
cardiac fibrosis despite cardiomyocyte mechanical anomalies. In FREE
RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE. ISSN 0891-5849, 2012, vol. 53, no. 2, pp.
194., WOS, SCOPUS
207
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA187
ADCA188
ADCA189
ADCA190
ADCA191
NAGYOVÁ, Eva - SCSUKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, L. - MLYNARČÍKOVÁ,
Alžbeta - YI, J. - ŠUTOVSKÝ, M. - ŠUTOVSKÝ, P. Inhibition of proteasomal
proteolysis affects expression of extracellular matrix components and
steroidogenesis in porcine oocyte-cumulus complexes. In Domestic Animal
Endocrinology, 2012, vol. 42, no. 1, pp. 50-62. (2.056 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0739-7240.
Citácie:
1. [1.1] Skandalis, S.S.; Aletras, A.J.; Gialeli, C.; Theocharis, A.D., Afratis, N.,
Tzanakakis, G.N., Karamanos, N.K. Targeting the Tumor Proteasome as a
Mechanism to Control the Synthesis and Bioactivity of Matrix Macromolecules.
Curr Mol Med 12 (8), 1068-1082, 2012, WOS
2. [1.1] You, J; Lee, E; Bonilla, L; Francis, J., Koh, J., Block, J., Chen, S.,
Hansen, P.J. Treatment with the Proteasome Inhibitor MG132 during the End of
Oocyte Maturation Improves Oocyte Competence for Development after
Fertilization in Cattle. PLOS One 7 (11), e48613, 2012, WOS
3. [1.2] Mishra P, Qiu Q, Gruslin A, Hidaka Y, Mbikay M, Basak A. In vitro
regulatory effect of epididymal serpin CRES on protease activity of proprotein
convertase PC4/PCSK4. Curr Mol Med 12(8), 1050-1067, 2012, SCOPUS
NAJVIRTOVÁ, M. - GREER, S. E. - GREER, M.A. - BAQI, L. - BENICKÝ, Július
- ŠTRBÁK, Vladimír. Cell volume induced hormone secretion: Studies on signal
transduction and specificity. In Cellular Physiology and Biochemistry, 2003, vol. 13,
no. 2, p. 113-122. ISSN 1015-8987.
Citácie:
1. [1.1] Dubois, J.-M., Rouzaire-Dubois, B.: Roles of cell volume in molecular
and cellular biology. Progress in Biophysics and Molecular Biology 108 (3) , pp.
93-97, 2012, WOS
NOVAKOVA, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - MYSLIVEČEK, Jaromír. Sexual
dimorphism in stress-induced changes in adrenergic and muscarinic receptor
densiries in the lung of wild type and CRH-knockout mice. In Stress, 2010, vol. 13,
no. 1, p. 22-35. (3.205 - IF2009). ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.2] Hadden, H., Soldin, S.J., Massaro, D. Circadian disruption alters mouse
lung clock gene expression and lung mechanics. Journal of Applied Physiology,
113(3): 385-392, 2012, SCOPUS
OHTA, S. - PANG, A. L. Y. - BROUWERS, F.M. - CHAN, W. Y. - EISENHOFER,
G. - KRIJGER, R. - KSINANTOVÁ, L. - BREZA, J. - BLAŽÍČEK, Pavel KVETŇANSKÝ, Richard - WESLEY, R. A. - PACÁK, Karel. Downregulation of
metastasis suppressor genes in malignant pheochromocytoma. In International
journal of cancer, 2005, vol. 114, no.1, p. 139-143. (4.416 - IF2004). ISSN 00207136.
Citácie:
1. [1.1] García-Galiano, D., Pinilla, L., Tena-Sempere, M. Sex steroids and the
control of the Kiss1 system: Developmental roles and major regulatory actions.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1): 22-33, 2012, WOS
2. [1.1] Iwakuma, T., Agarwal, N. MDM2 binding protein, a novel metastasis
suppressor. Cancer and Metastasis Reviews, 31(3-4): 633-640, 2012, WOS
3. [1.1] Masutani, H., Yoshihara, E., Masaki, S., Chen, Z., Yodoi, J. Thioredoxin
binding protein (TBP)-2/Txnip and α-arrestin proteins in cancer and diabetes
mellitus. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 50(1): 23-34, 2012,
WOS
ONDIČOVÁ, K. - MRAVEC, Boris. Role of nervous system in cancer
aetiopathogenesis. In The Lancet Oncology, 2010, vol. 11, p. 596-601. (14.470 -
208
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA192
ADCA193
IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1470-2045.
Citácie:
1. [1.1] Bharti, B.; Basu, P.; Mishra, R.; Singaravel, M.; Effect of induced
Dalton's lymphoma on circadian locomotor activity rhythm of adult male mice.
Biological Rhythm Research. 2012; 43: 215-23., WOS
2. [1.1] Flint, MS.; Bovbjerg, DH.; DNA damage as a result of psychological
stress: implications for breast cancer. Breast Cancer Research. 2012; 14:320.,
WOS
3. [1.1] Mathews, EH.; Liebenberg, L.; A Practical Quantification of Blood
Glucose Production due to High-level Chronic Stress. Stress Health. 2012; 28:
327-32., WOS
4. [1.1] Mouton, C.; Ronson, A.; Razavi, D.; Delhaye, F.; Kupper, N.; Paesmans,
M.; Moreau, M.; Nogaret, JM.; Hendlisz, A.; Gidron, Y.; The relationship
between heart rate variability and time-course of carcinoembryonic antigen in
colorectal cancer. Auton Neurosci. 2012; 166: 96-9., WOS
5. [1.1] Tang, ZY.; Fighting against cancer by integrative medicine. Chin J Integr
Med. 2012; 18: 323-4., WOS
ONDREJČÁKOVÁ, Mária - BAKOŠ, Ján - GARAFOVÁ, A. - KOVÁCS, L. KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendocrine and cardiovascular
parameters during simulation of stress-induced rise in circulating oxytocin in the rat.
In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2010, vol. 13, iss. 4, p.
314-322. (3.205 - IF2009). ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Braida D, Donzelli A, Martucci R, Ponzoni L, Pauletti A, Sala M.
Neurohypophyseal hormones protect against pentylenetetrazole-induced seizures
in zebrafish: role of oxytocin-like and V1a-like receptor. In Peptides. 2012;
37(2):327-33. WOS, WOS
2. [1.2] Moghimian, M., Faghihi, M.,Karimian, S.M., Imani, A. The effect of acute
stress exposure on ischemia and reperfusion injury in rat heart: Role of oxytocin.
Stress, 15(4): 385-392, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Williams, S.K., Barber, J.S., Jamieson-Drake, A.W., Enns, J.A.,
Townsend, L.B., Walker, C.H., Johns, J.M. Chronic Cocaine Exposure During
Pregnancy Increases Postpartum Neuroendocrine Stress Responses. Journal of
Neuroendocrinology, 24(4): 701-711, 2012, SCOPUS
ONDREJČÁKOVÁ, Mária - RAVINGEROVÁ, Táňa - BAKOŠ, Ján - PANCZA,
Dezider - JEŽOVÁ, Daniela. Oxytocin exerts protective effects on
ischemia/reperfusion-induced myocardial injury in vitro. In Canadian Journal of
Physiology and Pharmacology, 2009, vol. 87, iss. 2, p. 137-142. (1.763 - IF2008).
(2009 - Current Contents). ISSN 0008-4212.
Citácie:
1. [1.1] Braida D, Donzelli A, Martucci R, Ponzoni L, Pauletti A, Sala M.
Neurohypophyseal hormones protect against pentylenetetrazole-induced seizures
in zebrafish: role of oxytocin-like and V1a-like receptor. Peptides. 37:327-33,
2012., WOS
2. [1.1] Das B, Sarkar C. Is preconditioning by oxytocin administration mediated
by iNOS and/or mitochondrial K(ATP) channel activation in the in vivo
anesthetized rabbit heart? Life Sci. 90:763-9, 2012., WOS
3. [1.1] Faghihi M, Alizadeh A.M, Khori V, Khodayari H, Moradi S.
Preconditioning effects of oxytocin in reducing cardiac arrhythmias in a rat heart
regional ischemia-reperfusion model. In Physiology and Pharmacology. 2012;
16(4):393-403., WOS
4. [1.1] Gutkowska J, Jankowski M. Oxytocin revisited: its role in cardiovascular
209
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA194
ADCA195
ADCA196
regulation. J euroendocrinol. 24:599-608, 2012., WOS
5. [1.1] Moghimian M, Faghihi M, Karimian SM, Imani A. The effect of acute
stress exposure on ischemia and reperfusion injury in rat heart: role of oxytocin.
Stress. 15:385-92, 2012., WOS
6. [1.1] Nakagawa-Toyama Y, Zhang S, Krieger M. Dietary manipulation and
social isolation alter disease progression in a murine model of coronary heart
disease. PLoS One. 2012;7(10):e47965. doi: 10.1371/journal.pone.0047965,
2012., WOS
7. [1.1] Norman GJ, Hawkley LC, Cole SW, Berntson GG, Cacioppo JT. Social
neuroscience: the social brain, oxytocin, and health. Soc Neurosci.7:18-29, 2012.,
WOS
8. [1.2] Alizadeh A.M, Faghihi M, Khori V, Mohsenikia M. Effect of pre-treatment
with oxytocin on cardiac enzymes in regional ischemia-reperfusion injury induced
in the rat heart. In Physiology and Pharmacology. 2012; 15(4):572-582.,
SCOPUS
9. [1.2] Broderick TL, Parrott CR, Wang D, Jankowski M, Gutkowska J.
Expression of cardiac GATA4 and downstream genes after exercise training in
the db/db mouse. In Pathophysiology. 2012; 19(3):193-203., SCOPUS
10. [1.2] Ciosek J, Drobnik J. Function of the hypothalamo-neurohypophysial
system in rats with myocardial infarction is modified by melatonin. In Pharmacol
Rep. 2012; 64(6):1442-54., SCOPUS
11. [1.2] Jankowski M, Gonzalez-Reyes A, Noiseux N, Gutkowska J. Oxytocin in
the heart regeneration. In Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2012; 7(2):81-7.,
SCOPUS
OREČNÁ, Martina - HAFKO, Roman - BAČOVÁ, Zuzana - PODSKOČOVÁ, J. CHORVÁT JR., D. - ŠTRBÁK, Vladimír. Different Secretory Response of
Pancreatic Islets and Insulin Secreting Cell Lines INS-1 and INS-1E to Osmotic
Stimuli. In Physiological Research, 2008, vol. 57, iss. 6, p. 935-945. (1.505 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] Gerbino, A., Maiellaro, I., Carmone, C., Caroppo, R., Debellis, L., Barile,
M., Busco, G., Colella, M: Glucose increases extracellular [Ca 2+] in rat
insulinoma (INS-1E) pseudoislets as measured with Ca 2+-sensitive
microelectrodes, 2012. Cell Calcium 51 (5) , pp. 393-401, 2012, WOS
2. [1.1] Nguyen, T.T.N., Folch, B., Létourneau, M., Vaudry, D., Truong, N.H.,
Doucet, N., Chatenet, D., Fournier, A. : Cardiotoxin-I: An Unexpectedly Potent
Insulinotropic Agent. 2012. ChemBioChem 13 (12) , pp. 1805-1812, 2012, WOS
PACAK, K. - ŠÍROVÁ, Marta - GIUBELLINO, A - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra CSÁDEROVÁ, Lucia - LAUKOVÁ, Marcela - HUDECOVÁ, Soňa KRIŽANOVÁ, Oľga. NF-κB inhibition significantly upregulates the norepinephrine
transporter system, causes apoptosis in pheochromocytoma cell lines and prevents
metastasis in an animal model. In International Journal of Cancer, 2012, vol. 31, no.
10, p. 2445-2455. (5.444 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0020-7136.
Citácie:
1. [1.1] Hemdan, NYA (Hemdan, Nasr Y. A.)[ 1,2 ] ; Birkenmeier, G
(Birkenmeier, Gerd)[ 3 ] ; Wichmann, G (Wichmann, Gunnar)[ 1 ] Key
molecules in the differentiation and commitment program of T helper 17 (Th17)
cells up-to-date IMMUNOLOGY LETTERS Volume: 148 Issue: 2 Pages: 97109 DOI: 10.1016/j.imlet.2012.09.007 Published: DEC 2012, WOS
PACÁK, Karel - ARMANDO, I., SAWEXEND - FUKUHARA, K. KVETŇANSKÝ, Richard - PALKOVITS, M. - KOPIN, I.J. - GOLDSTEIN, D. S.
Noradrenergic activation in the paraventricular nucleus during acute and chronic
210
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA197
ADCA198
ADCA199
immobilization stress in rats - an invivo microdialysis study. In Brain Research,
1992, vol. 589, no. 1, p. 91-96. ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.1] Bao, A.M., Ruhe, H.G., Gao, S.F., Swaab, D.F. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. Neurobiology of Psychiatric Disorders, 106: 107136, 2012, WOS
PACÁK, Karel - KVETŇANSKÝ, Richard - PALKOVITS, M. - FUKUHARA, K. YADID, G. - KOPIN, I.J. - GOLDSTEIN, D. S. Adrenalectomy augments in-vivo
release of norepinephrine in the paraventricular nucleus during immobilization
stress. In Endocrinology, 1993, vol 133, no 3, p. 1404-1410. ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] Levy, B.H., Tasker, J.G. Synaptic regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. Frontiers
in Cellular Neuroscience, 6, art. no. 24, 2012, WOS
2. [1.1] Vermetten, E., Lanius, R.A. Biological and clinical framework for
posttraumatic stress disorder. Neurobiology of Psychiatric Disorders. Book
Series: Handbook of Clinical Neurology, 106: 291-342, 2012, WOS
PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - MATERN, P. - HART, C. - KOPIN,
I.J. - GOLDSTEIN, D. S. Catecholaminergic inhibition by hypercortisolemia in the
paraventricular nucleus of conscious rats. In Endocrinology, 1995, vol. 136, no. 11,
p. 4814-4819. ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] Aguilera, G. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and
Neuroendocrine Responses to Stress. Handbook of Neuroendocrinology, pp. 175196, 2012, WOS
2. [1.1] Aguilera, G., Liu, Y. The molecular physiology of CRH neurons. Frontiers
in Neuroendocrinology, 33(1): 67-84, 2012, WOS
3. [1.1] Levy, B.H., Tasker, J.G. Synaptic regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. Frontiers
in Cellular Neuroscience, 6, art. no. 24, 2012, WOS
PACÁK, Karel - PALKOVITS, M. - YADID, G. - KVETŇANSKÝ, Richard KOPIN, I.J. - GOLDSTEIN, D. S. Heterogeneous neurochemical responses to
different stressors: a test of Selye's doctrine of nonspecificity. In American Journal
of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology, 1998, vol. 275,
no. 4, p. R1247-R1255.
Citácie:
1. [1.1] Anthenelli, R.M. Overview: Stress and Alcohol Use Disorders Revisited.
Alcohol Research - Current Reviews, 34(4): 386-390, 2012, WOS
2. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
3. [1.1] Filipovic, D., Zlatkovic, J., Pavicevic, I., Mandic, L., Demajo, M. Chronic
isolation stress compromises JNK/c-Jun signaling in rat brain. Journal of Neural
Transmission, 119(1): 1275-1284, 2012, WOS
4. [1.1] Kalsbeek, A., Liu, J., Lei, J., Timmermans, L., Foppen, E., Cailotto, C.,
Fliers, E. Differential Involvement of the Suprachiasmatic Nucleus in
Lipopolysaccharide-Induced Plasma Glucose and Corticosterone Responses.
Chronobiology International, 29(7): 835-849, 2012, WOS
5. [1.1] Levy, B.H., Tasker, J.G. Synaptic regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. Frontiers
in Cellular Neuroscience, 6, art. no. 24, 2012, WOS
211
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA200
ADCA201
ADCA202
6. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Velickovic, K., Koko, V., Jasnic, N., Cvijic, G.,
Milosevic, M.C. Effect of acute heat stress on rat adrenal cortex - a
morphological and ultrastructural study. Central European Journal of Biology,
7(4): 611-619, 2012, WOS
7. [1.1] Ricu, M.A., Ramirez, V.D., Paredes, A.H., Lara, H.E. Evidence for a
Celiac Ganglion-Ovarian Kisspeptin Neural Network in the Rat: Intraovarian
Anti-Kisspeptin Delays Vaginal Opening and Alters Estrous Cyclicity.
Endocrinology, 153(10)s: 4966-4977, 2012, WOS
8. [1.1] Sanchez-Lemus, E., Honda, M., Saavedra, J.M. Angiotensin II AT(1)
receptor blocker candesartan prevents the fast up-regulation of cerebrocortical
benzodiazepine-1 receptors induced by acute inflammatory and restraint stress.
Behavioural Brain Research, 232(1): 84-92, 2012, WOS
9. [1.1] Vickers, K., Jafarpour, S., Mofidi, A. et al. The 35% carbon dioxide test in
stress and panic research: Overview of effects and integration of findings.
Clinical Psychology Review, 32(3): 153-164, 2012, WOS
PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - YADID, G. - KOPIN, I.J. GOLDSTEIN, D. S. Effects of various stressors or in vivo norepinephrine release in
the hypothalamic paraventricular nucleus and on the pituitary-adrenocortical axis. In
Annals of the New York Academy of Sciences, 1995, vol. 771, p. 115-130. ISSN
0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Benedetti, M., Merino, R., Kusuda, R., Ravanelli, M.I., Cadetti, F., Dos
Santos, P., Zanon, S., Lucas, G. Plasma corticosterone levels in mouse models of
pain. European Journal of Pain (UK), 16(6): 803-815, 2012, WOS
2. [1.1] Ismail, N., Sotomayor-Zárate, R., Bale, T.L., Blaustein, J.D., Gysling, K.,
Tamashiro, K.L.K. Environmental influences that alter the stress circuitry.
Hormone and Metabolic Research, 44(8): 592-597, 2012, WOS
3. [1.1] Landers, M.S., Sullivan, R.M. The development and neurobiology of
infant attachment and fear. Developmental Neuroscience, 34(2-3): 101-114, 2012,
WOS
4. [1.1] Ordaz, S., Luna, B. Sex differences in physiological reactivity to acute
psychosocial stress in adolescence. Psychoneuroendocrinology, 37(8): 11351157, 2012, WOS
5. [1.1] Perekrest, S.V., Shainidze, K.Z., Novikova, N.S., Kazakova, T.B.,
Korneva, E.A. Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen
application. Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 243-253, 2012, WOS
6. [1.1] Scott, K.A., Tamashiro, K.L.K., Sakai, R.R .Chronic social stress: Effects
on neuroendocrine function. Handbook of Neuroendocrinology, 2012, WOS
PACÁK, Karel - BAFFI, J. - KVETŇANSKÝ, Richard - GOLDSTEIN, D. S. PALKOVITS, M. Stressor-specific activation of catecholaminergic systems:
implications for stress-related hypothalamic-pituitary-adrenocortical responses. In
Advances in pharmacology, 1998, vol. 42, p. 561-564.
Citácie:
1. [1.1] Bendixen, K.H., Terkelsen, A.J., Baad-Hansen, L., Cairns, B.E., Svensson,
P. Experimental Stressors Alter Hypertonic Saline-Evoked Masseter Muscle Pain
and Autonomic Response. Journal of Orofacial Pain, 26(3): 191-205, 2012, WOS
2. [1.1] Ewa, B.-S., Beata, L., Ilona, K., Dariusz, Ś., Janusz, M. Brain derived
neurotrophic factor (BDNF) containing neurons in the hypothalamic
paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile and middle-aged rats after
chronic stress. International Journal of Developmental Neuroscience, 30(2): 139146, 2012, WOS
PARIS, M. - ESCRIVA, H. - SCHUBERT, M. - BRUNET, F. - BRTKO, Július -
212
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA203
ADCA204
CIESIELSKY, F. - ROECKLIN, D. - VIVAT - HANNAH, V. - JAMIN, E. L. CRAVEDI, J. P. - SCANLAN, T. S. - RENAUD, J. P. - HOLLAND, N. D. LAUDET, V. Amphioxus post-embryonic development reveals the homology of
chordate metamorphosis. In Current Biology, 2008, vol. 18, p. 825-830. ISSN 09609822.
Citácie:
1. [1.1] Applebaum S.L., Scott L., Finn R.N., Faulk C.K., Holt G.J., Nunez, B.S.:
Developmental expression, differential hormonal regulation and evolution of
thyroid and glucocorticoid receptor variants in a marine acanthomorph teleost
(Sciaenops ocellatus). General and Comparative Endocrinology, 176: 39-51,
2012, WOS
2. [1.1] Darras V.M., Van Herck S.L.J.: Iodothyronine deiodinase structure and
function: from ascidians to humans. Journal of Endocrinology, 215: 189-206,
2012, WOS
3. [1.1] Smirnov S.V., Kapitanova D.V., Borisov V.B., Abdissa B., Shkil F.N.:
Lake Tana large barbs diversity: Developmental and hormonal bases. Journal of
Ichthyology, 52: 861-880, 2012, WOS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. - KVETŇANSKÝ, Richard KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KRIŽANOVÁ, Oľga - POHORECKY, L . A. Ethanol
consumption increases rat stress hormones and adrenomedullary gene expression. In
Alcohol, 2006, vol. 37, iss. 3, p. 157-166. ISSN 0741-8329.
Citácie:
1. [1.1] Barrero, M.J., Ojeda, M.L., Díaz Castro, J., Nogales, F., Murillo,
M.L.,Carreras, O. The effects of ethanol upon hydric balance and arterial
pressure in rats: Folic acid as a possible hypotensor. Life Sciences, 90(9-10):
337-342, 2012, WOS
2. [1.1] Mitchell, J.M., Margolis, E.B., Coker, A.R., Fields, H.L. Alcohol selfadministration, anxiety, and cortisol levels predict changes in delta opioid
receptor function in the ventral tegmental area. Behavioral Neuroscience, 126(4):
515-522, 2012, WOS
3. [1.1] Rajaian, H., Nazifi, S., Bidadkosh, A., Azimpour, T. The modulatory role
of cortisol on prolactin secretion in anestrus Iranian fat-tailed ewes. Comparative
Clinical Pathology, 21(5): 565-570, 2012, WOS
4. [1.1] Silberman, Y., Ariwodola, O.J., Weiner, J.L. β1-Adrenoceptor activation
is required for ethanol enhancement of lateral paracapsular GABAergic synapses
in the rat basolateral amygdala. Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics, 343(2): 451-459, 2012, WOS
5. [1.1] Willey, A.R., Anderson, R.I., Morales, M., Ramirez, R.L., Spear, L. Effects
of ethanol administration on corticosterone levels in adolescent and adult rats.
Alcohol, 46(1): 29-36, 2012, WOS
6. [1.2] Yu, H., Watt, H., Kesavan, C., Johnson, P.J., Wergedal, J.E., Mohan, S.
Lasting Consequences of Traumatic Events on Behavioral and Skeletal
Parameters in a Mouse Model for Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). PLOS
ONE, 7(8), art. no. e42684, 2012, SCOPUS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. E. - POHORECKY, L. A. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Differing effects of acute and chronic stressors on plasma osteocalcin and
leptin in rats. In Stress, 2007, vol. 10, no. 2, p. 163-172. (3.200 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Yu, H., Watt, H., Kesavan, C., Johnson, P.J., Wergedal, J.E., Mohan, S.
Lasting consequences of traumatic events on behavioral and skeletal parameters
in a mouse model for post-traumatic stress disorder (PTSD). 2012 PloS One,
213
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA205
ADCA206
ADCA207
7(8): art. no. e42684, WOS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. E. - RUSNÁK, Martin - FUKUHARA, K. KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated immobilization stress reduces rat vertebral
bone growth and osteocalcin. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGYREGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY, 2001,
vol. 280, no. 1, p. R79-R86. ISSN 0636-6119.
Citácie:
1. [1.1] Zoladz, P.R., Fleshner, M., Diamond, D.M. Psychosocial animal model of
PTSD produces a long-lasting traumatic memory, an increase in general anxiety
and PTSD-like glucocorticoid abnormalities. Psychoneuroendocrinology, 37(9):
1531-1545, 2012, WOS
2. [1.2] Ivanov, D.G., Podkovkin, V.G. Morphofunctional characteristics of rats'
bone tissue after acute and subchronic emotional stress. Aviakosmicheskaya i
Ekologicheskaya Meditsina, 46(2): 50-55, 2012, SCOPUS
PAVLÍK, A. - JEŽOVÁ, Daniela - ZAPLETAL, David - BAKOŠ, Ján - JELÍNEK,
Pavel. Impact of housing technology on blood plasma corticosterone levels in laying
hens. In Acta Veterinaria Hungarica, 2008, vol. 56, no. 4, p. 515-527. (0.474 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0236-6290.
Citácie:
1. [1.1] Hrabcakova P, Bedanova I, Voslarova E, Pistekova V. Vecerek V:
Evaluation of tonic immobility in common pheasant hens kept in different housing
systems during laying period Archiv Tierzucht 55, 626-632, 2012., WOS
2. [1.1] Yáñez-Pizaña A, Roldan-Santiago P, Mora-Medina P, Borderas
Tordesillas F, Flores Peinado S, Mota Rojas D. Effects of transport on the
metabolism of horses, Revista Cientifica 22, 432 - 436, 2012., WOS
PEARSON, E.R. - FLECHTNER, I. - NJOLSTAD, P.R. - MALECKI, M.T. FLANAGAN, S.E. - LARKIN, B. - ASHCROFT, F. M. - KLIMEŠ, Iwar CODNER, E. - IOTOVA, V. - SLINGERLAND, A. S. - SHIELD, J. - ROBERT, J.
J. - HOLST, J. J. - CLARK, P. M. - ELLARD, S. - SOVIK, O. - POLAK, M. HATTERSLEY, A. T. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - STANÍK, Juraj. Switching
from insulin to oral sulfonylureas in patients with diabetes due to Kir6.2 mutation. In
New England Journal of Medicine, 2006, vol. 355, n. 5, p. 467-477. ISSN 00284793.
Citácie:
1. [1.1] ABBASI, F; SABA, S; EBRAHIM-HABIBI, A; SAYAHPOUR, FA; AMIRI,
P; LARIJANI, B; AMOLI, MM.: Detection of KCNJ11 Gene Mutations in a
Family with Neonatal Diabetes Mellitus Implications for Therapeutic
Management of Family Members with Long-Standing Disease. MOLECULAR
DIAGNOSIS & THERAPY 16 (2), pp. 109-114, WOS
2. [1.1] BASSETT, JHD; GOGAKOS, A; WHITE, JK; EVANS, H; JACQUES,
RM; VAN DER SPEK, AH; RAMIREZ-SOLIS, R; RYDER, E; SUNTER, D;
BOYDE, A; CAMPBELL, MJ; CROUCHER, PI; WILLIAMS, GR.: RapidThroughput Skeletal Phenotyping of 100 Knockout Mice Identifies 9 New Genes
That Determine Bone Strength. PLOS GENETICS 8 (8), WOS
3. [1.1] BATTAGLIA, D; LIN, YW; BROGNA, C; CRINO, A; GRASSO, V;
MOZZI, AF; RUSSO, L; SPERA, S; COLOMBO, C; RICCI, S; NICHOLS, CG;
MERCURI, E; BARBETTI, F.: Glyburide ameliorates motor coordination and
glucose homeostasis in a child with diabetes associated with the KCNJ11/S225T,
del226-232 mutation. PEDIATRIC DIABETES 13 (8), pp. 656-660, WOS
4. [1.1] BONNEFOND, A; PHILIPPE, J; DURAND, E; DECHAUME, A;
HUYVAERT, M; MONTAGNE, L; MARRE, M; BALKAU, B; FAJARDY, I;
VAMBERGUE, A; VATIN, V; DELPLANQUE, J; LE GUILCHER, D; DE
214
Správa o činnosti organizácie SAV
GRAEVE, F; LECOEUR, C; SAND, O; VAXILLAIRE, M; FROGUEL, P.: WholeExome Sequencing and High Throughput Genotyping Identified KCNJ11 as the
Thirteenth MODY Gene. PLOS ONE 7 (6), WOS
5. [1.1] CORNELIS, MARILYN C.; HU, FRANK B.: Gene-Environment
Interactions in the Development of Type 2 Diabetes: Recent Progress and
Continuing Challenges. ANNUAL REVIEW OF NUTRITION 32, pp. 245-259,
WOS
6. [1.1] DIAKOGIANNAKI, E; GRIBBLE, FM; REIMANN, F.: Nutrient detection
by incretin hormone secreting cells. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 106 (3), pp.
387-393, WOS
7. [1.1] FATEHI, M; RAJA, M; CARTER, C; SOLIMAN, D; HOLT, A; LIGHT,
PE.: The ATP-Sensitive K+ Channel ABCC8 S1369A Type 2 Diabetes Risk
Variant Increases MgATPase Activity. DIABETES 61 (1), pp. 241-249, WOS
8. [1.1] GREGORY, JOHN W.: What are the main research findings during the
last 5 years that have changed my clinical practice in diabetes medicine?
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 97 (5), pp. 436-439, WOS
9. [1.1] JAVORSKY, M; KLIMCAKOVA, L; SCHRONER, Z; ZIDZIK, J;
BABJAKOVA, E; FABIANOVA, M; KOZAROVA, M; TKACOVA, R;
SALAGOVIC, J; TKAC, I.: KCNJ11 gene E23K variant and therapeutic response
to sulfonylureas. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 23 (3), pp.
245-249, WOS
10. [1.1] KAHN, SE; SUVAG, S; WRIGHT, LA; UTZSCHNEIDER, KM.:
Interactions between genetic background, insulin resistance and beta-cell
function. DIABETES OBESITY & METABOLISM 14 (3), pp. 46-56, WOS
11. [1.1] KARGES, B; MEISSNER, T; ICKS, A; KAPELLEN, T; HOLL, RW.:
Management of diabetes mellitus in infants. NATURE REVIEWS
ENDOCRINOLOGY 8 (4), pp. 201-211, WOS
12. [1.1] KIRAN, S; KHAN, IA; SALMAN, A; AZIM, MK; FAWWAD, A.:
Missense mutations in the pancreatic beta-cell ATP-sensitive potassium channel
Kir6.2: A case study of Pakistani patient of neonatal diabetes. PAKISTAN
JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 28 (1), pp. 213-216, WOS
13. [1.1] LIN, YW; AKROUH, A; HSU, Y; HUGHES, N; NICHOLS, CG; DE
LEON, DD.: Compound heterozygous mutations in the SUR1 (ABCC 8) subunit of
pancreatic K-ATP channels causes neonatal diabetes by perturbing the coupling
between Kir6.2 and SUR1 subunits. CHANNELS 6 (2), pp. 133-138, WOS
14. [1.1] LOPES, MARGARIDA C.; ZEGGINI, ELEFTHERIA;
PANOUTSOPOULOU, KALLIOPE.: Do genome-wide association scans have
potential for translation? CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY
MEDICINE 50 (2), pp. 255-260, WOS
15. [1.1] NICHOLS, C. G.; REMEDI, M. S.: The diabetic beta-cell:
hyperstimulated vs. hyperexcited. DIABETES OBESITY & METABOLISM 14 (3),
pp. 129-135, WOS
16. [1.1] OOI, HOOI LENG; WU, LOO LING.: Three cases of permanent
neonatal diabetes mellitus: genotypes and management outcome. SINGAPORE
MEDICAL JOURNAL 53 (7), pp. E142-E144, WOS
17. [1.1] RAGIA, G; TAVRIDOU, A; PETRIDIS, I; MANOLOPOULOS, VG.:
Association of KCNJ11 E23K gene polymorphism with hypoglycemia in
sulfonylurea-treated Type 2 diabetic patients. DIABETES RESEARCH AND
CLINICAL PRACTICE 98 (1), pp. 119-124, WOS
18. [1.1] RIVELINE, JP; ROUSSEAU, E; REZNIK, Y; FETITA, S; PHILIPPE, J;
DECHAUME, A; HARTEMANN, A; POLAK, M; PETIT, C; CHARPENTIER, G;
GAUTIER, JF; FROGUEL, P; VAXILLAIRE, M.: Clinical and Metabolic
215
Správa o činnosti organizácie SAV
Features of Adult-Onset Diabetes Caused by ABCC8 Mutations. DIABETES
CARE 35 (2), pp. 248-251, WOS
19. [1.1] ROBINSON, PETER N.: Deep Phenotyping for Precision Medicine.
HUMAN MUTATION 33 (5), pp. 777-780, WOS
20. [1.1] SHAH, B; BREIDBART, E; PAWELCZAK, M; LAM, L; KESSLER, M;
FRANKLIN, B.: Improved long-term glucose control in neonatal diabetes mellitus
after early sulfonylurea allergy. JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY
& METABOLISM 25 (3-4), pp. 353-356, WOS
21. [1.1] SHAH, RP; SPRUYT, K; KRAGIE, BC; GREELEY, SAW; MSALL, ME.:
Visuomotor Performance in KCNJ11-Related Neonatal Diabetes Is Impaired in
Children With DEND-Associated Mutations and May Be Improved by Early
Treatment With Sulfonylureas. DIABETES CARE 35 (10), pp. 2086-2088, WOS
22. [1.1] TRICARICO, D; ROLLAND, JF; CANNONE, G; MELE, A; CIPPONE,
V; LAGHEZZA, A; CARBONARA, G; FRACCHIOLLA, G; TORTORELLA, P;
LOIODICE, F; CAMERINO, DC.: Structural Nucleotide Analogs Are Potent
Activators/Inhibitors of Pancreatic beta Cell KATP Channels: An Emerging
Mechanism Supporting Their Use as Antidiabetic Drugs. JOURNAL OF
PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 340 (2), pp. 266276, WOS
23. [1.1] VAN DE BUNT, M.; GLOYN, A. L.: A tale of two glucose transporters:
how GLUT2 re-emerged as a contender for glucose transport into the human beta
cell. DIABETOLOGIA 55 (9), pp. 2312-2315, WOS
24. [1.1] VAXILLAIRE, MARTINE; BONNEFOND, AMELIE; FROGUEL,
PHILIPPE.: The lessons of early-onset monogenic diabetes for the understanding
of diabetes pathogenesis. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 26 (2), pp. 171-187, WOS
25. [1.2] AL-MATARY, A., HUSSAIN, M., NAHARI, A., ALI, J.: Permanent
neonatal diabetes mellitus. AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS 13 , pp.
143-145, SCOPUS
26. [1.2] AYDIN, B.K., BUNDAK, R., BAŞ, F., MARAŞ, H., SAKA, N., GÜNÖZ,
H., DARENDELILER, F.: Permanent neonatal diabetes mellitus: Same mutation,
different glycemic control with sulfonylurea therapy on long-term follow-up.
JCRPE JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC
ENDOCRINOLOGY 4 (2) , pp. 107-110, SCOPUS
27. [1.2] FANCIULLO, L., IOVANE, B., GKLIATI, D., MONTI, G., SPONZILLI,
I., CANGELOSI, A.M., MATRORILLI, C., CHIARI, G., BARBETTI, F.,
DALL'AGLIO, E., VANELLI, M.: Sulfonylurea-responsive neonatal diabetes
mellitus diagnosed through molecular genetics in two children and in one adult
after a long period of insulin treatment. ACTA BIOMEDICA 83 (1) , pp. 56-61,
SCOPUS
28. [1.2] KHURANA, D., CONTRERAS, M., MALHOTRA, N., BARGMAN, R.:
The diagnosis of neonatal diabetes in a mother at 25 years of age. DIABETES
CARE 35 (8) , pp. e59, SCOPUS
29. [1.2] MALANDRINO, N., SMITH, R.J.: Diabetes and personalized medicine.
Biochimica Clinica 36 (6) , pp. 425-435, SCOPUS
30. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
31. [1.2] NAGANO, N., URAKAMI, T., MINE, Y., WATANABE, H., YOSHIDA, A.,
SUZUKI, J., SAITO, H., ISHIGE, M., TAKAHASHI, S., MUGISHIMA, H.,
YORIFUJI, T.: Diabetes caused by Kir6.2 mutation: Successful treatment with
oral glibenclamide switched from continuous subcutaneous insulin infusion in the
216
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA208
ADCA209
ADCA210
early phase of the disease. PEDIATRICS INTERNATIONAL 54 (2) , pp. 277-279,
SCOPUS
32. [1.2] PETERKOVA, V.A., KURAEVA, T.L., PROKOFEV, S.A., EMELYANOV,
À.O., ZAKHAROVA, E.YU., TSYGANKOVA, P.G., GRISHINA, D.P.: Molecular
genetics and clinical aspects of monogenic Diabetes Mellitus. VESTNIK
ROSSIISKOI AKADEMII MEDITSINSKIKH NAUK (1) , pp. 81-86, SCOPUS
33. [1.2] RUBIO CABEZAS, Ó., ARGENTE, J.: Diabetes mellitus: Clinical
presentation and differential diagnosis of hyperglycemia in childhood and
adolescence. ANALES DE PEDIATRIA 77 (5) , pp. 344.e1-344.e16, SCOPUS
34. [1.2] RUSIECKA, I., KOCIC, I..: Molecular biology and mutations of K+
channels. POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL
THERAPEUTICS pp. 78-94, SCOPUS
35. [1.2] SEMIZ, S., DUJIC, T., CAUSEVIC, A.: Pharmacogenetics and
personalized treatment of type 2 diabetes. BIOCHEMIA MEDICA 23 (2) , pp.
154-171, SCOPUS
36. [1.2] VAN DER HEYDEN, M.A.G..: Finding inward rectifier channel
inhibitors: Why and how? FRONTIERS IN PHARMACOLOGy art. no. Article 95,
SCOPUS
37. [1.2] WANG, S.-Y., ZHANG, L.-J., HE, Z.-Q., TIAN, Q., LI, X.-D.: Neonatal
diabetes mellitus caused by KCNJ11 mutation: A case report. CHINESE
JOURNAL OF CONTEMPORARY PEDIATRICS 14 (1) , pp. 73-75, SCOPUS
38. [1.2] YANG, W.-L., SANG, Y.-M., LIU, M., GU, Y., ZHU, C., NI, G.-C.:
Clinical analysis of permanent neonatal diabetes mellitus in 10 cases. CHINESE
JOURNAL OF CONTEMPORARY PEDIATRICS 14 (2) , pp. 144-146, SCOPUS
PENESOVÁ, Adela - CIZMAROVA, E. - KVETŇANSKÝ, Richard - KOSKA, J. SEDLÁKOVÁ, Barbora - KRIŽANOVÁ, Oľga. Insertion/deletion polymorphism on
ACE gene is associated with endothelial dysfunction in young patients with
hypertension. In Hormone and Metabolic research, 2006, vol. 38, iss. 9, p. 592-597.
ISSN 0018-5043.
Citácie:
1. [1.1] Ceyhan, K., Kadi, H., Celik, A.,Burucu, T., Koc, F., Sogut, E., Sahin, S.,
Onalan, O. Angiotensin-converting enzyme DD polymorphism is associated with
poor coronary collateral circulation in patients with coronary artery disease.
Journal of Investigative Medicine, 60(1): 49-55, 2012, WOS
PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - ČIŽMÁROVÁ, Eva - KVETŇANSKÝ,
Richard - BLAŽÍČEK, Pavel - VLČEK, Miroslav - KOŠKA, Ján - VIGAŠ, Milan.
The Role of Norepinephrine and Insulin Resistance in an Early Stage of
Hypertension. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p.
490-494. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Takahashi, H. Upregulation of the renin-angiotensin-aldosteroneouabain system in the brain is the core mechanism in the genesis of all types of
hypertension. International Journal of Hypertension, art. no. 242786, 2012, WOS
PINTEROVÁ, L. - ŽELEZNÁ, B. - FICKOVÁ, Mária - MACHO, Ladislav KRIŽANOVÁ, Oľga - JEŽOVÁ, Daniela - ZÓRAD, Štefan. Elevated AT(1)
receptor protein but lower angiotensin II-Binding in adipose tissue of rats with
monosodium glutamate-induced obesity. In Hormone and Metabolic Research, 2001,
vol. 33, no. 12, p. 708-712. ISSN 0018-5043.
Citácie:
1. [1.1] da Silva Mattos, A.M., Xavier, C.H., Karlen-Amarante, M., da Cunha,
N.V., Fontes, M.A.P., Martins-Pinge, M.C. Renal sympathetic nerve activity is
increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats. Neuroscience
217
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA211
ADCA212
ADCA213
ADCA214
ADCA215
Letters, 522(2): 118-122, 2012, WOS
PIRNÍK, Zdenko - MRAVEC, Boris - KISS, Alexander. Fos protein expression in
mouse hypothalamic paraventricular (PVN) and supraoptic (SON) nuclei upon
osmotic stimulus: colocalization with vasopressin, oxytocin, and tyrosine
hydroxylase. In Neurochemistry International, 2004, vol. 45, no. 5, p. 597-607. ISSN
0197-0186.
Citácie:
1. [1.1] Fodor, A.; Klausz, B.; Pintér, O.; Daviu, N.; Rabasa, C.; Rotllant, D.;
Balazsfi, D.; Kovacs, KB.; Nadal, R.; Zelena, D.; Maternal neglect with reduced
depressive-like behavior and blunted c-fos activation in Brattleboro mothers, the
role of central vasopressin. Horm Behav. 2012; 62: 539-51., WOS
2. [1.1] St-Louis, R.; Parmentier, C.; Raison, D.; Grange-Messent, V.; HardinPouzet, H.; Reactive oxygen species are required for the hypothalamic
osmoregulatory response. Endocrinology. 2012; 153: 1317-29., WOS
PIRNÍK, Zdenko - MAIXNEROVÁ, J. - MATYSKOVA, R. - KOUTOVÁ, D. ŽELEZNÁ, B. - MALETINSKÁ, L. - KISS, Alexander. Effect of anorexinergic
peptides, cholecystokinin (CCK) and cocaine and amphetamine regulated transcript
(CART) peptide, on the activity of neurons in hypothalamic structures of C57Bl/6
mice involved in the food intake regulation. In Peptides, 2010, vol. 31 no. 1, p. 139144. (2.705 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0196-9781.
Citácie:
1. [1.1] DOCKRAY, G. J.: Cholecystokinin. CURRENT OPINION IN
ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY, 2012, 19(1):8., WOS
PIRNÍK, Zdenko - PETRÁK, Juraj - BUNDZÍKOVÁ, Jana - MRAVEC, Boris KVETŇANSKÝ, Richard - KISS, Alexander. Response of Hypothalamic
Oxytocinergic Neurons to Immobilization Stress is not Dependent on the Presence
of Corticotrophin Releasing Hormone (CRH): a CRH Knock-out Mouse Study. In
Journal of Physiology and Pharmacology, 2009, vol. 60, iss. 2, p. 77-82. (2.631 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0867-5910.
Citácie:
1. [1.1] Juszczak, M.; Roszczyk, M.; Oxytocin and vasopressin secretion from the
rat hypothalamo-neurohypophysial system is stimulated by triptorelin.
Endokrynol Pol. 2012; 63: 176-81., WOS
PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander. Fos expression variances in mouse
hypothalamus upon physical and osmotic stimuli: Co-staining with vasopressin,
oxytocin, and tyrosine hydroxylase. In Brain research bulletin, 2005, vol. 65, no. 5,
p. 423-431. ISSN 0361-9230.
Citácie:
1. [1.1] ZHANG, L., HERNANDEZ, V. S., LIU, B., MEDINA, M. P., NAVAKOPP, A. T., IRLES, C., MORALES, M.: HYPOTHALAMIC VASOPRESSIN
SYSTEM REGULATION BY MATERNAL SEPARATION: ITS IMPACT ON
ANXIETY IN RATS. NEUROSCIENCE, 2012, 215:135-148., WOS
POBEHA, P. - UKROPEC, Jozef - SKYBA, P. - UKROPCOVÁ, Barbara - JOPPA,
P. - KURDIOVÁ, T. - JAVORSKÝ, M. - KLIMEŠ, Iwar - TKÁČ, I. GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - TKÁČOVÁ, R. Relationship between osteoporosis and
adipose tissue leptin and osteoprotegerin in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. In Bone, 2011, vol. 48, n. 5, p. 1008-1014. (4.601 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 8756-3282.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, YH; WU, YW; YANG, WS; WANG, SS; LEE, CM; CHOU, NK;
HSU, RB; LIN, YH; LIN, MS; HO, YL; CHEN, MF.: Relationship between Bone
Mineral Density and Serum Osteoprotegerin in Patients with Chronic Heart
218
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA216
ADCA217
ADCA218
Failure. PLOS ONE 7 (8), Article Number: e44242, WOS
2. [1.1] FOUNTOULIS, GA; MINAS, M; GEORGOULIAS, P; FEZOULIDIS, IV;
GOURGOULIANIS, KI; VLYCHOU, M.: Association of Bone Mineral Density,
Parameters of Bone Turnover, and Body Composition in Patients With Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY 15
(2), pp. 217-223, WOS
3. [1.1] NOLAN, ANNA; WEIDEN, MICHAEL.: Metabolic Syndrome Biomarkers
in Prediction of Lung Function Impairment Reply. AMERICAN JOURNAL OF
RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 186 (6), pp. 567-568, WOS
PROCHAZKA, Radek - NEMCOVA, Lucie - NAGYOVA, Eva - SCSUKOVÁ,
Soňa - MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Development of Functional LH Receptors on
Pig Cumulus-Oocyte Complexes Cultured In Vitro by a Novel Two-Step Culture
System. In Molecular Reproduction and Development, 2009, vol. 76, no. 8, p. 751761. (2.287 - IF2008). ISSN 1040-452X.
Citácie:
1. [1.1] SAADELDIN, Islam M. - KOO, Ok Jae - KANG, Jung Taek - KWON, Dae
Kee - PARK, Sol Ji - KIM, Su Jin - MOON, Joon Ho - OH, Hyun Ju - JANG, Goo
- LEE, Byeong Chun. Paradoxical effects of kisspeptin: it enhances oocyte in vitro
maturation but has an adverse impact on hatched blastocysts during in vitro
culture. In REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT. ISSN 10313613, 2012, vol. 24, no. 5, pp. 656., WOS, SCOPUS
2. [1.1] SANTIQUET, Nicolas W. - DEVELLE, Yann - LAROCHE, Anthony ROBERT, Claude - RICHARD, Francois J. Regulation of Gap-Junctional
Communication Between Cumulus Cells During In Vitro Maturation in Swine, a
Gap-FRAP Study. In BIOLOGY OF REPRODUCTION. ISSN 0006-3363, 2012,
vol. 87, no. 2, pp., WOS, SCOPUS
RABADAN-DIEHL, C. - MAKARA, G.B. - KISS, Alexander - LOLAIT, S.J. ZELENÁ, D. - OCHEDALSKI, T. - AGUILERA, Greti. Regulation of pituitary V1b
vasopressin receptor mRNA by adrenalectomy and glucocorticoid administration. In
Endocrinology, 1997, vol 138, p. 5189-5194. ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] WANG, F.F., TANG, K.T., YEN, Y.S., HO, D.M., YANG, A.H., HWANG,
C.I., LIN, H.D., WON, J.G.: Plasma corticotrophin response to desmopressin in
patients with Cushing's disease correlates with the expression of vasopressin
receptor 2, but not with that of vasopressin receptor 1 or 3, in their pituitary
tumours. Clinical Endocrinology 76(2), 2012, 253-263., WOS
RÁDIKOVÁ, Žofia - TAJTÁKOVÁ, M. - KOCAN, A. - TRNOVEC, M. ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar - LANGER, Pavel. Possible effects of
environmental nitrates and toxic organochlorines on human thyroid in highly
polluted areas in Slovakia. In Thyroid, 2008, vol. 18, no. 3, p. 353-362. ISSN 10507256.
Citácie:
1. [1.1] MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D; HERTZPICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP; DUTTA, SK.: Analysis of the
toxicogenomic effects of exposure to persistent organic pollutants (POPs) in
Slovakian girls: Correlations between gene expression and disease risk.
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 39 (1), pp. 188-199, WOS
2. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J (DIMOS, JOHN)[ 1 ] ; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V;
UNTERMAN, T; SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl
exposure, diabetes and endogenous hormones: a cross-sectional study in men
219
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA219
ADCA220
previously employed at a capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL
HEALTH 11 Article Number: 57, WOS
3. [1.1] ZACCARELLI-MARINO, MARIA ANGELA.: Chronic Autoimmune
Thyroiditis in Industrial Areas in Brazil: A 15-Year Survey. JOURNAL OF
CLINICAL IMMUNOLOGY 32 (5), pp. 1012-1018, WOS
RÁDIKOVÁ, Žofia - KOŠKA, Ján - HUCKOVÁ, M. - KSINANTOVÁ, L. IMRICH, Richard - VIGAŠ, Milan - TRNOVEC, Tomáš - LANGER, Pavel ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar. Insulin sensitivity indices: A proposal of cutoff points for simple identification of insulin-resistant subjects. In Experimental and
clinical endocrinology and diabetes, 2006, vol. 114, no. 5, p. 249-256. ISSN 09477349.
Citácie:
1. [1.1] BOZTOSUN, A; KOKSAL, D; REMZI, A; FATIH, K; SINEM, SM.: Serum
angiopoietin-related growth factor (AGF) levels are elevated in gestational
diabetes mellitus and associated with insulin resistance. GINEKOLOGIA
POLSKA 83 (10), pp. 749-753, WOS
2. [1.1] BURGHARDT, KJ; POP-BUSUI, R; BLY, MJ; GROVE, TB; TAYLOR,
SF; ELLINGROD, VL.: The Influence of the Brain-Derived Neurotropic Factor
Val66Met-Genotype and HMG-CoA Reductase Inhibitors on Insulin Resistance in
the Schizophrenia and Bipolar Populations. CTS-CLINICAL AND
TRANSLATIONAL SCIENCE 5 (6), pp. 486-490, WOS
3. [1.1] KUBIK, M; CHUDEK, J; ADAMCZAK, M; WIECEK, A.: Telmisartan
Improves Cardiometabolic Profile in Obese Patients with Arterial Hypertension.
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH 35 (4), pp. 281-289, WOS
4. [1.1] MNIF, MF; KAMOUN, M; MNIF, F; CHARFI, N; KALLEL, N; BEN
NACEUR, B; REKIK, N; MNIF, Z; SFAR, MH; SFAR, MT; HACHICHA, M;
KESKES, LA; ABID, M.: Long-Term Outcome of Patients With Congenital
Adrenal Hyperplasia Due to 21-hydroxylase Deficiency. AMERICAN JOURNAL
OF THE MEDICAL SCIENCES 344 (5), pp. 363-373, WOS
5. [1.1] THURSTON, RC; EL KHOUDARY, SR; SUTTON-TYRRELL, K;
CRANDALL, CJ; STERNFELD, B; JOFFE, H; GOLD, EB; SELZER, F;
MATTHEWS, KA.: Vasomotor Symptoms and Insulin Resistance in the Study of
Women's Health Across the Nation. JOURNAL OF CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 97 (10), pp. 3487-3494, WOS
6. [1.2] ABDULLAH, B., DEVECI, K., ATILGAN, R., KILIÇLI, F., SÖYLEMEZ,
M.S.: Serum angiopoietin-related growth factor (AGF) levels are elevated in
gestational diabetes mellitus and associated with insulin resistance.
GINEKOLOGIA POLSKA 83 (10) , pp. 749-753, SCOPUS
7. [1.2] ASCASO, J.F.: Oral glucose tolerance and cardiovascular risk. CLINICA
E INVESTIGACION EN ARTERIOSCLEROSIS 24 (3) , pp. 154-156, SCOPUS
RAJMAN, Marek - JURANI, M. - LAMOŠOVÁ, Dalma - MACAJOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ, M. - KOŠŤÁL, L. - JEŽOVÁ, Daniela - VÝBOH, Pavel. The
effects of feed restriction on plasma biochemistry in growing meat type chickens
(Gallus gallus). In Comparative biochemistry and physiology.Part A. Comparative
physiology, 2006, vol. 145, no. 3, p. 363-371. ISSN 1095-6433.
Citácie:
1. [1.1] Basha, P. Mahaboob; Poojary, Annappa Oxidative Macromolecular
Alterations in the Rat Central Nervous System in Response to Experimentally CoInduced Chlorpyrifos and Cold Stress: A Comparative Assessment in Aging Rats
NEUROCHEMICAL RESEARCH Volume: 37 Issue: 2 Pages: 335-348 DOI:
10.1007/s11064-011-0617-9 Published: FEB 2012, WOS
2. [1.1] Chen, W (Chen, Wen)[ 2 ] ; Guo, YM (Guo, Yu Ming)[ 1 ] ; Huang, YQ
220
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA221
ADCA222
ADCA223
(Huang, Yan Qun)[ 2 ] ; Shi, YH (Shi, Ying Hua)[ 2 ] ; Zhang, CX (Zhang, Cai
Xia)[ 2 ] ; Wang, JW (Wang, Jia Wei)[ 2 ] Effect of Energy Restriction on
Growth, Slaughter Performance, Serum Biochemical Parameters and
Lpin2/WDTC1 mRNA Expression of Broilers in the Later Phase JOURNAL OF
POULTRY SCIENCE Volume: 49 Issue: 1 Pages: 12-19 DOI:
10.2141/jpsa.011001 Published: JAN 2012, WOS
3. [1.1] Chowdhury, VS (Chowdhury, Vishwajit S.)[ 1 ] ; Tomonaga, S
(Tomonaga, Shozo); Nishimura, S (Nishimura, Shotaro); Tabata, S (Tabata,
Shoji); Furuse, M (Furuse, Mitsuhiro) Physiological and Behavioral Responses
of Young Chicks to High Ambient Temperature JOURNAL OF POULTRY
SCIENCE Volume: 49 Issue: 3 Pages: 212-218 DOI: 10.2141/jpsa.011071
Published: JUL 2012, WOS
4. [1.1] Guetchom, B (Guetchom, B.)[ 1 ] ; Venne, D (Venne, D.)[ 2 ] ; Chenier, S
(Chenier, S.)[ 3 ] ; Chorfi, Y (Chorfi, Y.)[ 1 ] Effect of extra dietary vitamin E on
preventing nutritional myopathy in broiler chickens JOURNAL OF APPLIED
POULTRY RESEARCH Volume: 21 Issue: 3 Pages: 548-555 DOI:
10.3382/japr.2011-00440 Published: SEP 2012, WOS
RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana - KELLY, T. ANTONOPOULOU, E. - PANCZA, Dezider - ONDREJČÁKOVÁ, Mária KHANDELWAL, V. K. M. - ČARNICKÁ, Slávka - LAZOU, Antigone. Changes in
PPAR gene expression and myocardial tolerance to ischaemia: relevance to
pleiotropic effects of statins. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology,
2009, vol. 87, issue 12, p. 1028-1036. (1.763 - IF2008). (2009 - Current Contents).
ISSN 0008-4212.
Citácie:
1. [1.1] BALAKUMAR, Pitchai - MAHADEVAN, Nanjaian. Interplay between
statins and PPARs in improving cardiovascular outcomes: a double-edged
sword? In BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0007-1188, 2012,
vol. 165, no. 2, pp. 373., WOS
2. [1.1] PLEE-GAUTIER, Emmanuelle - ANTOUN, Joseph - GOULITQUER,
Sophie - LE JOSSIC-CORCOS, Catherine - SIMON, Brigitte - AMET, Yolande SALAUEN, Jean-Pierre - CORCOS, Laurent. Statins increase cytochrome P450
4F3-mediated eicosanoids production in human liver cells: A PXR dependent
mechanism. In BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY. ISSN 0006-2952, 2012, vol.
84, no. 4, pp. 571., WOS
3. [1.1] SU, Feifei - SHI, Miaoqian - YAN, Zhiqiang - OU, Dongbo - LI, Juntang LU, Zifan - ZHENG, Qiangsun. Simvastatin Modulates Remodeling of Kv4.3
Expression in Rat Hypertrophied Cardiomyocytes. In INTERNATIONAL
JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES. ISSN 1449-2288, 2012, vol. 8, no. 2,
pp. 236., WOS
REITMAN, J. S. - VASQUEZ, B. - KLIMEŠ, Iwar - NAGULESPARAN, M.
Improvement of glucose homeostasis after exercise training in non-insulindependent diabetes. In Diabetes Care, 1984, vol. 7, n., pp. 434-441. ISSN 01495992.
Citácie:
1. [1.1] HEJAZI, SM; SOLTANI, M; ZARE, M; NORNEMATOLAHI, S;
AMINIAN, F.: Effect of Aerobic Exercise on HbA(1)C, Serum Insulin Level, Cpeptide and Insulin Resistance in Middle-Aged Women with Type II Diabetes.
LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS
EDITION 9 (4), pp. 4276-4279, 2012, WOS
RINNER, I. - SCHAUENSTEIN, K. - MANGGE, H. - PORTA, S. KVETŇANSKÝ, Richard. Opposite effects of mild and severe stress on invitro
221
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA224
ADCA225
ADCA226
ADCA227
activation of rat peripheral-blood lymphocytes. In BRAIN BEHAVIOR AND
IMMUNITY, 1992, vol. 6, no. 2, p. 130-140.
Citácie:
1. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
2. [1.1] Guibas, G.V., Makris, M., Spandou, E., Priftis, K.N. Exposure of
immunologically naive laboratory rodents to antigen via the airways. Where does
tolerance stop and sensitization begin? Clinical and Experimental Allergy,
42(11)s: 1552-1565, 2012, WOS
ROCK, E. - WINKLHOFER-ROOB, B.M. - RIBALTA, J. - SCOTTER, M. VASSON, M.P. - BRTKO, Július - BRIGELIUS-FLOHE, R. - BRONNER, A. AZAIS-BRAESCO, V. Vitamin A, vitamin E and carotenoid status and metabolism
during ageing: Functional and nutritional consequences (Vitage Project). In
Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases, 2001, vol. 11, no. 4., p. 70-73.
ISSN 0939-4753.
Citácie:
1. [1.2] Riccioni G., Frigiola A., Pasquale S., De Girolamo M., D'Orazio N.:
Vitamin C and E consumption and coronary heart disease in men (Review).
Frontiers in Bioscience, E4: 373-380, 2012, SCOPUS
ROVENSKÝ, Jozef - STANČÍKOVÁ, Mária - ŠVÍK, Karol - UTĚŠENÝ, Jaroslav BAUEROVÁ, Katarína - JURČOVIČOVÁ, Jana. Treatment of adjuvant-induced
arthritis with the combination of methotrexate and probiotic bacteria Escherichia coli
083 (Colinfant®). In Folia microbiologica, 2009, vol. 54, no. 4, p. 359 - 363. (1.172
- IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0015-5632.
Citácie:
1. [1.1] LU, Y. - LI, Z. - LI, H.J. - DU, D. - WANG, L.P. - YU, L.H. BURNSTOCK, G. - CHEN, A.M. - MA, B. A comparative study of the effect of 17
beta-estradiol and estriol on peripheral pain behavior in rats. In STEROIDS.
ISSN 0039-128X, 2012, vol. 77, no. 3, p. 241-249., WOS
ROVENSKÝ, Jozef - KVETŇANSKÝ, Richard - RÁDIKOVÁ, Žofia - IMRICH,
Richard - GREGUSKA, O. - VIGAŠ, Milan - MACHO, Ladislav. Hormone
concentrations in synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis. In Clinical and
Experimental Rheumatology, 2005, vol. 23, no. 3, p. 292-296. ISSN 0392-856X.
Citácie:
1. [1.1] Pawlik, A., Dziedziejko, V., Kurzawski, M., Safranow, K., Kotrych, D.,
Bohatyrewicz, A. Effect of ESR1 and ESR2 gene polymorphisms on rheumatoid
arthritis treatment with methotrexate. Pharmacological Reports, 64(1): 185-190,
2012, WOS
2. [1.1] Pennell, L.M., Galligan, C.L., Fish, E.N. Sex affects immunity. Journal of
Autoimmunity, 38(2-3): J282-J291, 2012, WOS
ROVENSKÝ, Jozef - IMRICH, Richard - MALIS, F. - ZLNAY, M. - MACHO,
Ladislav - KOŠKA, Juraj - VIGAŠ, Milan. Prolactin and growth hormone responses
to hypoglycemia in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. In
Rheumatology, 2004, vol.31, no.12, p. 2418-2421. ISSN 0315-162X.
Citácie:
1. [1.2] Berczi, I. Stress and my life (2012) Advances in Neuroimmune Biology, 3
(3-4), pp. 229-234., SCOPUS
2. [1.2] Orbach, Hedi; Zandman-Goddard, Gisele; Boaz, Mona.et al. Prolactin
and Autoimmunity Hyperprolactinemia Correlates with Serositis and Anemia in
SLE Patients .CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY Volume:
222
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA228
ADCA229
ADCA230
ADCA231
ADCA232
42 Issue: 2 Pages: 189-198, 2012, WOS
ROVENSKÝ, Jozef - JURANKOVÁ, A. - RAUOVÁ, L. - BLAŽIČKOVÁ, S. LUKÁČ, J. - VESELKOVÁ, Marcela - JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan.
Relationship between endocrine, immune, and clinical variables in patients with
systemic lupus erythematosus. In JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, 1997, vol.
12, p. 2330-2334.
Citácie:
1. [1.2] Orbach H, Zandman-Goddard G, Boaz M, Agmon-Levin N, Amital H,
Szekanecz Z, Szucs G, Rovensky J, Kiss E, Doria A, Ghirardello A, Gomez-Arbesu
J, Stojanovich L, Ingegnoli F, Meroni P.L, Rozman B, Blank M, Shoenfeld
Y.Prolactin and autoimmunity: Hyperprolactinemia correlates with serositis and
anemia in SLE patients. In Clinical Reviews in Allergy and Immunology. 2012;
42(2):189-198., SCOPUS
RUSNÁK, Martin - KVETŇANSKÝ, Richard - JELOKOVÁ, J. - PALKOVITS, M.
Effect of novel stressors on gene expression of tyrosine hydroxylase and monoamine
transporters in brainstem noradrenergic neurons of long-term repeatedly
immobilized rats. In Brain Research, 2001, vol. 899, no. 1-2, p. 20-35. (2.526 IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.1] Bouzinova, E.V., Moller-Nielsen, N., Boedtkjer, D.B., Broegger, T.,
Wiborg, O., Aalkjaer, C., Matchkov, V.V. Chronic Mild Stress-Induced
Depression-Like Symptoms in Rats and Abnormalities in Catecholamine Uptake
in Small Arteries. Psychosomatic Medicine, 74(3): 278-287, 2012, WOS
2. [1.1] Chen, P., Fan, Y., Li, Y., Sun, Z.W., Bissette, G., Zhu, M.Y. Chronic social
defeat up-regulates expression of norepinephrine transporter in rat brains.
Neurochemistry International, 60(1): 9-20, 2012, WOS
RUSNÁK, Martin - JELOKOVÁ, J. - VIETOR, I. - SABBAN, E. L. KVETŇANSKÝ, Richard. Different effects of insulin and 2-deoxy-D-glucose
administration on tyrosine hydroxylase gene expression in the locus coeruleus and
the adrenal medulla in rats. In Brain research bulletin, 1998, vol. 46, no. 5, p. 447452. (1.708 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 0361-9230.
Citácie:
1. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R.; Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One, 7(11), art. no. e50535, 2012, WOS
2. [1.1] Ong, L.K., Sominsky, L., Dickson, P.W., Hodgson, D.M., Dunkley, P.R.
The Sustained Phase of Tyrosine Hydroxylase Activation In vivo. Neurochemical
Research, 37(9): 1938-1943, 2012, WOS
SABBAN, E. L. - LIU, X. P. - SEROVÁ, L. - GUEORGUIEV, V. KVETŇANSKÝ, Richard. Stress triggered changes in gene expression in adrenal
medulla: Transcriptional responses to acute and chronic stress. In Cellular and
Molecular Neurobiology, 2006, vol. 26, no 4-6, p. 845-756. (2.022 - IF2005). (2006
- Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Perez, S.D., Kozic, B., Molinaro, C.A., Thyagarajan, S., Ghamsary, M.,
Lubahn, C.L., Lorton, D., Bellinger, D.L. Chronically lowering sympathetic
activity protects sympathetic nerves in spleens from aging F344 rats. Journal of
Neuroimmunology, 247(1-2): 38-51, 2012, WOS
SABBAN, E. L. - NANKOVÁ, B. B. - SEROVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard LIU, X. P. Molecular regulation of gene expression of catecholamine biosynthetic
enzymes by stress: Sympathetic ganglia versus adrenal medulla. In Annals of the
223
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA233
New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 370-377. (1.892 - IF2003).
ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Gavrilović, L., Mandušić, V., Stojiljković, V., Kasapović, J., Stojiljković,
S., Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression
of catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. Journal of
Biological Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
2. [1.1] Ljubica, G., Vesna, S., Jelena, K., Snežana, P., Ana, T., Snežana, P.B.,
Sladjana, D. Chronic physical stress changes gene expression of catecholamine
biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(23): 151-169, 2012, WOS
3. [1.1] Smith, C.B., Eiden, L.E. Is PACAP the major neurotransmitter for stress
transduction at the adrenomedullary synapse? Journal of Molecular
Neuroscience, 48(2): 403-412, 2012, WOS
4. [1.1] White, R.B., Thomas, M.G. Moving beyond tyrosine hydroxylase to define
dopaminergic neurons for use in cell replacement therapies for Parkinson's
disease. CNS and Neurological Disorders - Drug Targets, 11(4): 340-349, 2012,
WOS
SABBAN, E. L. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress-triggered activation of gene
expression in catecholaminergic systems: dynamics of transcriptional events. In
TRENDS IN NEUROSCIENCES, 2001, vol. 24, no. 2, p. 91-98. ISSN 0166-2236.
Citácie:
1. [1.1] Alves, G.J., Ribeiro, A., Palermo-Neto, J. The neuroimmune changes
induced by cohabitation with an Ehrlich tumor-bearing cage mate rely on
olfactory information. Brain Behavior and Immunity, 26(1): 32-39, 2012, WOS
2. [1.1] Aumann, T., Horne, M. Activity-dependent regulation of the dopamine
phenotype in substantia nigra neurons. Journal of Neurochemistry, 121(4): 497515, 2012, WOS
3. [1.1] Bartalucci, A., Ferrucci, M., Fulceri, F., Lazzeri, G., Lenzi, P., Toti, L.,
Serpiello, F.R., LaTorre, A., Gesi, M. High-intensity exercise training produces
morphological and biochemical changes in adrenal gland of mice. Histology and
Histopathology, 27(6): 753-769, 2012, WOS
4. [1.1] Dermitzaki, E., Tsatsanis, C., Gravanis, A et al. The calcineurinunuclear
factor of activated T cells signaling pathway mediates the effect of corticotropin
releasing factor and urocortins on catecholamine synthesis. Journal of Cellular
Physiology, 227(5)s: 1861-1872, 2012, WOS
5. [1.1] Gomez, F.H.; Norry, F.M. Is the number of possible QTL for asymmetry
phenotypes dependent on thermal stress? Journal of Thermal Biology, 37(1): 1-5,
2012, WOS
6. [1.1] Kalinina, T.S.,0 Shishkina, G.T., Dygalo, N.N. Induction of Tyrosine
Hydroxylase Gene Expression by Glucocorticoids in the Perinatal Rat Brain is
Age-Dependent. Neurochemical Research, 37(4): 811-818, 2012, WOS
7. [1.1] Liang, J., Ma, S.S., Li, Y.J., et al. Dynamic Changes of Tyrosine
Hydroxylase and Dopamine Concentrations in the Ventral Tegmental AreaNucleus Accumbens Projection During the Expression of Morphine-Induced
Conditioned Place Preference in Rats. Neurochemical Research, 37(7): 14821489, 2012, WOS
8. [1.1] McClure, H.H., Eddy, J.M., Kjellstrand, J.M., Snodgrass, J., Martinez,
C.R. Child and Adolescent Affective and Behavioral Distress and Elevated Adult
Body Mass Index. Child Psychiatry & Human Development, 43(6): 837-854
2012, WOS
9. [1.1] Nirupama, R., Devaki, M., Yajurvedi, H. N. Chronic stress and
224
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA234
ADCA235
ADCA236
ADCA237
ADCA238
carbohydrate metabolism: Persistent changes and slow return to normalcy in
male albino rats. Stress - The International journal on the Biology of Stress,
15(3): 262-271, 2012, WOS
SABBAN, E. L. - HIREMAGALUR, B. - NANKOVÁ, B. B. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Molecular biology of stress-elicited induction of catecholamine
biosynthetic enzymes. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1995, vol.
771, p. 327-338. ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Garcia-Perez, Daniel; Luisa Laorden, M.; Victoria Milanes, M.; et al.
Glucocorticoids Regulation of FosB/Delta FosB Expression Induced by Chronic
Opiate Exposure in the Brain Stress System. Plos One, 7(11), art. no. e50264,
2012, WOS
2. [1.1] Shewale, S.V., Anstadt, M.P., Horenziak, M., Izu, B., Morgan, E.E., Lucot,
J.B., Morris, M. Sarin Causes Autonomic Imbalance and Cardiomyopathy: an
Important Issue for Military and Civilian Health. Journal of Cardiovascular
Pharmacology, 60(1): 76-87, 2012, WOS
3. [1.1] Smith, C.B., Eiden, L.E. Is PACAP the Major Neurotransmitter for Stress
Transduction at the Adrenomedullary Synapse? Journal of Molecular
Neuroscience, 48(2): 403-412, 2012, WOS
SAHA, A. K. - LAYBUTT, D. R. - DEAN, D. - VAVVAS, D. - ŠEBŐKOVÁ,
Elena - ELLIS, B. - KLIMEŠ, Iwar - KRAEGEN, E. W. - SHAFRIR, E. RUDERMAN, N. B. Cytosolic citrate and malonyl-CoA regulation in rat muscle in
vivo. In American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative
Physiology, 1999, vol. 276, no. 6, p. E1030-E1037.
Citácie:
1. [1.1] POPOVIC, Z; TEMPLETON, DM.: Cell density-dependent shift in
activity of iron regulatory protein 1 (IRP-1)/cytosolic (c-)aconitase.
METALLOMICS 4 (7), pp. 693-699, 2012, WOS
SCHMUTZLER, C. - BRTKO, Július - BIENERT, K. - KOHRLE, J. Effect of
retinoids and role of retinoic acid receptors in human thyroid carcinomas and cell
lines derived therefrom. In Experimental and clinical endocrinology and diabetes,
1996, vol. 104, p. 16-19. ISSN 0947-7349.
Citácie:
1. [1.1] Lim S.W.: Targeted Therapy of Thyroid Cancer. Editor: Braunstein G.D.,
Thyroid Cancer, Book Series: Endocrine Updates, Pages: 301-315, DOI:
10.1007/978-1-4614-0875-8_15, 2012, WOS
SCHMUTZLER, C. - BRTKO, Július - WINZER, R. - JAKOBS, T. C. MEISSNER-WEIGL, J. - SIMON, D. - GORETZKI, P. E. - KOHRLE, J. Functional
retinoid and thyroid hormone receptors in human thyroid-carcinoma cell lines and
tissues. In International journal of cancer, 1998, vol. 76, p. 368-376. ISSN 00207136.
Citácie:
1. [1.1] Bonnema S.J., Hegedus L.: Radioiodine Therapy in Benign Thyroid
Diseases: Effects, Side Effects, and Factors Affecting Therapeutic Outcome.
Endocrine Reviews, 33: 920-980, 2012, WOS
2. [1.1] Cras A., Politis B., Balitrand N., Darsin-Bettinger D., Boelle P.Y.,
Cassinat B., Toubert M.E., Chomienne C.: Bexarotene via CBP/p300 Induces
Suppression of NF-kappa B-Dependent Cell Growth and Invasion in Thyroid
Cancer. Clinical Cancer Research, 18: 442-453, 2012, WOS
SCHWENDT, M. - JEŽOVÁ, Daniela. Gene expression of two glutamate receptor
subunits in response to repeated stress exposure in rat hippocampus. In Cellular and
Molecular Neurobiology, 2000, vol. 20, p. 319-329. (2.093 - IF1999). ISSN 0272-
225
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA239
ADCA240
ADCA241
ADCA242
4340.
Citácie:
1. [1.1] Riaza Bermudo-Soriano C, Perez-Rodriguez MM, Vaquero-Lorenzo C,
Baca-Garcia E. New perspectives in glutamate and anxiety. In Pharmacol
Biochem Behav. 2012; 100(4):752-74., WOS
2. [1.2] Becker S, Schweinhardt P. Dysfunctional neurotransmitter systems in
fibromyalgia, their role in central stress circuitry and pharmacological actions on
these systems. In Pain Res Treat. 2012; 2012:741746., SCOPUS
ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar - MOSS, M.R. - WIERSMA, M. M. L. MITKOVÁ, Alica. Muscle GLUT 4 protein levels and impaired triglyceride
metabolism in streptozotocin diabetic rats. Effect of a high sucrose diet and fish oil
supplementation. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1993, vol. 683,
p. 218-227. ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.2] KWON, D.Y., KIM, Y.S., RYU, S.Y., CHOI, Y.H., CHA, M.-R., YANG,
H.J., PARK, S.: Platyconic acid, a saponin from Platycodi radix, improves
glucose homeostasis by enhancing insulin sensitivity in vitro and in vivo.
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION 51 (5) , pp. 529-540, SCOPUS
2. [1.2] PARK, S., KANG, S., LEE, H.-W., KO, B.S.: Central prolactin modulates
insulin sensitivity and insulin secretion in diabetic rats.
NEUROENDOCRINOLOGY 95 (4) , pp. 332-343, SCOPUS
3. [1.2] PARK, S.Y., DA KIM, D., KANG, S., PARK, S.: Hepatoprotective effects
of pig placental hydrolysates on liver damageinduced rats by injecting carbon
tetrachloride. JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY 55 (2) , pp.
109-115, SCOPUS
4. [1.2] YANG, H.J., KWON, D.Y., KIM, M.J., KANG, S., KIM, D.S., PARK, S.:
Jerusalem artichoke and chungkookjang additively improve insulin secretion and
sensitivity in diabetic rats. NUTRITION AND METABOLISM 9 , art. no. 112,
SCOPUS
5. [1.2] YANG, H.J., KWON, D.Y., KIM, M.J., KANG, S., PARK, S.: Meju,
unsalted soybeans fermented with Bacillus subtilis and Aspergilus oryzae,
potentiates insulinotropic actions and improves hepatic insulin sensitivity in
diabetic rats. NUTRITION AND METABOLISM 9 , art. no. 37, SCOPUS
SERES, J. - ROMAN, O.V - POMETLOVÁ, M. - ŠKURLOVÁ, M. - ŠTOFKOVÁ,
A. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Early stage of adjuvant arthritis (AA) alters behavioral
responses in male but not female rats. In Rheumatology international, 2008, vol. 28,
p. 867-872. (2008 - Current Contents). ISSN 0172-8172.
Citácie:
1. [1.1] Bassi, G.S., Kanashiro, A., Santin, F.M., de Souza GE, Nobre MJ,
Coimbra NC. Lipopolysaccharide-Induced Sickness Behaviour Evaluated in
Different Models of Anxiety and Innate Fear in Rats. Basic & Clinical
Pharmacology & Toxicology, 110(4): 359-369, 2012, WOS
SEROVÁ, L. - NANKOVÁ, B. B. - RIVKIN, M. - KVETŇANSKÝ, Richard SABBAN, E. L. Glucocorticoids elevate GTP cyclohydrolase I mRNA levels in vivo
and in PC12 cells. In Molecular Brain Research, 1997, vol. 48, no. 2, p. 251-258.
Citácie:
1. [1.1] Adlam, D., Herring, N., Douglas, G., De Bono, J.P., Li, D., Danson, E.J.,
Tatham, A., Lu, C.J., Jennings, K.A., Cragg, S.J., Casadei, B., Paterson, D.J.,
Channon, K.M. Regulation of beta-adrenergic control of heart rate by GTPcyclohydrolase 1 (GCH1) and tetrahydrobiopterin. Cardiovascular Research,
93(4): 694-701, 2012, WOS
SIROTKIN, A. V. - LAUKOVÁ, Marcela - OVCHARENKO, D. - BRENAUT, P. -
226
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA243
MLYNČEK, M. Identification of microRNAs controlling human ovarian cell
proliferation and apoptosis. In Journal of Cellular Physiology, 2010, vol. 223, no. 1,
p. 49-56. (4.586 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0021-9541.
Citácie:
1. [1.1] Banisch TU, Goudarzi M, Raz E. SMALL RNAS IN GERM CELL
DEVELOPMENT (2012) Current Topics in Developmental Biology 99, pp. 79113, WOS
2. [1.1] Bizuayehu TT, Babiak J, Norberg B, Fernandes JM, Johansen SD, Babiak
I. Sex-Biased miRNA Expression in Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)
(2012) Brain and Gonads Sexual Development 6(5), pp. 257-266, WOS
3. [1.1] Costa, P.M., Cardoso, A.L., Pereira de almeida, L.F., Bruce, J.N., Canoll,
P., Pedroso de lima, M.C.PDGF-B-mediated downregulation of miR-21: New
insights into PDGF signaling in glioblastoma (2012) Human Molecular Genetics,
21 (23), art. no. dds358, pp. 5118-5130, WOS
4. [1.1] Donadeu, F.X., Schauer, S.N., Sontakke, S.D. Involvement of miRNAs in
ovarian follicular and luteal development (2012) Journal of Endocrinology, 215
(3), pp. 323-334, WOS
5. [1.1] Hossain, M.M., Sohel, M.M.H., Schellander, K., Tesfaye, D.
Characterization and importance of microRNAs in mammalian gonadal functions
(2012) Cell and Tissue Research. 349(3):679-690, WOS
6. [1.1] Li, Y., Taketo, T., Lau, Y.-F.C. Isolation of fetal gonads from embryos of
timed-pregnant mice for morphological and molecular studies (2012) Methods in
Molecular Biology. 825, pp. 3-16, WOS
7. [1.1] Mase Y, Ishibashi O, Ishikawa T, Takizawa T, Kiguchi K, et al. MiR-21 is
Enriched in the RNA-Induced Silencing Complex and Targets COL4A1 in Human
Granulosa Cell Lines (2012) Reproductive Sciences 19(10), pp. 1030-1040, WOS
8. [1.1] Mulrane, L., Madden, S.F., Brennan, D.J., Gremel, G., McGee, S.F.,
McNally, S., Martin, F., Crown, J.P., Jirström, K., Higgins, D.G., Gallagher,
W.M., O'Connor, D.P. miR-187 is an independent prognostic factor in breast
cancer and confers increased invasive potential in vitro (2012) Clinical Cancer
Research, 18 (24), pp. 6702-6713, WOS
9. [1.1] Nothnick, W.B. The role of micro-RNAs in the female reproductive tract
(2012) Reproduction 143(5), pp. 559-576, WOS
10. [1.2] Takizawa, T., Mase, Y., Ishibashi, O., Ishikawa, T., Takizawa, T.,
Kiguchi, K., Ohba, T., Katabuchi, H., Takeshita, T. MiR-21 is enriched in the
RNA-induced silencing complex and targets COL4A1 in human granulosa cell
lines (2012) Reproductive Sciences 19(10): 1030-1040, SCOPUS
SIROTKIN, A.V. - OVCHARENKO, Dmitriy - GROSSMANN, Roland LAUKOVÁ, Marcela - MLYNČEK, Miloš. Identification of MicroRNAs
Controlling Human Ovarian Cell Steroidogenesis Via a Genome-Scale Screen. In
Journal of Cellular Physiology, 2009, vol. 219, iss. 2, p. 415-420. (4.313 - IF2008).
(2009 - Current Contents). ISSN 0021-9541.
Citácie:
1. [1.1] Akama, T., Sue, M., Kawashima, A., Wu, H., Tanigawa, K., Suzuki, S.,
Hayashi, M., Yoshihara, A., Ishido, Y., Ishii, N., Suzuki, K. Identification of
microRNAs that mediate thyroid cell growth induced by TSH (2012) Molecular
Endocrinology, 26 (3), pp. 493-501, WOS
2. [1.1] Baley, J., Li, J. MicroRNAs and ovarian function (2012) Journal of
Ovarian Research, 5 (1), art. no. 8, WOS
3. [1.1] Banisch, T.U., Goudarzi, M., Raz, E. Small RNAs in Germ Cell
Development (2012) Current Topics in Developmental Biology, 99, pp. 79-113,
WOS
227
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA244
4. [1.1] Cochrane, D.R., Spoelstra, N.S., Richer, J.K. The role of miRNAs in
progesterone action (2012) Molecular and Cellular Endocrinology, 357 (1-2), pp.
50-59, WOS
5. [1.1] Donadeu, F.X., Schauer, S.N., Sontakke, S.D. Involvement of miRNAs in
ovarian follicular and luteal development (2012) Journal of Endocrinology, 215
(3), pp. 323-334, WOS
6. [1.1] Greither, T., Würl, P., Grochola, L., Bond, G., Bache, M., Kappler, M.,
Lautenschläger, C., Holzhausen, H.-J., Wach, S., Eckert, A.W., Taubert, H.
Expression of microRNA 210 associates with poor survival and age of tumor
onset of soft-tissue sarcoma patients (2012) International Journal of Cancer, 130
(5), pp. 1230-1235, WOS
7. [1.1] Hossain, M.M., Salilew-Wondim, D., Schellander, K., Tesfaye, D. The
role of microRNAs in mammalian oocytes and embryos (2012) Animal
Reproduction Science, 134 (1-2), pp. 36-44, WOS
8. [1.1] Klinge, C.M. MiRNAs and estrogen action (2012) Trends in
Endocrinology and Metabolism, 23 (5), pp. 223-233, WOS
9. [1.1] Lam, E.W.-F., Shah, K., Brosens, J.J. The diversity of sex steroid action:
the role of micro-RNAs and FOXO transcription factors in cycling endometrium
and cancer (2012) Journal of Endocrinology, 212(1), pp.13-25, WOS
10. [1.1] Mase, Y., Ishibashi, O., Ishikawa, T., Takizawa, T. , Kiguchi, K., Ohba,
T., Katabuchi, H., Takeshita, T., Takizawa, T. MiR-21 is Enriched in the RNAInduced Silencing Complex and Targets COL4A1 in Human Granulosa Cell Lines
(2012) Reproductive Sciences 19 (10), pp. 1030-1040, WOS
11. [1.1] Mellios, N., Galdzicka, M., Ginns, E., Baker, S.P., Rogaev, E., Xu, J.,
Akbarian, S. Gender-specific reduction of estrogen-sensitive small RNA, miR-30b,
in subjects with schizophrenia (2012) Schizophrenia Bulletin, 38 (3), pp. 433-443,
WOS
12. [1.1] Nothnick, W. The role of micro-RNAs in the female reproductive tract
(2012) Reproduction, 143 (5), pp. 559-576, WOS
13. [1.1] Yin, M., Lü, M., Yao, G., Tian, H., Lian, J., Liu, L., Liang, M., Wang, Y.,
Sun, F. Transactivation of microRNA-383 by steroidogenic factor-1 promotes
estradiol release from mouse ovarian granulosa cells by targeting RBMS1 (2012)
Molecular Endocrinology, 26 (7), pp. 1129-1143, WOS
14. [1.2] Takizawa, T., Mase, Y., Ishibashi, O., Ishikawa, T., Takizawa, T.,
Kiguchi, K., Ohba, T., Katabuchi, H., Takeshita, T. MiR-21 is enriched in the
RNA-induced silencing complex and targets COL4A1 in human granulosa cell
lines (2012) Reproductive Sciences, 19 (10), pp. 1030-1040, SCOPUS
ŠKOPKOVÁ, Martina - PENESOVÁ, Adela - SELL, H. - RÁDIKOVÁ, Žofia VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - KOŠKA, Ján - UKROPEC, Jozef - ECKEL,
J. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Protein array reveals differentially
expressed proteins in subcutaneous adipose tissue in obesity. In Obesity, 2007, vol.
15, no. 10, p. 2396-2406. (2007 - Current Contents). ISSN 1930-7381.
Citácie:
1. [1.1] BARANOWSKI, M; ENNS, J; BLEWETT, H; YAKANDAWALA, U;
ZAHRADKA, P; TAYLOR, CG.: Dietary flaxseed oil reduces adipocyte size,
adipose monocyte chemoattractant protein-1 levels and T-cell infiltration in
obese, insulin-resistant rats. CYTOKINE 59 (2), pp. 382-391, WOS
2. [1.1] DIAZ, M; CHACON, MR; LOPEZ-BERMEJO, A; MAYMO-MASIP, E;
SALVADOR, C; VENDRELL, J; DE ZEGHER, F ; IBANEZ, L.: Ethinyl EstradiolCyproterone Acetate Versus Low-Dose Pioglitazone-Flutamide-Metformin for
Adolescent Girls with Androgen Excess: Divergent Effects on CD163, TWEAK
Receptor, ANGPTL4, and LEPTIN Expression in Subcutaneous Adipose Tissue.
228
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA245
ADCA246
ADCA247
ADCA248
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 97 (10), pp.
3630-3638, WOS
3. [1.1] POWELL, LA; CROWE, P; KANKARA, C; MCPEAKE, J; MCCANCE,
DR; YOUNG, IS; TRIMBLE, ER; MCGINTY, A.: Restoration of adipose function
in obese glucose-tolerant men following pioglitazone treatment is associated with
CCAAT enhancer-binding protein beta up-regulation. CLINICAL SCIENCE 123
(3-4), pp. 135-146, WOS
4. [1.1] RASUL, SAZAN; WAGNER, LUDWIG; KAUTZKY-WILLER,
ALEXANDRA.: Fetuin-A and angiopoietins in obesity and type 2 diabetes
mellitus. ENDOCRINE 42 (3), pp. 496-505, WOS
5. [1.1] RAY, AMITABHA; CLEARY, MARGOT P.: Obesity and breast cancer: A
clinical biochemistry perspective. CLINICAL BIOCHEMISTRY 45 (3), pp. 189197, WOS
6. [1.1] SCROYEN, ILSE; FREDERIX, LIESBETH; LIJNEN, H. ROGER: Axl
Deficiency Does Not Affect Adipogenesis or Adipose Tissue Development.
OBESITY 20 (6), pp. 1168-1173, WOS
ŠKULTÉTYOVÁ, I. - TOKAREV, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Stress-induced increase
in blood-brain barrier permeability in control and monosodium glutamate-treated
rats. In Brain research bulletin, 1998, vol. 45, p. 175-178. (1.708 - IF1997). (1998 Current Contents). ISSN 0361-9230.
Citácie:
1. [1.1] Xanthos DN, Püngel I, Wunderbaldinger G, Sandkühler J. Effects of
peripheral inflammation on the blood-spinal cord barrier. In Mol Pain. 2012;
8:44., WOS
ŠKURLOVÁ, M. - ŠTOFKOVÁ, A. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Anxiety-like
behavior in the elevated-plus maze tests and enhanced IL-1ß, IL-6, NADPH oxidase1, and iNOS mRNAs in the hippocampus during early stage of adjuvant arthritis in
rats. In Neuroscience Letters, 2011, vol. 487 no. 2, p. 250-254. (2.055 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 0304-3940.
Citácie:
1. [1.1] Cong, X.D., Ding, M.J., Dai, D.Z., Wu Y, Zhang Y, Dai Y. ER Stress,
P66shc, and P-Akt/Akt Mediate Adjuvant-Induced Inflammation, Which Is Blunted
by Argirein, a Supermolecule and Rhein in Rats. Inflammation, 35(3): 1031-1040,
2012, WOS
2. [1.1] Mard-Soltani, M., Kesmati, M., Khajehpour, L., Rasekh A, ShamshirgarZadeh A. Interaction between Anxiolytic Effects of Testosterone and beta-1
Adrenoceptors of Basolateral Amygdala. International Journal of Pharmacology,
8(5): 344-354, 2012, WOS
3. [1.1] Torello, C.O., Souza-Queiroz, J., Queiroz, M.L.S. beta-1,3-Glucan given
orally modulates immunomyelopoietic activity and enhances the resistance of
tumour-bearing mice. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology,
39(3): 209-217, 2012, WOS
SLÁMA, K. - FARKAŠ, Robert. Heartbeat patterns during the postembryonic
development of Drosophila melanogaster. In Journal of Insect Physiology, Vol. 51,
n. 5 (2005) pp. 489-503. ISSN 0022-1910.
Citácie:
1. [1.1] Wasserthal L.T. Influence of periodic heartbeat reversal and abdominal
movements on hemocoelic and tracheal pressure in resting blowflies Calliphora
vicina. J. Experimental Biology 215 (2): 362-373; 2012., WOS
SLÁVIKOVÁ, J. - DVORÁKOVÁ, M. - REISCHIG, J. - PALKOVITS, M. ONDRIAŠ, Karol - TARABOVÁ, Bohumila - LACINOVÁ, Ľubica KVETŇANSKÝ, Richard - MARKS, A. - KRIŽANOVÁ, Oľga. IP3 type 1
229
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA249
ADCA250
receptors in the heart: Their predominance in atrial walls with ganglion cells. In Life
Sciences, 2006, vol. 78, iss. 14, p. 1598-1602. (2.512 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0024-3205.
Citácie:
1. [1.1] SUBEDI, Krishna P. - SINGH, Thoudam Debraj - KIM, Joon-Chul WOO, Sun-Hee. Cloning and expression of a new inositol 1,4,5-trisphosphate
receptor type 1 splice variant in adult rat atrial myocytes. In CELLULAR &amp;
MOLECULAR BIOLOGY LETTERS. ISSN 1425-8153, 2012, vol. 17, no. 1, pp.
124., WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - ALTEMUS, M. - MICHELSON, D. - HONG,
S. K. - KVETŇANSKÝ, Richard - POST, R. M. Stress and antidepressants
differentially regulate neurotrophin-3 messenger-rna expression in the locuscoeruleus. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America, 1995, vol. 92, no. 19, p. 8788-8792. ISSN 0027-8424.
Citácie:
1. [1.1] Barreto, R.A., Walker, F.R., Dunkley, P.R., et al. Fluoxetine prevents
development of an early stress-related molecular signature in the rat infralimbic
medial prefrontal cortex. Implications for depression? BMC Neuroscience, 13,
art. no. 125, 2012, WOS
2. [1.1] Flandreau, E.I., Ressler, K.J., Owens, M.J., Nemeroff, C.B. Chronic
overexpression of corticotropin-releasing factor from the central amygdala
produces HPA axis hyperactivity and behavioral anxiety associated with geneexpression changes in the hippocampus and paraventricular nucleus of the
hypothalamus. Psychoneuroendocrinology, 37(1): 27-38, 2012, WOS
3. [1.1] Hemmerle, A.M., Dickerson, J.W., Herring, N.R., Schaefer, T.L., Vorhees,
C.V., Williams, M.T., Seroogy, K.B. (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") treatment modulates expression of neurotrophins and their receptors
in multiple regions of adult rat brain. Journal of Comparative Neurology,
520(11): 2459-2474, 2012, WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - KIM, S. Y. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress
increases brain-derived neurotropic factor messenger-ribonucleic-acid in the
hypothalamus and pituitary. In Endocrinology, 1995, vol 136, no 9, p. 3743-3750.
ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] Anand, K.S., Dhikav, V. Hippocampus in health and disease: An
overview. Annals of Indian Academy of Neurology, 15(4): 239-246, 2012, WOS
2. [1.1] Andero, R., Daviu, N., Maria Escorihuela, R., Nadal, R., Armario, A. 7,8dihydroxyflavone, a TrkB receptor agonist, blocks long-term spatial memory
impairment caused by immobilization stress in rats. Hippocampus, 22(3): 399408, 2012, WOS
3. [1.1] Arendt, D.H., Smith, J.P., Bastida, C.C., Prasad, M.S., Oliver, K.D.,
Eyster, K.M., Summers, T.R., Delville, Y., Summers, C.H. Contrasting
hippocampal and amygdalar expression of genes related to neural plasticity
during escape from social aggression. Physiology & Behavior, 107(5)SI: 670679, 2012, WOS
4. [1.1] Badowska-Szalewska, E., Ludkiewicz, B., Klejbor; I., Morys, J. Brain
derived neurotrophic factor (BDNF) containing neurons in the hypothalamic
paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile and middle-aged rats after
chronic stress. International Journal of Developmental Neuroscience, 30(2): 139146, 2012, WOS
5. [1.1] Berry, A., Bindocci, E., Alleva, E. NGF, Brain and Behavioral Plasticity.
Neural Plasticity, art. no. 784040, 2012, WOS
230
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA251
6. [1.1] Hemmerle, A.M., Dickerson, J.W., Herring, N.R., Schaefer, T.L., Vorhees,
C.V., Williams, M.T., Seroogy, K.B. (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") treatment modulates expression of neurotrophins and their receptors
in multiple regions of adult rat brain. Journal of Comparative Neurology,
520(11): 2459-2474, 2012, WOS
7. [1.1] Jenks, B.G., Kuribara, M., Kidane, A.H., Kramer, B.M.R., Roubos, E.W.,
Scheenen, W.J.J.M. The role of brain-derived neurotrophic factor in the
regulation of cell growth and gene expression in melanotrope cells of Xenopus
laevis. General and Comparative Endocrinology, 177(3): 315-321, 2012, WOS
8. [1.1] Johansen, I.B., Sorensen, C., Sandvik, G.K., Nilsson, G.E., Höglund, E.,
Bakken, M., Øverli, O. Neural plasticity is affected by stress and heritable
variation in stress coping style. Comparative Biochemistry and Physiology D Genomics & Proteomics, 7(2): 161-171, 2012, WOS
9. [1.1] Lakshminarasimhan, H., Chattarji, S. Stress Leads to Contrasting Effects
on the Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor in the Hippocampus and
Amygdala. Plos One, 7(1), art. no. e30481, 2012, WOS
10. [1.1] Li, X.J., Zhang, W., Liang, B., Zheng, X., Zhou, X. Up-expression of
GAD65 in the amygdala of the rat model of choric immobilization stress with
elevated blood glucose. Autonomic Neuroscience - Basic & Clinical, 166(1-2):
77-80, 2012, WOS
11. [1.1] Turecki, G., Ernst, C., Jollant, F., Labonté, B., Mechawar, N. The
neurodevelopmental origins of suicidal behavior. Trends in Neurosciences,
35(1)SI: 14-23, 2012, WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - KVETŇANSKÝ, Richard - POST, R. M.
Effects of stress on neurotrophic factor expression in the rat brain. In Stress : The
international journal on the biologie of stress, 1995, vol. 771, p. 234-239. ISSN
1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Babenko, O., Kovalchuk, I., Metz, G.A. Epigenetic programming of
neurodegenerative diseases by an adverse environment. Brain Research, 1444:
96-111, 2012, WOS
2. [1.1] Birkenhager, T.K., Geldermans, S., Van den Broek, W.W., van Beveren,
N., Fekkes, D. Serum brain-derived neurotrophic factor level in relation to illness
severity and episode duration in patients with major depression. Journal of
Psychiatric Research, 46(3): 285-289, 2012, WOS
3. [1.1] Casarotto, P.C., de Bortoli, V.C., Zangrossi, H., Jr. Intrahippocampal
injection of brain-derived neurotrophic factor increases anxiety-related, but not
panic-related defensive responses: involvement of serotonin. Behavioural
Pharmacology, 23(1): 80-88, 2012, WOS
4. [1.1] D'Addario, C., Dell'Osso, B., Palazzo, M.C., Benatti, B., Lietti, L.,
Cattaneo, E., Galimberti, D., Fenoglio, C., Cortini, F., Scarpini, E., Arosio, B., Di
Francesco, A., Di Benedetto, M., Romualdi, P., Candeletti, S., Mari, D.,
Bergamaschini, L., Bresolin, N., MacCarrone, M., Altamura, A.C. Selective DNA
Methylation of BDNF Promoter in Bipolar Disorder: Differences Among Patients
with BDI and BDII. Neuropsychopharmacology, 37(7): 1647-1655, 2012, WOS
5. [1.1] Hidasi, Z., Salacz, P., Csibri, E. Depression in neuropsychiatric diseases.
Ideggyogyaszati Szemle - Clinical Neuroscience, 65(1-2): 6-15, 2012, WOS
6. [1.1] Jiang, B., Xiong, Z., Yang, J., Wang, W., Wang, Y., Hu, Z.-L., Wang, F.,
Chen, J.-G. Antidepressant-like effects of ginsenoside Rg1 are due to activation of
the BDNF signalling pathway and neurogenesis in the hippocampus. British
Journal of Pharmacology, 166(6): 1872-1887, 2012, WOS
7. [1.1] Jurgens, H.A., Johnson, R.W. Dysregulated neuronal-microglial cross-
231
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA252
talk during aging, stress and inflammation. Experimental Neurology, 233(1): 4048, 2012, WOS
8. [1.1] Kudrin, V.S., Klodt, P.M., Narkevich, V.B., Shipilov, I.A., Poseva, V.I.,
Molodavkin, G.M., Voronina, T.A. Behavioral and neurochemical aspects of the
antidepressive action of GSB-106 dipeptide BDNF fragment. Eksperimental'naya
i Klinicheskaya Farmakologiya, 75(10): 3-7, 2012, WOS
9. [1.1] Lee, K.Y., Miki, T., Yokoyama, T., Ueki, M., Warita, K., Suzuki, S., Ohta,
K.-I., Wang, Z.-Y., Jamal, M., Yakura, T., Liu, J.-Q., Hosomi, N., Takeuchi, Y.
Neonatal repetitive maternal separation causes long-lasting alterations in various
neurotrophic factor expression in the cerebral cortex of rats. Life Sciences,
90(15-16): 578-584, 2012, WOS
10. [1.1] Massart, R., Mongeau, R., Lanfumey, L. Beyond the monoaminergic
hypothesis: neuroplasticity and epigenetic changes in a transgenic mouse model
of depression. Philosophical Ttransactions of the Royal Society B - Biological
Sciences, 367(1601)SI: 2485-2494, 2012, WOS
11. [1.1] Perea, C. S., Paternina, A. C., Gomez, Y., Lattig, M.C. Negative
affectivity moderated by BDNF and stress response. Journal of Affective
Disorders, 136(3): 767-774, 2012, WOS
12. [1.1] Pillai, A., Bruno, D., Sarreal, A.S., Hernando, R.T., Saint-Louis, L.A.,
Nierenberg, J., Ginsberg, S.D., Pomara, N., Mehta, P.D., Zetterberg, H.,
Blennow, K., Buckley, P.F. Plasma BDNF Levels Vary in Relation to Body Weight
in Females. Plos One, 7(7), art. no. e39358, 2012, WOS
13. [1.1] Zhang, X.Y., Liang, J., Chen, D.C., Xiu, M.H., De Yang, F., Kosten, T.A.,
Kosten, T.R. Low BDNF is associated with cognitive impairment in chronic
patients with schizophrenia. Psychopharmacology, 222(2): 277-284, 2012, WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - KVETŇANSKÝ, Richard - POST, R. M. Stress
and glucocorticoids affect the expression of brain-derived neurotrophic factor and
neurotrophin-3 messenger-rnas in the hippocampus. In Journal of Neuroscience,
1995, vol. 15, no. 3, p. 1768-1777. ISSN 0270-6474.
Citácie:
1. [1.1] Ahmed, F., Ras, J., Seedat, S. Volumetric structural magnetic resonance
imaging findings in pediatric posttraumatic stress disorder and obsessive
compulsive disorder: A systematic review. Frontiers in Psychology, 3, art. no.
568, 2012, WOS
2. [1.1] Andero, R., Daviu, N., Maria Escorihuela, R., Nadal, R., Armario, A. 7,8dihydroxyflavone, a TrkB receptor agonist, blocks long-term spatial memory
impairment caused by immobilization stress in rats. Hippocampus, 22(3): 399408, 2012, WOS
3. [1.1] Andero, R., Ressler, K.J. Fear extinction and BDNF: translating animal
models of PTSD to the clinic. Genes Brain and Behavior, 11(5): 503-512, 2012,
WOS
4. [1.1] Arendt, D.H., Smith, J.P., Bastida, C.C., Prasad, M.S., Oliver, K.D.,
Eyster, K.M., Summers, T.R., Summers, C.H. Contrasting hippocampal and
amygdalar expression of genes related to neural plasticity during escape from
social aggression. Physiology and Behavior, 107(5): 670-679, 2012, WOS
5. [1.1] Balaratnasingam, S., Janca, A. Brain Derived Neurotrophic Factor: A
novel neurotrophin involved in psychiatric and neurological disorders.
Pharmacology & Therapeutics, 134(1): 116-124, 2012, WOS
6. [1.1] Burnouf, S., Belarbi, K., Troquier, L., Derisbourg, M., Demeyer, D.,
Leboucher, A., Laurent, C., Hamdane, M., Buée, L., Blum, D. Hippocampal
BDNF Expression in a Tau Transgenic Mouse Model. Current Alzheimer
Research, 9(4): 406-410, 2012, WOS
232
Správa o činnosti organizácie SAV
7. [1.1] Casarotto, P.C., de Bortoli, V.C., Zangrossi, H., Jr. Intrahippocampal
injection of brain-derived neurotrophic factor increases anxiety-related, but not
panic-related defensive responses: involvement of serotonin. Behavioural
Pharmacology, 23(1): 80-88, 2012, WOS
8. [1.1] Chu, C.L., Liang, C.K., Chou, M.Y., Lin, Y.-T., Pan, C.-C., Lu, T., Chen,
L.-K., Chow, P.C. Decreased Plasma Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels
in Institutionalized Elderly With Depressive Disorder. Journal of the American
Medical Directors Association, 13(5): 434-437, 2012, WOS
9. [1.1] De Vry, J., Prickaerts, J., Jetten, M., Hulst, M., Steinbusch, H.W.M., van
den Hove, D.L.A., Schuurman, T., van der Staay, F.J. Recurrent long-lasting
tethering reduces BDNF protein levels in the dorsal hippocampus and frontal
cortex in pigs. Hormones and Behavior, 62(1): 10-17, 2012, WOS
10. [1.1] Dygalo, N.N., Kalinina, T.S., Bulygina, V.V., Shishkina, G.T. Increased
Expression of the Anti-Apoptotic Protein Bcl-xL in the Brain is Associated with
Resilience to Stress-Induced Depression-Like Behavior. Cellular and Molecular
Neurobiology, 32(5)SI: 767-776, 2012, WOS
11. [1.1] Eriguchi, T., Kutsuna, N., Kondo, Y., Shi, J., Murata, Y., Oshima, H.,
Sakatani, K., Katayama, Y. Influence of Stress Preconditioning on Hippocampal
Neuronal Cell Death and Neurogenesis in Rat Cerebral Ischemia. Advances in
Experimental Medicine and Biology, 737: 57-61, 2012, WOS
12. [1.1] Evans, J., Sun, Y., McGregor, A., Connor, B. Allopregnanolone
regulates neurogenesis and depressive /anxiety-like behaviour in a social
isolation rodent model of chronic stress. Neuropharmacology, 63(8): 1315-1326,
2012, WOS
13. [1.1] Farley, S., Dumas, S., El Mestikawy, S., Giros, B. Increased expression
of the Vesicular Glutamate Transporter-1 (VGLUT1) in the prefrontal cortex
correlates with differential vulnerability to chronic stress in various mouse
strains: Effects of fluoxetine and MK-801. Neuropharmacology, 62(1)SI: 503-517,
2012, WOS
14. [1.1] Hamani, C., Machado, D.C., Hipolide, D.C., Dubiela, F.P., Suchecki,
D., Macedo, C.E., Tescarollo, F., Martins, U., Covolan, L., Nobrega, J.N.. Deep
Brain Stimulation Reverses Anhedonic-Like Behavior in a Chronic Model of
Depression: Role of Serotonin and Brain Derived Neurotrophic Factor.
Biological Psychiatry, 71(1): 30-35, 2012, WOS
15. [1.1] Hamani, C., Nobrega, J.N. Preclinical Studies Modeling Deep Brain
Stimulation for Depression. Biological Psychiatry, 72(11): 916-923, 2012, WOS
16. [1.1] Hamani, C., Temel, Y. Deep Brain Stimulation for Psychiatric Disease:
Contributions and Validity of Animal Models. Science Translational Medicine,
4(142), art. no. 142rv8, 2012, WOS
17. [1.1] Hemmerle, A., Dickerson, J.W., Herring, N.R., Schaefer, T.L., Vorhees,
C.V., Williams, M.T., Seroogy, K.B. (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") treatment modulates expression of neurotrophins and their receptors
in multiple regions of adult rat brain. Journal of Comparative Neurology,
520(11): 2459-2474, 2012, WOS
18. [1.1] Hemmerle, A.M., Herman, J.P., Seroogy, K.B. Stress, depression and
Parkinson's disease. Experimental Neurology, 233(1): 79-86, 2012, WOS
19. [1.1] Hill, R.A. Interaction of sex steroid hormones and brain-derived
neurotrophic factor-tyrosine kinase B signalling: Relevance to schizophrenia and
depression. Journal of Neuroendocrinology, 24(12): 1553-1561, 2012, WOS
20. [1.1] Hoffmann, A., Spengler, D. The lasting legacy of social stress on the
epigenome of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Epigenomics, 4(4): 431444, 2012, WOS
233
Správa o činnosti organizácie SAV
21. [1.1] Hosseini-sharifabad, M., Esfandiari, E., Hosseini-sharifabad, A. The
Effect of Prenatal Exposure to Restraint Stress on Hippocampal Granule Neurons
of Adult Rat Offspring. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 15(5): 10601067, 2012, WOS
22. [1.1] Hutchinson, K.M., McLaughlin, K.J., Wright, R.L., Bryce Ortiz, J.,
Anouti, D.P., Mika, A., Diamond, D.M., Conrad, C.D. Environmental enrichment
protects against the effects of chronic stress on cognitive and morphological
measures of hippocampal integrity. Neurobiology of Learning and Memory,
97(2): 250-260, 2012, WOS
23. [1.1] Johansen, I.B., Sorensen, C., Sandvik, G.K., Nilsson, G.E., Höglund, E.,
Bakken, M., Øverli, O. Neural plasticity is affected by stress and heritable
variation in stress coping style. Comparative Biochemistry and Physiology D Genomics & Proteomics, 7(2): 161-171, 2012, WOS
24. [1.1] Joseph, M.S., Tillakaratne, N.J.K., de Leon, R.D. Treadmill training
stimulates brain-derived neurotrophic factor mRNA expression in motor neurons
of the lumbar spinal cord in spinally transected rats. Neuroscience, 224: 135-144,
2012, WOS
25. [1.1] Kalman, J., Pakaski, M., Szucs, S., Kálḿan, S., Fazekas, Ö., Sántha, P.,
Szabó, G., Janka, Z., Kálḿan, J. The role of immobilization stress and sertindole
on the expression of APP, MAPK-1 and beta-actin genes in rat brain.
Ideggyogyaszati Szemle - Clinical Neuroscience, 65(11-12): 394-400, 2012, WOS
26. [1.1] Klug, M., Hill, R.A., Choy, K.H.C., Kyrios, M., Hannan, A.J., van den
Buuse, M. Long-term behavioral and NMDA receptor effects of young-adult
corticosterone treatment in BDNF heterozygous mice. Neurobiology of Disease,
46(3): 722-731, 2012, WOS
27. [1.1] Kulkarni, V.A., Firestein, B.L. The dendritic tree and brain disorders.
Molecular and Cellular Neuroscience, 50(1): 10-20, 2012, WOS
28. [1.1] Kyeremanteng, C., James, J., MacKay, J.C., Merali, Z. A Study of Brain
and Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor Protein in Wistar and WistarKyoto Rat Strains after Electroconvulsive Stimulus. Pharmacopsychiatry, 45(6):
244-249, 2012, WOS
29. [1.1] Lakshminarasimhan, H., Chattarji, S. Stress Leads to Contrasting
Effects on the Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor in the Hippocampus
and Amygdala. Plos One, 7(1), art. no. e30481, 2012, WOS
30. [1.1] Lee, M.C., Okamoto, M., Liu, Y.F., Inoue, K., Matsui, T., Nogami, H.,
Soya, H. Voluntary resistance running with short distance enhances spatial
memory related to hippocampal BDNF signaling. Journal of Applied Physiology,
113(8): 1260-1266, 2012, WOS
31. [1.1] Leonard, B., Maes, M. Mechanistic explanations how cell-mediated
immune activation, inflammation and oxidative and nitrosative stress pathways
and their sequels and concomitants play a role in the pathophysiology of unipolar
depression. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2): 764-785, 2012,
WOS
32. [1.1] Li, L.F., Lu, J., Li, X., Xu, CL. , Yang, J., Qu, R., Ma, S.P.
Antidepressant-like effects of the saponins extracted from Chaihu-jia-longgumuli-tang in a rat unpredictable chronic mild stress model. Fitoterapia, 83(1):
93-103, 2012, WOS
33. [1.1] McEwen, B.S., Eiland, L., Hunter, R.G., Miller, M.M. Stress and anxiety:
Structural plasticity and epigenetic regulation as a consequence of stress.
Neuropharmacology, 62(1)SI: 3-12, 2012, WOS
34. [1.1] Menke, A., Klengel, T., Binder, E.B. Epigenetics, depression and
antidepressant treatment. Current Pharmaceutical Design, 18(36): 5879-5889,
234
Správa o činnosti organizácie SAV
2012, WOS
35. [1.1] Moonat, S., Pandey, S.C. Stress, Epigenetics, and Alcoholism. Alcohol
Research - Current Reviews, 34(4): 495-505, 2012, WOS
36. [1.1] Nuttall, J.R., Oteiza, P.I. Zinc and the ERK Kinases in the Developing
Brain. Neurotoxicity Research, 21(1)SI: 128-141, 2012, WOS
37. [1.1] Onishchenko, N., Spulber, S., Ceccatelli, S. Behavioural Effects of
Exposure to Methylmercury During Early Development. Current Topics in
Neurotoxicity, pp. 163-198, 2012, WOS
38. [1.1] Prickaerts, J., De Vry, J., Boere, J., Kenis, G., Quinton, M.S., Engel, S.,
Melnick, L., Schreiber, R. Differential BDNF Responses of Triple Versus Dual
Reuptake Inhibition in Neuronal and Astrocytoma Cells as well as in Rat
Hippocampus and Prefrontal Cortex. Journal of Molecular Neuroscience, 48(1):
167-175, 2012, WOS
39. [1.1] Rakofsky, J.J., Ressler, K.J., Dunlop, B.W. BDNF function as a potential
mediator of bipolar disorder and post-traumatic stress disorder comorbidity.
Molecular Psychiatry, 17(1): 22-35, 2012, WOS
40. [1.1] Saruta, J., Iida, M., Kondo, Y., To, M., Hayashi, T., Hori, M., Sato, S.,
Tsukinoki, K. Chronic stress induces neurotrophin-3 in rat submandibular gland.
Yonsei Medical Journal, 53(6): 1085-1092, 2012, WOS
41. [1.1] Schaefer, T.L., Grace, C.E., Skelton, M.R., Graham, D.L., Gudelsky,
G.A., Vorhees, C.V., Williams, M.T. Neonatal Citalopram Treatment Inhibits the
5-HT Depleting Effects of MDMA Exposure in Rats. ACS Chemical Neuroscience,
3(1): 12-21, 2012, WOS
42. [1.1] Serafini, G., Pompili, M., Innamorati, M., Giordano, G., Montebovi, F.,
Sher, L., Dwivedi, Y., Girardi, P. The role of microRNAs in synaptic plasticity,
major affective disorders and suicidal behavior. Neuroscience Research, 73(3):
179-190, 2012, WOS
43. [1.1] Stuke, H., Hellweg, R., Bermpohl, F. The development of depression.
The role of brain-derived neurotrophic factor. Nervenarzt, 83(7): 869-877, 2012,
WOS
44. [1.1] Takahashi, M., Yoshino, A., Yamanaka, A., Asanuma, C., Satou, T. ,
Hayashi, S., Masuo, Y., Sadamoto, K., Koike, K. Effects of Inhaled Lavender
Essential Oil on Stress-Loaded Animals: Changes in Anxiety-Related Behavior
and Expression Levels of Selected mRNAs and Proteins. Natural Product
Communications, 7(11): 1539-1544, 2012, WOS
45. [1.1] Temel, Y., Hescham, S.A., Jahanshahi, A., Janssen, M.L.F., Tan, S.K.H.,
van Overbeeke, J.J., Ackermans, L., Oosterloo, M., Duits, A., Leentjens, A.F.G.,
Lim, L. Neuromodulation in Psychiatric Disorders. International Review of
Neurobiology, 107: 283-314, 2012, WOS
46. [1.1] Turecki, G., Ernst, C., Jollant, F., Labonte, B., Mechawar, N. The
neurodevelopmental origins of suicidal behavior. Trends in Neurosciences,
35(1)SI: 14-23, 2012, WOS
47. [1.1] Vaka, S.R.K., Murthy, S.N., Balaji, A., Repka, M.A. Delivery of BrainDerived Neurotrophic Factor via Nose-to-Brain Pathway. Pharmaceutical
Research, 29(2): 441-447, 2012, WOS
48. [1.1] Ventura-Junca, R., Herrera, L.M. Epigenetic alterations related to
early-life stressful events. Acta Neuropsychiatrica, 24(5): 255-265, 2012, WOS
49. [1.1] Vermetten, E., Lanius, R.A. Biological and clinical framework for
posttraumatic stress disorder. Handbook of Clinical Neurology, 106: 291-342,
2012, WOS
50. [1.1] Yamada-Goto, N., Katsuura, G., Ochi, Y., Ebihara, K., Kusakabe, T.,
Hosoda, K., Nakao, K. Impairment of Fear-Conditioning Responses and Changes
235
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA253
ADCA254
of Brain Neurotrophic Factors in Diet-Induced Obese Mice. Journal of
Neuroendocrinology, 24(8): 1120-1125, 2012, WOS
51. [1.1] Yu, H., Wang, D.D., Wang, Y., Lee, F.S., Chen, Z.-Y. Variant BrainDerived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism Alters Vulnerability to
Stress and Response to Antidepressants. Journal of Neuroscience, 32(12): 40924101,, WOS
SPARKS, L. M. - UKROPCOVÁ, Barbara - SMITH, Jana - PASARICA,
Magdalena - HYMEL, David - XIE, H. - BRAY, G. A. - MILES, J. M. - SMITH, S.
R. Relation of adipose tissue to metabolic flexibility. In Diabetes Research and
Clinical Practice, 2009, vol. 83, no. 1, p. 32-43. (1.888 - IF2008). ISSN 0168-8227.
Citácie:
1. [1.1] Adamska, A., Nikołajuk, A., Karczewska–Kupczewska, M, Kowalska, I,
Otyiomek, E., Gorska, M., Straczkowski, M. Relationships between serum
adiponectin and soluble TNF-α receptors and glucose and lipid oxidation in lean
and obese subjects. 2012. Acta Diabetologica 49 (1) , pp. 17-24, WOS
2. [1.1] Nellemann, B., Gormsen, L.C., Sørensen, L.P., Christiansen, J.S., Nielsen,
S. Impaired insulin-mediated antilipolysis and lactate release in adipose tissue of
upper-body obese women. 2012. Obesity 20 (1) , pp. 57-64, WOS
3. [1.1] Prado, C. M. M.; Wells, J. C. K.; Smith, S. R.; Stephan, B.C.; Siervo, M.;
Sarcopenic obesity: A Critical appraisal of the current evidence. CLINICAL
NUTRITION Volume: 31 Issue: 5 Pages: 583-601 DOI:
10.1016/j.clnu.2012.06.010 Published: OCT 2012, WOS
4. [1.1] Wernstedt Asterholm, I., Mundy, D.I., Weng, J., Anderson, R.G.W.,
Scherer, P.E. Altered mitochondrial function and metabolic inflexibility
associated with loss of caveolin-1. 2012. Cell Metabolism 15 (2) , pp. 171-185,
WOS
STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - PAŠKOVÁ, M. - BARÁK, L. JAVORKOVÁ, J. - JANCOVÁ, E. - KLIMEŠ, Iwar. Prevalence of permanent
neonatal diabetes in Slovakia and successful replacement of insulin with
sulfonylurea therapy in KCNJ11 and ABCC8 mutation carriers. In Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 2007, vol. 92, p. 1276-1282. (5.799 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 021-972X.
Citácie:
1. [1.1] ABDEL-SALAM, GMH; SCHAFFER, AE; ZAKI, MS; DIXON-SALAZAR,
T; MOSTAFA, IS; AFIFI, HH; GLEESON, JG.: A homozygous IER3IP1 mutation
causes microcephaly with simplified gyral pattern, epilepsy, and permanent
neonatal diabetes syndrome (MEDS). AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL
GENETICS PART A 158A (11), pp. 2788-2796, WOS
2. [1.1] IAFUSCO, D; MASSA, O; PASQUINO, B; COLOMBO, C; IUGHETTI,
L; BIZZARRI, C; MAMMI, C; LO PRESTI, D; SUPRANI, T; SCHIAFFINI, R;
NICHOLS, CG; RUSSO, L; GRASSO, V; MESCHI, F; BONFANTI, R;
BRESCIANINI, S; BARBETTI, F.: Minimal incidence of neonatal/infancy onset
diabetes in Italy is 1:90,000 live births. ACTA DIABETOLOGICA 49 (5), pp. 405408, WOS
3. [1.1] JAVORSKY, M; KLIMCAKOVA, L; SCHRONER, Z; ZIDZIK, J;
BABJAKOVA, E; FABIANOVA, M; KOZAROVA, M; TKACOVA, R;
SALAGOVIC, J; TKAC, I.: KCNJ11 gene E23K variant and therapeutic response
to sulfonylureas. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 23 (3), pp.
245-249, WOS
4. [1.1] MAK, CM; LEE, CY; LAM, CW; SIU, WK; HUNG, VCN; CHAN, AYW.:
Personalized Medicine Switching from Insulin to Sulfonylurea in Permanent
Neonatal Diabetes Mellitus Dictated by a Novel Activating ABCC8 Mutation.
236
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA255
ADCA256
ADCA257
ADCA258
ADCA259
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY 21 (1), pp. 56-59, WOS
5. [1.1] OOI, HOOI LENG; WU, LOO LING.: Three cases of permanent neonatal
diabetes mellitus: genotypes and management outcome. SINGAPORE MEDICAL
JOURNAL 53 (7), pp. E142-E144, WOS
6. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
ŠTEFÁNIK, P. - MACEJOVÁ, Dana - MRAVEC, Boris - BRTKO, Július KRIŽANOVÁ, Oľga. Distinct modulation of a gene expression of the type 1 and 2
IP3 receptors by retinoic acid in brain areas. In Neurochemistry International, 2005,
vol. 46, no. 7, p. 559-564. ISSN 0197-0186.
Citácie:
1. [1.1] Treves, S.; Thurnheer, R.; Mosca, B.; Vukcevic, M.; Bergamelli,
L.;Voltan, R.; Oberhauser, V.; Ronjat, M.; Csernoch, L.; Szentesi, P.; Zorzato, F.;
SRP-35, a newly identified protein of the skeletal muscle sarcoplasmic reticulum,
is a retinol dehydrogenase. Biochem J. 2012; 441: 731-41., WOS, WOS
ŠTOFKOVÁ, A. - ŠKURLOVÁ, M. - TYBITANCLOVÁ, Katarina - VESELSKÝ,
L. - ŽELEZNÁ, B. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Relationship among nitric oxide,
leptin, ACTH, corticosterone, and IL-1 beta, in the early and late phases of adjuvant
arthritis in male Long Evans rats. In Life Sciences, 2006, vol. 79, no. 26, p. 24862491. (2.512 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0024-3205.
Citácie:
1. [1.1] Hamaguchi, K., Itabashi, A., Kuroe, Y., Nakano M, Fujimoto E, Kato T,
Satoi K, Utsuyama M, Sato K. Analysis of adipose tissues and stromal vascular
cells in a murine arthritis model. Metabolism - Clinical and Experimental,
61(12): 1687-1695, 2012, WOS
2. [1.1] Hayashi, H., Satoi, K., Sato-Mito, N., Kaburagi T, Yoshino H, Higaki M,
Nishimoto K, Sato K. Nutritional status in relation to adipokines and oxidative
stress is associated with disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
Nutrition, 28(11-12): 1109-1114, 2012, WOS
STOFKOVA, Andrea - HALUZIK, Martin - ZELEZNA, Blanka - KISS, Alexander
- SKURLOVA, Martina - LACINOVA, Zdenka - JURČOVIČOVÁ, Jana. Enhanced
Expressions of mRNA for Neuropeptide Y and Interleukin 1 Beta in Hypothalamic
Arcuate Nuclei during Adjuvant Arthritis-Induced Anorexia in Lewis Rats. In
NEUROIMMUNOMODULATION, 2009, vol. 16, p. 377-384. (1.212 - IF2008).
ISSN 1021-7401.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, C.Y., TSAI, C.Y.: Ghrelin and motilin in the gastrointestinal
system. Current Pharmaceutical Design, 2012, 18(31):4755-4765. WoS, WOS
ŠTRBÁK, Vladimír - GREER, M.A. Regulation of hormone secretion by acute cell
volume changes: Ca2+-independent hormone secretion. In Cellular Physiology and
Biochemistry, 2000, vol. 10, no. 5-6, p. 394-402. ISSN 1015-8987.
Citácie:
1. [1.1] Dubois, J.-M., Rouzaire-Dubois, B.: Roles of cell volume in molecular
and cellular biology. Progress in Biophysics and Molecular Biology 108 (3) , pp.
93-97, 2012, WOS
SZEKACS, D. - BODNÁR, I. - MRAVEC, Boris - KVETŇANSKÝ, Richard VIZI, E. S. - NAGY, G.M. - FEKETE, Mik. The peripheral noradrenergic terminal
as possible site of action of salsolinol as prolactoliberin. In Neurochemistry
International, 2007, vol. 50, no. 2, p. 427-434. ISSN 0197-0186.
Citácie:
1. [1.1] Hipólito, L.; Sánchez-Catalán, MJ.; Martí-Prats, L.; Granero, L.;
237
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA260
ADCA261
ADCA262
Polache, A.; Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36: 362-78.,
WOS, WOS
TAI, T. C. - CLAYCOMB, R. - SIDDALL, B. J. - BELL, R. A. - KVETŇANSKÝ,
Richard - WONG, D. L. Stress-induced changes in epinephrine expression in the
adrenal medulla in vivo. In Journal of Neurochemistry, 2007, vol. 101, no. 4, p.
1108-1118. (4.260 - IF2006). ISSN 0022-3042.
Citácie:
1. [1.1] Bartalucci, A., Ferrucci, M., Fulceri, F., Lazzeri, G., Lenzi, P., Toti, L.,
Serpiello, F.R., la Torre, A., Gesi, M. High-intensity exercise training produces
morphological and biochemical changes in adrenal gland of mice. Histology and
Histopathology, 27(6): 753-769, 2012, WOS
2. [1.1] HAN, Ruijun - KITLINSKA, Joanna B. - MUNDAY, William R. GALLICANO, G. Ian - ZUKOWSKA, Zofia. Stress Hormone Epinephrine
Enhances Adipogenesis in Murine Embryonic Stem Cells by Up-Regulating the
Neuropeptide Y System. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 5, pp.,
WOS
3. [1.1] Pérez-Alvarez, A., Hernández-Vivanco, A., Alonso Y Gregorio, S.,
Tabernero, A., McIntosh, J.M., Albillos, A. Pharmacological characterization of
native α7 nicotinic ACh receptors and their contribution to depolarization-elicited
exocytosis in human chromaffin cells. British Journal of Pharmacology, 165(4):
908-921, 2012, WOS
TAJTÁKOVÁ, M. - SEMANOVÁ, Z. - TOMKOVÁ, Z. - SZOKEOVÁ, E. MAJOROŠ, J. - RÁDIKOVÁ, O. - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar LANGER, Pavel. Increased thyroid volume and frequency of thyroid disorders signs
in schoolchildren from nitrate polluted area. In Chemosphere, 2006, vol. 62, no. 4, p.
559-564. (2006 - Current Contents). ISSN 0045-6535.
Citácie:
1. [1.1] ASCHEBROOK-KILFOY, B; HELTSHE, SL; NUCKOLS, JR; SABRA,
MM; SHULDINER, AR; MITCHELL, BD; AIROLA, M; HOLFORD, TR; ZHANG,
YW; WARD, MH.: Modeled nitrate levels in well water supplies and prevalence of
abnormal thyroid conditions among the Old Order Amish in Pennsylvania.
ENVIRONMENTAL HEALTH 11 Article Number: 6, WOS
2. [1.1] MERVISH, N; BLOUNT, B; VALENTIN-BLASINI, L; BRENNER, B;
GALVEZ, MP; WOLFF, MS; TEITELBAUM, SL.: Temporal variability in urinary
concentrations of perchlorate, nitrate, thiocyanate and iodide among children.
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL
EPIDEMIOLOGY 22 (2), pp. 212-218, WOS
3. [1.2] ASCHEBROOK-KILFOY, B.A, SHU, X.-O.BC, GAO, Y.-T.D, JI, B.-T.A,
YANG, G.BC, LI, H.L.D, ROTHMAN, N.A, CHOW, W.-H.A, ZHENG, W.BC,
WARD, M.H.: Thyroid cancer risk and dietary nitrate and nitrite intake in the
Shanghai women's health study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 132
(4) , pp. 897-904, SCOPUS
4. [1.2] KOUSTA, E., MASTORAKOS, G.: Endocrine disruptors and thyroid
function. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 29 (1) , pp. 7-14, SCOPUS
TAMMARO, P. - FLANAGAN, S.E. - ZADEK, B. - SRIRAM SRINIVASAN WOODHEAD, H. - HAMEED, S. - KLIMEŠ, Iwar - HATTERSLEY, A. T. ELLARD, S. - ASHCROFT, F. M. A Kir6.2 mutation causing severe functional
effects in vitro produces neonatal diabetes without the expected neurological
complications. In Diabetologia, 2008, vol. 51, no. 5, p. 802-810. (2008 - Current
Contents). ISSN 0012-186X.
Citácie:
238
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA263
ADCA264
ADCA265
ADCA266
1. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
THANABALASINGHAM, G. - GLOYN, A. L. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela TJORA, E. - PEDERSEN, O. - STANÍK, Juraj - KLIMEŠ, Iwar - NJOLSTAD, P.R.
- MCCARTHY, M. - OWEN, K. R. - SHAH, N. - VAXILLIARE, M. - HANSEN,
T. - TUOMI, T. - SZOPA, M. - JAMES, T. J. - KOKKO, P. - LOISEUER, F. ANDERSON, E. - GAGET, I. - ISOMAA, B. - NOWAK, N. - READER, H. MALECKI, M.T. - GROOP, L. - FROGUEL, P. A large multi-centre European
study validates high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) as a clinical biomarker
for the diagnosis of diabetes subtypes. In Diabetologia : clinical and Experimental
Diabetes and Metabolism. - New York : Springer, 2011, vol. 54, no. 11, pp. 28012810. (6.973 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0012-186X.
Citácie:
1. [1.1] HENZEN, CHRISTOPH.: Monogenic diabetes mellitus due to defects in
insulin secretion. SWISS MEDICAL WEEKLY, 2012, 142 (w13690), WOS
2. [1.1] VISSCHER, PM; BROWN, MA; MCCARTHY, MI; YANG, J.: Five Years
of GWAS Discovery. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 90 (1),
2012, pp. 7-24, WOS
3. [1.2] BESSER, R.E.J., JONES, J., MCDONALD, T.J., SMITH, R., SHEPHERD,
M.H., HATTERSLEY, A.T.: Using highly sensitive C-reactive protein
measurement to diagnose MODY in a family with suspected type 2 diabetes. BMJ
CASE REPORTS, 2012, SCOPUS
4. [1.2] GARDNER, D.S.L., SHYONG TAI, E.: Clinical features and treatment of
maturity onset diabetes of the young (MODY). DIABETES, METABOLIC
SYNDROME AND OBESITY: TARGETS AND THERAPY 5 , 2012, pp. 101-108,
SCOPUS
TILLINGER, A. - BRÚDEROVÁ, V. - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - ZEMAN,
Michal - KOPÁČEK, Juraj - NOVÁKOVÁ, M. - KVETŇANSKÝ, Richard KRIŽANOVÁ, Oľga. Gene expression of the phenylethanolamine Nmethyltransferase is differently modulated in cardiac atria and ventricles. In General
physiology and biophysics, 2006, vol. 25, iss. 4, p. 355-364. (0.560 - IF2005). (2006
- Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] WONG, Dona Lee - TAI, T. C. - WONG-FAULL, David C. - CLAYCOMB,
Robert - MELONI, Edward G. - MYERS, Karyn M. - CARLEZON, William A. KVETNANSKY, Richard. Epinephrine: A Short- and Long-Term Regulator of
Stress and Development of Illness A Potential New Role for Epinephrine in Stress.
In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340, 2012,
vol. 32, no. 5, pp. 737., WOS
TILLINGER, A. - SOLLAS, A. - SEROVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard SABBAN, E. L. Vesicular monoamine transporters (VMATs) in adrenal chromaffin
cells: stress-triggered induction of VMAT2 and expression in epinephrine
synthesizing cells. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2010, vol. 30, no. 8, pp.
1459-1465. (2.107 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
Citácie:
1. [1.2] Saulin, A., Savli, M., Lanzenberger, R. Serotonin and molecular
neuroimaging in humans using PET. Amino Acids, 42(6): 2039-2057, 2012,
SCOPUS
TKÁČOVÁ, R. - UKROPEC, Jozef - SKYBA, P. - UKROPCOVÁ, Barbara POBEHA, P. - KURDIOVÁ, Timea - JOPPA, P. - KLIMEŠ, Iwar - TKÁČ, I. GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Increased Adipose Tissue Expression of
239
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA267
ADCA268
ADCA269
Proinflammatory CD40, MKK4 and JNK in Patients with Very Severe Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. In Respiration, 2011, vol. 81, no. 5, p. 386-393.
(2.543 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0025-7931.
Citácie:
1. [1.1] ITARIU, BK; ZEYDA, M; HOCHBRUGGER, EE; NEUHOFER, A;
PRAGER, G; SCHINDLER, K; BOHDJALIAN, A; MASCHER, D; VANGALA, S;
SCHRANZ, M; KREBS, M; BISCHOF, MG; STULNIG, TM.: Long-chain n-3
PUFAs reduce adipose tissue and systemic inflammation in severely obese
nondiabetic patients: a randomized controlled. AMERICAN JOURNAL OF
CLINICAL NUTRITION 96 (5), pp. 1137-1149, WOS
2. [1.1] LIN, QQ; YAN, CF; LIN, R; ZHANG, JY; WANG, WR; YANG, LN;
ZHANG, KF.: SIRT1 regulates TNF-alpha-induced expression of CD40 in 3T3-L1
adipocytes via NF-kappa B pathway. CYTOKINE 60 (2), pp. 447-455, WOS
3. [1.1] MIRRAKHIMOV, AIBEK E.: Chronic obstructive pulmonary disease and
glucose metabolism: a bitter sweet symphony. CARDIOVASCULAR
DIABETOLOGY 11, Article Number: 132, WOS
4. [1.1] VAN DEN BORST, BRAM; SCHOLS, ANNEMIE M. W. J.: Body
Composition Abnormalities. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
DISEASE: CO-MORBIDITIES AND SYSTEMIC CONSEQUENCES, Book Series:
Respiratory Medicine Series, pp. 171-192, WOS
5. [1.1] VAN DEN BORST, Bram - GOSKER, Harry R. - WESSELING, Geertjan DE JAGER, Wilco - HELLWIG, Valery A. C. V. - SNEPVANGERS, Frank J. SCHOLS, Annemie M. W. J. Low-grade adipose tissue inflammation in patients
with mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease. In AMERICAN
JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, 2011, vol.94, no.6, 1504-1512., WOS
TKÁČOVÁ, R. - DORKOVÁ, Z. - MOLCANYIOVÁ, A. - RÁDIKOVÁ, Žofia KLIMEŠ, Iwar - TKÁČ, Ivan. Cardiovascular risk and insulin resistance in patients
with obstructive sleep apnea. In Medical science monitor : international medical
journal of experimental and clinical research, 2008, vol. 14, no. 9, p. CR 438-CR
444. (1.607 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1234-1010.
Citácie:
1. [1.1] LAM, JCM; MAK, JCW; IP, MSM.: Obesity, obstructive sleep apnoea
and metabolic syndrome. RESPIROLOGY 17 (2), pp. 223-236, WOS
TYBITANCLOVÁ, Katarina - MACEJOVÁ, Dana - LÍŠKA, Ján - BRTKO, Július ZÓRAD, Štefan. AT(1) receptor and ACE mRNA are increased in chemically
induced carcinoma of rat mammary gland. In Molecular and Cellular Endocrinology,
2005, vol. 244, no. 1-2, p. 42-46. ISSN 0303-7207.
Citácie:
1. [1.2] Nahmod, K.A., Walther, T., Cambados, N., Fernandez, N., Meiss, R.,
Tappenbeck, N., Wang, Y., Schere-Levy, C. AT1 receptor blockade delays
postlactational mammary gland involution: A novel role for the renin angiotensin
system. FASEB Journal, 26(5): 1982-1994, 2012, SCOPUS
UKROPEC, Jozef - RÁDIKOVÁ, Žofia - HUČKOVÁ, Miroslava - KOŠKA, Juraj KOCAN, M. - ŠEBŐKOVÁ, Elena - DROBNÁ, Beata - TRNOVEC, Tomáš SUŠIENKOVÁ, K. - LABUDOVÁ, V. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - LANGER,
Pavel - KLIMEŠ, Iwar. High prevalence of prediabetes and diabetes in a population
exposed to high levels of an organochlorine cocktail. In Diabetologia : clinical and
Experimental Diabetes and Metabolism, 2010, vol. 53, no. 5, p. 899-906. (6.551 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0012-186X.
Citácie:
1. [1.1] Campbell AW (2012) The Diabetes Pandemic. Alternative Therapies in
Health and Medicine 17: 8-9., WOS
240
Správa o činnosti organizácie SAV
2. [1.1] DUTTA, SK; MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D;
HERTZ-PICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP.: Differential gene expression and a
functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder
development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 40, pp. 143-154, WOS
3. [1.1] EVERETT, CHARLES J.; THOMPSON, OLIVIA M.: Associations of
dioxins, furans and dioxin-like PCBs with diabetes and pre-diabetes: Is the toxic
equivalency approach useful? ENVIRONMENTAL RESEARCH 118, pp. 107-111,
WOS
4. [1.1] FRITHSEN, IVAR L.; EVERETT, CHARLES J.: Roles of Environmental
Pollution and Pesticides in Metabolic Syndrome and Diabetes: The
Epidemiological Evidence. NUTRITIONAL AND THERAPEUTIC
INTERVENTIONS FOR DIABETES AND METABOLIC SYNDROME, pp. 111124, WOS
5. [1.1] GASULL, M; PUMAREGA, J; TELLEZ-PLAZA, M; CASTELL, C;
TRESSERRAS, R; LEE, DH; PORTA, M.: Blood Concentrations of Persistent
Organic Pollutants and Prediabetes and Diabetes in the General Population of
Catalonia. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 46 (14) , pp. 77997810, WOS
6. [1.1] HENLEY, P; HILL, J; MORETTI, ME; JAHEDMOTLAGH, Z;
SCHOEMAN, K; KOREN, G; BEND, JR.: Relationships between exposure to
polyhalogenated aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides and the
risk for developing type 2 diabetes: a systematic review and a meta-analysis of
exposures to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). TOXICOLOGICAL
AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 94 (5), pp. 814-845, WOS
7. [1.1] LIND, L.; LIND, P. M.: Can persistent organic pollutants and plasticassociated chemicals cause cardiovascular disease? JOURNAL OF INTERNAL
MEDICINE 271 (6), pp. 537-553, WOS
8. [1.1] MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D; HERTZPICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP; DUTTA, SK.: Analysis of the
toxicogenomic effects of exposure to persistent organic pollutants (POPs) in
Slovakian girls: Correlations between gene expression and disease risk.
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 39 (1), pp. 188-199, WOS
9. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
10. [1.1] POLYZOS, SA; KOUNTOURAS, J; DERETZI, G; ZAVOS, C;
MANTZOROS, CS.: The Emerging Role of Endocrine Disruptors in Pathogenesis
of Insulin Resistance: A Concept Implicating Nonalcoholic Fatty Liver Disease.
CURRENT MOLECULAR MEDICINE 12 (1), pp. 68-82, WOS
11. [1.1] PORTA, MIQUEL; PUMAREGA, JOSE; GASULL, MAGDA.: Number
of persistent organic pollutants detected at high concentrations in a general
population. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 44, pp. 106-111, WOS
12. [1.1] RUZZIN, JEROME.: Public health concern behind the exposure to
persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases. BMC PUBLIC
HEALTH 12 (298), WOS
13. [1.1] SLAMECKA, J; CAPCAROVA, M; JURCIK, R; KOLESAROVA, A;
ONDRUSKA, L; GASPARIK, J; LUKAC, N; MERTIN, D.: The occurrence and
dynamics of polychlorinated hydrocarbons in brown hare (Lepus europaeus) in
241
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA270
ADCA271
south-western Slovakia. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL
ENGINEERING 47 (9), pp. 1217-1223, WOS
14. [1.1] SNEDEKER, SUZANNE M.; HAY, ANTHONY G.: Do Interactions
Between Gut Ecology and Environmental Chemicals Contribute to Obesity and
Diabetes? ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 120 (3), pp. 332-339,
WOS
15. [1.1] THAYER, KA; HEINDEL, JJ; BUCHER, JR; GALLO, MA.: Role of
Environmental Chemicals in Diabetes and Obesity: A National Toxicology
Program Workshop Review. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 120
(6), pp. 779-789, WOS
UKROPEC, Jozef - PENESOVÁ, Adela - ŠKOPKOVÁ, Martina - PURA, M. VLČEK, M. - RÁDIKOVÁ, Žofia - IMRICH, Richard - UKROPCOVÁ, Barbara TAJTÁKOVÁ, M. - KOŠKA, Juraj - ZÓRAD, Štefan - BELAN, V. - VANUGA, P.
- PAYER, J.R.J. - ECKEL, J. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela.
Adipokine protein expression pattern in growth hormone deficiency predisposes to
the increased fat cell size and the whole body metabolic derangements. In Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 2008, vol. 93, iss. 6, p. 2255-2262. (5.493 IF2007). ISSN 021-972X.
Citácie:
1. [1.1] GARTEN, A.; SCHUSTER, S.; KIESS, W.: The Insulin-Like Growth
Factors in Adipogenesis and Obesity. ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM
CLINICS OF NORTH AMERICA 41 (2), 283, WOS
2. [1.1] LI, LM; REN, W; LI, JC; LIU, JJ; WANG, LL; ZHENG, XY; LIU, DZ; LI,
SF; SOUVENIR, R; TANG, JP.: Increase in serum pregnancy-associated plasma
protein-A is correlated with increase in cardiovascular risk factors in adult
patients with growth hormone deficiency. ENDOCRINE 42 (2), pp. 375-381, WOS
3. [1.1] SALMAN, S; UZUM, AK; TELCI, A; ALAGOL, F; OZBEY, NC.: Serum
adipokines and low density lipoprotein subfraction profile in hypopituitary
patients with growth hormone deficiency. PITUITARY 15 (3), pp. 386-392, WOS
UKROPEC, Jozef - RESELAND, J. E. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela DEMČÁKOVÁ, E. - MADSEN, L. - BERGE, R. K. - RUSTAN, A. C. - KLIMEŠ,
Iwar - DREVON, C. A. - ŠEBŐKOVÁ, Elena. The hypotriglyceridemic effect of
dietary n-3 FA is associated with increased beta-oxidation and reduced leptin
expression. In Lipids, 2003, vol. 38, no. 10, p. 1023-1029. ISSN 0024-4201.
Citácie:
1. [1.1] JIA, BB; MADSEN, L; PETERSEN, RK; TECHER, N; KOPPERUD, R;
MA, T; DOSKELAND, SO; AILHAUD, G; WANG, JF; AMRI, EZ;
KRISTIANSEN, K.: Activation of Protein Kinase A and Exchange Protein Directly
Activated by cAMP Promotes Adipocyte Differentiation of Human Mesenchymal
Stem Cells. PLOS ONE 7 (3), WOS
2. [1.1] MIKAMI, NANA; HOSOKAWA, MASASHI; MIYASHITA, KAZUO.:
Dietary Combination of Fish Oil and Taurine Decreases Fat Accumulation and
Ameliorates Blood Glucose Levels in Type 2 Diabetic/Obese KK-A(y) Mice.
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 77 (6), pp. H114-H120, WOS
3. [1.2] HLAVATÝ, P.: Effect of N-3 polyunsaturated fatty acids on obesity and
metabolic syndrome. DIABETOLOGIE METABOLISMUS ENDOKRINOLOGIE
VYZIVA 15 (4) , pp. 264-271, SCOPUS
4. [1.2] SUAREZ, C., FERREIRA MONTEIRO, A., MACRI, E., CHIARENZA, A.,
ZENI, S., RODRÍGUEZ, P., BOYER, P., FRIEDMAN, S.: High-fat diets and body
composition over two generations. An experimental study. ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION 59 (4) , pp. 232-238, SCOPUS
242
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA272
ADCA273
ADCA274
ADCA275
UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - KURDIOVÁ, Timea GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - KLIMEŠ, Iwar. Adipose tissue and skeletal muscle
plasticity modulates metabolic healt. In Archives of physiology and biochemistry,
2008, vol. 114, no 5, p. 357-368.
Citácie:
1. [1.2] FROMM-DORNIEDEN, C., LYTOVCHENKO, O., VON DER HEYDE, S.,
BEHNKE, N., HOGL, S., BERGHOFF, J., KÖPPER, F., OPITZ, L., RENNE, U.,
HOEFLICH, A., BEISSBARTH, T., BRENIG, B., BAUMGARTNER, B.G.:
Extrinsic and intrinsic regulation of DOR/TP53INP2 expression in mice: Effects
of dietary fat content, tissue type and sex in adipose and muscle tissues.
NUTRITION AND METABOLISM 9, art. no. 86, SCOPUS
UKROPEC, Jozef - ANUNCIADO, R. V. - RAVUSSIN, Y. - KOZAK, L. P. Leptin
is required for uncoupling protein-1-independent thermogenesis during cold stress.
In Endocrinology, 2006, vol 146, no 5, p. 2468-2480. ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] Clarke SD, Lee K, Andrews ZB, Bischof R, Fahri F, Evans RG, Clarke IJ,
Henry BA. (2012) Postprandial heat production in skeletal muscle is associated
with altered mitochondrial function and altered futile calcium cycling. American
Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology 303:
R1071-R1079., WOS
2. [1.1] Medina-Gomez G (2012) Mitochondria and endocrine function of adipose
tissue. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 26: 791804., WOS
3. [1.1] Ravussin Y, LeDuc CA, Watanabe K, Leibel RL (2012) Effects of ambient
temperature on adaptive thermogenesis during maintenance of reduced body
weight in mice. American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and
Comparative Physiology 303: R438-R448., WOS
UKROPEC, Jozef - ANUNCIADO, R. V. - RAVUSSIN, Y. - HULVER, M. KOZAK, L. P. UCP1-independent Thermogenesis in White Adipose Tissue of Coldacclimated Ucp1-/- Mice. J. In Biological Chemistry, 2006, vol. 281, no. 42, p.
31894-31908. ISSN 1431-6730.
Citácie:
1. [1.1] Boucher J, Mori MA, Lee KY, Smyth G, Liew CW, Macotela Y, Rourk M,
Bluher M, Russell SJ, Kahn CR. (2012) Impaired thermogenesis and adipose
tissue development in mice with fat-specific disruption of insulin and IGF-1
signalling. Nature Communications 3., WOS
2. [1.1] Klaus S, Keipert S, Rossmeisl M, Kopecky J (2012) Augmenting energy
expenditure by mitochondrial uncoupling: a role of AMP-activated protein kinase.
Genes and Nutrition 7: 369-386., WOS
3. [1.1] Martens K, Bottelbergs A, Peeters A, Jacobs F, Espeel M, Carmeliet P,
Van Veldhoven PP, Baes M. (2012) Peroxisome deficient aP2-Pex5 knockout
mice display impaired white adipocyte and muscle function concomitant with
reduced adrenergic tone. Molecular Genetics and Metabolism 107: 735-747.,
WOS
VALÁŠKOVÁ, Z. - KIŇOVÁ, S. - DANIHEL, Ľudovít - ĎURIŠ, I. - MRAVEC,
Boris - MARKOVIČOVÁ, D. Komplexita interakcií nádorového procesu. In Vnitřní
lékařství : časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej
spoločnosti, 2009, roč. 55, p. 1-14. ISSN 0042-733X.
Citácie:
1. [1.2] Song, Y.; Zhang, G.; Pang, Z.; Zhu, X.; Yang, X.; Li, Y.; Quan, S.; Xing,
F.; Effects of gene F10 over-expression on the tumorigenicity of A549 cells.
Medical Journal of Chinese People's Liberation Army. 2012; 37: 506-10.,
243
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA276
ADCA277
ADCA278
ADCA279
SCOPUS
2. [1.2] Song, Y.; Zhang, G.; Zhu, X.; Pang, Z.; Xing, F.; Quan, S.;
Overexpression of the hydatidiform mole-elated gene F10 inhibits apoptosis in
A549 cells through downregulation of BCL2-associated X protein and caspase-3.
Oncology Letters. 2012; 4: 419-22., SCOPUS
VARGOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - LAUKOVÁ, Marcela - CLEARY, S. MANZ, B. - PACAK, K. - KVETŇANSKÝ, Richard. Adipocytes as a new source of
catecholamine production. In FEBS Letters, 2011, vol. 585, no. 14, p. 2279-2284.
(3.601 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0014-5793.
Citácie:
1. [1.2] Franco, J.G., Fernandes, T.P., Rocha, C.P.D., Calviño, C., Pazos-Moura,
C.C., Lisboa, P.C., Moura, E.G., Trevenzoli, I.H. Maternal high-fat diet induces
obesity and adrenal and thyroid dysfunction in male rat offspring at weaning.
Journal of Physiology, 590(21): 5503-5518, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Hakim, F., Gozal, D., Kheirish-Gozal, L. Sympathetic and
catecholaminergic alterations in sleep apnea with particular emphasison
children. Frontiers in Neurology, JAN, art. no. 7, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Shome, S., Dasgupta, P.S., Basu, S. Dopamine regulates mobilization of
mesenchymal stem cells during wound angiogenesis. PLoS ONE 7(2), art. no.
e31682, 2012, SCOPUS
VEERAMAH, KR. - TÖNJES, A. - KOVACS, P. - GROSS, A. - WEGMANN, D. GEARY, P. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - KLIMEŠ, Iwar - SCHOLZ, M. NOVEMBRE, J. - STUMVOLL, M. Genetic variation in the Sorbs of eastern
Germany in the context of broader European genetic diversity. In European Journal
of Human Genetics, 2011, vol. 19, n. 9, pp. 995-1001. (4.380 - IF2010). (2011 Current Contents). ISSN 1018-4813.
Citácie:
1. [1.1] SCLIAR, Marilia O. - SOARES-SOUZA, Giordano B. - CHEVITARESE,
Juliana - LEMOS, Livia - MAGALHAES, Wagner C. S. - FAGUNDES, Nelson J. BONATTO, Sandro L. - YEAGER, Meredith - CHANOCK, Stephen J. TARAZONA-SANTOS, Eduardo. The population genetics of quechuas, the largest
native south american group: Autosomal sequences, SNPs, and microsatellites
evidence high level of diversity. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL
ANTHROPOLOGY, 2012, vol.147, no.3, 443-451., WOS
VELICKÝ, J. - TITLBACH, M. - DUŠKOVÁ, J. - VOBECKÝ, M. - ŠTRBÁK,
Vladimír - RASKA, I. Potassium bromide and the thyroid gland of the rat:
morphology and immunohistochemistry, RIA and INAA analysis. In ANNALS OF
ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 1997, vol. 179, no. 5, p. 421-431.
ISSN 0940-9602.
Citácie:
1. [1.1] Baird-Heinz, H.E., van Schoick, A.L., Pelsor, F.R., Lauren Ranivand, D.,
Hungerford, L.L. : A systematic review of the safety of potassium bromide in dogs.
2012 Journal of the American Veterinary Medical Association 240 (6) , pp. 705715, 2012, WOS
2. [1.1] Li, D., Pei, H., Li, X.,Liu, X., Li, X., Xie, Y.: Short-term effects of
combined treatment with potassium bromide and methimazole in patients with
Graves' disease. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION
Volume: 35 Issue: 11 Pages: 971-974, 2012, WOS
VELICKÝ, J. - TITLBACH, M. - LOJDA, Z. - DUŠKOVÁ, J. - VOBECKÝ, M. ŠTRBÁK, Vladimír - RAŠKA, I. Long-term action of potassium bromide on the rat
thyroid gland. In Acta Histochemica : Zeitschrift für histologische Topochemie,
1998, vol. 100, p. 11-23. ISSN 0065-1281.
244
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA280
ADCA281
ADCA282
ADCA283
Citácie:
1. [1.1] Baird-Heinz, H.E., van Schoick, A.L., Pelsor, F.R., Lauren Ranivand, D.,
Hungerford, L.L. : A systematic review of the safety of potassium bromide in dogs.
2012 Journal of the American Veterinary Medical Association 240 (6) , pp. 705715, 2012, WOS
VLČEK, Miroslav - ROVENSKÝ, Jozef - BLAŽÍČEK, Pavel - RÁDIKOVÁ, Žofia
- PENESOVÁ, Adela - KERLIK, Jana - KVETŇANSKÝ, Richard - IMRICH,
Richard. Sympathetic Nervous System Response to Orthostatic Stress in Female
Patients with Rheumatoid Arthritis. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2008, vol. 1148, p. 556-561. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents).
ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Janse van Rensburg, D.C., Ker, J.A., Grant, C.C., Fletcher, L. Autonomic
impairment in rheumatoid arthritis. International Journal of Rheumatic Diseases,
15(4): 419-426, 2012, WOS
2. [1.1] Pal, G.K. Association of cardiovascular risks with sympathovagal
imbalance in rheumatoid arthritis. Indian Journal of Medical Research, 136(4):
547-548, 2012, WOS
VLČEK, Miroslav - RÁDIKOVÁ, Žofia - PENESOVÁ, Adela - KVETŇANSKÝ,
Richard - IMRICH, Richard. Heart rate variability and catecholamines during
hypoglycemia and orthostasis. In Autonomic neuroscience - basic & climical, 2008,
vol. 143, no. 1-2, p. 53-57. (1.756 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 15660702.
Citácie:
1. [1.1] Mouton, C., Ronson, A., Razavi, D., Delhaye, F., Kupper, N., Paesmans,
M., Moreau, M., Gidron, Y. The relationship between heart rate variability and
time-course of carcinoembryonic antigen in colorectal cancer. Autonomic
Neuroscience: Basic and Clinical, 166(1-2): 96-99, 2012, WOS
2. [1.2] De Couck, M., Mravec, B., Gidron, Y. You may need the vagus nerve to
understand pathophysiology and to treat diseases. Clinical Science, 122(7): 323328, 2012, SCOPUS
VLČEK, Miroslav - ROVENSKÝ, Jozef - EISENHOFER, G. - RÁDIKOVÁ, Žofia
- PENESOVÁ, Adela - KERLIK, Jana - IMRICH, Richard. Autonomic Nervous
System Function in Rheumatoid Arthritis. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2012, vol.32, no.5, p.897-901. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Pal, G.K. Association of cardiovascular risks with sympathovagal
imbalance in rheumatoid arthritis (2012) Indian Journal of Medical Research,
136 (4), pp. 547-548., WOS
VRŠANSKÁ, S. - NAGYOVÁ, Eva - MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - FICKOVÁ,
Mária - KOLENA, Jaroslav. Components of cigarette smoke inhibit expansion of
oocyte-cumulus complexes from porcine follicles. In Physiological Research, vol.
52, no. 3, 2003, p. 383-387. ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.2] Beker van Woudenberg, A., Gröllers-Mulderij, M., Snel, C., Jeurissen, N.,
Stierum, R., Wolterbeek, A.: The bovine oocyte in vitro maturation model: A
potential tool for reproductive toxicology screening. REPRODUCTIVE
TOXICOLOGY 34 (2), pp. 251-260, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Suchitra, B.R., Nandi, S., Gupta, P.S.P., Honnappa, T.G., Ravindra, J.P.:
Influence of cadmium on buffalo oocyte and embryo development in vitro.
INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 82 (3), pp. 292-293, 2012, SCOPUS
245
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA284
ADCA285
ADCA286
ADCA287
ADCA288
3. [1.2] Yang, S., Zhang, Z., He, J., Li, J., Zhang, J., Xing, H., Xu, S.: Ovarian
toxicity induced by dietary cadmium in hen. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT
RESEARCH 148 (1), pp. 53-60, 2012, SCOPUS
WAWRUCH, M. - FIALOVÁ, D. - ŽIKAVSKÁ, M. - WSOLOVÁ, L. - JEŽOVÁ,
Daniela - KUZELOVÁ, M. - LIŠKOVÁ, S. - KRAJČÍK, S. Factors influencing the
use of potentially inappropriate medication in older patients in Slovakia. In Journal
of Clinical Pharmagy and Therapeutics, 2008, vol. 33, no. 4, p. 381-392. ISSN 02694727.
Citácie:
1. [1.1] Primejdie, D. , Bojiţǎ, M., Popa, A. Potential inappropriate medication
use in community - dwelling elderly patients. A qualitative study. In Farmacia.
2012 60(3): 366-378. WOS, WOS
2. [1.2] Holjenčík, J., Rovenský, J., Kriška, M. Adverse drug reactions in elderly.
In Rheumatologia. 2012; 26(2): 63-67 SCOPUS, SCOPUS
WEIN, S. - UKROPEC, Jozef - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - KLIMEŠ, Iwar ŠEBŐKOVÁ, Elena. Concerted action of leptin in regulation of fatty acid oxidation
in skeletal muscle and liver. In Experimental and clinical endocrinology and
diabetes, 2007, vol. 115, no. 4, p. 244-251. ISSN 0947-7349.
Citácie:
1. [1.1] AGUER, CELINE; HARPER, MARY-ELLEN.: Skeletal muscle
mitochondrial energetics in obesity and type 2 diabetes mellitus: Endocrine
aspects. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY &
METABOLISM 26 (6), pp. 805-819, WOS
WILSON, T. G. - WANG, S. - BEŇO, M. - FARKAŠ, Robert. Wide mutational
spectrum of a gene involved inhormone action and insecticide resistance in
Drosophila melanogaster. In MOL GENET GENOMICS, 2006, vol. 276, no. 3, p.
294-303.
Citácie:
1. [1.1] Goodman W.G. and Cusson M. The Juvenile Hormones. Insect
Endocrinology; ed by Gilbert L.; Elsevier Press; 2012., WOS
2. [1.1] Henrich V.C. The Ecdysteroid Receptor. Insect Endocrinology; ed by
Gilbert L.; Elsevier Press; 2012., WOS
WONG, D. L. - TAI, T. C. - WONG-FAULL, D.C. - CLAYCOMB, R. KVETŇANSKÝ, Richard. Adrenergic responses to stress: Transcriptional and posttranscriptional changes. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol.
1148, p. 249-256. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Alemany, M. Regulation of adipose tissue energy availability through
blood flow control in the metabolic syndrome, Free Radical Biology and
Medicine, 52(10): 2108-2119, 2012, WOS
2. [1.1] Lee, J.-S., Kim, H.-G., Han, J.-M.,Lee, J.-S., Son, S.-W., Ahn, Y.-C.,Son,
C.-G. Myelophil ameliorates brain oxidative stress in mice subjected to restraint
stress. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 39(2):
339-347, 2012, WOS
3. [1.1] Tavana, T., Khalilzadeh, M.A., Karimi-Maleh, H., Ensafi, A.A., Beitollahi,
H., Zareyee, D. Sensitive voltammetric determination of epinephrine in the
presence of acetaminophen at a novel ionic liquid modified carbon nanotubes
paste electrode. Journal of Molecular Liquids, 168: 69-74, 2012, WOS
WONG, D. L. - TAI, T. C. - WONG-FAULL, D.C. - CLAYCOMB, R. - SIDDALL,
B. J. - BELL, R. A. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress and adrenergic function:
HIF1, a potential regulatory switch. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2010,
vol. 30, no. 8, pp. 1451-1457. (2.107 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
246
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA289
ADCA290
ADCA291
ADCA292
0272-4340.
Citácie:
1. [1.2] Prabhakar, N.R., Semenza, G.L. Adaptive and maladaptive
cardiorespiratory responses to continuous and intermittent hypoxia mediated by
hypoxia-inducible factors 1 and 2. Physiological Reviews, 92(3): 967-1003,
2012, SCOPUS
WONG, D. L. - TAI, T. C. - WONG-FAULL, D.C. - CLAYCOMB, R. - MELONI,
E. G. - MYERS, K. M. - CARLEZON, W. A. - KVETŇANSKÝ, Richard.
Epinephrine: a short- and long-term regulator of stress and development of illness : a
potential new role for epinephrine in stress. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2012, vol. 32, no. 5, p. 737-748. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] Franco, J.G., Fernandes, T.P., Rocha, C.P.D., Calviño, C., Pazos-Moura,
C.C., Lisboa, P.C., Moura, E.G., Trevenzoli, I.H. Maternal high-fat diet induces
obesity and adrenal and thyroid dysfunction in male rat offspring at weaning.
Journal of Physiology, 590(21): 5503-5518, 2012, WOS
2. [1.2] Zelena, D. Vasopressin in Health and Disease with a Focus on Affective
Disorders. Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry, 12 (4): 286303, 2012, SCOPUS
YUN, B. - LEE, K.K. - FARKAŠ, Robert - HITTE, C. - RABINOW, L. The
Lammer protein kinase encoded by the Doa locus of Drosophila is required in both
somatic and germline cells and is expressed as both nuclear and cytoplasmic
isoforms throughout development. In Genetics, 2000, vol. 156, no. 2, p. 749-761.
ISSN 0016-6731.
Citácie:
1. [1.1] Buendia, Patricia-Tyree, John-Loredo,Robert; Hsu, Shu-Ning.
Identification of conserved splicing motifs in mutually exclusive exons of 15 insect
species. BMC GENOMICS Volume: 13 Supplement: 2 Article Number: S1
DOI: 10.1186/1471-2164-13-S2-S1, 2012, WOS
2. [1.1] Gomulski LM, Dimopoulos G, Xi Z, Scolari F, Gabrieli P.Siciliano P,
Clarke AR, Malacrida AR, Gasperi G. Transcriptome Profiling of Sexual
Maturation and Mating in the Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitata. PLOS
ONE Volume: 7 Issue: 1Article Number: e30857 DOI:
10.1371/journal.pone.0030857, 2012, WOS
YUN, B. - FARKAŠ, Robert - LEE, H.K. - RABINOW, L. The doa locus encodes a
member of a newprotein kinase family and is essential for eye and embryonicdevelopment in drosophilamelanogaster. In Genes & Development. ISSN 08909369.
Citácie:
1. [1.1] Tahtouh T, Elkins JM, Filippakopoulos P, Soundararajan M, Burgy G,
Durieu E, Cochet C, Schmid RS, Lo DC, Delhommel F, Oberholzer AE, Pearl LH,
Carreaux F, Bazureau JP, Knapp S, Meijer L. Selectivity, Cocrystal structures,
and Neuroprotective Properties of Leucettines, a Family of Protein Kinase
Inhibitors Derived from the Marine Sponge Alkaloid Leucettamine B. J. Medic.
Chem. 55 (21): 9312-9330, 2012., WOS
ŽÁČIKOVÁ, L. - ONDRIAŠ, Karol - KVETŇANSKÝ, Richard - KRIŽANOVÁ,
Oľga. Identification of type 1 IP3 receptors in the rat kidney and their modulation by
immobilization stress. In Biochimica et Biophysica Acta : biomembranes, 2000, vol.
1466, iss. 1-2, p. 16-22. (2000 - Current Contents). ISSN 0005-2736.
Citácie:
1. [1.1] Adebiyi, A., Thomas-Gatewood, C.M., Leo, M.D., Kidd, M.W., Neeb, Z.P.,
247
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA293
ADCA294
Jaggar, J.H. An Elevation in Physical Coupling of Type 1 Inositol 1,4,5Trisphosphate (IP3) Receptors to Transient Receptor Potential 3 (TRPC3)
Channels Constricts Mesenteric Arteries in Genetic Hypertension. Hypertension,
60(5): 1213-+, 2012, WOS
ZEMAN, Michal - SZANTOOVA, Kristina - STEBELOVÁ, Katarína - MRAVEC,
Boris - HERICHOVA, Iveta. Effect of rhythmic melatonin administration on clock
gene expression in the suprachiasmatic nucleus and the heart of hypertensive
TGR(mRen2)27 rats. In Journal of Hypertension, 2009, vol. 27, suppl. 6, p. 21-26.
(5.132 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] Hardeland, R.; Madrid, JA.; Tan, DX.; Reiter, RJ.; Melatonin, the
circadian multioscillator system and health: the need for detailed analyses of
peripheral melatonin signaling. J Pineal Res. 2012; 52: 139-66., WOS
2. [1.1] Mäntele, S.; Otway, DT.; Middleton, B.; Bretschneider, S.; Wright, J.;
Robertson, MD.; Skene, DJ.; Johnston, JD.; Daily rhythms of plasma melatonin,
but not plasma leptin or leptin mRNA, vary between lean, obese and type 2
diabetic men. PLoS One. 2012; 7: e37123., WOS
3. [1.1] Ziegelhöffer, A.; Mujkošová, J.; Ferko, M.; Vrbjar, N.; Ravingerová, T.;
Uličná, O.; Waczulíková, I.; Ziegelhöffer, B.; Dual influence of spontaneous
hypertension on membrane properties and ATP production in heart and kidney
mitochondria in rat: effect of captopril and nifedipine, adaptation and
dysadaptation. Can J Physiol Pharmacol. 2012; 90: 1311-23., WOS
ZÓRAD, Štefan - DOU, J. - BENICKÝ, Július - HUTANU, D. - TIBITANCLOVÁ,
K. - ZHOU, Jian-Ming - SAAVEDRA, J. M. Long-term angiotensin II AT1 receptor
inhibition produces adipose tissue hypotrophy and increases markers of insulin
sensitivity adiponectin and PPAR. In European Journal of Pharmacology : an
international journal, 2006, vol. 552, p. 112-122. (2006 - Current Contents). ISSN
0014-2999.
Citácie:
1. [1.1] Boscaro, M., Giacchetti, G., Ronconi, V. Visceral adipose tissue:
Emerging role of gluco- and mineralocorticoid hormones in the setting of
cardiometabolic alterations. Annals of the New York Academy of Sciences,
1264(1): 87-102, 2012, WOS
2. [1.1] Gallo-Payet, N., Shum, M., Baillargeon, J.-P., Langlois, M.-F.,
Wallinder, C., Alterman, M., Hallberg, A., Carpentier, A.C. AT2 receptor
agonists: Exploiting the beneficial Arm of Ang II signaling. Current Hypertension
Reviews, 8(1): 47-59, 2012, WOS
3. [1.1] Gao, J., Chao, J., Parbhu, K.-J.K., Yu, L., Xiao, L., Gao, F., Gao, L.
Ontogeny of angiotensin type 2 and type 1 receptor expression in mice. Journal of
the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 13(3). 341-352, 2012, WOS
4. [1.1] Garrido-Gil, P., Joglar, B., Rodriguez-Perez, A.I., Guerra, M.J.,
Labandeira-Garcia, J.L. Involvement of PPAR-γ in the neuroprotective and antiinflammatory effects of angiotensin type 1 receptor inhibition: Effects of the
receptor antagonist telmisartan and receptor deletion in a mouse MPTP model of
Parkinson's disease. Journal of Neuroinflammation, 9, art. no. 38, 2012, WOS
5. [1.1] Hilzendeger, A.M., Morgan, D.A., Brooks, L., Dellsperger, D., Liu, X.,
Grobe, J.L., Rahmouni, K., Mark, A.L. A brain leptin-renin angiotensin system
interaction in the regulation of sympathetic nerve activity. American Journal of
Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 303(2): H197-H206, 2012, WOS
6. [1.1] Kalupahana, N.S., Moustaid-Moussa, N. The renin-angiotensin system: A
link between obesity, inflammation and insulin resistance. Obesity Reviews, 13(2):
136-149, 2012, WOS
248
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA295
ADCA296
7. [1.1] Marques, M.B., Ribeiro-Oliveira Jr., A., Guimarães, J., Nascimento,
G.F., Anjos, A.P., Vilas-Boas, W.W., Santos, R.A.S., Korbonits, M. Modifications
in basal and stress-induced hypothalamic AMP-activated protein kinase (AMPK)
activity in rats chronically treated with an angiotensin II receptor blocker. Stress,
15(5): 554-561, 2012, WOS
8. [1.1] Miesel, A., Müller-Fielitz, H., Jöhren, O., Vogt, F.M., Raasch, W. Double
blockade of angiotensin II (AT 1)- Receptors and ACE does not improve weight
gain and glucose homeostasis better than single-drug treatments in obese rats.
British Journal of Pharmacology, 165(8): 2721-2735, 2012, WOS
9. [1.1] Müller-Fielitz, H., Landolt, J., Heidbreder, M., Werth, S., Vogt, F.M.,
Jöhren, O., Raasch, W. Improved insulin sensitivity after long-term treatment with
AT 1 blockers is not associated with PPARγ target gene regulation.
Endocrinology, 153(3): 1103-1115, 2012, WOS
10. [1.1] Putnam, K., Batifoulier-Yiannikouris, F., Bharadwaj, K.G., Lewis, E.,
Karounos, M., Daugherty, A., Cassis, L.A. Deficiency of angiotensin type 1a
receptors in adipocytes reduces differentiation and promotes hypertrophy of
adipocytes in lean mice. Endocrinology, 153(10): 4677-4686, 2012, WOS
11. [1.1] Rodriguez-Perez, A.I., Valenzuela, R., Villar-Cheda, B., Guerra, M.J.,
Labandeira-Garcia, J.L. Dopaminergic neuroprotection of hormonal replacement
therapy in young and aged menopausal rats: Role of the brain angiotensin system.
Brain, 135(1): 124-138, 2012, WOS
12. [1.1] Sigmund, C.D. Divergent mechanism regulating fluid intake and
metabolism by the brain renin-angiotensin system. American Journal of
Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology, 302(3): R313R320, 2012, WOS
13. [1.1] Tanabe, A. Effects of angiotensin II block on function and morphology of
adipocytes in leptin resistant model rats. Therapeutic Research, 33(4): 579-587,
2012, WOS
14. [1.1] Wang, Z., Koike, T., Li, P., Jiang, H., Natsume, Y., Mu, L., Chen, T.,
Oshida, Y. Effects of angiotensin II AT1 receptor inhibition and exercise training
on insulin action in rats on high-fat diet. Life Sciences, 90(9-10): 322-327, 2012,
WOS
15. [1.1] van der Zijl, N.J., Moors, C.C.M., Goossens, G.H., Blaak, E.E.,
Diamant, M.Does interference with the renin-angiotensin system protect against
diabetes? Evidence and mechanisms. Diabetes, Obesity and Metabolism, 14(7):
586-595, 2012, WOS
16. [1.2] Foulquier, S., Dupuis, F., Perrin-Sarrado, C., Gatè, K.M., Leroy, P.,
Liminana, P., Atkinson, J., Lartaud, I. Differential Effects of Short-Term
Treatment with Two AT1 Receptor Blockers on Diameter of Pial Arterioles in
SHR. PLoS ONE, 7(9), art. no. e42469K, 2012, SCOPUS
ZÓRAD, Štefan - SVABOVÁ, E. - KLIMEŠ, Iwar - MACHO, Ladislav.
Comparison of radiochemical purity and tissue binding of labelled insulin prepared
by lactoperoxidase and chloramine T iodination. In Endocrinologia experimentalis,
1985, vol. 19, no. 4, p. 267-275. ISSN 0013-7200.
Citácie:
1. [1.1] BACOVA, Z; HAFKO, R; ORECNA, M; KOHUT, P; HAPALA, I;
STRBAK, V.: Effect of Cellular Cholesterol Changes on Insulin Secretion by
Tumor Cell Lines. MEDICINAL CHEMISTRY 8 (1), pp. 65-71, 2012, WOS
ZÓRAD, Štefan - MACHO, Ladislav - JEŽOVÁ, Daniela - FICKOVÁ, Mária.
Partial characterization of insulin resistance in adipose tissue of monosodium
glutamate-induced obese rats. In Annals of the New York Academy of Sciences,
1997, vol. 827, p. 541-545. (1.030 - IF1996). ISSN 0077-8923.
249
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA297
Citácie:
1. [1.1] Insawang, T., Selmi, C., Cha'on, U., Pethlert, S., Yongvanit, P.,
Areejitranusorn, P., Boonsiri, P., Hammock, B.D. Monosodium glutamate (MSG)
intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai
population. Nutrition and Metabolism, 9, art. no. 50, 2012, WOS
2. [1.2] Hernández, J.D., Alfieri, A.B., Hoffmann, I.S., Ramírez, A. Factores de
riesgo del síndrome metabólico asociados al incremento de la natriuresis. [Risk
factors associated with metabolic syndrome increased natriuresis.] Revista
Latinoamericana de Hipertension, 7(3): 53-57, 2012, SCOPUS
ZÓRAD, Štefan - FICKOVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, B. - MACHO, Ladislav - KRÁL,
J. The role of angiotensin II and its receptors in regulation of adipose tissue
metabolism and cellularity. In General physiology and biophysics, 1995, vol. 14, no.
5, p. 383-391. (1995 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] Putnam, K., Batifoulier-Yiannikouris, F., Bharadwaj, K.G., Lewis, E.,
Karounos, M., Daugherty, A., Cassis, L.A. Deficiency of angiotensin type 1a
receptors in adipocytes reduces differentiation and promotes hypertrophy of
adipocytes in lean mice. Endocrinology, 153(10): 4677-4686, 2012, WOS
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - KURDIOVÁ, Timea GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - KLIMEŠ, Iwar. Adipose tissue and skeletal muscle
platicity modulates metabolic health. In Arch Physiol Biochem, 2008, vol. 114, no.
5, p. 357-368.
Citácie:
1. [1.1] Fromm-Dornieden, C., Lytovchenko, O., Von Der Heyde, S., Behnke, N.,
Hogl, S., Berghoff, J., Köpper, F., (...), Baumgartner, B.G. Extrinsic and intrinsic
regulation of DOR/TP53INP2 expression in mice: Effects of dietary fat content,
tissue type and sex in adipose and muscle tissues. Nutrition and Metabolism 9,
art. No. 86, 2012, WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
BACULÍKOVÁ, Miroslava - FIALA, Roderik - JEŽOVÁ, Daniela - MACHO,
Ladislav - ZÓRAD, Štefan. Rats with monosodium glutamate-induced obesity and
insulin resistance exhibit low expression of Galpha(i2) G-protein. In General
physiology and biophysics, 2008, vol. 27, no. 3, p. 222-226. (1.286 - IF2007). (2008
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] Insawang, T., Selmi, C., Cha'on, U., Pethlert, S., Yongvanit, P.,
Areejitranusorn, P., Boonsiri, P., Hammock, B.D. Monosodium glutamate (MSG)
intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai
population. Nutrition and Metabolism 9, art. no. 50, 2012, WOS
2. [1.2] Hernández, J.D., Alfieri, A.B., Hoffmann, I.S., Ramírez, A. Factores de
riesgo del síndrome metabólico asociados al incremento de la natriuresis. [Risk
factors associated with metabolic syndrome increased natriuresis.] Revista
Latinoamericana de Hipertension, 7(3): 53-57, 2012, SCOPUS
HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Effect of single treatment with the
antihypertensive drug eplerenone on hormone levels and anxiety-like behaviour in
rats. In Endocrine Regulations, 2008, vol. 42, no. 4, p. 147-153. ISSN 1210-0668.
Citácie:
250
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
1. [1.1] Künzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
hyperaldosteronism--possible pathways. In Horm Metab Res. 2012; 44(3):202-7.,
WOS
2. [1.1] Murck H, Schüssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep. In
Pharmacopsychiatry. 2012; 45(3):83-95., WOS
MACEJOVÁ, Dana - LIŠKA, J. - BRTKO, Július. Mammary gland carcinomarelated increase of type I iodothyronine 5 '-deiodinase activity in Sprague-Dawley
rats. In General physiology and biophysics, 2001, vol. 20, no. 3, p. 293-302. (0.417 IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.2] Casula S., Bianco A.C.: Thyroid hormone deiodinases and cancer.
Frontiers in Endocrinology, 3: Article 74, 2012, SCOPUS
MIČUTKOVÁ, L. - KISS, Alexander - FILIPENKO, M. - RYCHKOVÁ, N. KRIŽANOVÁ, Oľga - PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard. Gene
expression of catecholamine synthesizing enzymes in A5 cell group and modulation
of tyrosine hydroxylase mRNA by immobilization stress. In Endocrine Regulations,
2001, vol. 35, p. 195-200. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Zeybekolu, G., Kiliç, N., Yildirim, Z., Özer, Ç., Babül, A. Si{dotless}çan
karaciǧerinde leptinin antioksidan sistemlere etkisi [Effects of leptin in rat liver
antioxidant systems]. Turkish Journal of Biochemistry, 37(4): 452-456, 2012,
SCOPUS
NOVÁKOVÁ, M. - BRUDEROVÁ, V. - SULOVÁ, Zdena - KOPÁČEK, Juraj LACINOVÁ, Ľubica - KVETŇANSKÝ, Richard - VASKU, A. - KAPLÁN, Peter KRIŽANOVÁ, Oľga - JURKOVIČOVÁ, Dana. Modulation of expression of the
sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions.
In General physiology and biophysics : international journal, 2007, vol. 26, no. 2, p.
110-117. (0.771 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.2] Miyake, S., Wada-Takahashi, S., Honda, H., Takahashi, S.-S., Sasaguri,
K., Sato, S., Lee, M.-C.-I. Stress and chewing affect blood flow and oxygen levels
in the rat brain Archives of Oral Biology 57 (11) , pp. 1491-1497 , 2012,
SCOPUS
2. [1.2] Xu, L., Chen, J., Li, X.-Y., Ren, S., Huang, C.-X., Wu, G., Li, X.-Y., Jiang,
X.-J. Analysis of Na+/Ca2+ exchanger (NCX) function and current in murine
cardiac myocytes during heart failure Molecular Biology Reports 39 (4) , pp.
3847-3852 , 2012, SCOPUS
PINTEROVÁ, L. - KRIŽANOVÁ, Oľga - ZÓRAD, Štefan. Rat epididymal fat
tissue express all components of the renin-angiotensin system. In General physiology
and biophysics, 2000, vol. 19, iss. 3, p. 329-334. (0.400 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] Yiannikouris, F., Karounos, M., Charnigo, R., English, V.L., Rateri, D.L.,
Daugherty, A., Cassis, L.A. Adipocyte-specific deficiency of angiotensinogen
decreases plasma angiotensinogen concentration and systolic blood pressure in
mice. American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative
Physiology, 302(2): R244-R251, 2012, WOS
ROMAN, O.V - SERES, J. - POMETLOVÁ, M. - JURČOVIČOVÁ, Jana.
Neuroendocrine or behavioral effects of acute or chronic emotional stress in Wistar
Kyoto (WKY) and spontaneously hypertensive (SHR) rats. In Endocrine
Regulations, 2009, vol. 38, no. 4, p. 151-155. ISSN 1210-0668.
251
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA08
Citácie:
1. [1.1] French, J.A., Smith, A.S., Gleason, A.M., Birnie AK, Mustoe A, Korgan A
Stress reactivity in young marmosets (Callithrix geoffroyi): Ontogeny, stability,
and lack of concordance among co-twins. Hormones and Behavior, 61(2): 196203, 2012, WOS
2. [1.1] Knyazeva, S. I., Loginova, N. A., Loseva, E. V. Anxiety Level and Body
Weight Changes in Rats Living in Overpopulated Cages. Bulletin of Experimental
Biology and Medicine, 154(1): 3-6, 2012, WOS
3. [1.1] Kravchenko, E.V., Olgomets, L.M. Influence of Changes in the State of
Brain Neurotransmitter and Peptidergic Systems on Circadian Rhythms and
Behavior of Rats. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova,
62(4): 453-464, 2012, WOS
4. [1.1] Pietranera, L., Brocca, M.E., Cymeryng, C., Gomez-Sanchez E, GomezSanchez CE,
Roig P, Lima A, De Nicola AF. Increased Expression of the
Mineralocorticoid Receptor in the Brain of Spontaneously Hypertensive Rats.
Journal of Neuroendocrinology, 24(9): 1249-1258, 2012, WOS
5. [1.1] Toufexis, D.J., Wilson, M.E. Dihydrotestosterone differentially modulates
the cortisol response of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in male and
female rhesus macaques, and restores circadian secretion of cortisol in females.
Brain Research, 1429: 43-51, 2012, WOS
ZÓRAD, Štefan - JEŽOVÁ, Daniela - SZABOVÁ, L. - MACHO, Ladislav TYBITANCLOVÁ, Katarina. Low number of insulin receptors but high receptor
protein content in adipose tissue of rats with monosodium glutamate-induced
obesity. In General physiology and biophysics, 2003, vol. 22, iss. 4, p. 557-560.
(0.719 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] Collison, K.S., Makhoul, N.J., Zaidi, M.Z., Al-Rabiah, R., Inglis, A.,
Andres, B.L., Ubungen, R., Al-Mohanna, F.A. Interactive effects of neonatal
exposure to monosodium glutamate and aspartame on glucose homeostasis.
Nutrition and Metabolism, 9, art. no. 58, 2012, WOS
2. [1.1] da Silva Mattos, A.M., Xavier, C.H., Karlen-Amarante, M., da Cunha,
N.V., Fontes, M.A.P., Martins-Pinge, M.C. Renal sympathetic nerve activity is
increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats. Neuroscience
Letters, 522(2):118-122, 2012, WOS
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
BAKOŠ, Ján - BOBRYSHEV, P. - TILLINGER, A. - KVETŇANSKÝ, Richard JEŽOVÁ, Daniela. Phenylethanolamine N-Methyltransferase Gene Expression in the
Heart and Blood Pressure Response to Oxytocin Treatment in Rats Exposed to
Voluntary Wheel Running. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008,
vol. 1148, p. 302-307. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Das B, Sarkar C. Is preconditioning by oxytocin administration mediated
by iNOS and/or mitochondrial K(ATP) channel activation in the in vivo
anesthetized rabbit heart? Life Sci. 90:763-9, 2012., WOS
BRTKO, Július - DVORAK, Z. Role of retinoids, rexinoids and thyroid hormone in
the expression of cytochrome P450 enzymes. In Current Drug Metabolism, 2011,
vol. 12, 71-88. (3.896 - IF2010). ISSN 1389-2002.
Citácie:
1. [1.1] Park Y.J., Lee E.K., Lee Y.K., Park D.J., Jang H.C., Moore D.D.:
Opposing regulation of cytochrome P450 expression by CAR and PXR in
252
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA03
ADEA04
ADEA05
ADEA06
hypothyroid mice. Toxicology and Applied Pharmacology, 263, 131-137, 2012,
WOS
2. [1.1] Tan C., Jin Y-T., Xu He-Y., Zhang Ch-Y., Zhang W., Chen Ch-M., Sun XY.: Correlation between RAR beta gene promoter methylation and P53 gene
mutattions in non-small cell lung cancer. Yhongua Yixue Yichuanxue Zazhi, 29:
131-136, 2012, WOS
IMRICH, Richard - TIBENSKÁ, Eva - KOŠKA, Ján - KSINANTOVÁ, L. KVETŇANSKÝ, Richard - BERGENDIOVÁ-SEDLÁČKOVÁ, K. - BLAŽÍČEK,
Pavel - VIGAŠ, Milan. Repeated stress-induced stimulation of catecholamine
response is not followed by altered immune cell redistribution. In Annals of the New
York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 266-272. (1.892 - IF2003). ISSN
0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Priyadarshini, S., Aich, P. Effects of Psychological Stress on Innate
Immunity and Metabolism in Humans: A Systematic Analysis. Plos One, 7(9), art.
no. e43232, 2012, WOS
IMRICH, Richard - VLČEK, Miroslav - ALDAG, Jean C. - KERLIK, Jana RÁDIKOVÁ, Žofia - ROVENSKÝ, Jozef - VIGAŠ, Milan - MASI, Alfonse T. An
endocrinologist's view on relative adrenocortical insufficiency in rheumatoid
arthritis. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2010, vol. 1193, no. 1, p.
134-138. (2.670 - IF2009). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Molnar-Kimber, K.L., Kimber, C.T. Each type of cause that initiates
rheumatoid arthritis or RA flares differentially affects the response to therapy
(2012) Medical Hypotheses, 78 (1), pp. 123-129., WOS
LIU, X. P. - SEROVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard - SABBAN, E. L. Identifying
the Stress Transcriptome in the Adrenal Medulla following Acute and Repeated
Immobilization. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148,
p. 1-28. (2.531 - IF2007). (2008 - Current Contents ; 2008 - Current Contents). ISSN
1025-3890.
Citácie:
1. [1.1] Riester, A., Spyroglou, A., Neufeld-Cohen, A., Chen, A., Beuschlein, F.
Urocortin-dependent effects on adrenal morphology, growth, and expression of
steroidogenic enzymes in vivo. Journal of Molecular Endocrinology, 48(2): 159167, 2012, WOS
2. [1.1] Santana, M.M., Chung, K.F., Vukicevic, V., Rosmaninho-Salgado, J.,
Kanczkowski, W., Cortez, V., Hackmann, K., Bastos, C.A., Mota, A., Schrock, E.,
Bornstein, S.R., Cavadas, C., Ehrhart-Bornstein, M. Isolation, Characterization,
and Differentiation of Progenitor Cells from Human Adult Adrenal Medulla. Stem
Cells Translational Medicine, 1(11): 783-791, 2012, WOS
MEISSBURGER, B. - UKROPEC, Jozef - ROEDER, E. - BEATON, N. - GEIGER,
M. - TEUPSER, D. - CIVAN, B. - LANGHANS, W. - NAWROTH, P. P. GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - RUDOFSKY, G. - WOLFRUM, C. Adipogenesis and
insulin sensitivity in obesity are regulated by retinoid-related orphan receptor
gamma. In EMBO Molecular Medicine, 2011, vol. 3, n. 11, pp. 637-651. (8.833 IF2010). ISSN 1757-4676.
Citácie:
1. [1.1] KRAPPMANN, K; WIDMANN, P; WEIKARD, R; KUHN, C.: Variants of
the bovine retinoic acid receptor-related orphan receptor C gene are in linkage
disequilibrium with QTL for milk production traits on chromosome 3 in a beef x
dairy crossbreed population. ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF
ANIMAL BREEDING 55 (4), pp. 346-355, WOS
253
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA07
ADEA08
ADEA09
ADEA10
ADEA11
2. [1.1] SOLT, LAURA A.; BURRIS, THOMAS P.: Action of RORs and their
ligands in (patho)physiology. TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND
METABOLISM 23 (12), pp. 619-627, WOS
ONDIČOVÁ, K. - PEČEŇÁK, J. - MRAVEC, Boris. The role of the vagus nerve in
depression. In Neuroendocrinology Letters, 2010, vol. 31, p. 101-107. (1.047 IF2009). ISSN 0172-780X.
Citácie:
1. [1.1] Schwerdtfeger, AR.; Scheel, SM.; Self-esteem fluctuations and cardiac
vagal control in everyday life. Int J Psychophysiol. 2012; 83: 328-35., WOS
2. [1.2] Khouzam, HR.; Depression in the Elderly: How to treat. Consultant.
2012; 52: 267-78., SCOPUS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. E. - POHORECKÝ, L. - KUBOVČÁKOVÁ,
Lucia - KRIŽANOVÁ, Oľga - MARTIN, R.B. - MARTINEZ, A. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Ethanol and stress activate catecholamine synthesis in the adrenal: Effects
on bone. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 542551. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Fitzgerald, P.J. Neurodrinking: Is alcohol a substrate in a novel,
endogenous synthetic pathway for norepinephrine? Medical Hypotheses, 78(6):
760-762, 2012, WOS
2. [1.1] Milena, F., Francesca, S.,Francesca, V., Paola, T., Andrea, N.,Stefano,
B., Angelo, C., Gianluca, G. Role of obesity, alcohol and smoking on bone health.
Frontiers in Bioscience – Elite, 4E(7): 2586-2606, 2012, WOS
PENESOVÁ, Adela - ROVENSKÝ, Jozef - ŽLNAY, M. - DEDÍK, Ladislav RÁDIKOVÁ, Žofia - KOŠKA, Ján - VIGAŠ, Milan - IMRICH, Richard. Attenuated
insulin response and normal insulin sensitivity in lean patients with ankylosing
spondyilitis. In International Journal of Clinical Pharmacology Research, 2005, vol.
25, p. 107-114.
Citácie:
1. [1.1] Wagner, C., Visvanathan, S., Braun, J., Van Der Heijde, D., Deodhar, A.,
Hsu, B., Mack, M., Elashoff, M., Inman, R.D. Serum markers associated with
clinical improvement in patients with ankylosing spondylitis treated with
golimumab (2012) Annals of the Rheumatic Diseases, 71 (5), pp. 674-680., WOS
ROVENSKÝ, Jozef - IMRICH, Richard - LAZÚROVÁ, I. - PAYER, J.R.J.
Rheumatic diseases and Klinefelter's syndrome. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2010, vol. 1193, no. 1, p. 1-9. (2.670 - IF2009). ISSN 00778923.
Citácie:
1. [1.2] Ke, Q., Huang, M.-Z., Li, W.-Q., Wang, T., Xiang, P. Establishment and
characterization of human embryonic stem cell line of klinefelter syndrome (2012)
Chinese Journal of Tissue Engineering Research, 16 (36), pp. 6696-6701.,
SCOPUS
SPARKS, L. M. - MORO, C. - UKROPCOVÁ, Barbara - BAJPEYI, S. CIVITARESE, A. E. - HULVER, M. V. - THORESEN, G. H. - RUSTAN, A. C. SMITH, S.R. Remodeling lipid metabolism and improving insulin responsiveness in
human primary myotubes. In PLoS ONE, 2011, vol. 6, no. 7, e21068. (4.411 IF2010). (2011 - Current Contents, MEDLINE). ISSN 1932-6203.
Citácie:
1. [1.1] Feng, X.-T., Wang, T.-Z., Leng, J., Chen, Y., Liu, J.-B., Liu, Y., Wang, W.J. Palmitate contributes to insulin resistance through downregulation of the srcmediated phosphorylation of Akt in C2C12 myotubes. 2012. Bioscience,
Biotechnology and Biochemistry 76 (7) , pp. 1356-1361, WOS
254
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA12
2. [1.1] Nikolic, Natasa; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Rudberg, I.;
Flo, Halle. I.; Rustan, A.C.; Thoresen, G.H.; Aas, V.; Electrical Pulse Stimulation
of Cultured Human Skeletal Muscle Cells as an In Vitro Model of Exercise. PLOS
ONE Volume: 7 Issue: 3 Article Number: e33203 DOI:
10.1371/journal.pone.0033203 Published: MAR 22 2012, WOS
3. [1.1] Timmers, S., Nabben, M., Bosma, M., Van Bree, B., Lenaers, E., Van
Beurden, D., Schaart, G., Schrauwen, P. Augmenting muscle diacylglycerol and
triacylglycerol content by blocking fatty acid oxidation does not impede insulin
sensitivity. 2012 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America 109 (29) , pp. 11711-11716, WOS
TÖRÖK, Jozef - BABÁL, Pavel - MATUŠKOVÁ, Jana - ĽUPTÁK, Ivan KLIMEŠ, Iwar - ŠIMKO, Fedor. Impaired endothelial function of thoracic aorta in
hereditary hypertriglyceridemic rats. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2002, vol. 967, p. 469-475. (1.593 - IF2001). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.2] XU, W.-J. - FENG, M. - LIU, L.-H. - LU, C.-W. - XIONG, Y. Protective
effect and mechanism of captopril against endothelial dysfunction of thoracic
aortas from atherosclerotic rabbits. In CHINESE JOURNAL OF
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY, 2012, vol. 26, no. 6, p. 816-822.,
SCOPUS
2. [1.2] XU, W.-J., FENG, M., LIU, L.-H., LU, C.-W., XIONG, Y.: Protective
effect and mechanism of captopril against endothelial dysfunction of thoracic
aortas from atherosclerotic rabbits. CHINESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY
AND TOXICOLOGY 26 (6) , pp. 816-822, SCOPUS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
BRTKO, Július - RONDAHL, L. - FICKOVÁ, Mária - HUDECOVÁ, D. - EYBL,
Vladislav - UHER, Milan. Kojic acid and its derivatives: History and present state of
art. In Central European Journal of Public Health, 2004, vol. 12, no. 1, p. S16-S18.
Citácie:
1. [1.1] Kim J.H., Chang P.K., Chan K.L., Faria N.C.G., Mahoney N., Kim Y.K.,
Martins M.D., Campbell B.C.: Enhancement of commercial antifungal agents by
kojic acid. International Journal of Molecular Sciences, 13: 13867-13880, 2012,
WOS
2. [1.2] Minaiyan M., Mostaghel E., Mahzouni P.: Preventive therapy of
experimental colitis with selected iron chelators and anti-oxidants. International
Journal of Preventive Medicine, 3: Issue 4, 2012, SCOPUS
BRTKO, Július. Retinoids, rexinoids and their cognate nuclear receptors: Character
and their role in chemoprevention of selected malignant diseases. In Biomed Pap
Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic, 2007, vol. 151, p. 187-194.
Citácie:
1. [1.1] Gutheil W.G., Reed G., Ray A., Anant S., Dhar A.: Crocetin: An agent
derived from saffron for prevention and therapy for cancer. Current
Pharmaceutical Biotechnology, 13: 173-179, 2012, WOS
2. [1.2] Malik S., Jokhio A.L., Saif-ud-Din: „Vitamin A“ a potential teratogen.
Medical Forum Monthly, 23: 3-7, 2012, SCOPUS
BRTKO, Július. Role of retinoids and their cognate nuclear receptors in breast
cancer chemoprevention. In Central European Journal of Public Health, 2007, vol.
15, no. 1, p. 3-6.
Citácie:
1. [1.1] Margheri M., Pacini N., Tani A., Nosi D., Squecco R., Dama A., Masala
255
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB04
ADEB05
ADEB06
E., Francini F., Zecchi-Orlandini S., Formigli L.: Combined effects of melatonin
and all-trans retinoic acid and somatostatin on breast cancer cell proliferation
and death: Molecular basis for the anticancer effect of these molecules. European
Journal of Pharmacology, 681: 34-43, 2012, WOS
LANGER, Pavel - KOČAN, Anton - TAJTÁKOVÁ, Mária - SUŠIENKOVÁ,
Katarína - RÁDIKOVÁ, Žofia - KOŠKA, Juraj - KŠINANTOVÁ, Lucia - IMRICH,
Richard - HUČKOVÁ, Miroslava - DROBNÁ, Beata - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela TRNOVEC, Tomáš - KLIMEŠ, Iwar. Multiple adverse thyroid and metabolic health
singns in the population from the area heavily polluted by organochlorine coctail
(PCB, DDE, HCB, dioxin). In Thyroid Research, 2009, vol. 2, n. 3, pp.
Citácie:
1. [1.1] DUTTA, SK; MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D;
HERTZ-PICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP.: Differential gene expression and a
functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder
development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 40, pp. 143-154, WOS
2. [1.1] FREIRE, C; KOIFMAN, RJ; SARCINELLI, P; ROSA, AC; CLAPAUCH,
R; KOIFMAN, S.: Long term exposure to organochlorine pesticides and thyroid
function in children from Cidade dos Meninos, Rio de Janeiro, Brazil.
ENVIRONMENTAL RESEARCH 117, pp. 68-74, WOS
3. [1.1] FRITHSEN, IVAR L.; EVERETT, CHARLES J.: Roles of Environmental
Pollution and Pesticides in Metabolic Syndrome and Diabetes: The
Epidemiological Evidence. NUTRITIONAL AND THERAPEUTIC
INTERVENTIONS FOR DIABETES AND METABOLIC SYNDROME, pp. 111124, WOS
4. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
5. [1.1] VODOVNIK, M; BISTAN, M; ZOREC, M; LOGAR, RM.: Membrane
Changes Associated with Exposure of Pseudomonas putida to Selected
Environmental Pollutants and their Possible Roles in Toxicity. ACTA CHIMICA
SLOVENICA 59 (1), pp. 83-88, WOS
6. [1.1] ZOELLER, RT; BROWN, TR; DOAN, LL; GORE, AC; SKAKKEBAEK,
NE; SOTO, AM; WOODRUFF, TJ; SAAL, FSV.: Endocrine-Disrupting
Chemicals and Public Health Protection: A Statement of Principles from The
Endocrine Society. ENDOCRINOLOGY 153 (9), pp. 4097-4110, WOS
MINET-QUINARD, R. - FARGES, M.C. - THIVAT, E. - DELEINE, C. - MAYOT,
G. - BRTKO, Július - RIBALTA, J. - WINKLHOFER-ROOB, B. - ROCK, E. VASSON, M.P. Neutrophils are immune cells preferentially targeted by retinoic acid
in elderly subjects. In Immunity and Ageing, 2010, vol. 7, p. 10-20.
Citácie:
1. [1.1] Solana R., Tarazona R., Gayoso I., Lesur O., Dupuis G., Fulop T.: Innate
immunosenescence: Effect of aging on cells and receptors of the innate immune
system in humans. Seminars in Immunology, 24: 331-341, 2012, WOS
2. [1.2] Fulop T. , Fortin C., Lesur O., Dupuis G., Kotb J.R., Lord J.M., Larbi A.:
The innate immune system and aging: What is the contribution to
immunosenescence? (Review). Open Longevity Science, 6: 121-132, 2012,
SCOPUS
TORDA, T. - KVETŇANSKÝ, Richard - PETRIKOVA, M. Effect of repeated
immobilization stress on central and peripheral adrenoceptors in rats. In
256
Správa o činnosti organizácie SAV
Endocrinologia experimentalis, 1985, vol. 19, n. 3, pp. 157-63. ISSN 0013-7200.
Citácie:
1. [1.1] Turdi, S., Yuan, M., Leedy, G.M., Wu, Z.B., Ren, J. Chronic social stress
induces cardiomyocyte contractile dysfunction and intracellular Ca2+
derangement in rats. Physiology & Behavior, 105(2): 498-509, 2012, WOS
ADFA Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADFA01
ADFA02
ADFA03
FICKOVÁ, Mária - NAGY, Milan. Apoptosis - Programmed cell death and plant
metabolites. In Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 2, s. 131-137. (0.431 - IF2006).
(2007 - Current Contents). ISSN 0009-2770.
Citácie:
1. [1.2] Karabín, M., Hudcová, T., Jelínek, L., Dostálek, P.: Význam chmelových
prenylflavonoidů pro lidské zdraví [The importance of hop prenylflavonids for
human health]. CHEMICKE LISTY 106 (12), pp. 1095-1103, 2012, SCOPUS
HULIN, I. - KINOVÁ, S. - PAULIS, Ľudovít - SLAVKOVSKÝ, Ján - ĎURIŠ, I. MRAVEC, Boris. Diastolic blood pressure as a major determinant of tissue
perfusion: Potential clinical consequences. In Bratislavské lekárske listy :
international journal for biomedical sciences and clinical medicine, 2010, roč. 11, č.
1, s. 54-56. (0.317 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.1] WILSON, C.G. The Need for Drugs and Drug Delivery Systems. In
FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF CONTROLLED RELEASE DRUG
DELIVERY. ISSN 2192-6204, 2012, p. 3-18., WOS
KOŠKA, Ján - KSINANTOVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard - MARKO, M. HAMAR, D. - VIGAŠ, Milan - HATALA, Róbert. Effect of head-down bed rest on
the neuroendocrine response to orthostatic stress in physically fit men. In
Physiological Research, 2003, vol. 52, no. 3, p. 333-339. (0.984 - IF2002). (2003 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] Stenger, M.B., Evans, J.M., Knapp, C.F., Lee, S.M.C., Phillips, T.R.,
Perez, S.A., Moore Jr., A.D., Paloski, W.H., Platts, S.H. Artificial gravity training
reduces bed rest-induced cardiovascular deconditioning. European Journal of
Applied Physiology, 112(2): 605-616, 2012, WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
AZAIS-BRAESCO, V. - WINKLHOFER-ROOB, B. - RIBALTA, J. - HANLEY, B.
- VASSON, M.P. - BRTKO, Július - BRIGELIUS-FROHE, R. - BRONNER, A.
Vitamin A, vitamin E and carotenoid status and metabolism during ageing:
Functional and nutritional consequences (project proposal). In Endocrine
Regulations, 2000, vol. 34, p. 97-98. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Sauvant P., Cansell M., Sassi A.H., Atgie C.: Vitamin A enrichment:
Caution with encapsulation strategies used for food applications. Food Research
International, 46: 469-479, 2012, WOS
DANIŠ, Peter - FARKAŠ, Robert. Hormone-dependent and hormone-independent
control of metabolic and developmental functions of malate dehydrogenases. In
Endocrine Regulations, 2009, vol. 43, iss. 1, p. 39-52. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Di Domenico F, Casalena G, Jia J, Sultana R, Barone E, Cai J, Pierce
WM, Cini C, Mancuso C, Perluigi M, Davis CM, Alkayed NJ, Butterfield DA. Sex
257
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
differences in brain proteomes of neuron-specific STAT3-null mice after cerebral
ischemia/reperfusion. J. Neurochemistry 121 (4): 680-692; 2012, WOS
2. [1.1] Giebelstein J, Poschmann G, Højlund K, Schechinger W, Dietrich JW,
Levin K, Beck-Nielsen H, Podwojski K, Stühler K, Meyer HE, Klein HH. The
proteomic signature of insulin-resistant human skeletal muscle reveals increased
glycolytic and decreased mitochondrial enzymes. Diabetologia 55 (4): 1114-1127
2012, WOS
DEMČÁKOVÁ, E. - ŠEBŐKOVÁ, Elena - UKROPEC, Jozef - GAŠPERÍKOVÁ,
Daniela - KLIMEŠ, Iwar. Delta-6-desaturase activity and gene expression, tissue
fatty acid profile and glucose turnover. In Endocrine Regulations, 2001, vol. 35, no.,
p.179-186. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] KITSON, AP; SMITH, TL; MARKS, KA; STARK, KD.: Tissue-specific sex
differences in docosahexaenoic acid and Delta 6-desaturase in rats fed a standard
chow diet. APPLIED PHYSIOLOGY NUTRITION AND METABOLISMPHYSIOLOGIE APPLIQUEE NUTRITION ET METABOLISME 37 (6), pp. 12001211, 2012, WOS
ECKERTOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - PENESOVÁ, Adela RÁDIKOVÁ, Žofia - ŽLNAY, M. - ROVENSKÝ, Jozef - ZÓRAD, Štefan.
Impaired insulin secretion and uptake in patients with diffuse idiopathic skeletal
hyperostosis. In Endocrine Regulations, 2009, vol. 43, no. 4, p. 149-155. ISSN 12100668.
Citácie:
1. [1.1] Martinelli, N., Busti, F., Girelli, D., Olivieri, O. DISHphagia: An unusual
cause of dysphagia. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 97(8):
2573-2574, 2012, WOS
IMRICH, Richard. The role of neuroendocrine system in the pathogenesis of
rheumatic diseases (minireview). In Endocrine Regulations, 2002, vol. 2, p. 95-106.
ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Ignacak, A., Kasztelnik, M., Sliwa, T., Korbut, R.A., Rajda, K., Guzik, T.J.
Prolactin - Not only lactotrophin a "new" view of the "old" hormone (2012)
Journal of Physiology and Pharmacology, 63 (5), pp. 435-443.WOS, WOS
2. [1.2] SHRIVASTAV T.G, CHAUBE S.K, KARIYA K.P, BHANOT S, SINGH R,
KUMAR D. Development of heterologous enzyme linked immunosorbent assay for
dehydroepiandrosterone in serum. J Immunoassay Immunochem. 2010 31
(4):266-78., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan - KLIMEŠ, Iwar - JURČOVIČOVÁ, Jana.
Adenopituitary hormone response to exercise combined with propranolol infusion in
man. In Endocrinologia experimentalis, 1983, vol. 17, no., pp. 91-98. ISSN 00137200.
Citácie:
1. [1.1] SARTORIO, A; AGOSTI, F; PATRIZI, A; COMPRI, E; MULLER, EE;
CELLA, SG; RIGAMONTI, AE.: Growth Hormone Response Induced by a
Respiratory Muscle Endurance Training in Healthy Subjects. HORMONE AND
METABOLIC RESEARCH 44 (4), pp. 319-324, 2012, WOS
KISS, Alexander - MIKKELSEN, J.D. Oxytocin - anatomy and functional
assignments: A minireview. In Endocrine Regulations, 2005, vol. 39, p. 97-105.
ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] BORROW, A.P., CAMERON, N.M.: The role of oxytocin in mating and
pregnancy. Horm Behav, 2012, 6(3)1:266-276., WOS
258
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB08
ADFB09
ADFB10
2. [1.1] CHURCHLAND, P.S., WINKIELMAN, P.: Modulating social behavior
with oxytocin: how does it work? What does it mean? Horm Behav, 2012,
61(3):392-399., WOS
3. [1.1] COLAIANNI, G., SUN, L., DI BENEDETTO, A., TAMMA, R., ZHU, L.L.,
CAO, J., GRANO, M., YUEN, T., COLUCCI, S., CUSCITO, C., MANCINI, L., LI,
J., NISHIMORI, K., BAB, I., LEE, H.J., IQBAL, J., YOUNG, W.S. 3RD, ROSEN,
C., ZALLONE, A., ZAIDI, M.: Bone marrow oxytocin mediates the anabolic
action of estrogen on the skeleton. J Biol Chem, 2012, 287(34):29159-29167.,
WOS
4. [1.1] DOMBRET, C., NGUYEN, T., SCHAKMAN, O., MICHAUD, J.L.,
HARDIN-POUZET, H., BERTRAND, M.J., DE BACKER, O.: Loss of Maged1
results in obesity, deficits of social interactions, impaired sexual behavior and
severe alteration of mature oxytocin production in the hypothalamus. Hum Mol
Gen, 2012, 21(21), 310:4703-4717., WOS
5. [1.1] KENNETT, J.E., MCKEE, D.T.: Oxytocin: an emerging regulator of
prolactin secretion in the female rat. J Neuroendocrinol, 2012, 24(3):403-412.,
WOS
6. [1.1] KUTINA, A.V., MARINA, A.S., ELISEEV, I.I., TITOV, M.I., NATOCHIN,
Y.V.: Synthesis and study of effect of analogs of conopressin S on excretion of ions
and water by rat kidney J Evol Biochem Physiol, 2012, 48(6):516-522., WOS
7. [1.1] NIKOLETTOS, N., TRIANTAFILLIDIS, I., KARACHALIOU, V.,
KOUTSOUGERAS, G., VAKALOPOULOS, I.: The effects of benzoylecgonine,
oxytocin, ritodrine and atosiban on the contractility of myometrium. An
experimental study. Clin Exp Obstet Gynecol, 2012, 39:36-42., WOS
KLVANOVÁ, J. - BRTKO, Július. Selected retinoids: Determination by isocratic
normal-phase HPLC. In Endocrine Regulations, 2002, vol. 36, p. 133-137. ISSN
1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Naseer U., Tahir M.: Effects of vitamin A on fetal kidneys in Albino mice:
A histological study. Pakistan Journal of Zoology, 44: 1045-4050, 2012, WOS
LANGER, Pavel - TAJTÁKOVÁ, M. - KOCAN, A. - VLČEK, Miroslav - PETRÍK,
Juraj - CHOVANCOVÁ, Jana - DROBNÁ, Beata - JURSA, Stanislav - PAVUK, M.
- TRNOVEC, Tomáš - ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar. Multiple
organochlorine pollution and the thyroid. In Endocrine Regulations, 2006, vol. 40, n.
2, p. 46-52. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] FREIRE, C; KOIFMAN, RJ; SARCINELLI, P; ROSA, AC; CLAPAUCH,
R; KOIFMAN, S.: Long term exposure to organochlorine pesticides and thyroid
function in children from Cidade dos Meninos, Rio de Janeiro, Brazil.
ENVIRONMENTAL RESEARCH 117, pp. 68-74, WOS
2. [1.1] SONG, M; KIM, YJ; PARK, YK; RYU, JC.: Changes in thyroid
peroxidase activity in response to various chemicals. JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL MONITORING 14 (8), pp. 2121-2126, WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTÁKOVÁ, M. - PETRÍK, Juraj CHOVANCOVÁ, Jarmila - DROBNÁ, Beata - JURSA, Stanislav - ŠEBŐKOVÁ,
Elena - KLIMEŠ, Iwar. Human thyroid in the population exposed to high
environmental pollution by organochlorinated pollutants for several decades. In
Endocrine Regulations, 2005, vol. 39, no. 1, p. 13-20. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] CAO, LL; YAN, CH; YU, XD; TIAN, Y; ZOU, XY; LU, DS ; SHEN, XM.:
Determination of Polychlorinated Biphenyls and Organochlorine Pesticides in
Human Serum by Gas Chromatography with Micro-Electron Capture Detector.
259
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 50 (2), pp. 145-150, WOS
2. [1.1] Zaccarelli-Marino, Maria Angela.: Chronic Autoimmune Thyroiditis in
Industrial Areas in Brazil: A 15-Year Survey. JOURNAL OF CLINICAL
IMMUNOLOGY 32 (5), pp. 1012-1018, WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - DROBNÁ, Beata - SUŠIENKOVÁ, K. RÁDIKOVÁ, Žofia - HUČKOVÁ, Miroslava - IMRICH, Richard - KSINANTOVÁ,
L. - KLIMEŠ, Iwar. Polychlorinated biphenyls and testoterone: age and congener
related approach in heavily exposed males. In Endocrine Regulations, 2010, vol. 44,
p. 109-114. (2010 - Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] FERGUSON, KK; HAUSER, R; ALTSHUL, L; MEEKER, JD.: Serum
concentrations of p, p '-DDE, HCB, PCBs and reproductive hormones among men
of reproductive age. REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 34 (3), pp. 429-435, WOS
2. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
LÍŠKA, J. - ALTANEROVÁ, Veronika - GALBAVÝ, Štefan - ŠTVRTINA,
Svetoslav - BRTKO, Július. Thyroid tumors: Histological classification nad genetic
factors involved in the development of thyroid cancer. In Endocrine Regulations,
2005, vol. 39, p. 73-83. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Qin C.X., Cau W., Zhang Y.X., Mghanga F.P., Lan X.L., Gao, Z.R., An R.:
Correlation of clinicopathological features and expression of molecular markers
with prognosis after I-131 treatment of differentiated thyroid carcinoma. Clinical
Nuclear Medicine, 37: E40-E46, 2012, WOS
2. [1.2] Giuffrida D., Prestifilippo A., Scarfia A., Martino D., Marchisotta S.:
New treatment in advanced thyroid cancer (Review). Journal of Oncology,
Article number391629, 2012, SCOPUS
MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július. Chemically induced carcinogenesis: A
comparison of 1-methyl-1- nitrosourea, 7,12-dimethylbenzanthracene,
diethylnitrosoamine and azoxymethan models. In Endocrine Regulations, 2001, vol.
35, p. 53-59. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Gal A.F., Andrei S., Cernea C., Taulescu M., Catoi C.: Effects of
astaxanthin supplementation on chemically induced tumorigenesis in Wistar rats.
Acta Veterinaria Scandidavica, 54: Article Number: 50, DOI: 10.1186/17510147-54-50, 2012, WOS
2. [1.1] Jia X.L., Dang S.S., Cheng Y.N., Zhang X., Li Y.P.: Effects of
Saikosaponin-D on syndecan-2, matrix metalloproteinases and tissue inhibitor of
metalloproteinases-2 in rats with hepatocellular carcinoma. Journal of
Traditional Chinese Medicine, 32: 415-422, 2012, WOS
3. [1.2] El-Kott A.F., Kandeel A.A., El-Aziz S.F.A., Ribea H.M.: Anti-tumor effects
of bee honey on PCNA and P53 expression in the rat hepatocarcinogenesis.
International Journal of Cancer Research, 8: 130-139, 2012, SCOPUS
MACHO, Ladislav - ZÓRAD, Štefan - RÁDIKOVÁ, Žofia - PATTERSONBUCKENDAHL, P. E. - KVETŇANSKÝ, Richard. Ethanol consumption affects
stress response and insulin binding in tissue of rats. In Endocrine Regulations, 2003,
vol. 37, p. 195-202. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Dantas, A.M., Mohn, C.E., Burdet, B., Zubilete, M.Z., Mandalunis, P.M.,
260
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
Elverdin, J.C., Fernández-Solari, J. Ethanol consumption enhances periodontal
inflammatory markers in rats. Archives of Oral Biology, 57(9): 1211-1217, 2012,
SCOPUS
MACHO, Ladislav - ROVENSKÝ, Jozef - KVETŇANSKÝ, Richard RÁDIKOVÁ, Žofia - FICKOVÁ, Mária - ZÓRAD, Štefan. Hormone response to
stress in rat strains of different susceptibility to immunologic challenge. In
Endocrine Regulations, 2008, vol. 42, no. 1, p. 23-28. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Calik, M.W., Shankarappa, S.A., Stubbs Jr., E.B. Forced-exercise
attenuates experimental autoimmune neuritis. Neurochemistry International,
61(2): 141-145, 2012, WOS
2. [1.1] Rybakina, E.G., Shanin, S.N., Fomicheva, E.E., Dmitrienko, E.V.,
Filatenkova, T.A., Korneva, E.A. Correction of stress-induced dysfunctions of the
immune and neuroendocrine systems by peptide and nucleotide preparations.
Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 353-360, 2012, WOS
MACHO, Ladislav - KVETŇANSKÝ, Richard - FICKOVÁ, Mária - POPOVA, I.
A. - GRIGORIEV, A. L. Effects of exposure to space flight on endocrine regulations
in experimental animals. In Endocrine Regulations, 2001, vol. 35, no. 2, p. 101-114.
ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Smith, S.M., Heer, M., Wang, Z., Huntoon, C.L., Zwart, S.R.: Longduration space flight and bed rest effects on testosterone and other steroids.
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 97 (1), pp.
270-278, 2012, SCOPUS
MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - FICKOVÁ, Mária - SCSUKOVÁ, Soňa. Ovarian
intrafollicular processes as a target for cigarette smoke components and selected
environmental reproductive disruptors. In Endocrine Regulations, 2005, vol. 39, p.
20-31. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Duskova, M.; Simunkova, K.; Hill, M.; et al.:Chronic Cigarette Smoking
Alters Circulating Sex Hormones and Neuroactive Steroids in Premenopausal
Women. PHYSIOLOGICAL RESEARCH.61 (1), pp. 97-111, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Petanovski Z, Dimitrov G, Aydin B, Hadzi-Lega M, Sotirovska V, Susleski
D, Saltirovski S, Matevski V, Stojkovska S, Petanovska E, Savic M, Balkanov T.
Impact of active female smoking on controlled ovarian stimulation in
intracytoplasmic sperminsemination cycles. Med Glas (Zenica) 9(2), 273-280,
2012., SCOPUS
3. [1.2] Suchitra, B.R., Nandi, S., Gupta, P.S.P., Honnappa, T.G., Ravindra, J.P.
Influence of cadmium on buffalo oocyte and embryo development in vitro. Indian
Journal of Animal Sciences 82 (3), 292-293, 2012., SCOPUS
MRAVEC, Boris. Role of catecholamine-induced activation of vagal afferent
pathways in regulation of sympathoadrenal system activity: negative feedback loop
of stress response. In Endocrine Regulations, 2011, vol. 45, p. 37-41. (2011 Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Jung, YH.; Kang, DH.; Byun, MS.; Shim, G.; Kwon, SJ.; Jang, GE.; Lee,
US.; An, SC.; Jang, JH.; Kwon, JS.; Influence of brain-derived neurotrophic
factor and catechol O-methyl transferase polymorphisms on effects of meditation
on plasma catecholamines and stress. Stress. 2012; 15: 97-104., SCOPUS
2. [1.2] Wong, DL.; Tai, TC.; Wong-Faull, DC.; Claycomb, R.; Meloni, EG.;
Myers, KM.; Carlezon, WA Jr.; Kvetnansky, R.; Epinephrine: A Short- and LongTerm Regulator of Stress and Development of Illness : A Potential New Role for
261
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
Epinephrine in Stress. Cell Mol Neurobiol. 2012; 32: 737-48, SCOPUS
ONDIČOVÁ, K. - MRAVEC, Boris. Multilevel interactions between the
sympathetic and parasympathetic nervous systems: a minireview. In Endocrine
Regulations, 2010, vol. 44, p. 69-75. (2010 - Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Bateman, RJ. Boychuk, CR. Philbin, KE. Mendelowitz, D. β adrenergic
receptor modulation of neurotransmission to cardiac vagal neurons in the nucleus
ambiguus. Neuroscience. 2012 210: 58-66., SCOPUS
2. [1.2] Benes, J.; Varejkova, E.; Farar, V.; Novakova, M.; Myslivecek, J.;
Decrease in heart adrenoceptor gene expression and receptor number as
compensatory tool for preserved heart function and biological rhythm in M(2) KO
animals. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2012; 385: 1161-73., SCOPUS
3. [1.2] Cheyuo, C.; Jacob, A.; Wang, P.; Ghrelin-mediated sympathoinhibition
and suppression of inflammation in sepsis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2012;
302: E265-72., SCOPUS, SCOPUS
4. [1.2] Emin, O.; Esra, G.; Aysegül, D.; Ufuk, E.; Ayhan, S.; Rusen, DM.;
Autonomic nervous system dysfunction and their relationship with disease severity
in children with atopic asthma. Respir Physiol Neurobiol. 2012; 183: 206-10.,
SCOPUS
5. [1.2] István, T.; Gréta, G.; László, FV.; The major regulators of feed-intake:
Ghrelin, leptin and their interactions. Literature review. Magyar Allatorvosok
Lapja. 2012; 134: 504-12., SCOPUS
PIRNÍK, Zdenko - SCHWENDT, M. - JEŽOVÁ, Daniela. Single dose of morphine
influences plasma corticosterone and gene expression of main NMDA receptor
subunit in the adrenal gland but not in the hippocampus. In Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2001, vol. 35, no.
4, pp. 187-193. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Lenz B, Müller CP, Stoessel C, Sperling W, Biermann T, Hillemacher T,
Bleich S, Kornhuber J. Sex hormone activity in alcohol addiction: integrating
organizational and activational effects. In Prog Neurobiol. 2012; 96(1):136-63.,
WOS
2. [1.2] Kazemi M, Tekieh E, Sadeghi-Gharachdaghi S, Ghoshoni H, Zardooz H,
Sahraei H, Rostamkhani F, Bahadoran H. Oral morphine consumption reduces
lens development in rat embryos. In Basic and Clinical Neuroscience. 2012;
3(3):16-23., SCOPUS
PIRNÍK, Zdenko - BUNDZÍKOVÁ, Jana - MIKKELSEN, J.D. - ŽELEZNÁ, B. MALETINSKÁ, L. - KISS, Alexander. Fos expression in hypocretinergic neurons in
C57B1/6 male and female mice after long-term consumption of high fat diet. In
Endocrine Regulations, 2008, vol. 42, no. 4, p. 137-146. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] GIRAULT, E.M., YI, C.-X., FLIERS, E., KALSBEEK, A.: Orexins, feeding,
and energy balance. Progress in Brain Research, 2012, 198:47-64., WOS
2. [1.1] KIRSZ, K., SZCZESNA, M., MOLIK, E., MISZTAL, T., WOJTOWICZ,
A.K., ZIEBA, D.A.: Seasonal changes in the interactions among leptin, ghrelin,
and orexin in sheep. Journal of Animal Science, 2012, 90(8):2524-2531., WOS
PRAVDOVÁ, E. - MACHO, Ladislav - FICKOVÁ, Mária. Alcohol intake
modulates hormonal activity of adipose tissue. In Endocrine Regulations, 2006, vol.
40, no. 3, p. 91-104. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Wang, H. Joe, Gao, Bin, Zakhari, Samir et al.: Inflammation in Alcoholic
Liver Disease. Book Editor(s): Cousins, RJ, ANNUAL REVIEW OF NUTRITION,
262
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB23
ADFB24
ADFB25
VOL 32 Book Series: ANNUAL REVIEW OF NUTRITION. 32, pp. 343-+ 2012,
WOS
2. [1.2] Dotson, C.D., Wallace, M.R., Bartoshuk, L.M., Logan, H.L.: Variation in
the gene TAS2R13 is associated with differences in alcohol consumption in
patients with head and neck cancer. CHEMICAL SENSES 37 (8), 2012, SCOPUS
3. [1.2] Vargová, V., Pytliak, M., Mechírová, V.: Sekundárne dyslipidémie
[Secondary dyslipidemias]. VNITRNI LEKARSTVI 58 (3), pp. 221-227, 2012,
SCOPUS
RÁDIKOVÁ, Žofia. Assessment of insulin sensitivity/resistance in epidemiological
studies. In Endocrine Regulations, 2003, vol. 3, p. 189-194. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Lambadiari, V., Mitrou, P., Maratou, E., Raptis, A., Raptis, S.A.,
Dimitriadis, G. Increases in muscle blood flow after a mixed meal are impaired at
all stages of type 2 diabetes (2012) Clinical Endocrinology, 76 (6), pp. 825-830.,
WOS
2. [1.1] Sandoo, A., Kitas, G.D., Carroll, D., Veldhuijzen van Zanten, J.J.C.S. The
role of inflammation and cardiovascular disease risk on microvascular and
macrovascular endothelial function in patients with rheumatoid arthritis: A crosssectional and longitudinal study (2012) Arthritis Research and Therapy, 14 (3),
art. no. R117., WOS
3. [1.1] Stavropoulos-Kalinoglou, A., Metsios, G.S., Panoulas, V.F., Nightingale,
P., Koutedakis, Y., Kitas, G.D. Anti-tumour necrosis factor alpha therapy
improves insulin sensitivity in normal-weight but not in obese patients with
rheumatoid arthritis (2012) Arthritis Research and Therapy, 14 (4), art. no.
R160., WOS
4. [1.2] Hydrie, M.Z.I., Basit, A., Fawwad, A., Ahmedani, M.Y., Shera, A.S.,
Hussain, A. Detecting insulin resistance in Pakistani subjects by fasting blood
samples (2012) Open Diabetes Journal, 5 (1), pp. 20-24., SCOPUS
ROLLEROVÁ, E. - SCSUKOVÁ, Soňa - JURČOVIČOVÁ, Jana MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SZABOVÁ, E. - KOVRIZNYCH, J. ZELJENKOVÁ, Dagmar. Polymeric nanoparticles - targeted drug delivery systems
for treatment of CNS disorders and their possible endocrine disrupting activities. In
Endocrine Regulations, 2011, vol. 45, no. 1, p. 49-60. (2011 - Scopus, PubMed).
ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] McCaffrey, G., Davis, T.P. Physiology and Pathophysiology of the BloodBrain Barrier: P-Glycoprotein and Occludin Trafficking as Therapeutic Targets
to Optimize Central Nervous System Drug Delivery. Journal of Investigative
Medicine, 60(8): 1131-1140, 2012, WOS
2. [1.2] Gagliardi, M., Bardi, G., Bifone, A. Polymeric nanocarriers for
controlled and enhanced delivery of therapeutic agents to the CNS. Therapeutic
Delivery, 3(7): 875-887, 2012, SCOPUS
ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - WEIN, S. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - UKROPEC, Jozef
- CERTIK, M. - KLIMEŠ, Iwar - ŠEBŐKOVÁ, Elena. Comparison of the
extrapancreatic action of ?-linolenic acid and n-3 PUFAs in the high fat diet-induced
insulin resistance. In Endocrine Regulations, 2002, vol. 36, no. 4, p. 143-149. ISSN
1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] BANZ, WJ; DAVIS, JE; CLOUGH, RW; CHEATWOOD, JL.: Stearidonic
Acid: Is There a Role in the Prevention and Management of Type 2 Diabetes
Mellitus? JOURNAL OF NUTRITION 142 (3), pp. 635S-640S, 2012, WOS
2. [1.1] QIN, FY; KANG, LZ; GUO, LQ; LIN, JF; SONG, JS; ZHAO, YH.:
263
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
Composition of Transgenic Soybean Seeds with Higher gamma-Linolenic Acid
Content Is Equivalent to That of Conventional Control. JOURNAL OF
AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 60 (9), pp. 2200-2204, 2012, WOS
3. [1.1] WIELINGA, PY; HARTHOORN, LF; VERSCHUREN, L;
SCHOEMAKER, MH; JOUNI, ZE; VAN TOL, EAF; KLEEMANN, R;
KOOISTRA, T.: Arachidonic acid/docosahexaenoic acid-supplemented diet in
early life reduces body weight gain, plasma lipids, and adiposity in later life in
ApoE*3Leiden mice. MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 56 (7),
pp. 1081-1089, 2012, WOS
ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - WEIN, S. - GASPERIKOVA, Daniela - UKROPEC, Jozef
- ČERTÍK, M. - KLIMEŠ, Iwar - ŠEBŐKOVÁ, Elena. Comparison of the
extrapancreatic action of gamma linolenic acid and fish oil in the high fat dietinduced insulin resistance. In Endocrine Regulations, 2002, vol. 36, p. 135-140.
ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] BANZ, William J. - DAVIS, Jeremy E. - CLOUGH, Richard W. CHEATWOOD, Joseph L. Stearidonic Acid: Is There a Role in the Prevention and
Management of Type 2 Diabetes Mellitus? In JOURNAL OF NUTRITION. ISSN
0022-3166, 2012, vol. 142, no. 3, pp. 635S-640S., WOS
2. [1.1] QIN, Fengyun - KANG, Linzhi - GUO, Liqiong - LIN, Junfang - SONG,
Jingshen - ZHAO, Yinhua. Composition of Transgenic Soybean Seeds with Higher
gamma-Linolenic Acid Content Is Equivalent to That of Conventional Control. In
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. ISSN 0021-8561,
2012, vol. 60, no. 9, pp. 2200-2204., WOS
3. [1.1] WIELINGA, Peter Y. - HARTHOORN, Lucien F. - VERSCHUREN, Lars SCHOEMAKER, Marieke H. - JOUNI, Zeina E. - VAN TOL, Eric A. F. KLEEMANN, Robert - KOOISTRA, Teake. Arachidonic acid/docosahexaenoic
acid-supplemented diet in early life reduces body weight gain, plasma lipids, and
adiposity in later life in ApoE*3Leiden mice. In MOLECULAR NUTRITION &
FOOD RESEARCH. ISSN 1613-4125, 2012, vol. 56, no. 7, pp. 1081-1089., WOS
ŠKURLOVÁ, M. - ŠTOFKOVÁ, A. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Exogenous IL-1ß
induces its own expression, but not that of IL-6 in the hypothalamus and activates
HPA axis and prolactin release. In Endocrine Regulations, 2006, vol. 40, no. 4, p.
125-128. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Serafini, G., Girardi, P., Erbuto, D., Lester, D., Pompili, M.
Hypothalamic pituitary adrenal axis and prolactin abnormalities in suicidal
behavior. Suicide: A Global Perspective, 2012, SCOPUS
ŠKURLOVÁ, M. - ŠTOFKOVÁ, A. - KISS, Alexander - BELÁČEK, J. - PECHA,
O. - DEYKUN, K. - JURČOVIČOVÁ, Jana. Transient anorexia, hyper-nociception
and cognitive impairment in early arthritis in rats. In Endocrine Regulations, 2010,
vol. 44, p. 165-173. (2010 - Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, C.Y., TSAI, C.Y.: Ghrelin and motilin in the gastrointestinal
system. Current Pharmaceutical Design, 2012, 18(31):4755-4765., WOS
ŠTOFKOVÁ, A. - ŠKURLOVÁ, M. - KISS, Alexander - ŽELEZNÁ, B. - ZÓRAD,
Štefan - JURČOVIČOVÁ, Jana. Activation of hypothalamic NPY, AgRP, MC4R,
and IL-6 mRNA levels in young Lewis rats with early-life diet-induced obesity. In
Endocrine Regulations, 2009, vol. 43, no. 3, p. 99-106. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] Gutierrez-Aguilar, R., Kim, D.-H., Woods, S.C., Seeley, R.J. Expression of
new loci associated with obesity in diet-induced obese rats: From genetics to
264
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB30
ADFB31
physiology. Obesity, 20(2): 306-312, 2012, WOS
2. [1.1] Hazell, G.G.J., Hindmarch, C.C., Pope, G.R., Roper, J.A., Lightman, S.L.,
Murphy, D., O'Carroll, A.-M., Lolait, S.J. G protein-coupled receptors in the
hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei - serpentine gateways to
neuroendocrine homeostasis. Frontiers in Neuroendocrinology, 33(1): 45-66,
2012, WOS
ŠTRBÁK, Vladimír - ŠKULTÉTYOVÁ, M. - HROMADOVÁ, Melita RANDUSKOVÁ, A. - MACHO, Ladislav. Late effects of breast-feeding and early
weaning: Seven-Year prospective study in children. In Endocrine Regulations, 1991,
vol. 25, p. 53-57. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.2] Klenovicsová, K. , Šebeková K.: Insulin sensitivity, lipid profile and bone
turnover markers in breast-feeding and breast-no feeding mothers. Lekarsky
Obzor, Volume 61, Issue 1, 2012, Pages 8-13., SCOPUS
TALAROVIČOVÁ, A. - KRSKOVÁ, L. - KISS, Alexander. Some assessments of
the amygdala role in suprahypothalamic neuroendocrine regulation: a Minireview. In
Endocrine Regulations, 2007, vol. 41, no. 4, p. 155-162. ISSN 1210-0668.
Citácie:
1. [1.1] LEDOUX, J.: Rethinking the emotional brain. Neuron, 2012, 73(4):653676., WOS
2. [1.1] LÖVHEIM, H.: A new three-dimensional model for emotions and
monoamine neurotransmitters. Medical Hypotheses, 2012, 78(2):341-348., WOS
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch impaktovaných
AEGA01
JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Endocrine Factors in Stress and
Psychiatric Disorders Focus on Anxiety and Salivary Steroids. In Annals of the New
York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 495-503. (1.731 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Alramadhan E, Hanna MS, Hanna MS, Goldstein TA, Avila SM, Weeks
BS. Dietary and botanical anxiolytics. In Med Sci Monit. 2012; 18(4):RA40-8.,
WOS
2. [1.1] Charoenphandhu N, Teerapornpuntakit J, Lapmanee S, Krishnamra N,
Charoenphandhu J. Duodenal calcium transporter mRNA expression in stressed
male rats treated with diazepam, fluoxetine, reboxetine, or venlafaxine. In Mol
Cell Biochem. 2012; 369(1-2):87-94., WOS
3. [1.1] Dell'Osso L, Marazziti D, Da Pozzo E, Conversano C, Baroni S,
Massimetti G, Martini C, Carmassi C. Gender effect on the relationship between
stress hormones and panic-agoraphobic spectrum dimensions in healthy subjects.
In CNS Spectr. 2012; 17(4):214-20., WOS
4. [1.1] Hatzinger M, Brand S, Perren S, von Wyl A, Stadelmann S, von Klitzing
K, Holsboer-Trachsler E. Pre-schoolers suffering from psychiatric disorders show
increased cortisol secretion and poor sleep compared to healthy controls. In J
Psychiatr Res. 2012; 46(5):590-9., WOS
5. [1.1] Künzel HE, Apostolopoulou K, Pallauf A, Gerum S, Merkle K, Schulz S,
Fischer E, Brand V, Bidlingmaier M, Endres S, Beuschlein F, Reincke M. Quality
of life in patients with primary aldosteronism: gender differences in untreated and
long-term treated patients and associations with treatment and aldosterone. In J
Psychiatr Res. 2012; 46(12):1650-4., WOS
6. [1.1] Lapmanee S, Charoenphandhu N, Krishnamra N, Charoenphandhu J.
265
Správa o činnosti organizácie SAV
AEGA02
Anxiolytic-like actions of reboxetine, venlafaxine and endurance swimming in
stressed male rats. In Behav Brain Res. 2012; 231(1):20-8., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - NANKOVÁ, B. B. - RUSNÁK, Martin MIČUTKOVÁ, L. - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - DRONJAK, S. - KRIŽANOVÁ,
Oľga - SABBAN, E. L. Differential gene expression of tyrosine hydroxylase in rats
exposed long-term to various stressors. In ADVANCES IN BEHAVIORAL
BIOLOGY, 2002, vol. 53, p. 317-320. ISSN 0099-9962.
Citácie:
1. [1.1] Al-Qudah, M.M., El-Qudah, J.M., Al-Omran, H. Biochemical Alterations
Due to Overcrowding Stress Induction in Healthy Albino Rats. Journal of Animal
and Veterinary Advances, 11(17): 3059-3063, 2012, WOS
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Lipids and insulin resistance : the role of fatty acid metabolism and fuel partitioning.
Edited by Iwar Klimeš, Elena Šeboková, Barbara Howard, and Eric Rawussin. New
York : The New York Academy of Sciences, 2002. 583 s. Annals of the New York
Academy of Sciences, Volume 967. ISBN 1-57331-369-6. ISSN 007-8923.
Citácie:
1. [1.2] PAPADOPOULOS, C.L., KOKKAS, B., SAKANDAMIS, G.,
PAPADOPOULOS, P.C.: Metabolic syndrome, fat tissue and inflammation.
EPITHEORESE KLINIKES FARMAKOLOGIAS KAI FARMAKOKINETIKES 30
(3) , pp. 201-218, SCOPUS
Nezaradené publikácie
01
KVETŇANSKÝ, Richard - MIKULAJ, L. Adrenal and urinary catecholamines in
rats during. In ENDOCRINOLOGY, 1970, vol. 87, p. 738-743.
Citácie:
1. [1.1] Alterman, A., Mathison, R., Coronel, C.E., Stroppa, M.M., Finkelberg,
A.B., Gallará, R.V. Functional and proteomic analysis of submandibular saliva in
rats exposed to chronic stress by immobilization or constant light. Archives of
Oral Biology, 57(6): 663-669, 2012, WOS
2. [1.1] Badru, R., Anand, P., Singh, B. Synthesis and evaluation of
hexahydropyrrolo[3,4-d]isoxazole-4,6-diones as anti-stress agents. European
Journal of Medicinal Chemistry, 48: 81-91, 2012, WOS
3. [1.1] Belda, X., Daviu, N., Nadal, R., Armario, A. Acute stress-induced
sensitization of the pituitary-adrenal response to heterotypic stressors:
Independence of glucocorticoid release and activation of CRH1 receptors.
Hormones and Behavior, 62(4): 515-524, 2012, WOS
4. [1.1] Djordjevic, J., Jasnic, N., Vujovic, P., Lakic, I., Djurasevic, S.,
Gavrilovic, L., Cvijic, G. Distinct and combined effects of acute immobilization
and chronic isolation stress on MAO activity and antioxidative protection in the
heart of normotensive and spontaneously hypertensive rats. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition, 96(1): 58-65, 2012, WOS
5. [1.1] Filipovic, D., Zlatkovic, J., Pavicevic, I., Mandić, L., Demajo, M. Chronic
isolation stress compromises JNK/c-Jun signaling in rat brain. Journal of Neural
Transmission, 119(11): 1275-1284, 2012, WOS
6. [1.1] Gavrilovic, L., Mandusic, V., Stojiljkovic, Kasapović, J., Stojiljković, S.,
Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression of
catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. Journal of
266
Správa o činnosti organizácie SAV
02
03
Biological Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
7. [1.1] Gavrilovic, L., Stojiljkovic, V., Kasapovic J. Chronic physical stress
changes gene expression of catecholamine biosynthetic enzymes in the adrenal
medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(2-3): 151-169, 2012, WOS
8. [1.1] Kumar, N., Singh, N., Jaggi, A.S. Anti-stress effects of cilnidipine and
nimodipine in immobilization subjected mice. Physiology & Behavior, 105(5):
1148-1155, 2012, WOS
9. [1.1] Kuwano, Y., Abo, T. Acute Stress induces the modification of the
lymphocyte proteins of mouse liver. Biomedical Research, 33(4): 211-216, 2012,
WOS
10. [1.1] Lencesova, L., Krizanova, O. IP3 receptors, stress and apoptosis.
General Physiology And Biophysics, 31(2): 119-130, 2012, WOS
11. [1.1] Patterson-Buckendahl, P., Sowinska, A., Yee, S., Patel, D.,
Pagkalinawan, S., Shahid, M., Shah, A., Franz, C., Benjamin, D.E., Pohorecky,
L.A. Decreased Sensory Responses in Osteocalcin Null Mutant Mice Imply
Neuropeptide Function. Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5)SI: 879-889,
2012, WOS
12. [1.1] Zlatkovic, J., Filipovic, D. BAX and B-cell-lymphoma 2 mediate
proapoptotic signaling following chronic isolation stress in rat brain.
Neuroscience, 223: 238-245, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - PACÁK, Karel - SABBAN, E. L. - KOPIN, I.J. GOLDSTEIN, D. S. Stressor specificity of peripheral catecholaminergic activation.
In Advanced Pharmacology, 1998, vol. 42, p. 556-560.
Citácie:
1. [1.1] Alterman, A., Mathison, R., Coronel, C.E., Stroppa, M.M., Finkelberg,
A.B., Gallará, R.V. Functional and proteomic analysis of submandibular saliva in
rats exposed to chronic stress by immobilization or constant light. Archives of
Oral Biology, 57(6): 663-669, 2012, WOS
2. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
3. [1.1] Kaltsas, G., Zannas, A.S., Chrousos, G. P Hypothalamic-PituitaryAdrenal Axis and Cardiovascular Disease. Stress and Cardiovascular Disease,
pp. 71-87, 2012, WOS
4. [1.1] Mohamed, S.H., Hussein, A.-A. Altered secretory activity in rat adrenal
chromaffin cells after experimentally induced bronchial asthma and
dexamethasone treatment: Ultrastructural and biochemical study. Egyptian
Journal of Histology, 35(1): 117-126, 2012, WOS
5. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
6. [1.1] Razzoli, M., Bo, E., Pascucci, T., Pavone, F., D'Amato, F.R., Cero, C.,
Sanghez, V., Bartolomucci, A. Implication of the VGF-derived peptide TLQP-21
in mouse acute and chronic stress responses. Behavioural Brain Research,
229(2): 333-339, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - SUN, C. - LAKE, C. R. - THOA, N. - TORDA, T. KOPIN, I.J. Effect of handling and forced immobilization on rat plasma levels of
epinephrine, norepinephrine, and dopamine-ß-hydroxylase. In Endocrinology, 1978,
vol. 103, p. 1868-1874. ISSN 0013-7227.
Citácie:
1. [1.1] Colomer, C., Martin, A.O., Desarmenien, M.G., Guérineau, N.C. Gap
267
Správa o činnosti organizácie SAV
04
05
06
07
junction-mediated intercellular communication in the adrenal medulla: An
additional ingredient of stimulus-secretion coupling regulation. Biochimica et
Biophysica Acta – Biomembranes, 1818(8)SI: 1937-1951, 2012, WOS
2. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Budec, M., Koko, V.
Effect of acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and
ultrastructural study.. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012,
WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - TORDA, T. - JAHNOVÁ, E. - SALEH, N. Activity of
catecholamine degrading enzymes in rats adrenal medulla and cortex after acute and
repeated stress. In Endocrinologia experimentalis, 1975, vol. 9, p. 79-86. ISSN 00137200.
Citácie:
1. [1.1] Grouzmann, E., Matter, M., Bilz, S., Herren, A., Triponez, F., Henzen, C.,
Kim, K.-S., Zulewski, H., Buclin, T., Brakch, N., Abid, K. Monoamine Oxidase A
Down-Regulation Contributes to High Metanephrine Concentration in
Pheochromocytoma. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 97(8):
2773-2781, 2012, WOS
MACHO, Ladislav - KVETŇANSKÝ, Richard - NÉMETH, S. - FICKOVÁ, Mária POPOVA, I. A. - SEROVÁ, L. - GRIGORIEV, A. L. Effects of space flight on
endocrine system function in experimental animals. In ANNUAL REPORT OF THE
RESEARCH INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL MEDICINE, NAGOYA
UNIVERSITY, 1996, vol. 40, no. 2, p. 95-111.
Citácie:
1. [1.1] Gueguinou, N., Bojados, M., Jamon, M., Derradji, H., Baatout, S.,
Tschirhart, E., Frippiat, J.-P., Legrand-Frossi, C. Stress response and humoral
immune system alterations related to chronic hypergravity in mice.
Psychoneuroendocrinology, 37(1): 137-147, 2012, WOS
NANKOVÁ, B. B. - KVETŇANSKÝ, Richard - HIREMAGALUR, B. - SABBAN,
B. - RUSNÁK, Martin - SABBAN, E. L. Immobilization stress elevates gene
expression for catecholamine biosynthetic enzymes and some neuropeptides in rat
sympathetic ganglia: Effects of adrenocorticotropin and glucocorticoids.
Citácie:
1. [1.1] Alterman, A., Mathison, R., Coronel, C.E., Stroppa, M.M., Finkelberg,
A.B., Gallara, R.V. Functional and proteomic analysis of submandibular saliva in
rats exposed to chronic stress by immobilization or constant light. Archives of
Oral Biology, 57(6): 663-669, 2012, WOS
2. [1.1] Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N.,
Amri, H., Mulroney, S.E. Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced
increases in neuropeptide Y in rat. Experimental Biology and Medicine, 237(1):
18-23, 2012, WOS
3. [1.1] Leick, E.A., Reis, F.G., Honorio-Neves, F.A., Almeida-Reis, R., Prado,
C.M., Martins, M.A., Tiberio, F.L.C. Effects of Repeated Stress on Distal Airway
Inflammation, Remodeling and Mechanics in an Animal Model of Chronic Airway
Inflammation. Neuroimmunomodulation, 19(1): 1-9, 2012, WOS
4. [1.1] Lim, H., Jang, S., Lee, Y., Moon, S., Kim, J., Oh, S. Enhancement of
Anxiety and Modulation of TH and pERK Expressions in Amygdala by Repeated
Injections of Corticosterone. Biomolecules & Therapeutics, 20(4): 418-424,
2012, WOS
PACÁK, Karel - PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - KOPIN, I.J. GOLDSTEIN, D. S. Stress-induced norepinephrine release in the paraventricular
nucleus of rats with brain brainstem hemisections - a microdialysis study. In
Neuroendocrinology, 1993, vol. 58, no. 2, p. 196-201. ISSN 0172-780X.
268
Správa o činnosti organizácie SAV
08
09
10
11
12
Citácie:
1. [1.1] Spirovski, D., Li, Q., Pilowsky, P. M.Brainstem galanin-synthesizing
neurons are differentially activated by chemoreceptor stimuli and represent a
subpopulation of respiratory neurons. journal of comparative neurology, 520 (1):
154-173, 2012, WOS
ROMAN, O.V - SERES, J. - HERICHOVÁ, Iveta - ZEMAN, Martin JURČOVIČOVÁ, Jana. Daily profiles of plasma prolactin (PRL), growth hormone
(GH), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), luteinizing hormone (LH), testosterone,
and melatonin, and of pituitary PRL mRNA and GH mRNA in male Long Evans rats
in acute phase of adjuvant arthritis. In CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL,
2003, vol. 20, no. 5, p. 823-836.
Citácie:
1. [1.1] Li, Y., Komuro, Y., Fahrion, J.K., Hu T, Ohno N, Fenner KB, Wooton J,
Raoult E, Galas L, Vaudry D, Komuro H. Light stimuli control neuronal
migration by altering of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) signaling.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
109(7): 2630-2635, 2012, WOS
ROVENSKÝ, Jozef - BAKOŠOVÁ, Jindra - KOŠKA, Ján - KSINANTOVÁ, L. JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan. Somatotropic, lactotropic and adrenocortical
responses to insulin-induced hypoglycemia in patients with rheumatoid arthritis. In
Annals of the New York Academy of Sciences, 2002, p. 263-270. (1.593 - IF2001).
ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.2] Türsen Ü. Pathophysiology of the behçet's disease. In Pathology Research
International. 2012; 2012: 493015. SCOPUS, SCOPUS
ŠEBŐKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - BOHOV, Pavol
- LANGER, Pavel - LAVAU, M. - CLANDININ, M. T. Regulation of gene
expression for lipogenic enzymes in the liver and adipose tissue of hereditary
hypertriglyceridemic, insulin-resistant rats: Effect of dietary sucrose and marine fish
oil. In BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-LIPIDS AND LIPID
METABOLISM, 1996, vol 1303, no. 1, p. 56-62.
Citácie:
1. [1.1] HUANG, HSIU-CHEN; LIN, JEN-KUN.: Pu-erh tea, green tea, and black
tea suppresses hyperlipidemia, hyperleptinemia and fatty acid synthase through
activating AMPK in rats fed a high-fructose diet. FOOD & FUNCTION 3 (2), pp.
170-177, 2012, WOS
SHOELSON, S. - FICKOVÁ, Mária - HANEDA, M. Identification of a mutant
human insulin predicted to contain a serine-for-phenylalanine substitution. In
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
1983, vol. 80, no. 24, p. 7390-7394. ISSN 0027-8424.
Citácie:
1. [1.1] Malik, A., Al-Senaidy, A., Skrzypczak-Jankun, E., Jankun, J.: A study of
the anti-diabetic agents of camel milk. INTERNATIONAL JOURNAL OF
MOLECULAR MEDICINE 30 (3), pp. 585-592, 2012, WOS
UDELSMAN, R. Li. DG. - STAGG, C. A. - GORDON, C. B. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Adrenergic regulation of adrenal and aortic heat-shock protein. In
SURGERY, 1994, vol. 116, no. 2, p. 177-182.
Citácie:
1. [1.1] Ghasemi, A., Faraji, F., Valaee, F., Sedaghat, K., Arabian, M., Zahediasl,
S. Diminished response of isolated aorta following chronic physical and
psychological stresses and its reversibility in rats. International Journal of
Endocrinology and Metabolism, 10(1): 423-428, 2012, WOS
269
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty): Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita,
Bratislava
Názov katedry/ústavu: Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Typ činnosti: semestrálne prednášky
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Patologická fyziológia
Akademický rok: 2013/2014
Semester: zimný
Hodín/semester : 3
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty):Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka
univerzita, Bratislava
Názov katedry/ústavu: Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Typ činnosti: semestrálne prednášky
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Patologická fyziológia
Akademický rok:2012/2013
Semester: letný
Hodín/semester: 28
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty): Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka
univerzita, Bratislava
Názov katedry/ústavu: Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Typ činnosti: semestrálne prednášky
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Patologická fyziológia
Akademický rok: 2013/2014
Semester: zimný
Hodín/semester: 19
RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Špeciálna vývojová genetika
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra genetiky
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 25
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Farmakológia
Počet hodín za zimný semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
270
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov semestr. predmetu: Farmakológia
Počet hodín za letný semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Novinky v liečbe endokrinných ochorení
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Lekárska fakulta
MVDr. Katarína Ondičová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 3 (zimný sem.)
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta,
Ústav patologickej fyziológie
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Názov semestr. predmetu: Farmakológia (ZS, LS)
Počet hodín za semester: 6 (ZS), 2 (LS)
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav
humánnej a klinickej farmakológie
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Názov semestr. predmetu: Klinická farmakológia (LS)
Počet hodín za semester: 14 (LS)
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Prof.MUDr.Fedor Šimko,CSc.
Prednasky na LFUK v slovneskom a anglickom jazyku
Skusanie studentov
Postgraduálne prednasky pre kardiologov, internistov a vseobecnych lekarov.
MUDr. Vladimír Štrbák,DrSc.,
Pôsobil ako prednosta Ústavu normálnej a patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte Slovenskej
zdravotníckej university v Bratislave.
Názov semestrálneho predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín prednášok za ročník za zimný semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta a Fakulta
všeobecného zdravotníctva Slovenske zdravotníckej university v Bratislave
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.,:
Názov semestrálneho predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín prednášok za ročník za letný semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta a Fakulta
všeobecného zdravotníctva Slovenske zdravotníckej univerzity v Bratislave
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.,:
271
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov semestrálneho predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín prednášok za ročník za zimný semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta UK v Bratislave
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za letný semester: 60
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav Patologickej Fyziológie
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Seminar pre doktorandov: „Pathophysiology of obesity and insulin resistance: How could endocrine
communication of skeletal muscle and adipose tissue contribute to pandemia of obesity?“
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Katerdra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta
UK.
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 6 (letný sem.)
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta,
Ústav patologickej fyziológie
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 6 (zimný sem.)
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta,
Ústav patologickej fyziológie
Semestrálne cvičenia:
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty): Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita,
Bratislava
Názov katedry/ústavu: Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Typ činnosti: semestrálne cvičenia
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Patologická fyziológia
Akademický rok: 2012/2013
Semester: letný
Hodín/semester: 24
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty): Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita,
Bratislava
Názov katedry/ústavu: Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Typ činnosti: semestrálne cvičenia
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Patologická fyziológia
Akademický rok: 2013/2014
Semester : zimný
Hodín/semester : 24
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty): Lekárska fakulta, UK, Bratislava
272
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry/ústavu: Fyziologický ústav
Typ činnosti: semestrálne cvičenia
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Lekárska fyziológia
Akademický rok: 2012/2013
Semester: letný
Hodín/semester : 96
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Názov vysokej školy (prípadne i fakulty): Lekárska fakulta, UK, Bratislava
Názov katedry/ústavu: Fyziologický ústav
Typ činnosti: semestrálne cvičenia
Názov predmetu/cvičenia/prednášky: Lekárska fyziológia
Akademický rok: 2013/2014
Semester: zimný
Hodín/semester :96
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 12 (zimný sem.)
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta,
Ústav patologickej fyziológie
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Názov semestr. predmetu: Farmakológia (ZS, LS)
Počet hodín za semester: 70 (ZS), 64 (LS)
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav
humánnej a klinickej farmakológie
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Názov semestr. predmetu: Klinická farmakológia (LS)
Počet hodín za semester: 117 (LS)
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav
humánnej a klinickej farmakológie
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.,:
Názov semestrálneho predmetu: Patologická fyziológia
Početh hodín cvičení za letný semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta a Fakulta
všeobecného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za letný semester: 19
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav Patologickej Fyziológie
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za zimný semester: 19
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav Patologickej Fyziológie
273
Správa o činnosti organizácie SAV
MUDr. Barbara Ukropcová PhD.
Názov semestr.: Choroby z inaktivity
Počet hodín za zimný semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta Telesnej Výchovy a Športu UK, katedra Kinantropológie
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 36 (zimný sem.)
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta,
Ústav patologickej fyziológie
Semináre:
MVDr. Katarína Ondičová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
Mgr.Lucia Miková (rod. Bánovská)
Názov semestr. predmetu: Patofyziológia
Počet hodín za semester: 9
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
274
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
pracovníka
Meno
pracovníka
Počet dní
Ostatné
Počet dní
Argentína
Česko
Alžbeta
Mlynarčíková
Soňa
Scsuková
Zdenko
Pirník
Maďarsko Barbora
Prokopová
Agneša Csánová
19
8
9
21
21
Robert
Farkaš
Lucia
Bialešová
Lucia
Bialešová
Daniela Ježová
Lucia
Fiačanová
Michal Pokusa
5
Meno
pracovníka
Počet dní
Daniela Ježová
11
Nataša
Hlaváčová
Július
Brtko
11
18
31
6
1
11
11
Richard Imrich
Nemecko
1
3
Július
Brtko
Fedor
Šimko
Tímea
Kurdiová
Jozef Ukropec
Rakúsko
5
4
5
Patrik
Krumpolec
Július
Brtko
Štefan
Zorad
Miroslav Baláž
Španielsko
Švajčiarsko
1
3
4
184
Jozef
Ukropec
Barbara
Ukropcová
Taiwan
Veronika
Danevová
Michal
Pokusa
4
4
16
16
Lucia
Chovanová
Veľká
Británia
Počet
275
6
Správa o činnosti organizácie SAV
vyslaní
spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
pracovníka
pracovníla
pracovníka
Argentína
Beáta
Fuchsová
30
Česko
Maďarsko
Eva Nagyová
Diana
Balázsi
92
17
Ana Belén
Segarra
Španielsko
Taiwan
Počet prijatí
spolu
Tang-Long
Shen
Han-Yi E
Chou
Han-Jen Lin
Shi Torng
Ding
Tsaikun Li
Počet dní
21
3
3
3
3
3
8
154
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Belgicko
Česko
Názov konferencie
WCCD
ČNPS
Meno pracovníka
FD
Česko
MLPA
Spolupráca MOTOL
DD
276
Počet dní
Jana Jurčovičová
5
Daniela Ježová
Barbora Prokopová
Michal Pokusa
Nataša Hlaváčová
Veronika Danevová
Vladimír Štrbák
Ján Bakoš
Zuzana Bačová
Zuzana Lešťanová
Tomáš Havránek
Jana Jurčovičová
Zuzana Majerčíková
Ľubica Lackovičová
Lucia Valentínová
Miroslava Hučková
Ivica Mašindová
Iwar Klimeš
Daniela Gašperíková
5
6
6
3
6
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
Juraj Staník
Iwar Klimeš
1
3
Správa o činnosti organizácie SAV
RT PCR
Tox Con
IARS
FENS
Dánsko
Francúzsko
ICAC
ED
ECE
ISCHCB
ESHG
Holandsko
Japonsko
MODY
WCBP
Kanada
Maďarsko
WCHD
MVS
MB
EFSD
Ion Torrent
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
CPTA
KPMS
BSS
Ion Tour
Rusko
MC SAfe
ICCVR
Srbsko
FPRST
Španielsko
EULAR
AMEASD
277
Lucia Valentínová
Dominika Balážiová
Juraj Staník
Daniela Gašperíková
Zuzana Lešťanová
Mária Ficková
Július Brtko
Lucia Bialšeová
Soňa Scsuková
Alžbeta Mlynarčíková
Dominika Balážiová
Boris Mravec
Richard Kvetňanský
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
Katarína Lejavová
Lucia Chovanová
Július Brtko
Tomáš Havránek
Richard Kvetňanský
Ivica Mašindová
Lucia Valentínová
Daniela Gašperíková
Miroslava Hučková
Juraj Staník
Nataša Hlaváčová
Daniela Ježová
Daniela Ježová
5
4
4
6
5
7
4
4
4
2
9
9
5
Alexander Kiss
Richard Kvetňanský
Barbara Ukropcová
Martina Škopková
Miroslava Hučková
Július Brtko
Barbara Ukropcová
Štefan Zorad
Katarína Kršková
Miroslav Vlček
Lucia Bialešová
Daniela Gašperíková
Miroslava Hučková
Martina Škopková
Alžbeta Mlynarčíková
Vladimír Štrbák
3
1
2
6
6
4
2
3
3
2
5
1
1
1
5
6
Vladimír Štrbák
Ján Bakoš
Zuzana Bačová
Vladimír Štrbák
Alžbeta Mlynarčíková
Lucia Chovanová
Tímea Kurdiová
3
4
4
4
4
5
5
Správa o činnosti organizácie SAV
Švajčiarsko
IFHN
EUROTOX
Švédsko
EASD-SGGD
Taliansko
ICI
METS
IRAP
Veľká Británia
WKNH
ECO
USA
ADGC
KSR
KSD
MBHD
Barbara Ukropcová
Barbara Ukropcová
5
3
Jozef Ukropec
Dana Macejová
Július Brtko
Mária Ficková
Alžbeta Mlynarčíková
Iwar Klimeš
Daniela Gašperíková
Juraj Staník
Lucia Chovanová
Miroslav Vlček
3
4
4
4
4
3
3
3
5
5
Soňa Scsuková
Štefan Zorad
Katarína Kršková
Lucia Gajdošechová
Ján Bakoš
Zuzana Lešťanová
Štefan Zorád
Katarína Kršková
Lucia Gajdošechová
4
4
4
4
7
7
6
6
6
Jozef Ukropec
Barbara Ukropcová
6
6
Miroslav Baláž
Timea Kurdiová
Robert Farkaš
Mária Ficková
Barbara Ukropcová
Jozef Ukropec
Lukáš Varga
Ivica Mašindová
6
6
8
7
7
7
6
6
Spolu
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
ČNPS
FD
MLPA
DD
RT PCR Tox Con IARS
FENS
ICAC
ED
WCCD Diseases
MODY ADGC
-
55. Česko-slovenská psychofarmakologická konferencia
89. Fyziologické dni
Analysis troubleshooting workshop
49. Diabetologické dni
kurz Real time PCR
18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference
International Atherosclerosis Research School
FENS Featured Regional Meeting 2013International Conference Analytical Cytometry VII
XXXVI. Endokrinologické dni
World Congress on Controversies, Debates and Consensus on Bone Muscles and Joint
Expert meeting on genetic testing for MODY
54 Annual Drosophila Research Conference
278
Správa o činnosti organizácie SAV
KSR
- 2nd Congress on Steroid Research
KSD
- Keystone Symposia Diabetes- Insights info Mechanism of Disease and its Treatment
MBHD
- 9th molecular Biology of Hearing Deafness Conference
IFHN
Institute of Food Nurition and Health
Eurotox
- Eurotox 2013
CPTA
- 4th Congress of the polish Thyroid Association
ECE
- 15th ECE Copenhagen Denmark 2013
MVS
Medzinárodný vedecký seminár pri príl. 80.nar. prof.MUDr.M.Palkovitsa Dr.Sc.
MB
40Years of the microdissection of the Brain
KPMS
5th International Congress on Prediabetes and Metabolic Syndrome
BSS
Bregenz Sommer School on Endocrinology 2013
ION TOUR Ion Torrent Technológií 2013
MC SAFE Mutagenesis and Carciogenesis program SafeSciMET
WKNH
10th World Congress on Neurohypophysical hormones
ECO
20th European Congress on Obesity
EFSD
Sympózium EFSD/lilly Symposium
Ion Torrent Ion DNA Library Prep Essentials a Ion PGM
EASD-SGGD - Fourth Metting of the EASD Study Group on Genetics of Diabetes
ISCHCB
- 17th International Symposium on Chromaffin Cell Biology
ESHG
- European Journal of Human Genetics
EULAR
- The Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013
AMEASD
49th Annual Meeting of the European Association otf the Study of Diabetes
WCBP
- 1th World Congress of Biological Psychiatry
WCHD
- 18th World Congress on Hearth Disease
ICCVR
- 10th International Congress Cell Volume Regulation
ICI
- 15th International Congress of Immunology
METS
- 41th Meeting of the European Teratology society
IRAP
- Conferencia IRAP 2013
FPRST
Frontiers in Physiological research from scientific truth via Friendship to the art
279

Similar documents

×

Report this document